ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/232

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-11-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-11-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-11-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 216/2003 (Α΄ 181) «Περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/83/ΕΚ της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
    Με το παρόν διάταγμα αντικαθίσταται το στοιχείο Β του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ/τος 216/2003 (Α΄ 181) «Περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/83/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 362/20.12. 2006)» και προστίθεται στο π.δ. 216/2003 άρθρο 12α.
Άρθρο 2 "(΄"
1.  
    Στο άρθρο 12 του π.δ. 216/2003 «Περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων» (Α΄ 181), το στοιχείο Β΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ, αντικαθίσταται ως εξής: Β) Κωδικός για την Χώρα ΑΤ Αυστρία ΒΕ Βέλγιο ΒG Βουλγαρία CΥ Κύπρος CΖ Τσεχική Δημοκρατία, DΕ Γερμανία DΚ Δανία ΕΕ Εσθονία ΕL Ελλάδα ΕS Ισπανία FΙ Φιλανδία FR Γαλλία ΗU Ουγγαρία Ε Ιρλανδία ΙΤ Ιταλία LΤ Λιθουανία LU Λουξεμβούργο LV Λεττονία ΜΤ Μάλτα ΝL Κάτω Χώρες ΡL Πολωνία ΡΤ Πορτογαλία RΟ Ρουμανία SΕ Σουηδία SΙ Σλοβενία SΚ Σλοβακία UΚ Ηνωμένο Βασίλειο
Άρθρο 3
1.  
    Μετά το άρθρο 12 του π.δ/τος 216/2003( (Α΄ 181), προστίθεται άρθρο 12α ως εξής: «Άρθρο 12α Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τροποποιούνται τα παραρτήματα του παρόντος σε συμμόρφωση προς τις αντίστοιχες κοινοτικές Οδηγίες» Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 2,3,4 και 5 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως το άρθρο 2 συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1880/1990 (Α΄ 39), το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν.1892/1990 (Α΄ 101), το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.4 του ν.1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε, διαδοχικώς, με τα άρθρα 7 του ν.1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν.2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21) και 48 του ν.3427/2005 (Α΄ 312), το δε άρθρο 5 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν.1440/1984 (Α΄ 70). β) Του άρθρου δεύτερου του ν. 3236/2004 (Α΄60), με το οποίο κυρώθηκε η Συνθήκη Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Χωρών της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας . γ) Του άρθρου δεύτερου του ν.3417/2005 (Α΄ 286), με το οποίο κυρώθηκε η Συνθήκη Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθ. 201/2007 γνωμοδότηση του Συμβου­λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
Τροποποίηση διατάξεων των νόµων 1262 (ΦΕΚ Α΄ 70) και 1338/1983 (ΦΕΚ Α΄ 34) για την ανταγωνιστικότητα της ναυπήηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας της χώρας και άλλες διατάξεις. 1990/1880 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του[...]" 2004/3236 2004
Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δ[...]" 2005/3417 2005
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
«Περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων», σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/74/Ε.Κ. του Συμβουλίου και 2002/4/ΕΚ της Επιτροπής. 2003/216 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία