ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/205

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-09-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-09-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-09-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγχώνευση Υπουργείων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συγχωνεύονται στο Υπουργείο Εσωτερικών
2.  
  Όλες οι Υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, τα όργανα, οι θέσεις και το προσωπικό των συγχωνευόμενων Υπουργείων αποτελούν εφεξής υπηρεσίες, όργανα, θέσεις και προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών. Στο Υπουργείο Εσωτερικών υπάγονται επίσης τα σώματα ασφαλείας, οι αυτοτελείς υπηρεσίες και όλα τα νομικά πρόσωπα και οι φορείς που εποπτεύονται από τα συγχωνευόμενα Υπουργεία.
3.  
  Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Γενικές και Ειδικές Γραμματείες στα συγχωνευόμενα Υπουργεία αποτελούν εφεξής αντίστοιχες Γραμματείες του Υπουργείου Εσωτερικών
4.  
  Στο Υπουργείο Εσωτερικών περιέρχονται οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης και των υπαγομένων σε αυτά υπηρεσιακών μονάδων
5.  
  Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, νοείται εφεξής ο Υπουργός Εσωτερικών
6.  
  Μέχρι να συγκροτηθούν ενιαία υπηρεσιακά συμβούλια, πειθαρχικά συμβούλια και υπηρεσιακές μονάδες πολιτικού προσωπικού, το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών εξακολουθεί να υπάγεται αντίστοιχα στα πειθαρχικά και υπηρεσιακά συμβούλια και τις μονάδες προσωπικού των συγχωνευόμενων υπουργείων. Το μη πολιτικό προσωπικό, καθώς και το αγρονομικό προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια που υφίστανται κατά την έκδοση του παρόντος.
Άρθρο 2
1.  
  Τα Υπουργεία Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συγχωνεύονται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
2.  
  Όλες οι Υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, τα όργανα, οι θέσεις και το προσωπικό των συγχωνευόμενων Υπουργείων αποτελούν εφεξής υπηρεσίες, όργανα, θέσεις και προσωπικό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής υπάγονται επίσης το Λιμενικό Σώμα, οι αυτοτελείς υπηρεσίες και όλα τα νομικά πρόσωπα και οι φορείς που εποπτεύονται από τα συγχωνευόμενα Υπουργεία.
3.  
  Η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας αποτελεί εφεξής Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
4.  
  Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής περιέρχονται οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων Υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των υπαγομένων σε αυτά υπηρεσιακών μονάδων
5.  
  Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας ή ο Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, νοείται εφεξής ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
6.  
  Μέχρι να συγκροτηθούν ενιαία υπηρεσιακά συμβούλια, πειθαρχικά συμβούλια και υπηρεσιακές μονάδες πολιτικού προσωπικού, το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής εξακολουθεί να υπάγεται αντίστοιχα στα πειθαρχικά και υπηρεσιακά συμβούλια και τις μονάδες προσωπικού των συγχωνευόμενων υπουργείων. Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια που υφίστανται κατά την έκδοση του παρόντος.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 4 τουν. 1558/1986 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη υπ’ αριθμ. 237/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-09-19 Συγχώνευση Υπουργείων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/231
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1986/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1558 1986
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2007/215 2007
Σύσταση Τμήματος Τεχνολογικών Συστημάτων C4Ι στη Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 2007/217 2007
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (ΕΕL 31/6.2.2003). 2007/220 2007
Οργάνωση και λειτουργία Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.)». 2007/227 2007
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου. 2007/230 2007
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών. 2007/234 2007
Ίδρυση Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης,αύξηση οργανικών θέσεων Συνοριακών Φυλάκων. 2007/235 2007
Τροποποίηση του π.δ. 19/2006 «Κανονισμός Κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 16) και του π.δ. 17/2006 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, τροποποίηση και συμπλήρωση των π.δ. 170/1996,[...]" 2007/236 2007
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2007/241 2007
Τροποποίηση διατάξεων του υπ’ αριθμ. 305/9.9.1992 Προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 152/Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 2007/242 2007
Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 2008/1 2008
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση του π.δ. 190/1996 (Α΄- 153) και άλλες διατάξεις. 2008/100 2008
Αύξηση οργανικών θέσεων Ειδικών Φρουρών. 2008/106 2008
Σύσταση παγίας προκαταβολής ΕλληνικήςΑγροφυλακής. 2008/111 2008
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης. 2008/112 2008
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού. 2008/113 2008
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄- 58). 2008/114 2008
Καθορισμός της διαδικασίας και των ειδικότερων όρων μετάταξης των προς απόλυση υπαλλήλων λόγω κατάργησης θέσεων. 2008/117 2008
Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού 2008/120 2008
Ίδρυση Καταστήματος Κράτησης στο Δήμο Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας. 2008/13 2008
Αναβάθμιση Προξενείου Βανκούβερ σε Γενικό Προξενείο. 2008/131 2008
Μετονομασία του Οικισμού «Μηλέαι» του Δήμου Μηλεών του Νομού Μαγνησίας. 2008/135 2008
Μεταφορά έδρας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Νομού Άρτας. 2008/136 2008
Μετονομασία του Οικισμού «Πινακάται» του Δήμου Μηλεών του Νομού Μαγνησίας. 2008/137 2008
Μετονομασία του Δήμου Λαρισσού του Νομού Αχαΐας σε Δήμο Λαρίσου. 2008/139 2008
Μετονομασία του Τοπικού Διαμερίσματος Κλειστού του Δήμου Φουρνά του Νομού Ευρυτανίας σε Τοπικό Δια­μέρισμα Κλειτσού. 2008/140 2008
Τροποποίηση του π.δ/τος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 2008/146 2008
Μετονομασία του οικισμού Τραπεζαντή του Τοπικού Δια­μερίσματος Τραπεζαντής του Δήμου Φάριδος του Νομού Λακωνίας σε οικισμό Τραπεζοντή. 2008/153 2008
Μετονομασία της Κοινότητας Σαμαρίνης του Νομού Γρεβενών σε Κοινότητα Σαμαρίνας. 2008/154 2008
Μετονομασία του τοπωνυμίου «Γουδί» του Δήμου Αθηναίων, Νομού Αττικής. 2008/16 2008
Συμπλήρωση π.δ. 131/2006 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» (Α΄- 143). 2008/167 2008
Μετονομασία του Δήμου Λευκασίου του ΝομούΑχαΐας. 2008/17 2008
Μετονομασία του Τοπικού Διαμερίσματος Προδρόμου του Δήμου Θίσβης, Νομού Βοιωτίας. 2008/18 2008
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Θρακομακεδόνων Νομού Αττικής, Τροπαίων Νομού Αρκαδίας, Κροκεών Νομού Λακωνίας και Μουσούρων Νομού Χανίων, καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Μουσούρων Νομού Χανίων και Ναυπλίου Ν[...]" 2008/188 2008
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Μακεδνών Ν. Καστοριάς, της Κοινότητας Αμαξάδων Ν. Ροδόπης και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Τυμπακίου Ν. Ηρακλείου, Λαππαίων Ν. Ρεθύμνης και Οινοφύτων Ν. Βοιωτίας 2008/189 2008
Μετονομασία του Οικισμού Μάντρες, έδρα του Δήμου Δωδώνης, Νομού Ιωαννίνων. 2008/19 2008
Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του «Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. 2008/192 2008
Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων. 2008/194 2008
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Κάστρου - Κυλλήνης Νομού Ηλείας, Ανατολικής Μάνης και Νιάτων Νομού Λακωνίας, Απολλωνίων Νομού Λευκάδας, Εστιαιώτιδας Νομού Τρικάλων, Ζερβοχωρίων και Τορώνης Νομού Χαλκιδικής και Μαστιχοχωρίων Νομού[...]" 2008/195 2008
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 305/1992 (ΦΕΚ 152/Α΄/9.9.1992) «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος». 2008/196 2008
Κατάργηση Χερσαίων Συνοριακών Σταθμών Προμαχώνα Νομού Σερρών και Ορμένιου Νομού ΄Εβρου, καθώς και μεθοριακής διάβασης Εξοχής Ν. Δράμας. 2008/198 2008
Τροποποίηση του π.δ. 193/2005 με τίτλο «Σύσταση Κοινοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία ‘‘Κοινοτικός Οίκος Ευγηρίας Θεόδωρος και Δέσποινα Κυριακίδου” στην Κοινότητα Δροσιάς του Ν. Αττικής». 2008/199 2008
Μεταφορά έδρας του Δήμου Αροανίας, Νομού Αχαΐας. 2008/2 2008
Μετονομασία του Δήμου Σπάρτης του Νομού Λακωνίας. 2008/20 2008
Μετονομασία του Δήμου Σταγίρων-Ακάνθου του Νομού Χαλκιδικής. 2008/21 2008
Μετονομασία του Τοπικού Διαμερίσματος Καλαμίου του Δήμου Σούδας, Νομού Χανίων. 2008/22 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/103/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου 2006, για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 2008/38 2008
Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής. 2008/43 2008
Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. 2008/45 2008
Μετονομασία Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών και Αστυνομικού Τμήματος Ολυμπιακού Χωριού - ΄Ιδρυση Β΄ Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών – Ολυμπιακού Χωριού και άλλες δια­τάξεις. 2008/47 2008
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότηταςτων Φύλων 2008/5 2008
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ 58). 2008/52 2008
Εφαρμογή της απόφασης 1731 (2006) του Συμβου­λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2008/56 2008
Εφαρμογή της απόφασης 1727 (2006) του ΣυμβουλίουΑσφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2008/57 2008
Εφαρμογή της απόφασης 1698 (2006) του ΣυμβουλίουΑσφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2008/58 2008
Τροποποίηση του π.δ. 56/1989 (ΦΕΚ Α/28) «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2008/73 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοπ[...]" 2008/74 2008
Άδειες προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής. 2008/75 2008
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, κατάργηση Γενικού Προξενείου Βουκουρεστίου και σύσταση Προξενικού Γραφείου στην Πρεσβεία Βουκουρεστίου. 2008/81 2008
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 2008/82 2008
Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης συνο-ρια­κών φυλάκων. 2008/84 2008
Μεταβολή του συνολικού αριθμού και της κατά βαθμό κατανομής των οργανικών θέσεων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών. 2008/85 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγ[...]" 2008/90 2008
Τροποποίηση του π. δ/τος 584/1985 «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 204). 2008/95 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσ[...]" 2008/96 2008
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2009/109 2009
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009/110 2009
Σύσταση Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. 2009/15 2009
Προϋποθέσεις καθορισμού των χώρων δημιουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών, όροι και έλεγχος της λειτουργίας τους και ειδικότερες προϋποθέσεις για την αποτέφρωση νεκρών. 2009/31 2009
α) Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Αράχωβας Νομού Βοιωτίας, Σμύνους Νομού Λακωνίας, Νότιας Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου και Αγιάσου Νομού Λέσβου, της Κοινότητας Πέρδικας Νομού Θεσπρωτίας, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Να[...]" 2009/88 2009
Μετονομασία του Τοπικού Διαμερίσματος Καλαμωτού του Δήμου Καλινδοίων του Νομού Θεσσαλονίκης σε Τοπικό Διαμέρισμα Νέων Καλινδοίων. 2009/89 2009
Ίδρυση Πυροσβεστικών Σταθμών Γ΄ Τάξης στις Βιομηχανικές Περιοχές Λάρισας, Ιωαννίνων, Κομοτηνής, Ξάνθης, Κιλκίς και Λαμίας και σύσταση θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού 2009/96 2009