ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/27

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-01-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-01-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-01-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Αναθεωρημένα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Δ.Σ. ΜΑRΡΟL 73/78).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Αποδοχή Τροποποιήσεων 1.Γίνεται αποδεκτό το κείμενο των αναθεωρημένων Παραρτημάτων Ι και ΙΙ του Πρωτοκόλλου του 1978, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία του 1973, όπως αυτό αναφέρεται στις Αποφάσεις ΜΕΡC.117 (52) και ΜΕΡC.118(52), αντιστοίχως, της 15ης Οκτωβρίου 2004 της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΜΕΡC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 2.Καθορίζεται η ημερομηνία εφαρμογής των αναθεωρημένων Παραρτημάτων Ι και ΙΙ του Πρωτοκόλλου του 1978, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για τη Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία του 1973 (ΜΑRΡΟL 73/78). 3.Τα κείμενα που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση 1 στην Αγγλική γλώσσα και παρατίθενται σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα και τα οποία υιοθετήθηκαν με τις Αποφάσεις ΜΕΡC.117(52) και ΜΕΡC.118(52), αντιστοίχως, της 15ης Οκτωβρίου 2004, έχουν ως εξής:
  • α. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 1269/1982 (Α΄ 89), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου δευτέρου του ν. 3104/2003 (Α΄ 28) και β. του άρθρου έβδομου παρ. 1 περιπ. β΄ του ν. 1269/1982.
  • Τις αποφάσεις ΜΕΡC. 117(52) και ΜΕΡC.118(52) της 15ης Οκτωβρίου 2004 της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΜΕΡC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), με τις οποίες τροποποιούνται τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, αντιστοίχως, του Πρωτοκόλλου του 1978, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία του 1973.
  • Τις διατάξεις του Άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Ότι από τις διατάξεις του παρόντος π.δ. δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθμ. 278/2006 και αριθμ. 354/2006 με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,