ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/24

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-01-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-01-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-01-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθιέρωση περιορισμένων και απαγορευμένων περιοχών στον Ελληνικό Εναέριο Χώρο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Καθορίζονται οι ακόλουθες περιορισμένες περιοχές εντός του ελληνικού εναέριου χώρου, οι οποίες προσδιορίζονται από τα αντίστοιχα ζεύγη συντεταγμένων Βόρειου (Νοrth) πλάτους και Ανατολικού (Εast) μήκους και είναι οι ακόλουθες: ΠΕΡΙΟΧΗ Α (ΘΡΑΚΗ): Η περιοχή αυτή προσδιορίζεται από τις ακόλουθες συντεταγμένες: 411018Ν 0245450Ε, 405420Ν 0250935Ε, 405439Ν 0253122Ε, 405932Ν 0253258Ε, 410710Ν 0254123Ε, 411341Ν 0254115Ε, 411327Ν 0252237Ε, 411018Ν 0245450Ε. Η ως άνω περιοχή χωρίζεται σε δύο τμήματα ως ακολούθως : ΘΡΑΚΗ 1: Η περιοχή αυτή προσδιορίζεται από τις ακόλουθες συντεταγμένες: 411018Ν 0245450Ε, 411143Ν 0250712Ε, 405420Ν 0250935Ε, 411018Ν 0245450Ε. Ύψος Μέση Στάθμη Θαλάσσης (ΜSL)/7000 πόδια. ΘΡΑΚΗ 2: Η περιοχή αυτή προσδιορίζεται από τις ακόλουθες συντεταγμένες: 411143Ν 0250712Ε, 405420Ν 0250935Ε, 405439Ν 0253122Ε, 405932Ν 0253258Ε, 410710Ν 0254123Ε, 411341Ν 0254115Ε, 411327Ν 0252237Ε, 411143Ν 0250712Ε. Ύψος Μέση Στάθμη Θαλάσσης (ΜSL)/8000 πόδια. ΠΕΡΙΟΧΗ Β (ΚΟΡΙΝΘΙΑ): Η περιοχή αυτή προσδιορίζεται από τις ακόλουθες συντεταγμένες : 381500Ν 0221200Ε, 381000Ν 0223000Ε, 375556Ν 0225557Ε, 380400Ν 0223000Ε, 375730Ν 0221000, 381000Ν 0220900Ε, 381500Ν 0221200Ε. Η ως άνω περιοχή χωρίζεται σε δύο τμήματα ως ακολούθως: ΚΟΡΙΝΘΙΑ 1: 381500Ν 0221200Ε, 381000Ν 0223000Ε, 380400Ν 0223000Ε, 375730Ν 0221000, 381000Ν 0220900Ε, 381500Ν 0221200Ε. Ύψος: Έδαφος (GΝD)/Μέση Στάθμη Θαλάσσης (ΜSL) /6000 πόδια. ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2: 381000Ν 0223000Ε, 375556Ν 0225557Ε, 380400Ν 0223000Ε, 381000Ν 0223000Ε. Ύψος: Έδαφος (GΝD)/ Μέση Στάθμη Θαλάσσης (ΜSL)/3000 πόδια.
2.  
  Οι περιοχές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο ενεργοποιούνται από Ανατολής έως Δύσης του ηλίου καθημερινά πλην Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Κατά τη διάρκεια που είναι ενεργοποιημένες οι ως άνω Περιοχές επιτρέπεται η διέλευση αεροσκαφών μόνον κατόπιν εγκρίσεως από την αρμόδια Μονάδα Εναέριας Κυκλοφορίας.
Άρθρο 2 "ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ"
1.  
  Καθορίζεται ως Απαγορευμένη Περιοχή η περιοχή γύρω από την Ακρόπολη των Αθηνών (LGΡ ΑCRΟΡΟLΙS) για λόγους προστασίας των αρχαιολογικών μνημείων, ως κατωτέρω: Κύκλος με κέντρο τις συντεταγμένες 375820Ν 0234333Ε και ακτίνα 700 μέτρων. (Circle οf 700 meters radius, centered οn 375820Ν 0234333Ε): α) Ελικοφόρα αεροσκάφη (prοpeller aircraft): από έδαφος έως και 5000 πόδια. β) Αεροσκάφη τύπου JΕΤ: από έδαφος έως και 10.000 πόδια. Στην ως άνω Περιοχή είναι απολύτως απαγορευμένη η πραγματοποίηση πτήσεων.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1815/1988 «Κύρωση Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» (ΦΕΚ 250Α).
 • Τις διατάξεις του ν.δ. 714/7°, «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ 238Α).
 • Την υπ’ αριθμ. 24331/3654/25.6.2002 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Υιοθέτηση Προτύπων και Συνιστωμένων Πρακτικών του Παραρτήματος (ΑΝΝΕΧ ΙΙ) της Σύμβασης του Σικάγου.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
 • Λόγους Εθνικής ασφάλειας και προστασίας της ασφάλειας των πτήσεων.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ291/19.10.2006 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-01-26 Καθιέρωση περιορισμένων και απαγορευμένων περιοχών στον Ελληνικό Εναέριο Χώρο.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/14
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/24331/3654 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/24331_3654 2002
ΝΟΜΟΣ 1988/1815 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1815 1988
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2007/714 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/714 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία