ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/28

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-02-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-02-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-01-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης “περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ – SΟLΑS 1974)”, όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 9η Δεκεμβρίου 2004 με την απόφαση ΜSC 170(79)/9.12.2004 καθώς και κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1988 το οποίο αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση ΠΑΑΖΕΘ – SΟLΑS 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 9η Δεκεμβρίου 2004 με την απόφαση ΜSC 171(79)/9.12.2004, της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (ΜSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
1.Στην Διεθνή Σύμβαση «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974, (ΠΑΑΖΕΘ – SΟLΑS ’74)», που κυρώθηκε με τον ν. 1045/1980 (Α΄ 95) και τροποποιήθηκε με τον ν. 1159/1981 (Α΄ 143), το π.δ. 541/1984 (Α΄ 198), το π.δ. 126/1987 (Α΄ 70), το π.δ. 441/1989 (Α΄ 191), το π.δ. 131/1990 (Α΄ 52), το π.δ. 474/1991 (Α΄ 175), τον ν. 2013/1992 (Α΄ 28), το π.δ. 418/1993 (Α΄ 177), το π.δ. 419/1993 (Α΄ 178), το π.δ. 41/1994 (Α΄ 31), τον ν. 2208/1994 (Α΄ 71), το π.δ. 323/1994 (Α΄ 173), το π.δ. 136/1995 (Α΄ 84), το π.δ. 74/1996 (Α΄ 58), το π.δ. 192/1996 (Α΄ 157), το π.δ. 160/1997 (Α΄ 141), το π.δ. 225/1999 (Α΄ 189), το π.δ. 56/2004, το π.δ. 68/2005 (Α΄ 101), το π.δ. 175/2005 (Α΄ 226) και το π.δ. 199/2005 (Α΄ 239), προστίθενται και κυρώνονται οι τροποποιήσεις της, όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 9η Δεκεμβρίου 2004, με την υπ’αριθμ. 170(79) απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (ΜSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) καθώς και τροποποιήσεις στο Πρωτόκολλο του 1988 το οποίο αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση (ΠΑΑΖΕΘ – SΟLΑS 1974), όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 9η Δεκεμβρίου 2004, με την υπ’αριθμ. 171(79) απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (ΜSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 2.Τα κείμενα των αποφάσεων ΜSC 170(79)/9.12.2004 και ΜSC 171(79)/9.12.2004 του ΙΜΟ, σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική, παρατίθενται ως ΜΕΡΟΣ Α΄ και ΜΕΡΟΣ Β΄ αντίστοιχα στο παρόν διάταγμα. 3.Σε περίπτωση ύπαρξης διαφοράς μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου των ως άνω αποφάσεων υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. ΜΕΡΟΣ Α΄ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΡΟΣ Β΄ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜSC 170(79) (υιοθετήθηκε την 9η Δεκεμβρίου 2004) ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΗ το άρθρο 28(β) της Σύμβασης για τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό σχετικά με τα καθήκοντα της Επιτροπής, ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ το άρθρο VΙΙΙ(β) της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ζωής στην Θάλασσα (SΟLΑS), 1974 (εφεξής αναφερόμενη ως “ η Σύμβαση”) σχετικά με την ισχύουσα διαδικασία τροποποίησης του Παραρτήματος της Σύμβασης, εκτός των διατάξεων του Κεφαλαίου 1 αυτού, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ κατά την εβδομηκοστή ένατη σύνοδό της, τις τροποποιήσεις στην Σύμβαση που έχουν προταθεί και κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ(β)(ι) αυτής, 1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο (VΙΙΙ)(β)(iν) της Σύμβασης, τροποποιήσεις στην Σύμβαση, το κείμενο των οποίων δίδεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης. 2. ΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ(β)(νi)(2)(ββ) της Σύμβασης, ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι έγιναν αποδεκτές την 1η Ιανουαρίου 2006, εκτός αν, πριν από αυτή την ημερομηνία, περισσότερες του ενός τρίτου των Συμβαλλόμενων Κυβερνήσεων στην Σύμβαση ή των Συμβαλλόμενων Κυβερνήσεων ο συνδυασμένος εμπορικός στόλος των οποίων αποτελεί όχι λιγότερο του 50% της ολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, έχουν γνωστοποιήσει τις αντιρρήσεις τους στις τροποποιήσεις. 3. ΚΑΛΕΙ τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις στην SΟLΑS να σημειώσουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ(β)(νii)(2) της Σύμβασης, οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2006 κατά την αποδοχή τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 πιο κάτω. 4. ΖΗΤΕΙ από τον Γενικό Γραμματέα, σε συμμόρφωση με το άρθρο VΙΙΙ(β)(ν) της Σύμβασης, να διαβιβάσει πιστοποιημένα αντίγραφα της παρούσας απόφασης και το κείμενο των τροποποιήσεων που περιέχονται στο Παράρτημα σ’ όλες τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις στην Σύμβαση. 5. ΖΗΤΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ από τον Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει αντίγραφα αυτής της απόφασης και του Παραρτήματός της στα Μέλη του Οργανισμού, που δεν είναι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις στην Σύμβαση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ-1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κανονισμός 2 – Ορισμοί. 1. Μετά την υφιστάμενη παράγραφο 13, προστίθεται η εξής νέα παράγραφος 14: «14. Φορτηγό πλοίο χύδην σημαίνει φορτηγό πλοίο χύδην όπως ορίζεται στον Κανονισμό ΧΙΙ/1.1». Κανονισμός 18 – Κατασκευή και αρχικές δοκιμές υδατοστεγών θυρών, παραφωτίδων κ.λ.π. σε επιβατηγά πλοία και φορτηγά πλοία. 2. Η παράγραφος 2 του κανονισμού αντικαθίσταται από την εξής: «2. Σε επιβατηγά πλοία και φορτηγά πλοία οι υδατοστεγείς θύρες θα υποβάλλονται σε δοκιμή με πίεση ύδατος σε ύψος μέχρι το κατάστρωμα διαφράγματος ή το κατάστρωμα εξάλων αντίστοιχα. Όπου δεν διεξάγεται δοκιμή μεμονωμένων θυρών λόγω πιθανής ζημίας στην μόνωση ή σε εξωτερικά στοιχεία εξοπλισμού, η δοκιμή των μεμονωμένων θυρών μπορεί να αντικαθίσταται από πρωτότυπη δοκιμή πίεσης κάθε τύπου και μεγέθους με δοκιμή πίεσης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ύψος που απαιτείται για την θέση που προορίζεται. Η πρωτότυπη δοκιμή θα διεξάγεται πριν τοποθετηθεί η θύρα. Η μέθοδος και διαδικασία εγκατάστασης για την τοποθέτηση της θύρας επί του πλοίου θα αντιστοιχεί σ’ εκείνη της πρωτότυπης δοκιμής. Όταν τοποθετηθεί επί του πλοίου, κάθε θύρα θα ελέγχεται για κατάλληλη έδραση μεταξύ του διαφράγματος, του πλαισίου και της θύρας. Κανονισμός 45 – Προφυλάξεις από ηλεκτροπληξία, φωτιά και άλλους κινδύνους που προκύπτουν από διαρροή ρεύματος. 3. Μετά την επικεφαλίδα, προστίθενται οι εξής λέξεις: «(Οι παράγραφοι 10 και 11 αυτού του κανονισμού ισχύουν για πλοία που κατασκευάζονται την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007)». 4. Η υφιστάμενη παράγραφος 10 αντικαθίσταται από την εξής: «Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός δεν θα εγκαθίσταται σε οποιοδήποτε χώρο όπου υπάρχει πιθανότητα συγκέντρωσης εύφλεκτων μιγμάτων π.χ. σε διαμερίσματα που κυρίως έχουν διατεθεί σε μπαταρίες – συσσωρευτές, σε αποθήκες φύλαξης χρωμάτων, σε αποθήκες ακετυλενίου ή ανάλογους χώρους, εκτός αν η διοίκηση ικανοποιείται ότι αυτός ο εξοπλισμός είναι: .1 ουσιώδης για λειτουργικούς λόγους .2 τύπου που δεν θα αναφλέξει το εν λόγω μίγμα .3 κατάλληλος για τον εν λόγω χώρο και .4 κατάλληλα πιστοποιημένος για ασφαλή χρήση στις σκόνες, ατμούς ή αέρια που είναι πιθανόν να συναντήσει». 5. Η εξής νέα παράγραφος 11 προστίθεται μετά την παράγραφο 10, όπως έχει τροποποιηθεί: «11. Στα δεξαμενόπλοια, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, τα καλώδια και οι εγκαταστάσεις καλωδίων δεν θα τοποθετούνται σε επικίνδυνα σημεία εκτός αν συμμορφώνονται με πρότυπα όχι κατώτερα από εκείνα που είναι αποδεκτά στον Οργανισμό(*). Ωστόσο, για σημεία που δεν καλύπτονται από αυτά τα πρότυπα, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός τα καλώδια και οι εγκαταστάσεις καλωδίων που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα μπορούν να τοποθετούνται σε επικίνδυνα σημεία με βάση εκτίμηση κινδύνου προς ικανοποίηση της Αρχής, για να διασφαλίζεται ότι εξασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο ασφάλεια». 6. Η υφιστάμενη παράγραφο 11 επαναριθμείται ως παράγραφος 12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Κανονισμός 31 – Σωστικά σκάφη και λέμβοι διάσωσης. 7. Η εξής νέα παράγραφος 1.8 προστίθεται μετά την υφιστάμενη παράγραφο 1.7: «1.8 Παρά τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.1, τα φορτηγά χύδην φορτίου όπως ορίζονται στον κανονισμό ΙΧ/1.6 που κατασκευάζονται την ή μετά την 1η Ιουλίου 2006 θα συμμορφούνται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.2». ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ Κανονισμός 19 – Απαιτήσεις εφοδιασμού για συστήματα και εξοπλισμό ναυσιπλοΐας επί του πλοίου. 8. Στην παράγραφο 2.5 το υφιστάμενο κείμενο της υποπαραγράφου .1 αντικαθίσταται από το εξής: «.1 Γυροσκοπική πυξίδα ή άλλα μέσα για να ορίζουν και να δεικνύουν την κατεύθυνσή τους με μη-μαγνητικά μέσα φερόμενα επί του πλοίου, που θα είναι ευκρινώς αναγνώσιμα από τον πηδαλιούχο στην κύρια θέση πηδαλιουχίας. Αυτά τα μέσα θα μεταδίδουν επίσης πληροφορίες κατεύθυνσης για τροφοδότηση στον εξοπλισμό που αναφέρεται στις παραγράφους 2.3.2, 2.4 και 2.5.5». Κανονισμός 20 – Συσκευές καταγραφής δεδομένων ταξιδίου (VDR). 9. Η εξής νέα παράγραφος 2 προστίθεται μετά την υφιστάμενη παράγραφο 1: «2. Για να βοηθούν στις έρευνες για ναυτικά ατυχήματα, τα φορτηγά πλοία, όταν εκτελούν διεθνείς πλόες, θα εφοδιάζονται με VDR που μπορεί να είναι απλοποιημένος καταγραφέας δεδομένων ταξιδίου (S-VDR)(*) ως εξής: .1 για φορτηγά πλοία 20.000 ο.χ. και άνω που κατασκευάσθηκαν πριν την 1η Ιουλίου 2002, στον πρώτο προγραμματισμένο δεξαμενισμό μετά την 1η Ιουλίου 2006 αλλά όχι αργότερα από την 1η Ιουλίου 2009, .2 για φορτηγά πλοία 3.000 ο.χ. και άνω αλλά λιγότερο των 20.000 κ.ο.χ. που κατασκευάσθηκαν πριν την 1η Ιουλίου 2002, στον πρώτο προγραμματισμένο δεξαμενισμό μετά την 1η Ιουλίου 2007 αλλά όχι αργότερα από την 1η Ιουλίου 2010 και .3 οι Αρχές μπορεί να απαλλάσσουν φορτηγά πλοία από την εφαρμογή των απαιτήσεων των υποπαραγράφων .1 και .2 όταν αυτά τα πλοία αποσύρονται μόνιμα από την ενεργό δράση σε διάστημα δύο ετών μετά την ημερομηνία εφαρμογής που ορίζεται στις υποπαραγράφους .1 και .2 ανωτέρω». 10. Η υφιστάμενη παράγραφος 2 επαναριθμείται ως παράγραφος 3. Κανονισμός 21 – Διεθνής Κώδικας Σημάτων 11 Ο τίτλος του κανονισμού αντικαθίσταται ως ακολούθως: “Διεθνής Κώδικας σημάτων και εγχειρίδιο ΙΑΜSΑR” 12 Η υπάρχουσα παράγραφος αριθμείται ως παράγραφος 1. 13 Προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως ακολούθως: “2 Όλα τα πλοία θα είναι εφοδιασμένα με ενημερωμένο αντίγραφο του τόμου ΙΙΙ του εγχειριδίου για την Διεθνή αεροναυτική και ναυτιλιακή έρευνα και διάσωση”. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κανονισμός 10 – Απαιτήσεις για χημικά δεξαμενόπλοια 11. Η ακόλουθη πρόταση διαγράφεται από την παράγραφο 1 του κανονισμού: «Για τους σκοπούς αυτού του κανονισμού, οι απαιτήσεις του Κώδικα θα αντιμετωπίζονται ως υποχρεωτικές».ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 12. Το υφιστάμενο κείμενο του Κεφαλαίου ΧΙΙ αντικαθίσταται από το εξής: Κανονισμός 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς αυτού του Κεφαλαίου: 1. Πλοίο χύδην φορτίου σημαίνει πλοίο που προορίζεται κυρίως για την μεταφορά ξηρού φορτίου χύδην, περιλαμβανομένων τύπων όπως μεταφοράς μεταλλευμάτων και συνδυασμένου φορτίου(*). 2. Πλοίο χύδην φορτίου κατασκευής μονού πλευρικού περιβλήματος σημαίνει πλοίο χύδην φορτίου όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, στην οποία: .1 οποιοδήποτε τμήμα κύτους φορτίου ορίζεται το πλευρικό κέλυφος ή .2 όπου ένα ή περισσότερα κύτη φορτίου ορίζονται από διπλό πλευρικό περίβλημα το πλάτος του οποίου είναι μικρότερο των 760 mm σε πλοία φορτίου χύδην που κατασκευάσθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2000 και μικρότερο των 1.000 mm σε πλοία χύδην φορτίου που κατασκευάσθηκαν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2000 αλλά πριν την 1η Ιουλίου 2006. Η απόσταση μετράται κάθετα στο πλευρικό κέλυφος. Αυτά τα πλοία περιλαμβάνουν πλοία μεταφοράς συνδυασμένου φορτίου στα οποία οποιοδήποτε τμήμα κύτους φορτίου ορίζεται από το πλευρικό κέλυφος. 3. Πλοίο χύδην φορτίου κατασκευής διπλού πλευρικού περιβλήματος σημαίνει πλοίο χύδην φορτίου όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, στο οποίο όλα τα κύτη φορτίου ορίζονται από διπλό πλευρικό περίβλημα, εκτός εκείνων όπως ορίζονται στην παράγραφο 2.2. 4. Διπλό πλευρικό περίβλημα σημαίνει διάταξη όπου κάθε πλευρά του πλοίου κατασκευάζεται από το πλευρικό κέλυφος και διαμήκες διάφραγμα που συνδέει τα διπύθμενα και το κατάστρωμα. Πλευρικές δεξαμενές βυθοκόρου και δεξαμενές εξάλων μπορεί, όπου υπάρχουν, να αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της διάταξης διπλού πλευρικού περιβλήματος. 5. Μήκος πλοίου χύδην φορτίου σημαίνει το μήκος όπως ορίζεται στην ισχύουσα Διεθνή Σύμβαση περί Εμφόρτου Ίσαλου. 6. Στερεό φορτίο χύδην σημαίνει οποιοδήποτε υλικό, εκτός υγρού ή αερίου, που αποτελείται από συνδυασμό σωματιδίων, κόκκων ή άλλων οποιωνδήποτε μεγαλύτερων τμημάτων υλικού, γενικά ομοιογενών σε σύνθεση, που φορτώνεται απευθείας στους χώρους φορτίου πλοίου χωρίς οποιαδήποτε μορφή περιορισμού. 7. Πρότυπα αντοχής διαφράγματος και διπύθμενων φορτηγού πλοίου χύδην σημαίνει “Πρότυπα για την εκτίμηση των διαστάσεων του εγκάρσιου υδατοστεγούς διαφράγματος με αυλακωτά ελάσματα μεταξύ των δύο ακροπρωραίων κυτών φορτίου και για την εκτίμηση της επιτρεπόμενης φόρτωσης κύτους του ακροπρωραίου κύτους φορτίου” που υιοθετήθηκε με την απόφαση 4 της Διάσκεψης Συμβαλλόμενων Κυβερνήσεων στην Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ζωής στην Θάλασσα, 1974 στις 27 Νοεμβρίου 1997, όπως μπορεί να τροποποιείται από τον Οργανισμό, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι τροποποιήσεις υιοθετούνται, τίθενται σε ισχύ και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου VΙΙΙ της παρούσας Σύμβασης σχετικά με τις διαδικασίες τροποποίησης που ισχύουν στο Παράρτημα, εκτός του κεφαλαίου Ι. 8. Πλοία χύδην φορτίου που έχουν κατασκευασθεί σημαίνει πλοία χύδην φορτίου των οποίων οι τρόπιδες έχουν τεθεί ή τα οποία βρίσκονται σε παρόμοιο στάδιο κατασκευής. 9. Παρόμοιο στάδιο κατασκευής σημαίνει το στάδιο κατά το οποίο: .1 ξεκινά η κατασκευή που είναι ταυτόσημη με συγκεκριμένο πλοίο. .2 η συναρμολόγηση αυτού του πλοίου έχει ξεκινήσει περιλαμβανομένων τουλάχιστον 50 τόννων ή τνός τοις εκατό της εκτιμώμενης μάζας όλου του δομικού υλικού, όποιο από τα δύο είναι λιγότερο. 10. Πλάτος ενός πλοίου φορτίου χύδην φορτίου σημαίνει το πλάτος όπως ορίζεται στην Διεθνή Σύμβαση Περί Εμφόρτου Ισάλου που ισχύει. Κανονισμός 2 ΕφαρμογήΤα πλοία χύδην φορτίου θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτού του κεφαλαίου επιπρόσθετα στις απαιτήσεις που ισχύουν στ άλλα κεφάλαια. Κανονισμός 3 Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής Τα πλοία χύδην φορτίου που έχουν κατασκευασθεί πριν την 1η Ιουλίου 1999 και στα οποία εφαρμόζονται οι κανονισμοί 4 ή 6 θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις αυτών των κανονισμών σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα, σχετικά με το ενισχυμένο πρόγραμμα επιθεωρήσεων που απαιτείται από τον κανονισμό ΧΙ-1/2: .1 Πλοία φορτίου χύδην που έχουν ηλικία 20 ετών και άνω την 1η Ιουλίου 1999, μέχρι την ημερομηνία της πρώτης ενδιάμεσης επιθεώρησης ή της πρώτης περιοδικής επιθεώρησης μετά την 1η Ιουλίου 1999, όποια από τις δύο συμβεί πρώτη. .2 Πλοία φορτίου χύδην, που έχουν ηλικία 15 ετών κι άνω αλλά λιγότερο από 20 έτη την 1η Ιουλίου 1999, μέχρι την ημερομηνία της πρώτης περιοδικής επιθεώρησης μετά την 1η Ιουλίου 1999 αλλά όχι αργότερα από την 1η Ιουλίου 2002 και .3 Πλοία φορτίου χύδην που έχουν ηλικία μικρότερη των 15 ετών την 1η Ιουλίου 1999, μέχρι την ημερομηνία της πρώτης περιοδικής επιθεώρησης μετά την ημερομηνία κατά την οποία το πλοίο κλείνει τα 15 έτη ηλικίας, αλλά όχι αργότερα από την ημερομηνία κατά την οποία το πλοίο κλείνει τα 17 έτη. Κανονισμός 4 Απαιτήσεις ζημίας ευστάθειας που ισχύουν για πλοία χύδην φορτίου 1. Πλοία φορτίου χύδην μήκους 150 m και άνω κατασκευής μονού πλευρικού περιβλήματος που έχουν σχεδιασθεί για την μεταφορά στερεού φορτίου χύδην με πυκνότητα 1.000 kg/m3 και άνω και που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την 1η Ιουλίου 1999, όταν φορτώνονται μέχρι την θερινή ίσαλο, θα μπορούν να αντέχουν κατάκλυση οποιουδήποτε κύτους φορτίου σε όλες τις συνθήκες φόρτωσης κι να παραμένουν επιπλέοντα σε ικανοποιητική κατάσταση ισορροπίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4. 2. Πλοία φορτίου χύδην μήκους 150 m και άνω κατασκευής διπλού πλευρικού περιβλήματος στα οποία οποιοδήποτε μέρος του διαμήκους διαφράγματος βρίσκεται στο Β/5 ή 11.5 m όποιο είναι μικρότερο, εσωτερικά από την πλευρά του πλοίου σε ορθή γωνία στην κεντρική γραμμή στην οριζόμενη θερινή ίσαλο, που έχουν σχεδιασθεί να μεταφέρουν στερεά φορτία χύδην με πυκνότητα 1.000 kg/m3 και άνω και που θα κατασκευασθούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2006, όταν φορτώνονται μέχρι την θερινή ίσαλο, θα μπορούν να αντέχουν κατάκλυση οποιουδήποτε κύτους φορτίου σ’ όλες τις συνθήκες φόρτωσης και θα παραμένουν επιπλέοντα σε ικανοποιητική κατάσταση ισορροπίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4. 3. Πλοία φορτίου χύδην μήκους 150 m και άνω κατασκευής μονού πλευρικού περιβλήματος που μεταφέρουν στερεά φορτία χύδην με πυκνότητα 1.780 kg/m3 και άνω και που κατασκευάστηκαν πριν από την 1η Ιουλίου 1999, όταν φορτώνονται μέχρι την θερινή ίσαλο, θα μπορούν να αντέχουν κατάκλυση του ακροπρωραίου κύτους φορτίου σ’ όλες τις συνθήκες φόρτωσης και θα παραμένουν επιπλέοντα σε ικανοποιητική κατάσταση ισορροπίας όπως ορίζεται στην παράγραφο 4. Σ’ αυτή την απαίτηση θα υπάρχει συμμόρφωση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής που ορίζεται στον κανονισμό 3. 4. Υποκείμενη στις διατάξεις της παραγράφου 7, η προϋπόθεση της ισορροπίας μετά την κατάκλυση θα ικανοποιεί τον όρο της ισορροπίας που ορίζεται στο παράρτημα στην απόφαση Α. 320(ΙΧ) – Κανονισμός ισοδύναμος με τον κανονισμό 27 της Διεθνούς Σύμβασης Περί Εμφορτου Ισάλου, 1966 όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση Α. 514(13). Η υποτιθέμενη κατάκλυση χρειάζεται να λάβει υπόψη μόνο την κατάκλυση του χώρου κύτους φορτίου στο επίπεδο ύδατος στο εξωτερικό μέρος του πλοίου σ’ αυτή την κατάσταση κατάκλυσης. Η διαπερατότητα έμφορτου κύτους θα θεωρείται ως 0.9 και η διαπερατότητα κενού κύτους θα θεωρείται ως 0.95, εκτός αν υποτεθεί διαπερατότητα αναφής με συγκεκριμένο φορτίο για τον όγκο κατακλυσμένου κύτους που περιέχει φορτίο και υποτεθεί διαπερατότητα 0.95 για τον υπόλοιπο κενό όγκο του κύτους. 5. Τα φορτηγά πλοία χύδην που κατασκευάστηκαν πριν την 1η Ιουλίου 199, με μειωμένα έξαλα σύμφωνα με τον κανονισμό 27(7) της Διεθνούς Σύμβασης Εμφορτου Ισάλου 1966, όπως υιοθετήθηκε την 5η Απριλίου 1966, μπορούν να θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με την παράγραφο 3 αυτού του κανονισμού. 6. Πλοία φορτίου χύδην με μειωμένα έξαλα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (8) του κανονισμού που είναι ισοδύναμος με τον κανονισμό 27 της Διεθνούς Σύμβασης Εμφόρτου Ισάλου, 1966, και που υιοθετήθηκε με την απόφαση Α. 320(ΙΧ) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση Α. 514(13), μπορώ να θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με τις παραγράφους 1 ή 2 ανάλογα. 7. Σε πλοία χύδην φορτίου με μειωμένα έξαλα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού 27(8) του Παραρτήματος Β του Πρωτοκόλλου 1988 σχετικά με την Διεθνή Σύμβαση Περί Εμφόρτου Ισάλου 1966, η κατάσταση ισορροπίας μετά την κατάκλυση θα ικανοποιεί τις σχετικές διατάξεις αυτού του Πρωτοκόλλου. Κανονισμός 5 Δοκιμή αντοχής πλοίων χύδην φορτίου 1. Πλοία φορτίου χύδην μήκους 150 m και άνω κατασκευής για την μεταφορά στερεών φορτίων χύδην με πυκνότητα 1.000 kg/m3 και άνω που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την 1η Ιουλίου 1999, θα έχουν επαρκή αντοχή για να αντέχουν την κατάκλυση οποιουδήποτε κύτους φορτίου μέχρι το επίπεδο ύδατος στο εξωτερικό του πλοίου σ’ αυτή την κατάσταση κατάκλυσης σ’ όλες τις συνθήκες φόρτωσης και έρματος λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις επιπτώσεις δυναμικής που απορρέουν από την παρουσία ύδατος στο κύτος και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που έχουν υιοθετηθεί από τον Οργανισμό (*). 2. Πλοία φορτίου χύδην μήκους 150 m και άνω κατασκευής διπλού πλευρικού περιβλήματος, στα οποία οποιοδήποτε τμήμα διαμήκους διαφράγματος βρίσκεται στο Β/% ή στα 11,5 m όποιο από τα δύο είναι μικρότερο, εσωτερικά από την πλευτά του πλοίου σε ορθή γωνία στην κεντρική γραμμή στην οριζόμενη θερινή ίσαλο, που έχουν σχεδιασθεί να μεταφέρουν χύδην φορτία με πυκνότητα 1.000 kg/m3 και άνω και που κατασκευάζονται την ή μετά την 1η Ιουλίου 2006, θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις δοκιμής αντοχής της παραγράφου 1. Κανονισμός 6 Δοκιμές και άλλες απαιτήσεις για πλοία φορτίου χύδην 1. Πλοία χύδην φορτίου μήκους 150 m και άνω κατασκευής μονού πλευρικού περιβλήματος που μεταφέρουν στερεά χύδην φορτία με πυκνότητα 1.780 kg/m3 και άνω, που έχουν κατασκευασθεί πριν την 1η Ιουλίου 1999, θα συμμορφώνονται με τις εξής απαιτήσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγρααμμα εφαρμογής που ορίζεται στον κανονισμό 3: .1 Το εγκάρσιο υδατοστεγές διάφραγμα μεταξύ των δύο ακροπρωραίων κυτών φορτίου και των διπύθμενων του ακροπρωραίου κύτους φορτίου θα έχει επαρκή αντοχή για να αντέχει την κατάκλυση του ακροπρωραίου κύτους φορτίου, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις επιπτώσεις δυναμικής που απορρέουν από την παρουσία ύδατος στο κύτος, σε συμμόρφωση με τα πρότυπα αντοχής διαφράγματος και διπύθμενων πλοίων φορτίου χύδην. Για τους σκοπούς αυτού του Κανονισμού τα πρότυπα αντοχής διαφράγματος και διπύθμενων πλοίων χύδην φορτίου θα αντιμετωπίζονται ως υποχρεωτικά. .2 Εξετάζοντας την ανάγκη για και τον βαθμό ενίσχυσης του εγκάρσιου υδατοστεγούς διαφράγματος ή των διπύθμενων για να πληρούν τις απαιτήσεις της 1.1, μπορούν να ληφθούν υπόψη οι εξής περιορισμοί: .1 περιορισμοί στην κατανομή του ολικού βάρους φορτίου μεταξύ των κυρών και .2 περιορισμοί στο μέγιστο νεκρό βάρος. .3 Για πλοία φορτίου χύδην που χρησιμοποιούν είτε ένα είτε και τους δύο περιορισμούς που προβλέπονται στην 1.2.1 και 1.2.2 πιο πάνω για τους σκοπούς ικανοποίησης των απαιτήσεων της 1.1, θα υπάρχει συμμόρφωση μ’ αυτούς τους περιορισμούς όποτε μεταφέρονται στερεά χύδην φορτία με πυκνότητα 1.780 kg/m3 και άνω. 2. Πλοία φορτίου χύδην μήκους 150 m και άνω που κατασκευάζονται την ή μετά την 1η Ιουλίου 2006, σ’ όλες τις περιοχές με κατασκευή διπλού περιβλήματος θα συμμορφώνονται με τις εξής απαιτήσεις: .1 Οι βασικές δομές ενίσχυσης του διπλού πλευρικού περιβλήματος δεν θα τοποθετούνται μέσα στον χώρο κύτους φορτίου. .2 Υποκείμενη στις κατωτέρω διατάξεις, απόσταση μεταξύ του εξωτερικού κελύφους και του εσωτερικού κελύφους σ’ οποιοδήποτε εγκάρσιο τμήμα δεν θα είναι μικρότερη από 1.000 mm όταν μετράται κάθετα στο πλευρικό περίβλημα. Η κατασκευή διπλού πλευρικού περιβλήματος θα είναι τέτοια που να επιτρέπει την πρόσβαση για επιθεώρηση όπως προβλέπεται στον κανονισμό ΙΙ-1/3-6 και τις Τεχνικές Διατάξεις που αναφέρονται σ’ αυτόν. .1 Τα διάκενα από κάτω δεν χρειάζεται να διατηρούνται στα εγκάρσια ενισχυτικά ελάσματα, στους άνω και κάτω αγκώνες εγκάρσιων νομέων ή τους αγκώνες των διαμήκων νομέων. .2 Το ελάχιστο πλάτος ανεμπόδιστης διέλευσης δια του χώρου του διπλού περιβλήματος μέσω εμποδίων όπως σωληνώσεις ή κάθετες κλίμακες δεν θα είναι μικρότερο των 600 mm. .3 Όπου τα εσωτερικά και/ή εξωτερικά περιβλήματα έχουν εγκάρσιους νομείς, το ελάχιστο διάκενο μεταξύ των εσωτερικών επιφανειών των νομέων δεν θα είναι μικρότερο από 600 mm. .4 Όπου το εσωτερικό και εξωτερικό περίβλημα έχουν διαμήκες νομείς, το ελάχιστο διάκενο μεταξύ των εσωτερικών επιφανειών των νομέων δεν θα είναι μικρότερο από 800 mm. Στο εξωτερικό περίβλημα του παράλληλου μέρους του μήκους κύτους φορτίου, αυτό το διάκενο μπορεί να μειώνεται όπου απαιτείται από τον κατασκευαστικό σχεδιασμό, αλλά, σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερο από 600 mm. .5 Το ελάχιστο διάκενο που αναφέρεται πιο κάτω θα είναι η μικρότερη απόσταση που μετράται μεταξύ υποτιθέμενων γραμμών που συνδέουν τις εσωτερικές επιφάνειες των νομέων με τα εσωτερικά και εξωτερικά περιβλήματα. .3 Οι χώροι διπλού πλευρικού περιβλήματος και οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για έρμα θαλασσίου ύδατος σε πλοία φορτίου χύδην μήκους 150 m και άνω που κατασκευάζονται την ή μετά την 1η Ιουλίου 2006 θα επενδύονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΙΙ-1/3-2 και θα έχουν επίσης ως βάση τα πρότυπα Απόδοσης για επενδύσεις(*) που πρόκειται να υιοθετηθούν από τον Οργανισμό. .4 Οι χώροι διπλών πλευρικών περιβλημάτων, με την εξαίρεση των πλευρικών δεξαμενών εξάλων, αν υπάρχουν, δεν θα χρησιμοποιούνται για την μεταφορά φορτίου. .5 Σε πλοία φορτίου χύδην μήκους 150 m και άνω, που μεταφέρουν στερεά φορτία χύδην με πυκνότητα 1.000 kg/m3 και άνω, που κατασκευάζονται την ή μετά την 1η Ιουλίου 2006: .1 η κατασκευή των κυτών φορτίου θα είναι τέτοια που να μπορούν να φορτώνονται όλα τα προβλεπόμενα φορτία και να εκφορτώνονται με πρότυπο εξοπλισμό φόρτωσης / εκφόρτωσης και διαδικασίες χωρίς ζημία που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της κατασκευής, .2 θα εξασφαλίζεται αποτελεσματική συνέχεια μεταξύ της κατασκευής του πλευρικού κελύφους και της κατασκευής του υπόλοιπου κελύφους και .3 η κατασκευή των χώρων φορτίου θα είναι τέτοια ώστε μία βλάβη ενός ενισχυτικού κατασκευαστικού μέλους δεν θα οδηγεί σε άμεση επακόλουθη βλάβη άλλων κατασκευαστικών στοιχείων που πιθανόν να οδηγήσουν στην κατάρρευση ολόκληρων των ενισχυμένων φύλλων. Κανονισμός 7 Επιθεώρηση και συντήρηση πλοίων χύδην φορτίου 1. Πλοία φορτίου χύδην μήκους 150 m και άνω κατασκευής μονού πλευρικού περιβλήματος που κατασκευάστηκαν πριν την 1η Ιουλίου 1999, ηλικίας 10 ετών και άνω δεν θα μεταφέρουν στερεά φορτία χύδην με πυκνότητα 1.780 kg/m3 και άνω εκτός αν έχουν υποβληθεί με επιτυχία, είτε σε: .1 περιοδική επιθεώρηση, σύμφωνα με το ενισχυμένο πρόγραμμα ελέγχων στην διάρκεια επιθεωρήσεων που απαιτούνται από τον κανονισμό ΧΙ-1/2 ή .2 επιθεώρηση όλων των κυτών φορτίου στον ίδιο βαθμό όπως απαιτείται για περιοδικές επιθεωρήσεις στο ενισχυμένο πρόγραμμα ελέγχων στην διάρκεια επιθεωρήσεων που απαιτούνται από τον κανονισμό ΧΙ-1/2. 2. Πλοία χύδην φορτίου θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις συντήρησης στον Κανονισμό ΙΙ-1/3-1 και τα Πρότυπα Ιδιοκτητών για Επιθεώρηση και Συντήρηση καλυμμάτων στομίων πλοίων χύδην φορτίου, που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την απόφαση ΜSC 169(79) όπως μπορεί να τροποποιηθεί από τον Οργανισμό, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι τροποποιήσεις υιοθετούνται, τίθενται σε ισχύ και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου VΙΙΙ της παρούσας Σύμβασης σχετικά με τις διαδικασίες τροποποίησης που ισχύουν για το Παράρτημα εκτός αυτών του Κεφαλαίου 1. Κανονισμός 8 Πληροφορίες για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για πλοία χύδην φορτίου 1. Το φυλλάδιο που απαιτείται από τον Κανονισμό VΙ/7.2 θα επικυρούται από την Αρχή ή για λογαριασμό της, για να αναφέρει ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους κανονισμούς 4, 5, 6 και 7 ανάλογα. 2. Οποιοιδήποτε περιορισμοί επιβάλλονται στην μεταφορά στερεών φορτίου χύδην με πυκνότητα 1.780 kg/m3 και άνω σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών 6 και 14 θα αναγνωρίζονται και καταγράφονται στο φυλλάδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1. 3. Πλοίο φορτίου χύδην στο οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος 2 θα σημαίνεται μόνιμα στο πλευρικό περίβλημα στο μέσον του πλοίου, αριστερά και δεξιά με στέρεο ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρές 500 mm και την κορυφή 300 mm κάτω από την γραμμή του καταστρώματος και βαμμένο με χρώμα που θα κάνει αντίθεση μ’ εκείνο του σκάφους. Κανονισμός 9 Απαιτήσεις για πλοία φορτίου χύδην που δεν μπορούν να συμμορφωθούν με τον κανονισμό 4.3 λόγω της σχεδιαστικής διάταξης των κυτών φορτίου τους. Για πλοία φορτίου χύδην που έχουν κατασκευασθεί πριν την 1η Ιουλίου 1999 στα όρια εφαρμογής του κανονισμού 4.3 και που έχουν κατασκευασθεί με ανεπαρκή αριθμό εγκάρσιων υδατοστεγών διαφραγμάτων για την ικανοποίηση αυτού του κανονισμού, η Αρχή μπορεί να επιτρέπει την αντοχή από την εφαρμογή των κανονισμών 4.3 και 6 με την προϋπόθεση ότι θα συμμορφώνονται με τις εξής απαιτήσεις: .1 για το ακροπρωραίο κύτος φορτίου, οι έλεγχοι που προβλέπονται για την ετήσια επιθεώρηση στο ενισχυμένο πρόγραμμα ελέγχων στην διάρκεια επιθεωρήσεων που απαιτούνται από τον κανονισμό ΧΙ-1/2 θα αντικαθίστανται από τους ελέγχους που ορίζονται σ’ αυτόν για την ενδιάμεση επιθεώρηση κυτών φορτίου. .2 ότι εφοδιάζονται με συναγερμούς υψηλού επιπέδου υδάτων στα φρεάτια υδροσυλλεκτών σ’ όλα τα κύτη φορτίου, ή σε σήραγγες μεταβίβασης φορτίου, ανάλογα, δίδοντας ηχητικό και οπτικό συναγερμό στην γέφυρα ναυσιπλοΐας, όπως είναι εγκεκριμένοι από την αρχή ή Οργανισμό που αναγνωρίζεται απ’ αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ΧΙ-1/1 και .3 ότι εφοδιάζονται με λεπτομερείς πληροφορίες για συγκεκριμένα σενάρια κατάκλυσης κυτών φορτίου. Αυτές οι πληροφορίες θα συνοδεύονται από λεπτομερείς οδηγίες για ετοιμότητα εκκένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του Διεθνούς Κώδικα Διαχείρισης Ασφαλείας (ΙSΜ) και θα χρησιμοποιούνται ως βάση για εκπαίδευση και ασκήσεις πληρώματος. Κανονισμός 10 Δήλωση πυκνότητας στερεού φορτίου χύδην 1. Πριν από την φόρτωση φορτίου χύδην σε πλοία φορτίου χύδην μήκους 150 m και άνω, ο φορτωτής θα δηλώνει την πυκνότητα του φορτίου, επιπρόσθετα στην παροχή πληροφοριών φορτίου που απαιτείται με τον κανονισμό VΙ/2. 2. Για πλοία φορτίου χύδην για τα οποία ισχύει ο κανονισμός 6, εκτός αν αυτά τα πλοία φορτίου χύδην συμμορφούνται μ’ όλες τις συναφείς απαιτήσεις αυτού του Κεφαλαίου που ισχύουν για την μεταφορά στερεών χύδην φορτίου με πυκνότητα 1.780 kg/m3 και άνω, για οποιοδήποτε φορτίο δηλώνεται πυκνότητα μεταξύ 1.250 kg/m3 έως 1.780 kg/m3 θα εξακριβώνεται η πυκνότητά του από πιστοποιημένο Οργανισμό(*) δοκιμών. Κανονισμός 11 Εργαλείο Φόρτωσης (Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, αυτός ο κανονισμός ισχύει για πλοία φορτίου χύδην ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατασκευής τους) 1. Πλοία φορτίου χύδην μήκους 150 m και άνω θα εφοδιάζονται με εργαλείο φόρτωσης ικανό να παρέχει πληροφορίες για τις διατμητικές δυνάμεις των σταθμίδων και τις ροπές κάμψης, λαμβάνοντας υπόψη την σύσταση που έχει υιοθετηθεί από τον Οργανισμό(**). 2. Πλοία φορτίου χύδην μήκους 150 m και άνω που έχουν κατασκευασθεί πριν την 1η Ιουλίου 1999 θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 όχι αργότερα από την ημερομηνία της πρώτης ενδιάμεσης ή περιοδικής επιθεώρησης του πλοίου που θα διεξαχθεί μετά την 1η Ιουλίου 1999. 3. Πλοία χύδην φορτίου μήκους 150 m και άνω που κατασκευάζονται την ή μετά την 1η Ιουλίου 2006 θα εφοδιάζονται με όργανο φόρτωσης ικανό να παρέχει πληροφορίες για την ευστάθεια του πλοίου στην άθικτη κατάσταση. Το λογισμικό του υπολογιστή θα εγκρίνεται για υπολογισμούς ευστάθειας από την Αρχή και θα παρέχεται με πρότυπους όρους για σκοπούς δοκιμών σχετικά με τις πληροφορίες εγκεκριμένης ευστάθειας(***). Κανονισμός 12 Συναγερμοί εισροής ύδατος σε χώρους κυτών, έρματος και ξηρούς χώρους (Αυτός ο κανονισμός ισχύει για πλοία φορτίου χύδην ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατασκευής τους) 1. Τα πλοία χύδην φορτίου θα εφοδιάζονται με ανιχνευτές επιπέδου ύδατος. .1 σε κάθε κύτος φορτίου, δίδοντας ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς, ένας όταν το επίπεδο του ύδατος επάνω από τον εσωτερικό πυθμένα σε οποιοδήποτε κύτος φθάνει σε ύψος 0,5 μέτρου άλλον ένα σε ύψος όχι κατώτερο του 15% του βάθους του κύτους φορτίου αλλά όχι ανώτερο των 2 μέτρων. Σε πλοία φορτίου χύδην για τα οποία ισχύει ο κανονισμός 9.2, χρειάζεται να εγκαθίστανται ανιχνευτές με μόνο τον δεύτερο συναγερμό. Οι ανιχνευτές επιπέδου ύδατος θα εγκαθίστανται στο πρυμναίο άκρο των κυτών φορτίου. Για κύτη φορτίου που χρησιμοποιούνται για έρμα ύδατος, μπορεί να εγκαθίσταται συσκευή συναγερμού υπέρβασης. Οι οπτικοί συναγερμοί θα κάνουν σαφή διάκριση μεταξύ των δύο διαφορετικών επιπέδων που ανιχνεύονται σε κάθε κύτος. .2 σ’ οποιαδήποτε δεξαμενή έρματος μπροστά από το διάφραγμα σύγκρουσης που απαιτείται από τον Κανονισμό ΙΙ-1/11 δίδοντας ηχητικό και οπτικό συναγερμό όταν το υγρό στην δεξαμενή φθάνει σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει το 10% της χωρητικότητας της δεξαμενής. Συσκευή συναγερμού υπέρβασης μπορεί να εγκαθίσταται για να ενεργοποιείται όταν η δεξαμενή χρησιμοποιείται και .3 σ’ οποιοδήποτε ξηρό ή κενό χώρο εκτός από το φρεάτιο αλύσου αγκύρας, οποιοδήποτε μέρος του οποίου εκτείνεται μπροστά από το ακροπρωραίο κύτος φορτίου δίδοντας ηχητικό και οπτικό συναγερμό σε επίπεδο ύδατος 0,1 m άνω του καταστρώματος. Αυτοί οι συναγερμοί δεν χρειάζεται να παρέχονται σε κλειστούς χώρους ο όγκος των οποίων δεν υπερβαίνει το 0,1% του μέγιστου όγκου εκτοπίσματος του πλοίου. 2. Ο ηχητικός και οπτικός συναγερμός που ορίζονται στην παράγραφο 1 θα τοποθετούνται στην γέφυρα ναυσιπλοΐας. 3. Τα πλοία φορτίου χύδην που έχουν κατασκευασθεί πριν την 1η Ιουλίου 2004 θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτού του κανονισμού όχι αργότερα από την ημερομηνία της ετήσιας ή ενδιάμεσης επιθεώρησης ανανέωσης του πλοίου που θα διεξαχθεί μετά την 1η Ιουλίου 2004, όποιο συμβεί πρώτο. Κανονισμός 13 Διαθεσιμότητα συστημάτων άντλησης(*) (Αυτός ο κανονισμός ισχύει για πλοία χύδην φορτίου ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατασκευής τους) 1. Σε πλοία φορτίου χύδην, τα μέσα για την αποστράγγιση και άντληση των δεξαμενών έρματος μπροστά από το διάφραγμα σύγκρουσης και τους υδροσυλλέκτες των ξηρών χώρων οποιοδήποτε μέρος των οποίων εκτείνεται μπροστά από το ακροπρωραίο κύτος φορτίου θα μπορούν να τίθενται σε λειτουργία από κλειστό χώρο με άμεση πρόσβαση, η τοποθέτηση του οποίου είναι σε χώρο προσβάσιμο από την γέφυρα ναυσιπλοΐας ή την θέση ελέγχου μηχανών πρόωσης χωρίς την διάσχιση εκτεθειμένων εξάλων ή καταστρωμάτων υπερκατασκευής. Όπου οι σωλήνες που εξυπηρετούν αυτές τις δεξαμενές ή υδροσυλλέκτες διαπερνούν το διάφραγμα σύγκρουσης, μπορεί να γίνεται αποδεκτή η λειτουργία βαλβίδων με τηλεχειριζόμενους ενεργοποιητές, ως εναλλακτική στον έλεγχο βαλβίδας που ορίζεται στον κανονισμό ΙΙ-1/11.4 με την προϋπόθεση ότι η θέση αυτών των ελέγχων βαλβίδας συμμορφώνεται μ’ αυτόν τον κανονισμό. 2. Πλοία φορτίου χύδην που έχουν κατασκευασθεί πριν την 1η Ιουλίου 2004 θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτού του κανονισμού όχι αργότερα από την ημερομηνία της πρώτης ενδιάμεσης επιθεώρησης ή επιθεώρησης ανανέωσης του πλοίου που θα διεξαχθεί μετά την 1η Ιουλίου 1004, αλλά σε καμία περίπτωση αργότερα από την 1η Ιουλίου 2007. Κανονισμός 14 Περιορισμοί για πλόες με οποιοδήποτε κύτος κενό Πλοία φορτίου χύδην μήκους 150 m και άνω κατασκευής μονού πλευρικού περιβλήματος, που μεταφέρουν φορτία με πυκνότητα 1.780 kg/m3 και άνω, αν δε πληρούν τις απαιτήσεις για την αντοχή στην κατάκλυση οποιουδήποτε κύτους φορτίου όπως ορίζεται στον κανονισμό 5.1 και τα Πρότυπα και κριτήρια για πλευρικές δομές πλοίων χύδην φορτίου κατασκευής μονού πλευρικού περιβλήματος που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση ΜSC 168(79), όπως μπορεί να τροποποιηθεί από τον Οργανισμό, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι τροποποιήσεις υιοθετούνται, τίθενται σε ισχύ και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου VΙΙΙ της παρούσας Σύμβασης σχετικά με τις διαδικασίες τροποποίησης που ισχύουν στο Παράρτημα εκτός από το Κεφάλαιο 1, δεν θα διεξάγουν πλου με οποιοδήποτε κύτος φορτωμένο με λιγότερο από το 10% του μέγιστου βάρους φορτίου του κύτους όταν είναι στην κατάσταση πλήρους φόρτωσης, μετά την συμπλήρωση ηλικίας 10 ετών. Η ισχύουσα κατάσταση πλήρους φορτίου γι’ αυτόν τον κανονισμό είναι φορτίο ίσο ή μεγαλύτερο του 90% του νεκρού βάρους του πλοίου στα συναφή οριζόμενα έξαλα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Έντυπο Πιστοποιητικού Ασφαλείας Επιβατηγών Πλοίων 13 Η ακόλουθη νέα παράγραφος παρεμβάλλεται μεταξύ της παραγράφου που ξεκινάει με τις λέξεις “Το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι” και της παραγράφου που ξεκινάει με τις λέξεις “Εκδόθηκε”: “Ημερομηνία ολοκλήρωσης επιθεώρησης στην οποία βασίζεται το πιστοποιητικό: …………….……….” (ημέρα/μήνας/έτος) Έντυπο Πιστοποιητικού Ασφαλείας Κατασκευής Φορτηγών Πλοίων 14 Η ακόλουθη νέα παράγραφος παρεμβάλλεται μεταξύ της παραγράφου που ξεκινάει με τις λέξεις “Το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι” και της παραγράφου που ξεκινάει με τις λέξεις “Εκδόθηκε”: “Ημερομηνία ολοκλήρωσης επιθεώρησης στην οποία βασίζεται το πιστοποιητικό: ………….………….” (ημέρα/μήνας/έτος) Έντυπο Πιστοποιητικού Εξοπλισμού Ασφαλείας Φορτηγών Πλοίων 15 Η ακόλουθη νέα παράγραφος παρεμβάλλεται μεταξύ της παραγράφου που ξεκινάει με τις λέξεις “Το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι” και της παραγράφου που ξεκινάει με τις λέξεις “Εκδόθηκε”: “Ημερομηνία ολοκλήρωσης επιθεώρησης στην οποία βασίζεται το πιστοποιητικό: ……………………” (ημέρα/μήνας/έτος)Αρχείο Εξοπλισμού για το Πιστοποιητικό Εξοπλισμού Ασφαλείας Φορτηγών Πλοίων (Έντυπο Ε) 16 Η υφιστάμενη παράγραφος 3 αντικαθίσταται υπό της ακολούθου: “3 Λεπτομερή Στοιχεία ναυτιλιακών συστημάτων και εξοπλισμού” Είδος Ακριβής Προμήθεια 1.1 Πρότυπη μαγνητική πυξίδα(*) …………1.2 Εφεδρική μαγνητική πυξίδα(*) …………1.3 Γυροσκοπική πυξίδα(*) …………1.4 Επαναλήπτης κατεύθυνσης γυροσκοπικής πυξίδας(*) …………1.5 Επαναλήπτης διόπτευσης γυροσκοπικής πυξίδας(*) …………1.6 Σύστημα ελέγχου κατεύθυνσης ή πορείας(*) …………1.7 Συσκευή διόπτευσης ραδιογωνιομέτρου ή πυξίδας(*) …………1.8 Μέσα διόρθωσης κατεύθυνσης και διοπτεύσεως …………1.9 Συσκευή εκπομπής / μετάδοσης κατεύθυνσης (ΤΗΔ)(*) …………2.1 Ναυτικοί χάρτες / Σύστημα προβολής ηλεκτρονικού χάρτη και πληροφοριών (ΕCDΙS)(**) …………2.2 Εφεδρικές ρυθμίσεις για ΕCDΙS …………2.3 Ναυτικές εκδόσεις …………2.4 Εφεδρικές ρυθμίσεις για ηλεκτρονικές ναυτικές εκδόσεις …………3.1 Δέκτης παγκοσμίου ναυτιλιακού δορυφορικού συστήματος / επίγειου ραδιοναυτιλιακού συστήματος(**) …………3.2 9 GΗΖ ραντάρ(*) …………3.3 Δεύτερο ραντάρ (3 GΗΖ / 9 GΗΖ **)(*) …………3.4 Βοήθημα αυτόματης υποτύπωσης ραντάρ (ΑRΡΑ)(*) …………3.5 Βοήθημα αυτόματου εντοπισμού(*) …………3.6 Δεύτερο βοήθημα αυτόματου εντοπισμού(*) …………3.7 Βοήθημα ηλεκτρονικής υποτύπωσης(*) …………4 Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης …………5.1 Συσκευή καταγραφής δεδομένων πλου (VDR)(**) …………5.2 Συσκευή καταγραφής απλουστευμένων δεδομένων πλου (S-VDR)(**) …………6.1 Συσκευή μέτρησης ταχύτητας και απόστασης (μέσω του ύδατος)(*) …………6.2 Συσκευή μέτρησης ταχύτητας και απόστασης (άνωθεν του εδάφους σε πρωραία και εγκάρσια κατεύθυνση)(*) …………6.3 Ηχοβολιστική συσκευή(*) …………7.1 Πηδάλιο, έλικα, ώση, βήμα έλικος και ενδείκτης τρόπου λειτουργίας(*) …………7.2 Ενδείκτης ταχύτητας στροφής(*) …………8 Σύστημα ηχητικής λήψης(*) …………9 Τηλεφωνική συσκευή στην θέση βοηθητικού πηδαλίου(*) …………10 Φανός σημάτων ημέρας(*) …………11 Ανακλαστήρας ραντάρ(*) …………12 Διεθνής Κώδικας Σημάτων …………13 ΙΝΜΑRSΑΤ Εγχειρίδιο, Τόμος ΙΙΙ …………Έντυπο Πιστοποιητικού Ασφαλείας Ασυρμάτου Φορτηγών Πλοίων 17 Η ακόλουθη νέα παράγραφος παρεμβάλλεται μεταξύ της παραγράφου που ξεκινάει με τις λέξεις “Το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι” και της παραγράφου που ξεκινάει με τις λέξεις “Εκδόθηκε”: “Ημερομηνία ολοκλήρωσης επιθεώρησης στην οποία βασίζεται το πιστοποιητικό: …………….……….” (ημέρα/μήνας/έτος) Έντυπο Πιστοποιητικού Ασφαλείας Πυρηνικών Επιβατηγών Πλοίων Το Πιστοποιητικό θα συμπληρώνεται από Αρχείο Εξοπλισμού (Έντυπο ΡΝUC) (Επίσημη σφραγίδα) (Κράτος)για ένα1 / σύντομο διεθνή πλου Εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974 όπως τροποποιήθηκε από του σχετιζομένου Πρωτοκόλλου 1988 αυτής (όνομα Κράτους) υπό(εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή οργανισμός) Στοιχεία πλοίου2 Όνομα Πλοίου ………………………………………………………………………………………………… Διακριτικός Αριθμός ή Γράμματα ………………………………..…………………………………………… Λιμήν Νηολόγησης ……………………………………………………………………………………………. Ολική χωρητικότης ……………………………………………………………………………………………. Θαλάσσιες περιοχές στις οποίες το πλοίο είναι πιστοποιημένο να λειτουργεί (κανονισμός ΙV/2) ……………. …………………………………………………………………………………………………………………..ΙΜΟ Αριθμός …………………………………………………………………………………………………… Ημερομηνία τοποθέτησης τρόπιδας ή παρομοίου σταδίου κατασκευής του πλοίου ή όπου εφαρμοστέο, ημερομηνία έναρξης εργασιών μείζονος μετατροπής, μεταβολής ή τροποποίησης ……………………… ……………………………………………………………………………………………………………..ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ: 1. Το πλοίο έχει επιθεωρηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού VΙΙΙ/9 της Σύμβασης. 2. Το πλοίο, όντας πυρηνικό πλοίο, συμμορφούται με όλες τις απαιτήσεις του κεφαλαίου VΙΙΙ της Σύμβασης και είναι σύμφωνο με την εγκεκριμένη για το πλοίο Αξιολόγηση Ασφαλείας και ότι: 2.1 το πλοίο συμμορφούται με τις απαιτήσεις της Σύμβασης όσον αφορά στην: .1 δομή, κύρια και βοηθητικά μηχανήματα, λέβητες και άλλα δοχεία πιέσεως, περιλαμβανομένης και της εγκατάστασης πυρηνικής πρόωσης και της προστατευτικής δομής συγκρούσεων .2 διατάξεις και λεπτομερή στοιχεία υποδιαίρεσης στεγανών διαμερισμάτων .3 ακόλουθη υποδιαίρεση γραμμών φόρτωσης Υποδιαίρεση γραμμών φόρτωσης οριζομένων και σημειούμενη στο μέσον αμφοτέρων πλευρών του πλοίου Έξαλα Έχει εφαρμογή όταν οι χώροι στους οποίους μεταφέρονται επιβάτες περιλαμβάνουν τους ακόλουθους εναλλακτικούς χώρους C.1 ………………….. ……………………………………… C.2 …………………. ……………………………………… C.3 ………………….. ……………………………………… 2.2 το πλοίο συμμορφούται με τις απαιτήσεις της Σύμβασης όσον αφορά στην δοκιμή πυροπροστασίας, συστήματα και μέσα πυρασφάλειας και σχέδια ελέγχου πυρκαϊάς. 2.3 το πλοίο συμμορφούται με τις απαιτήσεις της Σύμβασης όσον αφορά στα συστήματα και εξοπλισμό προστασίας ακτινοβολίας. 2.4 τα σωστικά μέσα και εξοπλισμός των σωσιβίων λέμβων, σωσιβίων σχεδιών και λέμβων διάσωσης που παρέχονται είναι σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 2.5 το πλοίο είναι εφοδιασμένο με ορμιδοβόλο συσκευή και εγκαταστάσεις ασυρμάτου χρησιμοποιούμενης στα σωστικά μέσα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 2.6 το πλοίο συμμορφούται με τις απαιτήσεις της Σύμβασης όσον αφορά στις εγκαταστάσεις ασυρμάτου. 2.7 η λειτουργία των εγκαταστάσεων ασυρμάτου που χρησιμοποιούνται στα σωστικά μέσα συμμορφούται με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 2.8 το πλοίο συμμορφούται με τις απαιτήσεις της Σύμβασης όσον αφορά στον ναυτιλιακό εξοπλισμό, μέσα επιβίβασης πλοηγών και ναυτικές εκδόσεις. 2.9 το πλοίο είναι εφοδιασμένο με φανούς, σήματα, μέσα ηχητικών σημάτων και σημάτων κινδύνου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης και τους ισχύοντες Διεθνείς Κανονισμούς Αποφυγής Συγκρούσεων στην Θάλασσα. 2.10 από όλες τις άλλες απόψεις το πλοίο συμμορφούται με τις σχετικές απαιτήσεις της Σύμβασης. Το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι ………………………………………………………………….. “Ημερομηνία ολοκλήρωσης επιθεώρησης στην οποία βασίζεται το πιστοποιητικό: …………….……….” (ημέρα/μήνας/έτος) Εκδόθηκε ……………………………………………………………………………………………………. (τόπος έκδοσης πιστοποιητικού) ……………………….………..………………………………………………………………. (Ημερομηνία έκδοσης) (Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξ/χου εκδίδοντας το πιστοποιητικό) (Σφραγίδα ή χαρτόσημο εκδίδουσας αρχής, αναλόγως) 19 Το ακόλουθο Αρχείο Εξοπλισμού για το Πιστοποιητικό Ασφαλείας Πυρηνικού Επιβατηγού Πλοίου προστίθεται μετά το έντυπο Πιστοποιητικού Ασφαλείας Πυρηνικού Επιβατηγού Πλοίου: “ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΎ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ ΡΝUC) Το Αρχείο θα είναι μόνιμα προσαρτημένο στο Πιστοποιητικό Ασφαλείας Πυρηνικού Επιβατηγού Πλοίου ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1988 ΑΥΤΗΣ 1 Στοιχεία πλοίου Όνομα Πλοίου ………………………………………………………………………………………………… Διακριτικός Αριθμός ή Γράμματα ………………………………..…………………………………………… Αριθμός επιβατών για τους οποίους είναι πιστοποιημένο ………………………………………………….….. Ελάχιστος Αριθμός Προσώπων με τα απαιτούμενα προσόντα για χειρισμό των εγκαταστάσεων ασυρμάτου ……………………. ……………………………………………………………………………………………. 2 Λεπτομερή στοιχεία σωστικών μέσων 1 Συνολικός αριθμός προσώπων για τους οποίους παρέχονται σωστικά μέσα ………………………………………………………….. Αριστερή πλευρά πλοίου Δεξιά πλευρά πλοίου 2 Συνολικός αριθμός σωσιβίων λέμβων ………… ………… 2.1 Συνολικός αριθμός επιβαινόντων ………… ………… 2.2 Αριθμός μερικά κλειστών σωσιβίων λέμβων (κανονισμός ΙΙΙ/21 και LSΑ Κώδικας, παρ. 4.9) ………… ………… 2.3 Αριθμός ολικά κλειστών σωσιβίων λέμβων (κανονισμός ΙΙΙ/21 και LSΑ Κώδικας, παρ. 4.6) ………… ………… 2.4 Άλλες σωσίβιες λέμοι ………… ………… 2.5.1 Αριθμός ………… ………… 2.5.2 Τύπος ………… ………… 3 Αριθμός μηχανοκίνητων σωσιβίων λέμβων περιλαμβανομένων στο σύνολο σωσιβίων λέμβων που επιδεικνύεται ανωτέρω ………………………………………………………3.1 Αριθμός σωσιβίων λέμβων εξοπλισμένων με φανούς έρευνας ………………………………………………………4 Αριθμός λέμβων διάσωσης ………………………………………………………4.1 Αριθμός λέμβων περιλαμβανομένων στο σύνολο σωσιβίων λέμβων που επιδεικνύεται ανωτέρω ………………………………………………………5 Σωσίβιες σχεδίες ………………………………………………………5.1 Σωσίβιες σχεδίες για τις οποίες απαιτούνται εγκεκριμένες συσκευές καθαίρεσης ………………………………………………………5.1.1 Αριθμός σωσιβίων σχεδιών ………………………………………………………5.1.2 Αριθμός επιβαινόντων ………………………………………………………5.2 Σωσίβιες σχεδίες για τις οποίες δεν απαιτούνται εγκεκριμένες συσκευές καθαίρεσης ………………………………………………………5.2.1 Αριθμός σωσιβίων σχεδιών ………………………………………………………5.2.2 Αριθμός επιβαινόντων ………………………………………………………6 Πλευστική συσκευή ………………………………………………………6.1 Αριθμός συσκευών ………………………………………………………6.2 Αριθμός προσώπων δυνάμενων να υποστηριχθούν ………………………………………………………7 Αριθμός σωσιβίων ………………………………………………………8 Αριθμός σωσιβίων ζωνών ………………………………………………………9 Στολές κατάδυσης ………………………………………………………9.1 Συνολικός αριθμός ………………………………………………………9.2 Αριθμός στολών συμμορφούμενων με τις απαιτήσεις για σωσίβιες ζώνες ………………………………………………………10 Αριθμός θερμικών προστατευτικών βοηθημάτων1 ………………………………………………………11 Εγκαταστάσεις ασυρμάτου χρησιμοποιούμενων σε σωστικά μέσα ………………………………………………………11.1 Αριθμός πομποδεκτών ραντάρ ………………………………………………………11.2 Αριθμός αμφίδρομων ραδιοτηλεφωνικών συσκευών VΗF ………………………………………………………3 Λεπτομερή στοιχεία εγκαταστάσεων ασυρμάτου Είδος Ακριβής Προμήθεια 1 Κύρια συστήματα ………… 1.1 VΗF εγκατάσταση ασυρμάτου ………… 1.1.1 DSC κωδικοποιητής ………… 1.1.2 DSC δέκτης ακρόασης ………… 1.1.3 Ραδιοτηλεφωνία ………… 1.2 ΜF εγκατάσταση ασυρμάτου ………… 1.2.1 DSC κωδικοποιητής ………… 1.2.2 DSC δέκτης ακρόασης ………… 1.2.3 Ραδιοτηλεφωνία ………… 1.3 ΜF/ΗF εγκατάσταση ασυρμάτου ………… 1.3.1 DSC κωδικοποιητής ………… 1.3.2 DSC δέκτης ακρόασης ………… 1.3.3 Ραδιοτηλεφωνία ………… 1.3.4 Ραδιοτηλεγραφία απευθείας υποτύπωσης ………… 1.4 ΙΝΜΑRSΑΤ επίγειος σταθμός πλοίου ………… 2 Δευτερεύοντα μέσα προειδοποίησης ………… 3 Διευκολύνσεις λήψης πληροφοριών ναυτικής ασφάλειας ………… 3.1 ΝΑVΤΕΧ δέκτης ………… 3.2 ΕGC δέκτης ………… 3.3. ΗF ραδιοτηλεγραφικός δέκτης απευθείας υποτύπωσης ………… 4 Δορυφορικό ΕΡΙRΒ ………… 4.1 CΟSΡΑS-SΑRSΑΤ ………… 4.2 ΙΝΜΑRSΑΤ ………… 5 VΗF ΕΡΙRΒ ………… 6 Πομποδέκτης ραντάρ πλοίου ………… 4 Χρησιμοποιούμενες μέθοδοι σε διασφάλιση της διαθεσιμότητας εγκαταστάσεων ασυρμάτου (κανονισμοί ΙV/15.6 και 15.7) 4.1 Διπλός εξοπλισμός ……………………………………………………………….………... 4.2 Συντήρηση ξηράς ………………………………………………………………………….. 4.3 Δυνατότητα συντήρησης θαλάσσης ……………………………………………………….. 5 Λεπτομερή στοιχεία ναυτιλιακών συστημάτων και εξοπλισμού Είδος Ακριβής Προμήθεια 1.1 Πρότυπη μαγνητική πυξίδα2 …………1.2 Εφεδρική μαγνητική πυξίδα2 …………1.3 Γυροσκοπική πυξίδα2 …………1.4 Επαναλήπτης κατεύθυνσης γυροσκοπικής πυξίδας2 …………1.5 Επαναλήπτης διόπτευσης γυροσκοπικής πυξίδας2 …………1.6 Σύστημα ελέγχου κατεύθυνσης ή πορείας2 …………1.7 Συσκευή διόπτευσης ραδιογωνιομέτρου ή πυξίδας2 …………1.8 Μέσα διόρθωσης κατεύθυνσης και διοπτεύσεως …………1.9 Συσκευή εκπομπής / μετάδοσης κατεύθυνσης (ΤΗΔ) 2 …………2.1 Ναυτικοί χάρτες / Σύστημα προβολής ηλεκτρονικού χάρτη και πληροφοριών (ΕCDΙS)3 …………2.2 Εφεδρικές ρυθμίσεις για ΕCDΙS …………2.3 Ναυτικές εκδόσεις …………2.4 Εφεδρικές ρυθμίσεις για ηλεκτρονικές ναυτικές εκδόσεις …………3.1 Δέκτης παγκοσμίου ναυτιλιακού δορυφορικού συστήματος / επίγειου ραδιοναυτιλιακού συστήματος2,3 …………3.2 9 GΗΖ ραντάρ2 …………3.3 Δεύτερο ραντάρ (3 GΗΖ / 9 GΗΖ 3)2 …………3.4 Βοήθημα αυτόματης υποτύπωσης ραντάρ (ΑRΡΑ)2 …………3.5 Βοήθημα αυτόματου εντοπισμού2 …………3.6 Δεύτερο βοήθημα αυτόματου εντοπισμού2 …………3.7 Βοήθημα ηλεκτρονικής υποτύπωσης2 …………4 Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης …………5 Συσκευή καταγραφής δεδομένων πλου (VDR)2 …………6.1 Συσκευή μέτρησης ταχύτητας και απόστασης (μέσω του ύδατος) 2 …………6.2 Συσκευή μέτρησης ταχύτητας και απόστασης (άνωθεν του εδάφους σε πρωραία και εγκάρσια κατεύθυνση)2 …………7 Ηχοβολιστική συσκευή2 …………8.1 Πηδάλιο, έλικα, ώση, βήμα έλικος και ενδείκτης τρόπου λειτουργίας2 …………8.2 Ενδείκτης ταχύτητας στροφής2 …………9 Σύστημα ηχητικής λήψης2 …………10 Τηλεφωνική συσκευή στην θέση βοηθητικού πηδαλίου2 …………11 Φανός σημάτων ημέρας2 …………12 Ανακλαστήρας ραντάρ2 …………13 Διεθνής Κώδικας Σημάτων …………14 ΙΝΜΑRSΑΤ Εγχειρίδιο, Τόμος ΙΙΙ …………ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ το Αρχείο είναι ορθό από κάθε άποψη Εκδόθηκε ……………………………………………………………………………………………………. (τόπος έκδοσης Αρχείου) ………………………. ……………..………………………………………………………………. (Ημερομηνία έκδοσης) (Υπογραφή κατάλληλα εξουσιοδοτημένου αξ/χου εκδίδοντας το Αρχείο) (Σφραγίδα ή χαρτόσημο εκδίδουσας αρχής, αναλόγως) Έντυπο Πιστοποιητικού Ασφαλείας Πυρηνικών Φορτηγών Πλοίων 20 Το υφιστάμενο έντυπο πιστοποιητικού αντικαθίσταται από το ακόλουθο: “ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Το Πιστοποιητικό θα συμπληρώνεται από Αρχείο Εξοπλισμού (Έντυπο CΝUC) (Επίσημη σφραγίδα) (Κράτος)Εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974 όπως τροποποιήθηκε υπό του σχετιζομένου Πρωτοκόλλου αυτής υπό την αρχή της Κυβέρνησης του (όνομα Κράτους) υπό(εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή οργανισμός) Στοιχεία πλοίου1 Όνομα Πλοίου ………………………………………………………………………………………………… Διακριτικός Αριθμός ή Γράμματα ………………………………..…………………………………………… Λιμήν Νηολόγησης ……………………………………………………………………………………………. Ολική χωρητικότης ……………………………………………………………………………………………. Νεκρό βάρος πλοίου (μετρικοί τόννοι)2 ……………………………………………………………………….. Μήκος πλοίου (κανονισμός ΙΙΙ/3.12) …………………………………………………………………………… Θαλάσσιες περιοχές για τις οποίες το πλοίο είναι πιστοποιημένο να λειτουργεί (κανονισμός ΙV/2) ………….. ……………………………………………………………………………………………………………………ΙΜΟ Αριθμός …………………………………………………………………………………………………… Τύπος πλοίου3 Φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίων Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο Χημικό δεξαμενόπλοιο Φορτηγό πλοίο αεριοφόρο Φορτηγό πλοίο άλλο από τα ανωτέρω Ημερομηνία τοποθέτησης τρόπιδας ή παρομοίου σταδίου κατασκευής του πλοίου ή όπου εφαρμοστέο, ημερομηνία έναρξης εργασιών μείζονος μετατροπής, μεταβολής ή τροποποίησης ………………………………………………………………………………………………………………ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ: 1. Το πλοίο έχει επιθεωρηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού VΙΙΙ/9 της Σύμβασης 2. Το πλοίου, όντας πυρηνικό πλοίο, συμμορφούται με όλες τις απαιτήσεις του κεφαλαίου VΙΙΙ της Σύμβασης και είναι σύμφωνο με την εγκεκριμένη για το πλοίο Αξιολόγηση Ασφαλείας και ότι: 2.1 η κατάσταση της δομής, μηχανημάτων και εξοπλισμού όπως ορίζεται στον κανονισμό Ι/10 (ως εφαρμοστέα για να συμμορφούται με τον κανονισμό VΙΙΙ/9), περιλαμβανομένης και της εγκατάστασης πυρηνικής πρόωσης και της προστατευτικής δομής συγκρούσεων είναι ικανοποιητική και το πλοίο είναι σε συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ-1 και κεφαλαίου ΙΙ-2 της Σύμβασης (άλλες από εκείνες που αφορούν σε συστήματα και μέσα πυρασφάλειας και σχέδιο ελέγχου πυρκαϊάς) 2.2 το πλοίο συμμορφούται με τις απαιτήσεις της Σύμβασης όσον αφορά στα συστήματα και μέσα πυρασφάλειας και σχέδια ελέγχου πυρκαϊάς 2.3 τα σωστικά μέσα και εξοπλισμός των σωσιβίων λέμβων, σωσιβίων σχεδιών και λέμβων διάσωσης που παρέχονται είναι σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της Σύμβασης 2.4 το πλοίο είναι εφοδιασμένο με ορμιδοβόλο συσκευή και εγκαταστάσεις ασυρμάτου χρησιμοποιούμενες στα σωστικά μέσα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης 2.5 το πλοίο συμμορφούται με τις απαιτήσεις της Σύμβασης όσον αφορά στις εγκαταστάσεις ασυρμάτου 2.6 η λειτουργία των εγκαταστάσεων ασυρμάτου που χρησιμοποιούνται στα σωστικά μέσα συμμορφούται με τις απαιτήσεις της Σύμβασης 2.7 το πλοίο συμμορφούται με τις απαιτήσεις της Σύμβασης όσον αφορά στον ναυτιλιακό εξοπλισμό, μέσα επιβίβασης πλοηγών και ναυτικές εκδόσεις 2.8 το πλοίο είναι εφοδιασμένο με φανούς, σήματα, μέσα ηχητικών σημάτων και σημάτων κινδύνου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης και τους ισχύοντες Διεθνείς Κανονισμούς Αποφυγής Συγκρούσεων στην Θάλασσα 2.9 από όλες τις άλλες απόψεις το πλοίο συμμορφούται με τις σχετικές απαιτήσεις της Σύμβασης. Το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι ………………………………………………………………………… Ημερομηνία ολοκλήρωσης επιθεώρησης στην οποία βασίζεται το πιστοποιητικό: …………….………. (ημέρα/μήνας/έτος) Εκδόθηκε ……………………………………………………………………………………………………. (τόπος έκδοσης πιστοποιητικού) ……………………….………..………………………………………………………………. (Ημερομηνία έκδοσης) (Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξ/χου εκδίδοντας το πιστοποιητικό) (Σφραγίδα ή χαρτόσημο εκδίδουσας αρχής, αναλόγως) 21 Το ακόλουθο Αρχείο Εξοπλισμού για το Πιστοποιητικό Ασφαλείας Πυρηνικού Φορτηγού Πλοίου προστίθεται μετά το έντυπο Πιστοποιητικού Ασφαλείας Πυρηνικού Φορτηγού Πλοίου: “ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΎ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ CΝUC) Το Αρχείο θα είναι μόνιμα προσαρτημένο στο Πιστοποιητικό Ασφαλείας Πυρηνικού Φορτηγού Πλοίου ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1988 ΑΥΤΗΣ 1 Στοιχεία πλοίου Όνομα Πλοίου ………………………………………………………………………………………………… Διακριτικός Αριθμός ή Γράμματα ………………………………..…………………………………………… Αριθμός επιβατών για τους οποίους είναι πιστοποιημένο ………………………………………………….….. Ελάχιστος Αριθμός Προσώπων με τα απαιτούμενα προσόντα για χειρισμό των εγκαταστάσεων ασυρμάτου ……………………. ……………………………………………………………………………………………. 2 Λεπτομερή στοιχεία σωστικών μέσων 1 Συνολικός αριθμός προσώπων για τους οποίους παρέχονται σωστικά μέσα ………………………………………………………….. Αριστερή πλευρά πλοίου Δεξιά πλευρά πλοίου 2 Συνολικός αριθμός σωσιβίων λέμβων ………… ………… 2.1 Συνολικός αριθμός επιβαινόντων ………… ………… 2.2 Αριθμός μερικά κλειστών σωσιβίων λέμβων (κανονισμός ΙΙΙ/1 και LSΑ Κώδικας, παρ. 4) ………… ………… 2.3 Αριθμός αυτοανορθούμενων μερικά κλειστών σωσιβίων λέμβων (κανονισμός ΙΙΙ/31 και LSΑ Κώδικας, παρ. 4.8) ………… ………… 2.4 Αριθμός σωσιβίων λέμβων προστατευόμενων από πυρκαϊά (κανονισμός ΙΙΙ/31 και LSΑ Κώδικας, παρ. 4.9) ………… ………… 2.5 Άλλες σωσίβιες σχεδίες ………… ………… 2.5.1 Αριθμός ………… ………… 2.5.2 Τύπος ………… ………… 2.6 Αριθμός σωσιβίων λεμβών ελεύθερης καθαίρεσης ………… ………… 2.61.1 Ολικά κλειστού τύπου (κανονισμός ΙΙΙ/31 και LSΑ Κώδικας, παρ. 4.7) ………… ………… 2.6.2 Με αυτόματο σύστημα παροχής αέρα (κανονισμός ΙΙΙ/31 και LSΑ Κώδικας, παρ. 4.8) ………… ………… 2.6.3 Προστατευόμενες από πυρκαϊά (κανονισμός ΙΙΙ/31 και LSΑ Κώδικας παρ 4.9) ………… ………… 3 Αριθμός μηχανοκίνητων σωσιβίων λέμβων περιλαμβανομένων στο σύνολο σωσιβίων λέμβων που επιδεικνύεται ανωτέρω ………………………………………………………3.1 Αριθμός σωσιβίων λέμβων εξοπλισμένων με φανούς έρευνας ………………………………………………………4 Αριθμός λέμβων διάσωσης ………………………………………………………4.1 Αριθμός λέμβων περιλαμβανομένων στο σύνολο σωσιβίων λέμβων που επιδεικνύεται ανωτέρω ………………………………………………………5 Σωσίβιες σχεδίες ………………………………………………………5.1 Σωσίβιες σχεδίες για τις οποίες απαιτούνται εγκεκριμένες συσκευές καθαίρεσης ………………………………………………………5.1.1 Αριθμός σωσιβίων σχεδιών ………………………………………………………5.1.2 Αριθμός επιβαινόντων ………………………………………………………5.2 Σωσίβιες σχεδίες για τις οποίες δεν απαιτούνται εγκεκριμένες συσκευές καθαίρεσης ………………………………………………………5.2.1 Αριθμός σωσιβίων σχεδιών ………………………………………………………5.2.2 Αριθμός επιβαινόντων ………………………………………………………5.3 Αριθμός σωσιβίων σχεδιών που απαιτούνται από τον κανονισμό ΙΙΙ/31.1.4 6 Αριθμός σωσιβίων ………………………………………………………7 Αριθμός σωσιβίων ζωνών ………………………………………………………8 Στολές κατάδυσης ………………………………………………………8.1 Συνολικός αριθμός ………………………………………………………8.2 Αριθμός στολών συμμορφούμενων με τις απαιτήσεις για σωσίβιες ζώνες ………………………………………………………9 Αριθμός θερμικών προστατευτικών βοηθημάτων1 ………………………………………………………10 Εγκαταστάσεις ασυρμάτου χρησιμοποιούμενων σε σωστικά μέσα ………………………………………………………10.1 Αριθμός πομποδεκτών ραντάρ ………………………………………………………10.2 Αριθμός αμφίδρομων ραδιοτηλεφωνικών συσκευών VΗF ………………………………………………………3 Λεπτομερή στοιχεία εγκαταστάσεων ασυρμάτου Είδος Ακριβής Προμήθεια 1 Κύρια συστήματα ………… 1.1 VΗF εγκατάσταση ασυρμάτου ………… 1.1.1 DSC κωδικοποιητής ………… 1.1.2 DSC δέκτης ακρόασης ………… 1.1.3 Ραδιοτηλεφωνία ………… 1.2 ΜF εγκατάσταση ασυρμάτου ………… 1.2.1 DSC κωδικοποιητής ………… 1.2.2 DSC δέκτης ακρόασης ………… 1.2.3 Ραδιοτηλεφωνία ………… 1.3 ΜF/ΗF εγκατάσταση ασυρμάτου ………… 1.3.1 DSC κωδικοποιητής ………… 1.3.2 DSC δέκτης ακρόασης ………… 1.3.3 Ραδιοτηλεφωνία ………… 1.3.4 Ραδιοτηλεγραφία απευθείας υποτύπωσης ………… 1.4 ΙΝΜΑRSΑΤ επίγειος σταθμός πλοίου ………… 2 Δευτερεύοντα μέσα προειδοποίησης ………… 3 Διευκολύνσεις λήψης πληροφοριών ναυτικής ασφάλειας ………… 3.1 ΝΑVΤΕΧ δέκτης ………… 3.2 ΕGC δέκτης ………… 3.3. ΗF ραδιοτηλεγραφικός δέκτης απευθείας υποτύπωσης ………… 4 Δορυφορικό ΕΡΙRΒ ………… 4.1 CΟSΡΑS-SΑRSΑΤ ………… 4.2 ΙΝΜΑRSΑΤ ………… 5 VΗF ΕΡΙRΒ ………… 6 Πομποδέκτης ραντάρ πλοίου ………… 4 Χρησιμοποιούμενες μέθοδοι σε διασφάλιση της διαθεσιμότητας εγκαταστάσεων ασυρμάτου (κανονισμοί ΙV/15.6 και 15.7) 4.1 Διπλός εξοπλισμός ……………………………………………………………….………... 4.2 Συντήρηση ξηράς ………………………………………………………………………….. 4.3 Δυνατότητα συντήρησης θαλάσσης ……………………………………………………….. 5 Λεπτομερή στοιχεία ναυτιλιακών συστημάτων και εξοπλισμού Είδος Ακριβής Προμήθεια 1.1 Πρότυπη μαγνητική πυξίδα* ………… 1.2 Εφεδρική μαγνητική πυξίδα* ………… 1.3 Γυροσκοπική πυξίδα* ………… 1.4 Επαναλήπτης κατεύθυνσης γυροσκοπικής πυξίδας* ………… 1.5 Επαναλήπτης διόπτευσης γυροσκοπικής πυξίδας* ………… 1.6 Σύστημα ελέγχου κατεύθυνσης ή πορείας* ………… 1.7 Συσκευή διόπτευσης ραδιογωνιομέτρου ή πυξίδας* ………… 1.8 Μέσα διόρθωσης κατεύθυνσης και διοπτεύσεων ………… 1.9 Συσκευή εκπομπής / μετάδοσης κατεύθυνσης (ΤΗΔ) * ………… 2.1 Ναυτικοί χάρτες / Σύστημα προβολής ηλεκτρονικού χάρτη και πληροφοριών (ΕCDΙS)** …………2.2 Εφεδρικές ρυθμίσεις για ΕCDΙS ………… 2.3 Ναυτικές εκδόσεις ………… 2.4 Εφεδρικές ρυθμίσεις για ηλεκτρονικές ναυτικές εκδόσεις ………… 3.1 Δέκτης παγκοσμίου ναυτιλιακού δορυφορικού συστήματος / επίγειου ραδιοναυτιλιακού συστήματος** …………3.2 9 GΗΖ ραντάρ* ………… 3.3 Δεύτερο ραντάρ (3 GΗΖ / 9 GΗΖ**)* ………… 3.4 Βοήθημα αυτόματης υποτύπωσης ραντάρ (ΑRΡΑ) * ………… 3.5 Βοήθημα αυτόματου εντοπισμού* ………… 3.6 Δεύτερο βοήθημα αυτόματου εντοπισμού* ………… 3.7 Βοήθημα ηλεκτρονικής υποτύπωσης* ………… 4 Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης ………… 5.1 Συσκευή καταγραφής δεδομένων πλου (VDR) ** ………… 5.2 Συσκευή καταγραφής απλουστευμένων δεδομένων πλου (S-VDR) ** ………… 6.1 Συσκευή μέτρησης ταχύτητας και απόστασης (μέσω του ύδατος) * ………… 6.2 Συσκευή μέτρησης ταχύτητας και απόστασης (άνωθεν του εδάφους σε πρωραία και εγκάρσια κατεύθυνση) * 6.3 Ηχοβολιστική συσκευή* ………… 7.1 Πηδάλιο, έλικα, ώση, βήμα έλικος και ενδείκτης τρόπου λειτουργίας* ………… 7.2 Ενδείκτης ταχύτητας στροφής* ………… 8 Σύστημα ηχητικής λήψης* ………… 9 Τηλεφωνική συσκευή στην θέση βοηθητικού πηδαλίου* ………… 10 Φανός σημάτων ημέρας* ………… 11 Ανακλαστήρας ραντάρ* ………… 12 Διεθνής Κώδικας Σημάτων ………… 13 ΙΝΜΑRSΑΤ Εγχειρίδιο, Τόμος ΙΙΙ …………ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ το Αρχείο είναι ορθό από κάθε άποψη Εκδόθηκε ……………………………………………………………………………………………………. (τόπος έκδοσης Αρχείου) ………………………. ……………..………………………………………………………………. (Ημερομηνία έκδοσης) (Υπογραφή κατάλληλα εξουσιοδοτημένου αξ/χου εκδίδοντας το Αρχείο) (Σφραγίδα ή χαρτόσημο εκδίδουσας αρχής, αναλόγως) ΑΠΟΦΑΣΗ ΜSC 171(79) (υιοθετήθηκε στις 9η Δεκεμβρίου 2004) ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 1988 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ το άρθρο 28(b) της Σύμβασης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού σχετικά με τις λειτουργίες της Επιτροπής. ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ το άρθρο VΙΙΙ(b) της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια Ζωής στην Θάλασσα (SΟLΑS), 1974 (εφεξής αναφέρεται ως “η Σύμβαση”) και το άρθρο VΙ του Πρωτοκόλλου του 1988 σχετικά με την Σύμβαση (εφεξής αναφέρεται ως “το 1988 SΟLΑS Πρωτόκολλο”) που αφορά στην διαδικασία τροποποίησης του Πρωτοκόλλου 1988 SΟLΑS. ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ, στην εβδομηκοστή ένατη σύνοδό της, τις τροποποιήσεις στο Πρωτόκολλο 1988 SΟLΑS που έχουν προταθεί και κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ(b)(ι) της Σύμβασης και το άρθρο VΙ του Πρωτοκόλλου 1988 SΟLΑS. 1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο (VΙΙΙ)(b)(iν) της Σύμβασης και το άρθρο VΙ του Πρωτοκόλλου 1988 SΟLΑS, τις τροποποιήσεις στο Προσάρτημα στο Παράρτημα στο Πρωτόκολλο 1988 SΟLΑS, το κείμενο των οποίων βρίσκεται στο Παράρτημα στην παρούσα απόφαση. 2. ΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ(b)(νi)(2)(bb) της Σύμβασης και το άρθρο VΙ του Πρωτοκόλλου 1988 SΟLΑS, ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την 1η Ιανουαρίου 2006, εκτός κι αν, πριν από αυτή την ημερομηνία, περισσότερο από το ένα τρίτο των Μελών στο Πρωτόκολλο 1988 SΟLΑS ή των Μελών ο συνδυασμένος εμπορικός στόλος των οποίων συνιστά όχι κατώτερο του 50% της ολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, έχουν γνωστοποιήσει τις αντιρρήσεις τους στις τροποποιήσεις. 3. ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τα ενδιαφερόμενα Μέλη να σημειώσουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ(b)(νii)(2) της Σύμβασης και το άρθρο VΙ του Πρωτοκόλλου 1988 SΟLΑS, οι τροποποιήσεις θα ισχύουν την 1η Ιουλίου 2006, μετά την αποδοχή τους σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο. 4. ΑΙΤΕΙ από τον Γενικό Γραμματέα, σε συμμόρφωση με το άρθρο VΙΙΙ(b)(ν) της Σύμβασης και το άρθρο VΙ του Πρωτοκόλλου 1988 SΟLΑS, να διαβιβάσει τα επικυρωμένα αντίγραφα της παρούσας απόφασης και το κείμενο των τροποποιήσεων που εμπεριέχονται στο Παράρτημα σ’ όλα τα Μέλη στο Πρωτόκολλο 1988 SΟLΑS. 5. ΖΗΤΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ από τον Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει αντίγραφα αυτής της απόφασης και του Παραρτήματός της στα Μέλη του Οργανισμού, που δεν είναι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις στην Σύμβαση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 1988 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974 Έντυπο Πιστοποιητικού Ασφάλειας Επιβατηγών Πλοίων 1. Στο έντυπο Πιστοποιητικού Ασφάλειας Επιβατηγών Πλοίων η ακόλουθη νέα παράγραφος παρεμβάλλεται ανάμεσα στην παράγραφο που αρχίζει με τις λέξεις “Το πιστοποιητικό ισχύει έως” και στην παράγραφο που αρχίζει με τις λέξεις “Εκδόθηκε”: “Ημερομηνία ολοκλήρωσης επιθεώρησης στην οποία βασίζεται το πιστοποιητικό: ………….………….” (ημέρα/μήνας/έτος) Έντυπο Πιστοποιητικού Ασφαλούς Κατασκευής Φορτηγών Πλοίων 2. Στο έντυπο του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Κατασκευής Φορτηγών Πλοίων, η ακόλουθη νέα παράγραφος παρεμβάλλεται ανάμεσα στην παράγραφο που αρχίζει με τις λέξεις “Το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι” και στην παράγραφο που αρχίζει με τις λέξεις “Εκδόθηκε”: “Ημερομηνία ολοκλήρωσης επιθεώρησης στην οποία βασίζεται το πιστοποιητικό: ………….………….” (ημέρα/μήνας/έτος) Έντυπο Πιστοποιητικού Εξοπλισμού Ασφάλειας Φορτηγών Πλοίων 3. Στο έντυπο του Πιστοποιητικού Εξοπλισμού Ασφάλειας Φορτηγών Πλοίων, η ακόλουθη νέα παράγραφος παρεμβάλλεται ανάμεσα στην παράγραφο που αρχίζει με τις λέξεις “Το πιστοποιητικό ισχύει έως” και στην παράγραφο που αρχίζει με τις λέξεις “Εκδόθηκε”: “Ημερομηνία ολοκλήρωσης επιθεώρησης στην οποία βασίζεται το πιστοποιητικό: ………….………….” (ημέρα/μήνας/έτος) Αρχείο Εξοπλισμού για το Πιστοποιητικό Εξοπλισμού Ασφάλειας Φορτηγών Πλοίων (Έντυπο Ε) 4. Η υφιστάμενη παράγραφος 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: “3 Λεπτομερή Στοιχεία Ναυτιλιακών Συστημάτων και Εξοπλισμού” Είδος Ακριβής Προμήθεια 1.1 Πρότυπη μαγνητική πυξίδα(*) …………1.2 Εφεδρική μαγνητική πυξίδα(*) …………1.3 Γυροσκοπική πυξίδα(*) …………1.4 Επαναλήπτης κατεύθυνσης γυροσκοπικής πυξίδας(*) …………1.5 Επαναλήπτης διόπτευσης γυροσκοπικής πυξίδας(*) …………1.6 Σύστημα ελέγχου κατεύθυνσης ή πορείας(*) …………1.7 Συσκευή διόπτευσης ραδιογωνιομέτρου ή πυξίδας(*) …………1.8 Μέσα διόρθωσης κατεύθυνσης και διοπτεύσεως …………1.9 Συσκευή εκπομπής / μετάδοσης κατεύθυνσης (ΤΗΔ)(*) …………2.1 Ναυτικοί χάρτες / Σύστημα προβολής ηλεκτρονικού χάρτη και πληροφοριών (ΕCDΙS)(**) …………2.2 Εφεδρικές ρυθμίσεις για ΕCDΙS …………2.3 Ναυτικές εκδόσεις …………2.4 Εφεδρικές ρυθμίσεις για ηλεκτρονικές ναυτικές εκδόσεις …………3.1 Δέκτης παγκοσμίου ναυτιλιακού δορυφορικού συστήματος / επίγειου ραδιοναυτιλιακού συστήματος(**) …………3.2 9 GΗΖ ραντάρ(*) …………3.3 Δεύτερο ραντάρ (3 GΗΖ / 9 GΗΖ **)(*) …………3.4 Βοήθημα αυτόματης υποτύπωσης ραντάρ (ΑRΡΑ)(*) …………3.5 Βοήθημα αυτόματου εντοπισμού(*) …………3.6 Δεύτερο βοήθημα αυτόματου εντοπισμού(*) …………3.7 Βοήθημα ηλεκτρονικής υποτύπωσης(*) …………4 Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης …………5.1 Συσκευή καταγραφής δεδομένων πλου (VDR)(**) …………5.2 Συσκευή καταγραφής απλουστευμένων δεδομένων πλου (S-VDR)(**) …………6.1 Συσκευή μέτρησης ταχύτητας και απόστασης (μέσω του ύδατος)(*) …………6.2 Συσκευή μέτρησης ταχύτητας και απόστασης (άνωθεν του εδάφους σε πρωραία και εγκάρσια κατεύθυνση)(*) …………6.3 Ηχοβολιστική συσκευή(*) …………7.1 Πηδάλιο, έλικα, ώση, βήμα έλικος και ενδείκτης τρόπου λειτουργίας(*) …………7.2 Ενδείκτης ταχύτητας στροφής(*) …………8 Σύστημα ηχητικής λήψης(*) …………9 Τηλεφωνική συσκευή στην θέση βοηθητικού πηδαλίου(*) …………10 Φανός σημάτων ημέρας(*) …………11 Ανακλαστήρας ραντάρ(*) …………12 Διεθνής Κώδικας Σημάτων …………13 ΙΝΜΑRSΑΤ Εγχειρίδιο, Τόμος ΙΙΙ …………Έντυπο Πιστοποιητικού Ασυρμάτου Ασφαλείας Φορτηγών Πλοίων 5. Στο έντυπο Πιστοποιητικού Ασυρμάτου Ασφαλείας Φορτηγών Πλοίων, η ακόλουθη νέα παράγραφος παρεμβάλλεται ανάμεσα στην παράγραφο που αρχίζει με τις λέξεις “Το πιστοποιητικό ισχύει έως” και στην παράγραφο που αρχίζει με τις λέξεις “Εκδόθηκε”: “Ημερομηνία ολοκλήρωσης επιθεώρησης στην οποία βασίζεται το πιστοποιητικό: ………….………….” (ημέρα/μήνας/έτος) Έντυπο Πιστοποιητικού Ασφαλείας Φορτηγών Πλοίων 6. Στο έντυπο Πιστοποιητικού Ασφαλείας Φορτηγών Πλοίων, η ακόλουθη νέα παράγραφος παρεμβάλλεται ανάμεσα στην παράγραφο που αρχίζει με τις λέξεις “Το πιστοποιητικό ισχύει έως” και στην παράγραφο που αρχίζει με τις λέξεις “Εκδόθηκε”: “Ημερομηνία ολοκλήρωσης επιθεώρησης στην οποία βασίζεται το πιστοποιητικό: ………….………….” (ημέρα/μήνας/έτος) Αρχείο Εξοπλισμού για το Πιστοποιητικό Εξοπλισμού Ασφάλειας Φορτηγών Πλοίων (Έντυπο C) 7. Στο Αρχείο Εξοπλισμού, το είδος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: “5.1 Συσκευή καταγραφής δεδομένων πλου (VDR) 5.2 Συσκευή καταγραφής απλουστευμένων δεδομένων πλου (S-VDR)3” και το νέο είδος 14 παρεμβάλλεται μετά το υπάρχον είδος 13, ως ακολούθως: “14. ΙΑΜSΑR Εγχειρίδιο, Τόμος ΙΙΙ”
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 1045/1980 «Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνο Διεθνούς Συμβάσεως “περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974, (ΠΑΑΖΕΘ 1974) και περί τινών άλλων συναφών διατάξεων” (Α΄ 95)», ως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο πέμπτο του ν. 2208/1994 (Α΄ 71) σε συνδυασμό με το άρθρο δεύτερο του ν. 2208/1994.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’αριθμ. 323/22.11.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1045 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1045 1980
Κύρωση του Πρωτοκόλλου 1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα, 1974. 1994/2208 1994
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία