ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/227

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-11-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-11-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-11-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση και λειτουργία Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το συσταθέν με το άρθρο 2 παρ. 1 της από 29.8.2007 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.) έχει ως έδρα το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
2.  
  Το Ε.Τ.Α.Ε.Α. έχει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους κύκλους ως εξής: εσωτερικός κύκλος: έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: «Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.) – Ν.Π.Δ.Δ.», εξωτερικός κύκλος: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
Άρθρο 2 "Σκοπός του Ε.Τ.Α.Ε.Α."
1.  
  Σκοπός του Ε.Τ.Α.Ε.Α., είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων αποκατάστασης ζημιών και στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων από θεομηνίες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές ή άλλα ακραία φαινόμενα, ιδίως μέσω: α) της χρηματοδότησης προγραμμάτων για τους ανωτέρω σκοπούς. Τα προγράμματα υποβάλλονται από τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών το οποίο τα προωθεί με εισήγησή του στο Ταμείο. Τα προγράμματα που θα υποβάλλονται θα πρέπει να εντάσσονται στους γενικούς άξονες και τις δράσεις Αναπτυξιακών Σχεδίων πληγεισών περιοχών, β) της υποβολής εισηγήσεων στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για τη θέσπιση νομοθετικών και γενικότερα κανονιστικών ρυθμίσεων σε θέματα διαχείρισης πόρων και κονδυλίων, καθορισμού των χορηγούμενων κοινωνικών παροχών και οικονομικών ενισχύσεων, γ) της υποβολής εισηγήσεων στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για τη θέσπιση νομοθετικών και γενικότερα κανονιστικών ρυθμίσεων σε θέματα διαδικασιών ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών από πλευράς δικαιούχων για την καταβολή οικονομικών ενισχύσεων, δ) της συνεργασίας του Ταμείου με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι, φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα) στην εκτέλεση προγραμμάτων.
Άρθρο 3 "Όργανα Διοίκησης"
1.  
  Τα όργανα Διοίκησης του Ταμείου είναι τα εξής: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο β) Ο Πρόεδρος
Άρθρο 4
1.  
  Το Ε.Τ.Α.Ε.Α. διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
2.  
  Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Ε.Α. είναι αρμόδιο για:.
 1. την οργάνωση και τη λειτουργία του Ταμείου
 2. την είσπραξη των πόρων και τη χρηματοδότηση των δαπανών που ανάγονται στο σκοπό του Ταμείου
 3. την κατάρτιση του ετήσιου λειτουργικού προϋπολογισμού
 4. τη σύνταξη του ισολογισμού, του απολογισμού και της έκθεσης αξιολόγησης της προόδου υλοποίησης των στόχων του Ταμείου
 5. την εκπροσώπηση του Ταμείου στο εσωτερικό ή εξωτερικό και για κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την εκπλήρωση της αποστολής του
3.  
 1. Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Ε.Α. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και έχει τριετή θητεία.
 2. Στην ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Ε.Α. πρέπει να είναι πρόσωπα καταξιωμένα και αναγνωρισμένα στην οικονομική, επιστημονική και κοινωνική ζωή της χώρας ή της δημόσιας διοίκησης.
 4. Η θητεία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται μία φορά για αντίστοιχο χρονικό διάστημα και παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέας διοίκησης, ο οποίος πρέπει να γίνεται εντός τριμήνου από τη λήξη της θητείας της προηγούμενης.
 5. Η θητεία των μελών λήγει προώρως, μόνο εάν κατά τη διάρκειά της τα μέλη αδυνατούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους για οποιοδήποτε λόγο.
 6. Σε περίπτωση κενώσεως θέσης μέλους του Δ.Σ. κατά τα ανωτέρω ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διορίζεται νέο μέλος για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Δ.Σ., με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
 7. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αναπληρώνει ως προς όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο.
 8. Ο Αντιπρόεδρος αποτελεί μέλος του Δ.Σ. και ο ορισμός του εγκρίνεται από όλα τα μέλη του Δ.Σ.
 9. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη.
 10. Μεταξύ των μελών αυτών πρέπει απαραιτήτως να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάσσεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κατά περίπτωση.
Άρθρο 5
1.  
  Αρμοδιότητες του Προέδρου:
 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Ε.Τ.Α.Ε.Α. ενώπιον κάθε αρχής και τρίτου, εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ., την ορθή εκτέλεση του προγράμματος και του προϋπολογισμού του Ταμείου στο πλαίσιο της επίτευξης του σκοπού του και την τήρηση του παρόντος κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας του Ταμείου.
 2. Συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Δ.Σ., προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 3. Δύο τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. δύνανται επίσης να προτείνουν θέματα προς συζήτηση στο Δ.Σ. Με την έγκριση του Δ.Σ., ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε άλλο μέλος του Δ.Σ. την εκπροσώπηση του Ταμείου ενώπιον κάθε αρχής και τρίτου.
 4. Επίσης, μπορεί να μεταβιβάζει με πράξη του στον Αναπληρωτή του, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους του Ταμείου την εξουσία να υπογράφουν με εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του και να ασκούν συγκεκριμένες αρμοδιότητές του.
 5. Επιπλέον, ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε υπαλλήλους του Ταμείου εργασίες απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του.
 6. Συνυπογράφει με τον Αντιπρόεδρο ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου, με άλλο μέλος του Δ.Σ. τις συνομολογούμενες μετά τρίτων συμβάσεις, συμφωνητικά, συμβόλαια ή οποιεσδήποτε άλλες πράξεις, με τις οποίες αναλαμβάνονται, κατόπιν αποφάσεων του Δ.Σ., υποχρεώσεις υπέρ ή σε βάρος του Ταμείου.
2.  
  Ο Πρόεδρος υποδεικνύει ως Γραμματέα ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εγκρίσεως από όλα τα υπόλοιπα μέλη αυτού. Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Άρθρο 6
1.  
  Για τη στελέχωση του Ταμείου συνιστώνται δεκαπέντε (15) συνολικά θέσεις προσωπικού. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: οκτώ (8) θέσεις της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, δύο (2) θέσεις της Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, (4) θέσεις της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μία (1) θέση της Κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Οι συγκεκριμένες θέσεις πληρούνται μόνο με απόσπαση, κατά προτεραιότητα, από υπαλλήλους των εμπλεκόμενων Υπουργείων ή από υπαλλήλους άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α΄ και β΄ βαθμού ή δημόσιων οργανισμών. Οι αποσπάσεις του εν λόγω προσωπικού γίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μετά από πρόταση του Προέδρου του Ταμείου.
2.  
  Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ., στο Ταμείο δύνανται να απασχοληθούν εθελοντές. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα καθήκοντά τους.
Άρθρο 7
1.  
  Ο οικονομικός έλεγχος του Ταμείου ασκείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και περιλαμβάνει την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού κάθε οικονομικής χρήσης
2.  
  Επιπλέον, ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού του Ταμείου ανατίθεται από το Δ.Σ. σε ορκωτούς ελεγκτές ή αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρία, που υποβάλλουν σχετική έκθεση προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Οι δαπάνες των ελέγχων αυτών βαρύνουν το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
3.  
  Το οικονομικό έτος αρχίζει, με εξαίρεση την πρώτη χρήση, την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου συντάσσεται ο προϋπολογισμός του επόμενου οικονομικού έτους, εντός δε τριών μηνών από την έναρξή του συντάσσεται ο απολογισμός του προηγούμενου οικονομικού έτους και έκθεση αξιολόγησης της προόδου υλοποίησης των στόχων του Ταμείου. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός συντάσσεται από τον πρόεδρο του Ε.Τ.Α.Ε.Α., εγκρίνεται από το Δ.Σ. και στη συνέχεια υποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
4.  
  Για κάθε πίστωση που δεν προβλέπεται στον αρχικό προϋπολογισμό, καθώς και για κάθε τροποποίηση αυτού και του απολογισμού απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Ε.Α. και έγκριση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
5.  
  Ο διαχειριστικός έλεγχος του Ταμείου για κάθε οικονομικό έτος ασκείται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δύο συμβούλους που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του. Η Ελεγκτική Επιτροπή συντάσσει πόρισμα, το οποίο υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τη Βουλή.
Άρθρο 8
1.  
  Οι πόροι του Ε.Τ.Α.Ε.Α. προέρχονται από:.
 1. Εισφορές Φυσικών και Νομικών Προσώπων του Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής Πυρόπληκτων (υπ’ αριθμ. 2341103053) που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και που συνεστήθη με την υπ’ αριθμό οικ.2./53006/Α0024/27.8.2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή άλλων ειδικών λογαριασμών,.
 2. Εισφορές του Κρατικού Προϋπολογισμού,
 3. Εισφορές ιδιωτών
2.  
  Το ύψος της ετήσιας εισφοράς του Κρατικού Προϋπολογισμού ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου
Άρθρο 9 "Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Η υπ’ αριθμό 37304 Β.1672/2007 (ΦΕΚ 380 Υ.Ο.Δ.Δ. / 31.8.2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με) σχετικά με την πρώτη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου εξακολουθεί να ισχύει.
Άρθρο 10 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 2 παρ. 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κοινωνικές Παροχές και Οικονομικές Ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές» (ΦΕΚ 205 Α΄/29.8.2007). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄/22.4.2005). γ) Του Προεδρικού Διατάγματος 205/2007 (ΦΕΚ 231Α΄/19.9.2007).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί επί του παρόντος να προβλεφθεί και ο σχετικός Κωδικός Αριθμός Εξόδου (Κ.Α.Ε.) θα περιληφθεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του έτους 2008.
 • Την υπ’ αριθμ. 248/2007 γνωμοδότηση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/2./53006/Α0024 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/2__53006_Α0024 2007
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2007/37304Β.1672/2007(ΦΕΚ380Υ.Ο.Δ.Δ. (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/37304Β_1672_2007(ΦΕΚ380Υ_Ο_Δ_Δ_ 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία