ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/245

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-12-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-12-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-12-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί παρατάσεως της προθεσμίας της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3082/1954 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί συμβολαιογράφων» (Α΄ 257).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3082/1954, που έχει παραταθεί με το π.δ. 255/2006 (Α΄ 281) μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2007, παρατείνεται για ένα (1) ακόμη έτος από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008.
2.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2008. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 1609/1986 (Α΄ 86).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 273/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1986/1609 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1609 1986
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3082 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3082 1954
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Περί παρατάσεως της προθεσμίας της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος 3082/1954 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί συμβολαιογράφων» (Α΄ 257). 2006/255 2006
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία