ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/214

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-10-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-10-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-10-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού το κλάδου Υγείας του Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του β.δ/τος 611/1964 (Α΄, 173), που προστέθηκε με το άρθρο 3 του π.δ/τος 177/1992 (Α΄, 81), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο μόνο του π.δ/τος 330/1994 (Α΄, 175), αντικαθίστανται ως εξής: 1 Το Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων παρέχει στους ασφαλισμένους του οδοντιατρική περίθαλψη στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι θεραπευτικές, ακτινολογικές, προσθετικές εργασίες δοντιών, όπως αυτές αναγράφονται κάθε φορά στο κρατικό τιμολόγιο και με τις τιμές που ορίζονται σ’ αυτό Το ποσό που καταβάλλει το Ταμείο για τις εργασίες, μετά την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των 400,00€ ετησίως για κάθε ασφαλισμένο. 2 Επίσης παρέχει στους ασφαλισμένους του, άπαξ, ορθοδοντική περίθαλψη εφόσον κρίνεται αναγκαία για θεραπευτικούς και όχι για αισθητικούς λόγους Ειδικά για παιδιά ηλικίας μέχρι 17 ετών, παρέχεται ορθοδοντική περίθαλψη και για λόγους αισθητικούς Η δαπάνη για την παροχή της ορθοδοντικής θεραπείας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.200,00€.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3680/1957 «Περί τροποποιήσεως των περί Συμβολαιογράφων και Υποθηκοφυλάκων διατάξεων, περί εξαλείψεως υποθηκών, κλπ» (Α΄, 56).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 2084/1992 (Α΄, 165).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π. δ/γμα 63/2005 (Α΄, 98).
 • Την εκπονηθείσα αναλογιστική μελέτη του Μαίου του 2006 από τη Δ/νση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Την υπ’ αριθμ. 343/26.2.2007 αίτηση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου.
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων που διατυπώθηκε κατά την από 7.3.2007 συνεδρίασή του.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε κατά την 8η/24.5.2007 συνεδρίασή του.
 • Το γεγονός ότι η οικονομική επιβάρυνση του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων ανέρχεται στο ποσό των 52.500,00€ ετησίως, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ταμείου (ΚΑΕ 0674).
 • Τις υπ’ αριθμ. 130/2005, 349/2006 και 209/2007 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1957/3680 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3680 1957
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Προσθήκη διατάξεων στο άρθρο 13 και αντικατάσταση του άρθρου 15 του από 24.9./13.10.1958 Β. Δ/τος «περί συστάσεως Κλάδου Υγείας παρά τω Ταμείω Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων» (Α 165) όπως τούτο τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, καθώς και προσθήκη διάταξης στο[...]" 1992/177 1992
Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού Κλάδου Υγείας του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων. 1994/330 1994
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/611 1964
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία