ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/235

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-12-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-12-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-12-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης,αύξηση οργανικών θέσεων Συνοριακών Φυλάκων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "΄Ιδρυση, έδρα, υπαγωγή, τοπική αρμοδιότητα"
1.  
  Σε κάθε μία από τις κατωτέρω Αστυνομικές Διευθύνσεις ιδρύονται Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης που υπάγονται διοικητικά σε αυτές, ως εξής: α. Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου. Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Λέσβου, με έδρα το Δήμο Μυτιλήνης και τοπική αρμοδιότητα τη διοικητική περιφέρεια του Νομού Λέσβου. β. Αστυνομική Διεύθυνση Χίου. Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Χίου, με έδρα το Δήμο Χίου και τοπική αρμοδιότητα τη διοικητική περιφέρεια του Νομού Χίου. γ. Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου. Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Σάμου, με έδρα το Δήμο Βαθέος και τοπική αρμοδιότητα τη διοικητική περιφέρεια του Νομού Σάμου. δ. Α΄ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου. Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Ρόδου, με έδρα το Δήμο Ρόδου και τοπική αρμοδιότητα τις διοικητικές περιφέρειες των Δήμων Ρόδου, Ιαλυσού, Καμείρου, Πεταλούδων, Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λινδίων, Αταβύρου, Καλλιθέας, Νότιας Ρόδου, Καρπάθου, Μεγίστης, Σύμης, Χάλκης, Κάσου και Τήλου και της κοινότητας Ολύμπου του Νομού Δωδεκανήσου. ε. Β΄ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου. Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Κω, με έδρα το Δήμο Κω και τοπική αρμοδιότητα τις διοικητικές περιφέρειες των δήμων Κω, Δικαίου, Ηρακλειδών, Καλυμνίων, Λέρου, Πάτμου, Νισύρου, Αστυπάλαιας και Λειψών και της κοινότητας Αγαθονησίου του Νομού Δωδεκανήσου. στ. Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας. Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Ευβοίας, με έδρα το Δήμο Ταμιναίων και τοπική αρμοδιότητα τη διοικητική περιφέρεια του Νομού Ευβοίας.
Άρθρο 2 "Αποστολή – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 και των άρθρων 4, 5, 6 και 7 του π. δ/τος 310/1998 (Α΄ 215), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2622/1998 (Α΄ 138), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (Α΄- 91) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3181/2003 (Α΄ 218) εφαρμόζονται και για τα Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης και τα όργανά τους.
Άρθρο 3 "Σύσταση θέσεων"
1.  
  Οι οργανικές θέσεις συνοριακών φυλάκων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2622/1998 (Α΄ 138), της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π. δ/τος 177/1999 (Α΄ 166), της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2838/2000 (Α΄ 179), του άρθρου 1 του π. δ/τος 112/2001 (Α΄ 104), του άρθρου 3 του π. δ/τος 118/2001 (Α΄ 106), του άρθρου 3 του π. δ/τος 224/2001 (Α΄ 173) και του άρθρου 3 του π. δ/τος 168/2002 (Α΄ 155), αυξάνονται κατά εκατόν πενήντα (150) και καλύπτονται από επί θητεία προσωπικό της κατηγορίας αυτής.
Άρθρο 4 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2622/1998 «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2838/2000 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 179) και το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 2910/2001 «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91), καθώς και το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3181/2003 «Ρύθμιση θεμάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 218).
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ και 7 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το άρθρο 1 του π.δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231).
 • Το άρθρο 1 του π.δ. 215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 241).
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ 252 από 28.9.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 1948).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 425.000,00 ευρώ, περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος, 3.100.000,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2008, 3.700.000,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2009, 3.750.000,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2010, 3.800.000,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2011 και 3.850.000,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2012 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι εν λόγω δαπάνες κατά το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ του τέως Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ. 43 110 ΚΑΕ των ομάδων 0300, 0400, 0500, 0700, 0800, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1900), ενώ οι δαπάνες των ετών 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 και καθενός από τα επόμενα έτη θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών Ε.Φ. 43 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» του αντίστοιχου έτους.
 • Την υπ’ αριθμ. 253/2007 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις. 1998/2622 1998
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 1. Οι οργανικές επί θητεία θέσεις συνοριακών φυλάκων, που προβλέπονται από τις διατάξ[...]" 2000/2838 2000
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 1998/310 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1999/177 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/177 1999
Αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων και τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 177/1999 (Α΄ 166). 2001/112 2001
Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων. 2001/118 2001
Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων και τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 177/1999 και 332/2000. 2001/224 2001
Ίδρυση Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης και αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων. 2002/168 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2007/215 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία