ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/217

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-10-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-10-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-10-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Τμήματος Τεχνολογικών Συστημάτων C4Ι στη Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση διατάξεων π. δ/τος 14/2001"
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του π. δ/τος 14/2001, προστίθεται περίπτωση ε΄, ως εξής:
 1. 5ο Τμήμα Τεχνολογικών Συστημάτων C4Ι
2.  
  Οι παράγραφοι του άρθρου 16 του ιδίου ως άνω π. δ/τος αναριθμούνται σε παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 και προστίθεται νέα παράγραφος 6, ως εξής: 6 Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνολογικών Συστημάτων C4Ι είναι οι ακόλουθες 1 Η παρακολούθηση της παραλαβής και της εξέλιξης του έργου C4Ι, σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις και η υποβολή προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη και επιχειρησιακή του εκμετάλλευση. 2 Η συγκέντρωση και αξιολόγηση των επιχειρησιακών απαιτήσεων των Υπηρεσιών σε ό,τι αφορά το σύστημα C4Ι και η μέριμνα για την κατανομή και κατάλληλη αξιοποίηση του σχετικού εξοπλισμού. 3 Η συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς για την καλύτερη αξιοποίηση και αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή χρήση των τεχνολογικών συστημάτων. 4 Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των βασικών και αναγκαίων διαδικασιών για την ορθολογική χρήση, λειτουργία, υποστήριξη, συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων, καθώς και ο συντονισμός των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και Φορέων για το σκοπό αυτό. 5 Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προβλεπόμενης, από το σχέδιο Ολοκληρωμένης Υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας (ΙLS), συντήρησης του έργου από την ανάδοχο εταιρεία. 6 Η μέριμνα για την καταγραφή και καταχώριση προβλημάτων και βλαβών του συστήματος, που οφείλονται είτε στην ανάδοχο εταιρεία είτε στους χρήστες ή τρίτους. 7 Η μέριμνα για την τήρηση της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών ΤΕΤRΑ (SLΑ) και Ολοκληρωμένης Υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας (ΙLS) και η εισήγηση επιβολής ή μη ρητρών στον προμηθευτή. 8 Η μέριμνα για τον συνεχή έλεγχο της απόδοσης του συστήματος ΤΕΤRΑ και η υποβολή εκθέσεων λειτουργίας του συστήματος και αποτελεσμάτων περιοδικών μετρήσεων. 9 Η μέριμνα για την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού στην ολοκληρωμένη χρήση του συστήματος. 10 Η συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία και ιδίως με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης (ΤSC), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική σύμβαση και στα παραρτήματα αυτής, για θέματα αντιμετώπισης βλαβών, φθορών ή άλλων ζητημάτων που αφορούν ή σχετίζονται με την καλή λειτουργία C4Ι .
Άρθρο 2 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α΄, β΄ και στ΄ του ν. 1481/ 1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
 • Την υπ’ αριθμ. 235/2007 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
 • Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Το άρθρο 19 του ν. 3483/2006 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τη χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄- 169).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄- 98).
 • Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 247).
 • Το άρθρο 1 του π. δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α-231).
 • Την υπ’ αριθμ. 249101/2006 απόφαση των Υπουργών Εθνικής ΄Αμυνας και Δημόσιας Τάξης «Μεταφορά εκτέλεσης 020Α/03 σύμβασης για την προμήθεια των συστημάτων C4Ι Ολυμπιακής Ασφάλειας από το Υπουργείο Εθνικής ΄Αμυνας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Β΄- 1136).
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ 252 από 28.9.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄- 1948).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 7.000,00 Ευρώ, περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος και 2.500,00 Ευρώ, περίπου, για το έτος 2008 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες του τρέχοντος έτους θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 0824, 1111, 1711, 1723 και 1924 του εκτελούμενου προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», και οι δαπάνες του έτους 2008 και των επομένων ετών θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται για το σκοπό αυτό στον ίδιο ως άνω προϋπολογισμό εξόδων του αντίστοιχου έτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/249101 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/249101 2006
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τη χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες ρυθμίσεις. 2006/3483 2006
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2001/14 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία