Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης"
1.  
  Συνιστάται Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών
Άρθρο 2
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης είναι αρμόδια για τη συμμετοχή, με την υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων, στον σχεδιασμό, το συντονισμό, την εφαρμογή καθώς και την παρακολούθηση της πολιτικής στα θέματα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης μεταναστών, ομογενών και λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην ελληνική κοινωνία
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης συγκροτείται από τις συνιστώμενες διά του παρόντος ακόλουθες Διευθύνσεις:
 1. Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
 2. Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης
Άρθρο 3 "Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει ως γενική αρμοδιότητα τη συμμετοχή στον σχεδιασμό, μέσω της εισήγησης και της υποβολής προτάσεων στον Υπουργό, και την εποπτεία εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής της Χώρας, στον συντονισμό και την εποπ [...]"
1.  
  Η εξέταση των αιτήσεων καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό Εσωτερικών για τη χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής σε στελέχη εταιρειών και τα μέλη της οικογένειάς τους
 1. για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους, β) για λόγους δημοσίου συμφέροντος, γ) σε θύματα εμπορίας ανθρώπων και δ) σε μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών
2.  
  Η εισήγηση στον Υπουργό Εσωτερικών για την έκδοση αποφάσεων έγκρισης χορήγησης άδειας διαμονής για την ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας, προκειμένου να χορηγηθεί σχετική ειδική θεώρηση εισόδου καθώς και τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις που υπερβαίνουν το ελάχιστο όριο που προβλέπει ο νόμος και των μελών των οικογενειών τους
 1. Β΄ Τμήμα Χορήγησης Αδειών Διαμονής Στελεχών Εταιρειών Οι αρμοδιότητες του Β΄ Τμήματος Χορήγησης Αδειών Διαμονής Στελεχών Εταιρειών είναι:
3.  
  Η μέριμνα, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, για την τήρηση μητρώου των παραπάνω εταιρειών
 1. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών.
 2. Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών είναι αρμόδιο για την υποστήριξη όλων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης στα κατωτέρω θέματα:.
4.  
  Η συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς προς την κατεύθυνση του συντονισμού των ενεργειών τους σε θέματα εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα
5.  
  Ο καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου α) των αδειών διαμονής, β) των αιτήσεων για χορήγηση άδειας διαμονής, γ) των σχετικών βεβαιώσεων και δ) του μητρώου υπηκόων τρίτων χωρών και η συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ιδίως όσον αφορά τη διερεύνηση των θεσμικών, τεχνικών και οργανωτικών παραμέτρων για τη δημιουργική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και στους ανωτέρω τομείς
 1. Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου είναι:
6.  
  Η διενέργεια ελέγχων και η βεβαίωση παραβάσεων της νομοθεσίας, για τη διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια, σε σχέση με τις περιπτώσεις, που, κατά το ν. 3386/2005 και τις διατάξεις του παρόντος η χορήγηση και η ανανέωση της άδειας διαμονής ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών.
7.  
  Η μέριμνα για την τροφοδότηση του δικτυακού τόπου της Διεύθυνσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών με πληροφορίες, εγκυκλίους και υλικό εν γένει σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική, καθώς και για τη διαμόρφωση και ταξινόμηση του υλικού αυτού
 1. Α΄ Τμήμα Χορήγησης Αδειών Διαμονής Οι αρμοδιότητες του Α΄ Τμήματος Χορήγησης Αδειών Διαμονής είναι:
Άρθρο 4 "Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης έχει ως γενική αρμοδιότητα τη συμμετοχή στον σχεδιασμό, μέσω της εισήγησης και της υποβολής προτάσεων στον Υπουργό, της πολιτικής σε θέματα κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, ομογενών και λοιπών ευπαθών κοινωνικών [...]"
1.  
  Η συμμετοχή, μέσω της υποβολής εισηγήσεων και προτάσεων, στον σχεδιασμό της πολιτικής σε θέματα κοινωνικής ένταξης ομογενών και λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων
2.  
  Η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής και των αναγκών χρηματοδότησης προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης μεταναστών
3.  
  Η προετοιμασία, η εισήγηση στον Υπουργό και η συμμετοχή στην επεξεργασία σχεδίων νόμου, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων που αναφέρονται σε θέματα κοινωνικής ένταξης ομογενών και λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους
 1. Τμήμα Ένταξης Ομογενών και λοιπών Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ένταξης Ομογενών και λοιπών Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων είναι:
4.  
  Η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. και οργανισμούς, με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ενώσεις και λοιπούς κοινωνικούς φορείς, για την εκπόνηση μελετών και την κατάρτιση και τον συντονισμό σχετικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης μεταναστών σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της Χώρας.
5.  
  Η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, την Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών, Ανεξάρτητες Αρχές, ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., καθώς και οργανισμούς, οργανώσεις, ενώσεις και λοιπούς φορείς εκπροσώπησης της κοινωνίας των πολιτών, για την εκπόνηση μελετών και την κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης ομογενών σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας.
6.  
  Η προετοιμασία, η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων, η υποστήριξη και η σύμπραξη στην υποβολή και υλοποίηση ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων σχετικών με θέματα κοινωνικής ένταξης
 1. Τμήμα Εφαρμογής Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εφαρμογής είναι:
7.  
  Η προετοιμασία, η συμμετοχή στο σχεδιασμό, η υποστήριξη και η σύμπραξη στην υποβολή και υλοποίηση ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων σχετικών με θέματα κοινωνικής ένταξης ομογενών και λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων
8.  
  Η προπαρασκευή, η προώθηση και η εποπτεία ενημερωτικών εκστρατειών, συνεδρίων ημερίδων και συναντήσεων εργασίας, αναφορικά με την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα κοινωνικής ένταξης ομογενών και λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων καθώς και την παρουσίαση και αξιοποίηση της σχετικής με τα θέματα αυτά εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και πολιτικής
Άρθρο 5
1.  
  Στη Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού ή Κοινωνιολόγων, κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
2.  
  Στις Διευθύνσεις Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού ή Κοινωνιολόγων
3.  
  Στα Τμήματα των Διευθύνσεων, εκτός του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών, προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού ή Κοινωνιολόγων
4.  
  Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ του αυτού κλάδου σε περίπτωση που δεν υπηρετεί ανώτερος ή ομοιόβαθμος υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ
Άρθρο 6 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα π.δ. 295/2001 (Α΄ 206) και 97/2007 (Α΄ 119). Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) και της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101). β. Του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231). γ. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1948).
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ετήσια δαπάνη ύψους σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ περίπου, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις, που θα εγγράφονται, κατ’ έτος, προς τούτο, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Φ. 07-110/ΚΑΕ ομάδων 0200, 0800).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ258/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. 2005/3386 2005
Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ.49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 2001/295 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007