ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/236

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-12-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-12-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-12-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 19/2006 «Κανονισμός Κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 16) και του π.δ. 17/2006 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, τροποποίηση και συμπλήρωση των π.δ. 170/1996, 168/2003, 109/2004 (ΦΕΚ Α΄ 12)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 19/2006 (ΦΕΚ Α΄ 16), αντικαθίσταται ως εξής: 1 Για όσους έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης τουλάχιστον δύο (2) αντιπυρικές περιόδους και υπηρέτησαν ευδόκιμα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων εργασίας τους, το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται τόσα έτη όσες και οι αντιπυρικές περίοδοι πρόσληψής τους, όχι όμως πέραν του τριακοστού τετάρτου (34) έτους
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. 19/2006 (ΦΕΚ Α΄ 16) αντικαθίσταται ως εξής:
  Να μην έχουν καταδικασθεί, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτής κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Υποψήφιοι που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη δια βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, αλλά δεν κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης. Τα κωλύματα κατάταξης ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό, έως και τη λήξη ισχύος του πίνακα κατάταξης .
3.  
  Η κατηγορία «Ζ» της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 19/2006 (ΦΕΚ Α΄ 16) αντικαθίσταται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Ζ» Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης οι οποίοι προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα, και εργάσθηκαν ευδόκιμα τουλάχιστον δύο (2) αντιπυρικές περιόδους και κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου. Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας αυτής καλύπτουν το 30% του συνολικού αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων. Η κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων αυτής της κατηγορίας γίνεται με βάση τη βαθμολογική σειρά κατάταξής τους. Από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσεται για την κατηγορία αυτή:.
 1. Το 40% των θέσεων καλύπτεται από υποψήφιους που έχουν εκτός των ανωτέρω γενικών προσόντων και αυτά που απαιτούνται για τους υποψήφιους της κατηγορίας «Β» και
 2. Το 60% των θέσεων καλύπτεται από υποψήφιους που έχουν τα γενικά προσόντα της κατηγορίας αυτής.
 3. Για κάθε μία από τις ως άνω υποκατηγορίες συντάσσεται χωριστός πίνακας.
4.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 19/2006 (Α΄ 16), προστίθενται Κατηγορία «Ι», Κατηγορία «ΙΑ» και Κατηγορία «ΙΒ», ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Ι» Εθελοντές πυροσβέστες, σύμφωνα με το Ν. 1951/1991 (Α΄ 84), ιδιότητα που απαιτείται να έχουν οι υποψήφιοι κατά την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού, με τουλάχιστον διετή συνεχή ευδόκιμη εθελοντική υπηρεσία και κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου. Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας αυτής καλύπτουν το 20% του συνολικού αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων. Η κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων αυτής της Κατηγορίας γίνεται με βάση τη βαθμολογική σειρά κατάταξής τους. Από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται για την Κατηγορία αυτή:.
 1. Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων
 2. Το 60% των θέσεων καλύπτεται από υποψήφιους που έχουν τα γενικά προσόντα γης Κατηγορίας αυτής.
 3. Για κάθε μία από τις ως άνω υποκατηγορίες συντάσσεται χωριστός πίνακας.
 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΙΑ».
 5. Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου
 6. Τέκνα αναγνωρισμένων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης
 7. Τέκνα και σε περίπτωση ελλείψεως τούτων αδελφοί, πυροσβεστικών υπαλλήλων, οι οποίοι κατέστησαν ανίκανοι σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) συνέπεια τραυματισμού τους ή απώλεσαν τη ζωή τους, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.
 8. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής καλύπτουν το 10% του συνολικού αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων.
 9. Η κάλυψη των θέσεων της κατηγορίας αυτής γίνεται με βάση τη βαθμολογική σειρά κατάταξης των υποψηφίων ανεξαρτήτως της υποκατηγορίας στην οποία ανήκουν.
 10. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΙΒ» Οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης και Επαγγελματίες Οπλίτες που απολύθηκαν αφού υπηρέτησαν ευδόκιμα μετά τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής θητείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1513/1985 (Α΄ 12), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 1940/1991 (Α΄ 40).
 11. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής καλύπτουν το 4% του συνολικού αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων.
Άρθρο 2 "Το άρθρο 5 του π.δ. 19/2006 (Α΄ 16) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 5Προκήρυξη διαγωνισμού"
1.  
  Για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. διαγωνισμός για την κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών. Πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού, ο Αρχηγός Π.Σ. με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει, με γνώμονα τις υπηρεσιακές ανάγκες, πόσες από το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών, κατά κατηγορία θα καλυφθούν. Για τις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών οι προκηρυσσόμενες θέσεις είναι διακεκριμένες. Κενές θέσεις των Ε.Μ.Α.Κ. θεωρούνται, οι θέσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από πυροσβεστικούς υπαλλήλους των άλλων Υπηρεσιών, που έχουν ηλικία μέχρι 35 ετών και έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων.
2.  
  Στην απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού για την κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα διορισμού των υποψηφίων, οι θέσεις που θα καλυφθούν κατά Κατηγορία, ο αριθμός θέσεων των αθλητών, ο χρόνος έναρξης και λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής και των απαραίτητων δικαιολογητικών, καθώς και το παράβολο συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος του οποίου είναι ίδιο με το αντίστοιχο που ισχύει στους διαγωνισμούς που διενεργούνται από το Α.Σ.Ε.Π. Επίσης καθορίζεται ο αριθμός των ερωτήσεων που δίδονται στους διαγωνιζόμενους, ο απαιτούμενους χρόνος, το πρόγραμμα, τα εξεταστικά κέντρα και η διαδικασία διενέργειας του γραπτού διαγωνισμού, οι θεματικές ενότητες από τις οποίες θα καταρτισθούν οι ερωτήσεις των γραπτών εξετάσεων καθώς και τα αρμόδια όργανα κατάρτισης τους, ο τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων, η διαδικασία και ο τρόπος βαθμολόγησης της συνέντευξης, η διαδικασία των αθλητικών δοκιμασιών, των υγειονομικών εξετάσεων και των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, τα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και για τη βαθμολόγηση των προβλεπομένων προσαυξήσεων, ο χρόνος και τόπος υποβολής τους, οι κατηγορίες υποψηφίων που εμπίπτουν σε ευεργετικές διατάξεις καθώς και οι αντίστοιχες διατάξεις για κάθε κατηγορία, ο αριθμός και ο τρόπος κατανομής των θέσεων που καταλαμβάνουν οι εμπίπτοντες σε αυτές καθώς και κάθε άλλη σχετική με το διαγωνισμό αναγκαία λεπτομέρεια.
3.  
  Η απόφαση της προκήρυξης τοιχοκολλάται στα καταστήματα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, περίληψη δε αυτής δημοσιεύεται μετά την τοιχοκόλληση της προκήρυξης υποχρεωτικά τουλάχιστον σε δύο εφημερίδες της πρωτεύουσας πανελλήνιας κυκλοφορίας. Η προκήρυξη παραμένει τοιχοκολλημένη μέχρι και την τελευταία ημέρα που οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στο διαγωνισμό πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες (εργάσιμες και μη) από τη δημοσίευση της προκήρυξης. Σε περίπτωση περισσοτέρων δημοσιεύσεων στον τύπο που απέχουν χρονικώς μεταξύ τους, ως χρονική αφετηρία για τον υπολογισμό του δεκαημέρου, λαμβάνεται η τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον τύπο.
Άρθρο 3
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 19/2006 (Α΄ 16) αντικαθίσταται ως εξής: 2 Να έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας, την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις..
2.  
  Το εδάφιο (α) της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 19/2006 (Α΄ 16) αντικαθίσταται ως εξής: Ο διαγωνισμός για κατάταξη δοκίμων πυροσβεστών μπορεί να μην προκηρύσσεται για θέσεις όλων των ανωτέρω κατηγοριών αλλά μόνον για εκείνες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, με εξαίρεση τις Κατηγορίες «Β», «Ζ» και «Ι
3.  
  Μετά το εδάφιο (β) της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 19/2006 (Α΄ 16) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Εγκρίνει τον τύπο των απαντητικών δελτίων του γραπτού διαγωνισμού καθώς και ψυχοτεχνικής διαδικασίας και του εντύπου βαθμολόγησης της προφορικής συνέντευξης
4.  
  Στο τέλος του εδαφίου (α) της περίπτωσης α της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 19/2006 (Α΄ 16) απαλείφεται η τελεία και προστίθεται η φράση «(μία προσπάθεια)».
5.  
  Η περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 19/2006 (Α΄ 16) αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Ανάβαση – Κατάβαση σε ολκωτή Πυροσβεστική Κλίμακα σε ύψος εννέα (9) μέτρων, τοποθετημένη σε Πυροσβεστικό Πύργο ασκήσεων σε χρόνο το αργότερο 1΄ και 50΄΄ (μία προσπάθεια)
6.  
  Η περίπτωση ζ της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 19/ 2006 (Α΄ 16) αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Άλμα σε ύψος τουλάχιστον 1,10 μ. (τρεις προσπάθειες) .
7.  
  Στο τέλος του εδαφίου 1.3 της παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 19/2006 (Α΄ 16) προστίθενται εδάφια 1.4 και 1.5 ως εξής: Οι υποψήφιοι για θέσεις της Κατηγορίας «Ι» δικαιούνται τις εξής προσαυξήσεις «1.4 Τριάντα (30) μονάδες, για κάθε μία αντιπυρική περίοδο για όσες αντιπυρικές περιόδους παρείχαν από το έτος 1991 και εφεξής ευδόκιμα εθελοντική υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα ή στη Δασική Υπηρεσία, ως εθελοντές Πυροσβέστες, σύμφωνα με το ν. 1951/1991. 1.5 Της προσαύξησης του προηγουμένου εδαφίου, δικαιούνται οι υποψήφιοι, μόνο στην περίπτωση που δηλώνουν τις Κατηγορίες, «Ζ» και «Ι» λόγω της ιδιότητάς τους, ενώ δεν δύναται να προσμετρηθεί αυτή κατά τη δήλωση υποψηφιότητάς τους σε κάποια από τις υπόλοιπες Κατηγορίες .
8.  
  Η περίπτωση (α) του εδαφίου 1.3 της παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 19/2006 (ΦΕΚ Α΄ 16) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τριάντα (30) μονάδες, για κάθε μια αντιπυρική περίοδο, κατά την οποία απασχολήθηκαν ευδόκιμα στο Πυροσβεστικό Σώμα
9.  
  Οι διατάξεις των περιπτώσεων (α) και (γ) του εδαφίου 1.1 και οι διατάξεις των περιπτώσεων (β) και (γ) του εδαφίου 1.3 της παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 19/2006 (Α΄ 16) καταργούνται.
10.  
  Το εδάφιο (β) της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 19/2006 (Α΄ 16) αντικαθίσταται ως εξής: Έκαστος των πινάκων επιτυχόντων ισχύει για δύο (2) έτη από τη δημοσίευσή του
Άρθρο 4 "Το άρθρο 3 του π.δ. 17/2006 (Α΄ 12), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3Διοίκηση Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών"
1.  
  Η διοίκηση των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών ανατίθεται σε Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων του Κλάδου Πλοηγών – Κυβερνητών
2.  
  Οι Διοικητές των Λιμενικών Σταθμών έχουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα για το Πυροσβεστικό Σώμα νομοθεσία και για τους Αξιωματικούς Γενικών Υπηρεσιών αντίστοιχων βαθμών και με τα ίδια καθήκοντα
3.  
  Οι Αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών Πλοηγοί – Κυβερνήτες με την πρόσληψή τους στο Πυροσβεστικό Σώμα εκπαιδεύονται στην Πυροσβεστική Ακαδημία επί ένα (1) έτος στα καθήκοντά τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον οικείο κανονισμό (π.δ. 174/1983 ΦΕΚ Α΄ 68).
Άρθρο 5
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του π.δ. 19/2006 (Α΄ 16), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζεται από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού ή είναι αντίθετη με τις διατάξεις του διατάγματος.
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 1 εδάφια στ και η του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986. β. Της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41). γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). στ. Του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 219/2007 και 263/2007 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1513 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1513 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1991/1940 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1940 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1951 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1951 1991
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/174 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/174 1983
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Κανονισμός κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών και άλλες διατάξεις. 2006/19 2006
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία