ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/207

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-10-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-01-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-08-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 133/2002 «Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά» (ΦΕΚ Α΄ 109).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο τίτλος του άρθρου 5 του π.δ. 133/2002, «Κρίση Σωματικής Ικανότητας βάσει αναστήματος» για την κρίση σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά, (ΦΕΚ Α΄ 109), αντικαθίσταται ως εξής: Κρίση σωματικής ικανότητας λόγω σωματομετρικών χαρακτηριστικών
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του π.δ. 133/2002 (ΦΕΚ Α΄ 109), αντικαθίσταται ως εξής:
  Αυτοί που ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού των υποπαραγράφων 1ζ και 1θ του άρθρου 4 κρίνονται ακατάλληλοι για κατάταξη ή είσοδο σε Στρατιωτική Σχολή, εφόσον έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα πέντε εκατοστά (1,65). Για όσους ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού της υποπαραγράφου 1η, το μικρότερο επιτρεπόμενο ανάστημα είναι ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70). Ειδικά οι υποψήφιοι του τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) κρίνονται Ακατάλληλοι εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90) .
3.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του π.δ. 133/2002 (ΦΕΚ Α΄ 109), η φράση «ένα μέτρο και πενήντα πέντε εκατοστά (1,55)» αντικαθίσταται με την «ένα μέτρο και εξήντα πέντε εκατοστά (1,65)».
4.  
  Στο τέλος του άρθρου 5 του π.δ. 133/2002 (ΦΕΚ Α 109), προστίθεται η παράγραφος «4», ως ακολούθως: 4 Για όλες τις κατηγορίες προσωπικού της παραγράφου 1η του άρθρου 4, ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) αυτών, δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψηφίου σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων «20-25», για δε τις γυναίκες, εντός των ορίων «18-22» Τα όρια αυτά ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης του παραπάνω προσωπικού στις Στρατιωτικές Σχολές
Άρθρο 2 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2008. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 32, του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ Α΄ 302) «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». β. Του άρθρου 2, παρ. 2, του ν. 1911/1990 «Εισαγωγή Γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 166). γ. Του άρθρου 20, του ν.δ. 1327/1973 «Περί των Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 16). δ. Του άρθρου 23, παρ. 9, του ν.δ. 1400/1973 «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 114). ε. Του άρθρου 90, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. υπ’ αριθμ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 159/2006, 17/2007 και 87/2007 γνωμοδοτήσεις του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1990/1911 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1911 1990
ΝΟΜΟΣ 2005/3421 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3421 2005
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1327 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1327 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1400 1973
«Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά». 2002/133 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005