ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/221

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-11-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-11-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-11-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 292/1995 χρήση του όρου Επιμελητήριο στο Ελληνοκινέζικο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Α΄ 164).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Επιτρέπεται στο Ελληνοκινέζικο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο να χρησιμοποιεί την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» με διακριτικό τίτλο «ΕΚΕΒΕ». Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημο­σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγρ. 3 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 παράγρ. 3 του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (Α΄ 297).
  • Το άρθρο 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιή­θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Την από 29.6.2007 αίτηση του Ελληνοκινέζικου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου καθώς και την υπ’ αριθμ. 2583/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού του εν λόγω Επιμελητηρίου.
  • Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/19955/8.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο» (Β΄ 1982).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 196/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία