ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/22

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-01-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-01-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-01-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Χερσαίου Συνοριακού Σταθμού Μαυροματίου Σαγιάδας, Νομού Θεσπρωτίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται χερσαίος Συνοριακός Σταθμός Μαυροματίου Σαγιάδας Νομού Θεσπρωτίας, το καθεστώς του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 9 του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ Α΄ 237). Ο Συνοριακός Σταθμός συγκροτείται από τις κατά νόμο αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Ηπείρου.
Άρθρο 2
1.  
  Ο Συνοριακός Σταθμός Μαυροματίου Σαγιάδας καταλαμβάνει συνολική χωρική έκταση 55.000 τ.μ. όπως αναφέρεται στο συνοδευτικό διάγραμμα κάλυψης και το τοπογραφικό. Οι χώροι που καταλαμβάνουν συνολικά οι στεγαζόμενες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και οι λοιποί βοηθητικοί χώροι αποτυπώνονται στις συνημμένες κατόψεις υπογείου, ισογείου τμήμα Α, Β και δώματος τμήμα Α, Β του Κτιρίου Ελέγχου Διερχομένων (κτίριο 1 ) και στο συνημμένο πίνακα εμβαδών. Στο χώρο του σταθμού συμπεριλαμβάνονται και οι κτιριακές εγκαταστάσεις και διαρρυθμίσεις χώρων που προβλέπονται στην οριστική μελέτη κατασκευής του Σταθμού, ή τις τροποποιήσεις αυτής που θα επιβάλλουν οι πραγματικές ανάγκες λειτουργίας του Σταθμού.
Άρθρο 3
1.  
  Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Το γεγονός ότι με τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δαπάνη ύψους τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ, κατ’ έτος, η οποία αναλύεται στους κατωτέρω κωδικούς, ως εξής: ΚΑΕ 0851 Συντήρηση κτιρίου 2.000 ευρώ. ΚΑΕ 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων γενικά 3.000 ευρώ. ΚΑΕ 0875 Αμοιβές φυσικών προσώπων για καθαριότητα 12.000 ευρώ. ΚΑΕ 1231 Υλικά καθαριότητας 500 ευρώ. ΚΑΕ 1232 Κατ’ αποκοπή χορήγημα 2.000 ευρώ. ΚΑΕ 1512 Καύσιμα θέρμανσης 15.000 ευρώ.
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (Β΄ 527) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (Β΄ 1432) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την Α.Υ.Ο. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (Β΄ 204) όμοιά της.
 • Την υπ’ αριθμ. 30356/14.3.2006 (Β 311) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 237).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ 298/7.11.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Υπουργών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δημόσιας Τάξης,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 20814/7.6.2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Γεωργίας και Δημόσιας Τάξης, «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας των Συνοριακών Σταθμών» (Β΄ 796).
 • Την υπ’ αριθμ. 7001/9/8-ιδ΄/2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 427/Β΄/7.4.2006) για τον καθορισμό της θέσης Μαυροματίου Σαγιάδας νομού Θεσπρωτίας, ως σημείο εισόδου - εξόδου από τη χώρα.
 • Την υπ’ αριθμ. 1835/8.6.2000 απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της νέας χωροθέτησης του Συνοριακού Σταθμού Μαυροματίου Σαγιάδας».
 • Το υπ’ αριθμ. 2414/25.5.2006 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου, με τα συνημμένα σε αυτό σχεδιαγράμματα που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 4641 ΠΕ/1.2.2001 απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και τον πίνακα εμβαδών των Υπηρεσιών που στεγάζονται στο Συνοριακό Σταθμό Μαυροματίου Σαγιάδας.
 • Την υπ’ αριθμ. 4641 ΠΕ/1.2.2001 απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη εφαρμογής του έργου «Κατασκευή Συνοριακού Σταθμού Μαυροματίου Σα-γιάδας».
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-01-26 Ίδρυση Χερσαίου Συνοριακού Σταθμού Μαυροματίου Σαγιάδας, Νομού Θεσπρωτίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/14
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/20814 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/20814 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/30356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/30356 2006
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/7001/9 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/7001_9 2008
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία