Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 «σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών, τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/25/ΕΚ»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα προσαρμόζεται η Ελληνική Νομοθεσία, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 «σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών, τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/25/ΕΚ» (L 255/30.9.2005).
Άρθρο 2 "Πεδίο εφαρμογής("
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε ναυτικούς οι οποίοι είναι: α. Υπήκοοι κρατών μελών. β. Αλλοδαποί που κατέχουν πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος μέλος.
Άρθρο 3 "Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:"
1.  
  «ναυτικός»: το πρόσωπο το οποίο έχει λάβει εκπαίδευση, η οποία ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις απαιτήσεις του παραρτήματος 1 του π.δ. 89/2005 (Α΄ 127) και είναι κάτοχος σχετικού πιστοποιητικού εκδοθέντος από ένα κράτος μέλος.
2.  
  «πιστοποιητικό»: έγκυρο έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 5 του π.δ. 89/2005.
3.  
  «κατάλληλο πιστοποιητικό»: πιστοποιητικό όπως ορίζεται στο άρθρο 2, σημείο 27, του π.δ. 89/2005.
4.  
  «θεώρηση»: έγκυρο έγγραφο που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφοι 2 και 6, τουπ.δ. 89/2005.
5.  
  «αναγνώριση»: η αποδοχή από το ΥΕΝΑΝΠ πιστοποιητικού ή κατάλληλου πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος
6.  
  «κράτος μέλος υποδοχής»: κάθε κράτος μέλος στο οποίο ένας ναυτικός ζητεί την αναγνώριση του κατάλληλου πιστοποιητικού του ή άλλου πιστοποιητικού
7.  
  «σύµβαση S.Τ.C.W.»: η διεθνής σύμβαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Δ.Ν.Ο.) του 1978 «για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών», που κυρώθηκε με τον ν. 1314/ 1983 (Α΄ 2), όπως εκάστοτε ισχύει.
8.  
  «κώδικας S.Τ.C.W.»: ο κώδικας εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, όπως εγκρίθηκε µε την Απόφαση 2 της διάσκεψης των μερών S.Τ.C.W. του 1995 και έγινε αποδεκτός με τοπ.δ. 132/1997 (Α΄ 116), όπως εκάστοτε ισχύει.
9.  
  «ΥΕΝΑΝΠ»: Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
10.  
  «ΔΕΚΝ»: Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
11.  
  «Λιμενικές Αρχές»: Τα Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία καθώς και οι Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων
12.  
  «Σχολές Ε.Ν.»: Οι Ακαδημίες Ε.Ν. (ΑΕΝ), τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Ε.Ν. (ΚΕΣΕΝ), και οι Δημόσιες Σχολές Σωστικών-Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ-ΣΠΜ).
13.  
  «Κράτος Μέλος»: Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 4
1.  
  Το ΥΕΝΑΝΠ, δια της ΔΕΚΝ, αναγνωρίζει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ή άλλα πιστοποιητικά που εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2001/25/ΕΚ
2.  
  Η αναγνώριση κατάλληλων πιστοποιητικών περιορίζεται στις δεξιότητες, στα καθήκοντα και στα επίπεδα ικανότητας που καθορίζονται από αυτά και συνοδεύεται από θεώρηση που επιβεβαιώνει την αναγνώριση αυτή
3.  
  Οι ναυτικοί έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά οποιασδήποτε άρνησης θεώρησης εγκύρου πιστοποιητικού ή κατά της παραλείψεως εκδόσεως σχετικής αποφάσεως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
4.  
  Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 2, οι αρμόδιες αρχές του ΥΕΝΑΝΠ μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετους περιορισμούς στις δεξιότητες, στα καθήκοντα και στα επίπεδα ικανότητας που αφορούν παράκτιους πλόες, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 89/2005, ή που βεβαιώνονται με εναλλα-κτικά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό VΙΙ/1 της «σύμβασης S.Τ.C.W.», ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραρτήματος Ι του π.δ. 89/2005.
5.  
  Οι ναυτικοί που υποβάλλουν στο ΥΕΝΑΝΠ πιστοποιητικά προς αναγνώριση για άσκηση διοικητικών καθηκόντων, παραλαμβάνουν από τον πλοίαρχο του πλοίου που ναυτολογούνται σχετικό εγχειρίδιο της βασικής ελληνικής ναυτιλιακής νομοθεσίας, που χορηγείται από τη ΔΕΚΝ
Άρθρο 5 "Το π.δ. 89/2005 τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Οι κυρώσεις και τα πειθαρχικά μέτρα που προβλέπονται από τα άρθρα 9 και 25 του παρόντος επιβάλλονται και σε περιπτώσεις που επιχειρείται απάτη ή άλλες παράνομες πρακτικές σχετικές με τη διαδικασία πιστοποίησης ή τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και θεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 5 Ως πιστοποιητικό νοείται κάθε έγκυρο έγγραφο, ανεξαρτήτως της ονομασίας με την οποία είναι γνωστό, το οποίο εκδίδεται από την ΔΕΚΝ, τις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και τις Λιμενικές Αρχές στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 και τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι του παρόντος, το οποίο δίδει στον κάτοχό του το δικαίωμα να εργάζεται σε Ελληνικά πλοία υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
2.  
  Μετά το άρθρο 8 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: «Άρθρο 8αΠρόληψη της απάτης και άλλων παράνομων πρακτικών
3.  
  Κατόπιν αιτήσεως του κράτους μέλους υποδοχής, η ΔΕΚΝ παρέχει έγγραφη επιβεβαίωση ή άρνηση της γνησιότητας των πιστοποιητικών των Ελλήνων ναυτικών, των αντίστοιχων θεωρήσεων ή οποιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου κατάρτισης που εκδίδουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΕΝ»
 1. Η απαιτούμενη γλωσσική επάρκεια όπως καθορίζεται στα μέρη Α-ΙΙ/1, Α-ΙΙΙ/1, Α-ΙV/2 και Α-ΙΙ/4 του κώδικα S.Τ.C.W. αποτελεί προϋπόθεση για τη έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών των ναυτικών».
Άρθρο 6 "Κατάργηση διατάξεων(άρθρο 4 παρ. 3 Οδηγίας 2005/45)"
1.  
  Από τις 20.10.2007 καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 19 του π.δ. 89/2005 ενώ οι παράγραφοι 3 και 4 του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 1 και 2.
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70), ως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261) και 22 του ν. 789/2000 (Α΄ 21) και 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 378/ 2.3.2007 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Την υπ’ αριθμ. 224/ 2007 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1314 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1314 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1995 της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978». 1997/132 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και της Οδηγίας 2003/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί[...]" 2005/89 2005