ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/244

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-12-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-12-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-12-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσης ερευνητή στο Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση θέσης"
1.  
    Συνιστάται μία (1) θέση ερευνητή, αδιαβάθμητη και κοινή ως προς τις βαθμίδες Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ στο κατά τις διατάξεις του ν. 624/1977 (ΦΕΚ 174 Α΄) Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και «Αιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών.
Άρθρο 2 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παρ. 2 και 9 του ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 110) σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 25 παρ. 1γ΄ και 3 και του άρθρου 15 του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α΄ 13). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98). γ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247). δ) Της υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1948). ε) Της υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 1944).
  • Τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών (συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2006).
  • Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 11.500 ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 30.500 ευρώ για το έτος 2008 και καθένα από τα επόμενα έτη. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται για μεν το τρέχον έτος από τις εγγεγραμένες πιστώσεις των Κ.Α.Ε. της ομάδας 0200 του Ε.Φ. 19-610 του Προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ., κατά δε τα επόμενα έτη από πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
  • Την υπ’ αριθμ. Δ208/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/Υ251 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/Υ251 2007
ΝΟΜΟΣ 1977/624 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/624 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία