ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/228

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-11-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-11-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-11-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ/τος 208/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή του Έργου Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΕΥΔΕ/Β.Ο.Α.Κ.)» (ΦΕΚ Α΄ 187).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ/τος 208/2000 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του π.δ/τος 94/2001 (ΦΕΚ Α΄ 88), αντικαθίσταται ως εξής: “1. Συνιστάται προσωρινά Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων μελέτης και κατασκευής έργων Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης» με αρμοδιότητα την εποπτεία, την επίβλεψη και τον άμεσο έλεγχο της μελέτης και κατασκευής των έργων Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, του λοιπού Διευρωπαϊκού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης, των οδικών προσβάσεων του Παγκρητίου Σταδίου και της συντήρησης του Πρωτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης που περιλαμβάνεται στις υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/827/1995 (ΦΕΚ Β΄ 735/28.8.1995) και Δ17α/06/52/ΦΝ443/20.3.2007 (ΦΕΚ Β΄ 398/21.3.2007) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων”.
2.  
  Η διάρκεια λειτουργίας της ΕΥΔΕ για τη μελέτη και κατασκευή του Έργου Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ) η οποία ορίσθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ/τος 208/2000 και παρατάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ/τος 150/2005 (ΦΕΚ Α΄ 211), ορίζεται έως 31.12.2013.
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 2 του π.δ/τος 208/2000, αντικαθίσταται ως εξής: “1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας συνιστώνται τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Μελετών και Κατασκευών με αρμοδιότητα για κάθε θέμα που αφορά την μελέτη και κατασκευή των έργων της ΕΥΔΕ. Β) Τμήμα Συντήρησης με αρμοδιότητα κάθε θέμα συντήρησης του πρωτεύοντος Εθνικού Δικτύου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Γ) Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού με αρμοδιότητα για όλα τα διοικητικά και οικονομικά θέματα της ΕΥΔΕ”.
Άρθρο 3
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ/τος 208/2000, αντικαθίσταται ως εξής: “1. Της ΕΥΔΕ και του Τμήματος (α) Μελετών και Κατασκευών προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, του Τμήματος (β) Συντήρησης προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των Τεχνικών κλάδων, του δε Τμήματος (γ) Διοικητικού –Οικονομικού προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ελλείψει τούτου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ελλείψει τούτου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. Ο ορισμός των ανωτέρω Προϊσταμένων γίνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις”.
Άρθρο 4
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ/τος 208/2000, αντικαθίσταται ως εξής: “1. Οι θέσεις προσωπικού της ΕΥΔΕ καθορίζονται σε πενήντα τρεις (53) υπαλλήλους και κατανέμονται κατά κλάδους και κατηγορίες στις ακόλουθες ειδικότητες: α) Κατηγορία ΠΕ ΘΕΣΕΙΣ Πολιτικών Μηχανικών 12 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 2 Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών 8 Χημικών Μηχανικών 1 Μηχανικών Γεωλογίας Γεωτεχνικής 1 Διοικητικών – Οικονομικών 1 Γεωλόγων 1 β) Κατηγορία ΤΕ Μηχανικών 5 Διοικητικού - Λογιστικού 1 γ) Κατηγορία ΔΕ Τεχνικού 11 Προσωπικού Η/Υ 1 Διοικητικού - Λογιστικού 2 Δακτυλογράφων – Στενογράφων 1 δ) Κατηγορία ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Επιμελητών) 1 Προσωπικού Καθαριότητας 1 Εργατών 3 ΣΥΝΟΛΟ: 53.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ Α΄ 245), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α΄ 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ Α΄ 245), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α΄ 138), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη.
 • Το υπ’ αριθμ. 2207/20.6.2007 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή του έργου Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
 • Την γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 192/2007 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/ΔΜΕΟ/Ε/827 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/ΔΜΕΟ_Ε_827 1995
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/Δ17Α/06/52/ΦΝ443 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/Δ17Α_06_52_ΦΝ443 2007
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/208 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/208 2000
Τροποποίηση των Π.Δ/των 208/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του Έργου Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΕΥΔΕ/Β.Ο.Α.Κ.)» (ΦΕΚ 187/Α΄). 2001/94 2001
Τροποποίηση των π.δ/των 394/1994 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας» (Α΄ 219), 219/1997 «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή Έργων συντήρησης β[...]" 2005/150 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία