ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/25

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-01-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-01-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-01-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 121/1999 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών» (ΦΕΚ 127/Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το π.δ. 121/1999 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών» (ΦΕΚ Α΄ 127) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως:"
1.  
  Ο τίτλος «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών» αναδιατυπώνεται σε «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας» και εφεξής, όπου αναφέρεται «ΤΕΙ Αθηνών», νοείται «ΤΕΙ Αθήνας»
2.  
  Η παράγραφος 2α του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: Γραμματεία Προέδρου – Αντιπροέδρων και Γενικού Γραμματέα
3.  
  Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 13 Γραμματέας Η προβλεπόμενη στο ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α΄ 173) θέση του Γενικού Γραμματέα του Τ.Ε.Ι. με βαθμό 2ο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α΄ 173), 70 παρ. 1, 71 παρ. 2 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167), του άρθρου 1 παρ.16 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ Α΄ 136) του άρθρου 14 της υπ’ αριθμ Ε5/1585/1984 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 191) και της υπ’ αριθμ Ε5/138/20.1.1999 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 60), όπως ισχύουν κάθε φορά .
4.  
  Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής: 14 και Κλάδοι προσωπικού Α. Οι κατηγορίες και οι κλάδοι κατά κατηγορία των μόνιμων υπαλλήλων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας, ορίζονται ως εξής 1 Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Κλάδοι 1 Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού 2 Π.Ε. Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 3 Π.Ε. Επικοινωνίας 4 Π.Ε. Πληροφορικής 5 Π.Ε. Μεταφραστών – Διερμηνέων 6 Π.Ε. Βιβλιοθηκονόμων 7 Π.Ε. Ιατρών 8 Π.Ε. Γεωτεχνικών ειδικότητας Γεωπονίας 2 Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Κλάδοι: 1 Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού 2 Τ.Ε. Μηχανικών διαφόρων Ειδικοτήτων 3 Τ.Ε. Νοσηλευτικής 4 Τ.Ε. Πληροφορικής 5 Τ.Ε. Βιβλιοθηκονόμων 6 Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας 7 Τ.Ε. Καλλιτεχνικών Σπουδών 8 Τ.Ε. Γραφικών Τεχνών 3 Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Κλάδοι: 1 Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων 2 Δ.Ε. Τεχνικός διαφόρων ειδικοτήτων 3 Δ.Ε. Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 4 Δ.Ε. Τηλεφωνητών 5 Δ.Ε. Οδηγών 6 Δ.Ε. Ανθοκομίας - Κηπουρικής 7 Δ.Ε. Τυπογραφίας 4 Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) Κλάδοι: 1 Υ.Ε. Επιμελητών 2 Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας 3 Υ.Ε. Νυκτοφυλάκων .
5.  
  Το άρθρο 15 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 15 θέσεων κατά κατηγορίες και κλάδους 1 Οι θέσεις των μόνιμων υπαλλήλων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας κατανέμονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) 1 Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού Σαράντα μία (41) και τρεις (3) προσωρινές θέσεις 2 Π.Ε. Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών Μία (1) θέση 3 Π.Ε. Επικοινωνίας Μία (1) θέση 4 Π.Ε. Πληροφορικής Πέντε (5) θέσεις 5 Π.Ε. Μεταφραστών – Διερμηνέων Μία (1) θέση 6 Π.Ε. Βιβλιοθηκονόμων Μία (1) θέση 7 Π.Ε. Ιατρών Δύο (2) θέσεις 8 Π.Ε. Γεωτεχνικών ειδικότητας Γεωπονίας Μία (1) θέση Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Κλάδοι: 1 Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού Τριάντα έξι (36) θέσεις 2 Τ.Ε. Μηχανικών διαφόρων Ειδικοτήτων Τρεις (3) θέσεις και μία (1) προσωρινή 3 Τ.Ε. Νοσηλευτικής Τρεις (3) θέσεις 4 Τ.Ε. Πληροφορικής Πέντε (5) θέσεις 5 Τ.Ε. Βιβλιοθηκονόμων Τρεις (3) θέσεις 6 Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας Μία (1) θέση 7 Τ.Ε. Καλλιτεχνικών Σπουδών Μία (1) θέση 8 Τ.Ε. Γραφικών Τεχνών Μία (1) θέση Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Κλάδοι: 1 Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων Ογδόντα έξι (86) θέσεις 2 Δ.Ε. Τεχνικός διαφόρων ειδικοτήτων Δεκατέσσερις (14) θέσεις 3 Δ.Ε. Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Δεκαπέντε (15) θέσεις 4 Δ.Ε. Τηλεφωνητών Δύο (2) θέσεις 5 Δ.Ε. Οδηγών Δύο (2) θέσεις 6 Δ.Ε. Ανθοκομίας – Κηπουρικής Δύο (2) θέσεις και μία (1) προσωρινή 7 Δ.Ε. Τυπογραφίας Μία (1) θέση Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) Κλάδοι: 1 Υ.Ε. Επιμελητών Δεκαεπτά (17) θέσεις 2 Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας Τριάντα δύο (32) θέσεις και μία (1) προσωρινή 3 Υ.Ε. Νυκτοφυλάκων Ένδεκα (11) θέσεις Οι θέσεις των μόνιμων υπαλλήλων κατατάσσονται στους προβλεπόμενους από το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7, παρ.1 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ Α΄ 151), βαθμούς .
6.  
  Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 16 Διορισμού 1 Προσόντα διορισμού στις κατά κλάδους θέσεις του μόνιμου προσωπικού του άρθρου 15 είναι τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39) και π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ Α΄ 315), όπως ισχύουν κάθε φορά. 2 Για τη θέση της ειδικότητας Δ.Ε. Επικοινωνίας – Δημοσιογράφων, ως προσόν διορισμού ορίζεται απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του άρθρου 17 και πενταετής προϋπηρεσία ως δημοσιογράφος Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται από απασχόληση σε ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα και περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή σε ραδιοτηλεοπτικό μέσο ή σε Γραφείο Τύπου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε αντίστοιχη υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας ή της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης ή σε υπηρεσίες τύπου διεθνών οργανισμών .
7.  
  Το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής: 17 προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Οι θέσεις του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου διακρίνονται κατά κατηγορία και ειδικότητα ως εξής Α. Θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου με σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου Ειδικότητα Δ.Ε. Επικοινωνίας – Δημοσιογράφων Μία (1) θέση Β. Προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Ειδικότητες: 1 Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού Δεκατέσσερις (14) θέσεις 2 Π.Ε. Μηχανικών – Πολιτικών Μηχανικών Δύο (2) θέσεις 3 Π.Ε. Γεωτεχνικών – Γεωλογίας Μία (1) θέση 4 Π.Ε. Πληροφορικής – Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μία (1) θέση 5 Π.Ε. Μεταφραστών – Διερμηνέων Μία (1) θέση 6 Π.Ε. Βιβλιοθηκονόμων Μία (1) θέση Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Ειδικότητες: 1 Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού Δεκατέσσερις (14) θέσεις 2 Τ.Ε. Διοικητικού Μία (1) θέση 3 Τ.Ε. Διοίκησης Επιχειρήσεων Μία (1) θέση 4 Τ.Ε. Τεχνολογικών Εφαρμογών - Μηχανολόγων Μία (1) θέση 5 Τ.Ε. Τεχνολογικών Εφαρμογών - Ηλεκτρονικών Δύο (2) θέσεις 6 Τ.Ε. Πληροφορικής – Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Μία (1) θέση 13 Τ.Ε. Βιβλιοθηκονόμων Οκτώ (8) θέσεις Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Ειδικότητες: 1 Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων Δεκαοκτώ (18) θέσεις 2 Δ.Ε. Διοικητικού Δύο (2) θέσεις 3 Δ.Ε. Προσωπικού Η/Υ – Προγραμματιστών Η/Υ Μία (1) θέση 4 Δ.Ε. Χειριστών Η/Υ Μία (1) θέση 5 Δ.Ε. Τεχνικού – Ηλεκτρολόγων Δύο (2) θέσεις 6 Δ.Ε. Τεχνικού – Υδραυλικών Μία (1) θέση 13 Δ.Ε. Τυπογραφίας – Γραφικών Τεχνών Μία (1) θέση Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) Ειδικότητες: 1 Υ.Ε. Επιμελητών Δέκα (10) θέσεις 2 Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας Εννέα (9) θέσεις 3 Υ.Ε. Νυκτοφυλάκων Μία (1) θέση 4 Υ.Ε. Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων Μία (1) θέση 5 Υ.Ε. Κλητήρων Μία (1) θέση 6 Υ.Ε. Φυλάκων – Επιστατών Δύο (2) θέσεις 13 Υ.Ε. Βοηθητικού Προσωπικού Μία (1) θέση 28 Υ.Ε. Φυλάκων Μία (1) θέση Οι ως άνω αναφερόμενες προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, καταργούνται αυτοδίκαια με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο αποχώρηση από την Υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν.
8.  
  Το άρθρο 18 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 18 Οργανικών Μονάδων Οι προϊστάμενοι των οργανικών διοικητικών μονάδων επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ Α΄ 151) .
9.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 19 2 Της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής ή Π.Ε. Μηχανικών ή Τ.Ε. Πληροφορικής ή Τ.Ε. Μηχανικών .
10.  
  Το άρθρο 20 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 20 Τμημάτων 1 Στα Τμήματα των Διευθύνσεων Διοικητικού, Οικονομικού, Συντονισμού Σπουδών και Σπουδαστικής Μέριμνας (εκτός των τμημάτων Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας, εκδόσεων και Βιβλιοθήκης), των Γραμματειών των Σχολών, των Γραμματειών των Τμημάτων, της Γραμματείας του Προέδρου – Αντιπροέδρων – Γενικού Γραμματέα, του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων και του αυτοτελούς Γραφείου Π.Σ.Ε.Α., προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού. 2 Του Τμήματος Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Ιατρών ή υπάλληλοι των κλάδων Τ.Ε. Νοσηλευτικής ή Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας. 3 Του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Επικοινωνίας ή Π.Ε. Μεταφραστών – Διερμηνέων ή Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού. 4 Του Τμήματος Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης προΐσταται υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Βιβλιοθηκονόμων ή Τ.Ε. Βιβλιοθηκονόμων και, εν ελλείψει υπαλλήλου των προαναφερόμενων κλάδων, δύναται να προΐσταται κατά τις κείμενες διατάξεις, υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού ή Τ.Ε. Καλλιτεχνικών Σπουδών. 5 Του Τμήματος Πληροφορικής της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών, προΐσταται υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής ή Τ.Ε. Πληροφορικής. 6 Του Τμήματος Μελετών – Κατασκευών της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών, προΐσταται υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Μηχανικών ή Τ.Ε. Μηχανικών και του Τμήματος Συντήρησης της ιδίας Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Μηχανικών ή Τ.Ε. Μηχανικών. 7 Υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ μπορούν να προΐστανται των Τμημάτων μόνο σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ .
11.  
  Το άρθρο 21 αντικαθίσταται ως εξής: 21 Προϊσταμένων Οι Προϊστάμενοι των οργανικών υπηρεσιακών μονάδων όταν απουσιάζουν κωλύονται ή δεν υπάρχουν αναπληρώνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ Α΄ 19), όπως ισχύουν κάθε φορά .
Άρθρο 2
1.  
  Οι κατά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι συμπεριλαμβανομένων και όσων υπηρετούν σε προσωρινές θέσεις κατατάσσονται αυτοδικαίως στους προβλεπόμενους από τον οργανισμό αυτό αντίστοιχους κλάδους
2.  
  Το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού υπηρετεί σε οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου παραμένει στις αντίστοιχες θέσεις που προβλέπονται στον παρόντα οργανισμό
3.  
  Το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού υπηρετεί σε προσωρινές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου παραμένει στις προσωρινές αυτές θέσεις της αντίστοιχης ειδικότητας
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος π. δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/9.2.2006 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 204).
 • Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 608).
 • Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 5.500 ΕΥΡΩ ετησίως και 2.000 ΕΥΡΩ περίπου κατά το τρέχον οικονομικό έτος η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ε.φ.19-240, ΚΑΕ ομάδας 0200).
 • Την υπ’ αριθμ. 283/2006 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/Ε5/1585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/Ε5_1585 1984
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/Ε5/138 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/Ε5_138 1999
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2621 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης. 2004/3260 2004
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Τροποποίηση διατάξεων Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 2003/347 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία