ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/243

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-12-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-12-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-12-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμμετοχή του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.) στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η δαπάνη αμοιβής των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα απασχοληθούν υπερωριακά στην έδρα του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.), για τη διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου των απολογιστικών στοιχείων του Ταμείου, οικονομικών χρήσεων 2002, 2003 και 2004, βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του Ταμείου αυτού. Η δαπάνη της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται στο ποσό των 14.000,00 ευρώ (ΚΑΕ 0283). Ο έλεγχος των παραπάνω χρήσεων θα πραγματοποιηθεί σε εννέα (9) μήνες (τρείς μήνες για κάθε διαχειριστικό έτος) με υπερωριακή απασχόληση πέντε (5) υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί πενήντα (50) ώρες μηνιαίως για τον καθένα. Ο έλεγχος των παραπάνω χρήσεων θα πραγματοποιηθεί εντός των χρήσεων 2007 - 2008.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Τη διάταξη του άρθρου 25 του ν.δ. 1265/1972 «Περί Ελέγχου των δαπανών του κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. ως και των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων των» (ΦΕΚ Α΄ 197), όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 89 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α 189).
 • Η διάταξη του άρθρου 24, παρ. 3, περ. ε, του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 249139/20.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Β΄ 1929/24.9.2007).
 • Την υπ’ αριθμ. 95111/928899/Σ.846/8.5.2007 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Περί Διενέργειας Κατασταλτικού Ελέγχου στην Έδρα του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.)» (ΦΕΚ Β΄ 912).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη ύψους 14.000 ευρώ εις βάρος του προϋπολογισμού χρήσης 2008 του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, η οποία θα καλυφθεί από το κονδύλι με κωδικό 0283.
 • Την υπ’ αριθμ. 193/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/249139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/249139 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/95111/928899/Σ.846 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/95111_928899_Σ_846 2007
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1265 1972
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία