ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/233

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-11-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-11-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-11-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/104/ΕΚ του Συμβουλίου (κτηνιατρική νομοθεσία), λόγω προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα γίνεται εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/104/ΕΚ του Συμβουλίου (Ε.Ε. L.363 της 20.12.2006, σελ. 352) «για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της γεωργίας (κτηνιατρική και φυτοϋγειονομική νομοθεσία), λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας», λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.
Άρθρο 2
1.  
  Το π.δ. 308/2000 «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 64/432/ΕΟΚ …» (Α΄252) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπληρώνεται ως ακολούθως:.
 1. Στο άρθρο 2, παράγραφος ιστ, προστίθενται τα εξής:
 2. «— Βουλγαρία:
 3. ?????? — Ρουµανία:
 4. jude?»,
 5. Στο Παράρτηµα Β, παράγραφος 12, προστίθενται τα εξής:«
 6. Βουλγαρία ???????? ?? ??????? ?? ????????????????????? ????????, ??. “???? ?????” ? 7, ????? 1331 (Ινστιτούτο για τον έλεγχο κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων, 7 Shοusse Βankia Str., 1331 Sοfia),.
 7. ?????????? ???????????? ???????????­?????????? ????????????????????? ????????, “????. ?-? ?????? ??????”, ???. “????? ?????????” 15, ????? 1606 (Νatiοnal Diagnοstic Veterinary Research Ιnstitute “Ρrοf. Dr. Geοrgi Ρaνlον”, 15, Ρenchο, Slaνeykον Βlνd., 1606 Sοfia);.
 8. Ρουµανία Ιnstitutul pentru Cοntrοlul Ρrοduselοr Βiοlοgice ?i Μedicamentelοr de Uz Veterinar, Strada Dudului nr. 37, sectοr 6, cοdul 060603, Βucure?ti.»;.
 9. Ιnstitutul de Diagnοstic ?i S?n?tate Αnimal?, Strada Dr. Staicονici nr. 63, sectοr 5, cοdul 050557, Βucure?ti».
 10. Στο Παράρτηµα Γ, Σημείο Α, παράγραφο 9, προστίθεται το ακόλουθο κείµενο:«
 11. Ρουμανία Ιnstitutul de Diagnοstic ?i S?n?tate Αnimal?, Strada Dr. Staicονici nr. 63, sectοr 5, cοdul 050557, Βucure?ti».
 12. Στο Κεφάλαιο ΙΙ.Α.2 του Παραρτήµατος ?, προστίθενται τα ακόλουθα:«.
2.  
  Το π.δ. 528/1991 «Υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ιπποειδή σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπληρώνεται ως ακολούθως: Στην υποσηµείωση 3) του Παραρτήµατος Γ, προστίθενται τα ακόλουθα: «στη Βουλγαρία: “??????????? ?????????”, στη Ρουµανία: medic νeterinar autοrizat”».
3.  
  Το π.δ. 211/1992 «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις συναλλαγές με άλλα κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες πουλερικών και αυγών επώασης σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 100), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπληρώνεται ως ακολούθως: Στο Παράρτηµα Ι, παράγραφος 1 προστίθενται τα εξής: «Βουλγαρία ?????????? ???????????? ?????????????­???????? ????????????????????? ???????? “????. ?-? ?????? ??????”, ?????????? ?????????? ??????????? “?????????? ?????? ? ????????? ? ?? ???????”, ???. “????? ?????????” 15, ????? 1606 (Εθνικό Ινστιτούτο ?ιαγνωστικής Κτηνιατρικής Έρευνας “Ρrοf. Dr. Geοrgi Ρaνlον”, Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την ψευδοπανώλη των πτηνών και τη γρίπη των ορνίθων, 15 Ρenchο Slaνeykον Βlνd., 1606 Sοfia) Ρουµανία Ιnstitutul de Diagnοstic ?i S?n?tate Αnimal?, Strada Dr. Staicονici nr. 63, sectοr 5, cοdul 050557, Βucure?ti».
4.  
  Το π.δ. 31/1995 «Θέσπιση µέτρων για την καταπο­λέµηση της γρίπης των ορνίθων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/40/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 25), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπληρώνεται ως ακολούθως: Στο Παράρτηµα ΙV προστίθενται τα εξής: «Βουλγαρία ?????????? ???????????? ???????????­?????????? ????????????????????? ???????? “????. ?-? ?????? ??????”, ?????????? ?????????? ??????????? “?????????? ?????? ? ????????? ? ?? ???????”, ???. “????? ?????????” 15, ????? 1606 (Εθνικό Ινστιτούτο ?ιαγνωστικής Κτηνιατρικής Έρευνας “Ρrοf. Dr. Geοrgi Ρaνlον”, Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την ψευδοπανώλη των πτηνών και τη γρίπη των ορνίθων, 15 Ρenchο Slaνeykον Βlνd., 1606 Sοfia), Ρουµανία Ιnstitutul de Diagnοstic ?i S?n?tate Αnimal?, Strada Dr. Staicονici nr. 63, sectοr 5, cοdul 050557, Βucure?ti».
5.  
  Το π.δ. 141/1996 «Θέσπιση µέτρων για την καταπο­λέµηση της ψευδοπανώλους των πτηνών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 108), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπληρώνεται ως ακολούθως: Στο Παράρτηµα ΙV προστίθενται τα εξής: «Βουλγαρία ?????????? ???????????? ???????????­?????????? ????????????????????? ???????? “????. ?-? ?????? ??????”, ?????????? ?????????? ??????????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ? ????????? ? ?? ???????, ???. “????? ?????????” 15, ????? 1606 (Εθνικό Ινστιτούτο ?ιαγνωστικής Κτηνιατρικής Έρευνας “Ρrοf. Dr. Geοrgi Ρaνlον”, Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την ψευδοπανώλη των πτηνών και τη γρίπη των ορνίθων, 15 Ρenchο Slaνeykον Βlνd., 1606 Sοfia), Ρουµανία Ιnstitutul de Diagnοstic ?i S?n?tate Αnimal?, Strada Dr. Staicονici nr. 63, sectοr 5, cοdul 050557, Βucure?ti».
6.  
  Το π.δ. 138/1995 «Θέσπιση γενικών µέτρων καταπολέμησης ορισµένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών µέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α΄88), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπληρώνεται ως ακολούθως: Στο Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5 προστίθενται τα εξής: «Βουλγαρία:?????????? ???????????? ????????????????????? ????????????????????? ???????? “????. ?-? ?????? ??????”, ?????????? ?????????? ??????????? “??? ? ??????????? ?????? ?? ???????”, ???. “????? ?????????” 15, ????? 1606 (Εθνικό Ινστιτούτο ?ιαγνωστικής Κτηνιατρικής Έρευνας“Ρrοf. Dr. Geοrgi Ρaνlον”, Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τον αφθώδη πυρετό και τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, 15 Ρenchο Slaνeykον Βlνd., 1606 Sοfia), Ρουµανία: Ιnstitutul de Diagnοstic ?i S?n?tate Αnimal?, Strada Dr. Staicονici nr. 63, sectοr 5, cοdul 050557, Βucure?ti».
7.  
  Το π.δ. 445/1995 «Στοιχειώδη µέτρα καταπολέµησης ορισµένων νόσων των ψαριών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 93/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 259), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπληρώνεται ως ακολούθως: Στο Παράρτηµα Α΄ προστίθεται το ακόλουθο κείµενο: «Βουλγαρία?????????? ???????????? ????????????????????? ????????????????????? ???????? “????. ?-? ?????? ??????”, ?????????? ?????????? ??????????? “??????? ?? ?????? ? ???????? ????????” ???. “????? ?????????” 15, ????? 1606 Εθνικό Ινστιτούτο ?ιαγνωστικής Κτηνιατρικής Έρευνας “Ρrοf. Dr. Geοrgi Ρaνlον” Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για νόσους των ψαριών και των µαλακίων, 15 Ρenchο Slaνeykον Βlνd., 1606 Sοfia), ΡουµανίαΙnstitutul de Diagnοstic ?i S?n?tate Αnimal? , Strada Dr. Staicονici nr. 63, sectοr 5, cοdul 050557, Βucure?ti».
8.  
  Το π.δ. 288/1997 «Θέσπιση στοιχειωδών µέτρων ελέγχου των ασθενειών των δίθυρων µαλακίων… σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 95/22/ΕΟΚ και 95/70/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 209), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπληρώνεται ως ακολούθως: Στο Παράρτηµα Γ΄, προστίθεται το ακόλουθο κεί­µενο: «Βουλγαρία:?????????? ???????????? ????????????????????? ????????????????????? ???????? “????. ?-? ?????? ??????” ?????????? ?????????? ??????????? “??????? ?? ?????? ? ???????? ????????” ???. “????? ?????????” 15, ????? 1606. (Εθνικό Ινστιτούτο ?ιαγνωστικής Κτηνιατρικής Έρευνας “Ρrοf. Dr. Geοrgi Ρaνlον” Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για νόσους των ψαριών και των µαλακίων 15, Ρenchο Slaνeykον Βlνd., 1606 Sοfia), Ρουµανία: Ιnstitutul de Diagnοstic ?i S?n?tate Αnimal? Strada Dr. Staicονici nr. 63, sectοr 5, cοdul 050557, Βu­cure?ti».
9.  
  Το ΜΕΡΟΣ Γ΄ του π.δ. 420/1993 «Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης …» (Α΄179), όπως αντικαταστάθηκε από το π.δ. 120/2000 (Α΄ 109) και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: Το Παράρτηµα ΣΤ΄ αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄(Παράρημα Ι Οδηγίας 97/78 /ΕΚ –Άρθρο πρώτο του ν. 3236/2004 (Α΄ 60) 1 Το έδαφος του Βασιλείου του Βελγίου. 2 Το έδαφος της ?ηµοκρατίας της Βουλγαρίας. 3 Το έδαφος της Τσεχικής ?ηµοκρατίας. 4 Το έδαφος του Βασιλείου της ?ανίας, εκτός από τις νήσους Φαρόε και τη Γροιλανδία. 5 Το έδαφος της Οµοσπονδιακής ?ηµοκρατίας της Γερµανίας. 6 Το έδαφος της ?ηµοκρατίας της Εσθονίας. 7 Το έδαφος της Ελληνικής ?ηµοκρατίας. 8 Το έδαφος του Βασιλείου της Ισπανίας, εκτός από τη Θέουτα και τη Μελίλια. 9 Το έδαφος της Γαλλικής ?ηµοκρατίας. 10 Το έδαφος της Ιρλανδίας. 11 Το έδαφος της Ιταλικής ?ηµοκρατίας. 12 Το έδαφος της Κυπριακής ?ηµοκρατίας. 13 Το έδαφος της ?ηµοκρατίας της Λετονίας. 14 Το έδαφος της ?ηµοκρατίας της Λιθουανίας. 15 Το έδαφος του Μεγάλου ?ουκάτου του Λουξεµ­βούργου. 16 Το έδαφος της ?ηµοκρατίας της Ουγγαρίας. 17 Το έδαφος της ?ηµοκρατίας της Μάλτας. 18 Το έδαφος του Βασιλείου των Κάτω Χωρών στην Ευρώπη. 19 Το έδαφος της ?ηµοκρατίας της Αυστρίας. 20 Το έδαφος της ?ηµοκρατίας της Πολωνίας. 21 Το έδαφος της Πορτογαλικής ?ηµοκρατίας. 22 Το έδαφος της Ρουµανίας. 23 Το έδαφος της ?ηµοκρατίας της Σλοβενίας. 24 Το έδαφος της Σλοβακικής ?ηµοκρατίας. 25 Το έδαφος της ?ηµοκρατίας της Φινλανδίας. 26 Το έδαφος του Βασιλείου της Σουηδίας. 27 Το έδαφος του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας .
10.  
  Το π.δ. 32/2007 «Μέτρα καταπολέµησης του αφθώδους πυρετού, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου 2003/85/ΕΚ» (Α΄30), όπως ισχύει, συμπληρώνεται ως ακολούθως: Στο Μέρος Α΄ του Παραρτήµατος ΧΙ, προστίθενται τα ακόλουθα: «Βουλγαρία ?????????? ???????????? ???????????­?????????? ????????????????????? ???????? “????. ?-? ?????? ??????”, ?????????? ?????????? ??????????? “??? ? ??????????? ?????? ?? ???????”. (Εθνικό Ινστιτούτο ?ιαγνωστικής Κτηνιατρικής Έρευνας “Ρrοf. Dr. Geοrgi Ρaνlον”, Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τον αφθώδη πυρετό και τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων) Βουλγαρία» Ρουµανία Ιnstitutul de Diagnοstic ?i S?n?tate Αnimal? Ρουµανία».
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος("
1.  
  Το παρόν διάταγμα ισχύει από 1.1. 2007. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1 και 3 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34) «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου», όπως η παράγραφος 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α΄ 101). β) Του άρθρου δεύτερου του ν. 3417/2005 (Α΄ 286) «Κύρωση της Συνθήκης … για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». γ) Του άρθρου 20 του ν. 248/1914 (Α΄ 110) «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. 23/24.1.1936 (Α΄ 47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παράγραφος 1 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 Προεδρικού διατάγματος (Α΄ 98).
 • Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 231/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2003/85/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/85_ΕΕ 2003
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2006/104/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/104_ΕΕ 2006
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δ[...]" 2005/3417 2005
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/23 1936
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/528 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/528 1991
Όροι Υγειονομικού Ελέγχου που διέπουν τις συναλλαγές με άλλα Κράτη - Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες πουλερικών και αυγών επώασης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1992/211 1992
Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς τις Οδηγί[...]" 1993/420 1993
θέσπιση γενικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1995/138 1995
θέσπιση μέτρων για την καταπολέμηση της γρίππης των ορνίθων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/40/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1995/31 1995
(1 ) Στοιχειώδη μέτρα καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ψαριών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 93/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1995/445 1995
θέσπιση μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/ 66/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1996/141 1996
θέσπιση στοιχειωδών μέτρων ελέγχου των ασθενειών των δίθυρων μαλακίων και τροποποίηση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 223/1995 (Α/128) σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 95/22/ΕΚ και 95/70/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1997/288 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/120 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/120 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/308 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/308 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Μέτρα καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 2003/85/ΕΚ. 2007/32 2007