ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/201

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-09-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-09-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-09-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπήςτου Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Τεχνική Επιτροπή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποτελείται από
 1. τον Προϊστάμενο του Κλάδου Γ΄ Ελέγχου Πλοίων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, .
 2. τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Κλάδου Ναυτιλίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, .
 3. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων του Κλάδου Γ΄ Ελέγχου Πλοίων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, .
 4. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών Κατασκευών Πλοίων του Κλάδου Γ΄ Ελέγχου Πλοίων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, .
 5. τον Τμηματάρχη του Τμήματος Επιθεωρήσεων Κατασκευής και Ενδιαίτησης της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων του Κλάδου Γ΄ Ελέγχου Πλοίων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, .
 6. έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρο καθηγητή της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), .
 7. δύο εκπροσώπους του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.), από τους οποίος ο ένας ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού και ο άλλος δικηγόρος με ειδίκευση στα ναυτιλιακά, .
 8. έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού.
Η Τεχνική Επιτροπή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας είναι επταμελής και αποτελείται από:
Τον Προϊστάμενο του Κλάδου Δ΄ Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ως Πρόεδρο
Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεωρήσεων Πλοίων του Κλάδου Δ΄ Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ναυπηγικών Επιθεωρήσεων της Διεύθυνσης Επιθεωρήσεων Πλοίων του Κλάδου Δ΄ Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
΄Εναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Ναυπηγών – Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).
Δύο εκπροσώπους του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εκ των οποίων ο ένας με ειδικότητα Ναυπηγού ή Μηχανολόγου και ο άλλος δικηγόρος με ειδίκευση στα ναυτιλιακά
΄Εναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με ειδικότητα Ναυπηγού
2.  
  Τα μέλη της Επιτροπής που προβλέπονται υπό τα στοιχεία (δ), (ε) και (στ) της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους για τριετή θητεία. Τον πρόεδρο και τα μέλη υπό στοιχεία (β) και (γ), όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνουν οι νόμιμοι αναπληρωτές τους στα κύρια καθήκοντά τους.
3.  
  Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων αμφισβητήσεων τεχνικής φύσεως περί την εφαρμογή των σε εκτέλεση του Κεφαλαίου Δ΄ του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου εκδιδόμενων κανονισμών, μετά δε τη γνώμη αυτής ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας αποφαίνεται σχετικά (παρ. 2, άρθρου 35, Ν.Δ. 187/1973, ΦΕΚ 261 Α΄).
4.  
  Χρέη γραμματέα στην Επιτροπή εκτελεί κατώτερος Αξιωματικός Λ.Σ.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 35 παρ. 3 του ν.δ. 187/1973 «Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261 Α΄), του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄) και του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195/Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 4221.10/7/92/17.9.1992 κοινή υπουργική απόφαση «Περιορισμός συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 575/Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/Β΄) όμοια απόφαση.
 • Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημό­σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527/Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την 17398/13.9.2005 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1284/Β΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους (16.000€) περίπου, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος προς τούτο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Ειδ. Φ. 41-110 ΚΑΕ 0515).
 • Την υπ’ αριθμ. 112/5.6.2007 γνωμοδότηση του Συμβου­λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-09-14 Συγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπήςτου Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/227
2017-11-29 Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Η Τεχνική Επιτροπή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποτελείται από
 • τον Προϊστάμενο του Κλάδου Γ΄ Ελέγχου Πλοίων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, .
 • τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Κλάδου Ναυτιλίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, .
 • τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων του Κλάδου Γ΄ Ελέγχου Πλοίων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, .
 • τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών Κατασκευών Πλοίων του Κλάδου Γ΄ Ελέγχου Πλοίων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, .
 • τον Τμηματάρχη του Τμήματος Επιθεωρήσεων Κατασκευής και Ενδιαίτησης της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων του Κλάδου Γ΄ Ελέγχου Πλοίων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, .
 • έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρο καθηγητή της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), .
 • δύο εκπροσώπους του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.), από τους οποίος ο ένας ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού και ο άλλος δικηγόρος με ειδίκευση στα ναυτιλιακά, .
 • έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού.
 • Αντικατάσταση
  A/2017/184
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/4221.10/7/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/4221_10_7_92 1992
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/17398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/17398 2005
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ/1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ_1264 2005
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
  ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
  Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
  Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005