ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ: Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ)/2007/205
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2007-09-19
ΦΕΚ: Α/2007/231 PDF
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ:

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Ελλάδα
Αρxική Έκδοση
Εξαγωγή XML
Εξαγωγή PDF
Εξαγωγή RDF
Εξαγωγή JSON

Συγχώνευση Υπουργείων.

Άρθρο 1


 1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συγχωνεύονται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

 2. Όλες οι Υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, τα όργανα, οι θέσεις και το προσωπικό των συγχωνευόμενων Υπουργείων αποτελούν εφεξής υπηρεσίες, όργανα, θέσεις και προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών. Στο Υπουργείο Εσωτερικών υπάγονται επίσης τα σώματα ασφαλείας, οι αυτοτελείς υπηρεσίες και όλα τα νομικά πρόσωπα και οι φορείς που εποπτεύονται από τα συγχωνευόμενα Υπουργεία.

 3. Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Γενικές και Ειδικές Γραμματείες στα συγχωνευόμενα Υπουργεία αποτελούν εφεξής αντίστοιχες Γραμματείες του Υπουργείου Εσωτερικών.

 4. Στο Υπουργείο Εσωτερικών περιέρχονται οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης και των υπαγομένων σε αυτά υπηρεσιακών μονάδων.

 5. Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, νοείται εφεξής ο Υπουργός Εσωτερικών.

 6. Μέχρι να συγκροτηθούν ενιαία υπηρεσιακά συμβούλια, πειθαρχικά συμβούλια και υπηρεσιακές μονάδες πολιτικού προσωπικού, το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών εξακολουθεί να υπάγεται αντίστοιχα στα πειθαρχικά και υπηρεσιακά συμβούλια και τις μονάδες προσωπικού των συγχωνευόμενων υπουργείων. Το μη πολιτικό προσωπικό, καθώς και το αγρονομικό προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια που υφίστανται κατά την έκδοση του παρόντος.


Άρθρο 2


 1. Τα Υπουργεία Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συγχωνεύονται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 2. Όλες οι Υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, τα όργανα, οι θέσεις και το προσωπικό των συγχωνευόμενων Υπουργείων αποτελούν εφεξής υπηρεσίες, όργανα, θέσεις και προσωπικό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής υπάγονται επίσης το Λιμενικό Σώμα, οι αυτοτελείς υπηρεσίες και όλα τα νομικά πρόσωπα και οι φορείς που εποπτεύονται από τα συγχωνευόμενα Υπουργεία.

 3. Η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας αποτελεί εφεξής Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 4. Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής περιέρχονται οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων Υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των υπαγομένων σε αυτά υπηρεσιακών μονάδων.

 5. Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας ή ο Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, νοείται εφεξής ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 6. Μέχρι να συγκροτηθούν ενιαία υπηρεσιακά συμβούλια, πειθαρχικά συμβούλια και υπηρεσιακές μονάδες πολιτικού προσωπικού, το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και ΝησιωEEST τικής Πολιτικής εξακολουθεί να υπάγεται αντίστοιχα στα πειθαρχικά και υπηρεσιακά συμβούλια και τις μονάδες προσωπικού των συγχωνευόμενων υπουργείων. Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια που υφίστανται κατά την έκδοση του παρόντος.


Άρθρο 3


 1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 4 του ν. 1558/1986 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137).
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
Τη υπ’ αριθμ. 237/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-09-19 Συγχώνευση Υπουργείων. "Α/2007/231"