ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-01-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-01-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-12-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των π.δ/των 243/1998 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία» (Α΄ 181) και 133/2000 «Σύσταση διπλώματος προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτησή του και παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία » (Α΄ 116), όπως ισχύουν

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 1 του π.δ. 243/1998 (Α΄ 181) τροποποιείται ως εξής : Στο μέρος με τίτλο « Προσωπικό καταστρώματος πλοίων παράκτιων πλόων» η υποπαράγραφος (Β) της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: Β. Δικαιώματα υπηρεσίας α) Διακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ μέχρι 200 και 75 ο.χ αντίστοιχα που εκτελούν παράκτιους πλόες β) Καθήκοντα ναυκλήρου πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας (εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία Κυβερνήτη Γ΄ 12 μηνών τουλάχιστον) .
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 9 του π.δ. 243/1998 (Α΄ 181), αντικαθίσταται ως εξής:.
Άρθρο 3 "Το άρθρο 11 του π.δ. 243/1998 (Α΄ 181) τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 4, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παράγρ. 4 του π.δ. 341/2002 (Α΄ 283), αντικαθίσταται ως εξής : 1 αποφοιτήσουν επιτυχώς, από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Δημόσιας Σχολής Πλοιάρχων ή Μηχανικών, αντίστοιχα Οι κάτοχοι διπλώματος Πρακτικού Μηχανικού Ε.Ν. που δεν θα φοιτήσουν σε ειδικό τμήμα εκπαίδευσης, λαμβάνουν πτυχίο Μηχανοδηγού Α΄ Ε.Ν., εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος .
2.  
  Η παράγραφος 7, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1, παράγρ. 7 του π.δ. 341/2002 (Α΄ 283), αντικαθίσταται ως εξής: 7 Κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έστω και αν δεν είναι απόφοιτοι Α.Δ.Σ.Ε.Ν ή Α.Ε.Ν, μπορούν να αποκτήσουν το δίπλωμα Πλοιάρχου Γ΄ τάξης Ε.Ν., εφόσον αποφοιτήσουν επιτυχώς από το ειδικό τμήμα υποψηφίων Πλοιάρχων Γ΄ τάξης Ε.Ν, μέχρι 31.12.2002, και διαθέτουν τα λοιπά προσόντα της παραγράφου 3 Α του άρθρου 1 του παρόντος .
3.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9, που προστέθηκε με το άρθρο 1, παράγρ. 9 του π.δ. 341/2002 (Α΄ 283), αντικαθίσταται ως εξής: Το αυτό ισχύει και για τους υποψήφιους προς απόκτηση αδείας Ναύτη, πτυχίων Ναυκλήρου, Κυβερνήτη Τουριστικών Θαλαμηγών, Κυβερνήτη Ρυμουλκών, Κυβερνήτη Β΄ - Γ΄ - Α΄ τάξης Ε.Ν. καθώς και αδειών Χειριστή μηχανής, Θερμαστή, πτυχίων Λιπαντή, Αρχιθερμαστή, Μηχανοδηγού Β΄ - Α΄ τάξης Ε.Ν., που έχουν πραγματοποιήσει οποιαδήποτε θαλάσσια υπηρεσία πριν τις 31.1.2002 και συμπληρώνουν ακολούθως τα ειδικά προσόντα που καθορίζονται στο παρόν για την απόκτηση των παραπάνω πτυχίων ή αδειών από κατόχους απολυτηρίου γυμνασίου ή ισότιμης σχολής .
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 7 του π.δ. 133/2000 ( Α΄ 116) τροποποιείται ως εξής: Η παράγραφος 2, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 27/2004 (Α΄ 23), αντικαθίσταται ως εξής: οι κάτοχοι, μέχρι την δημοσίευση του παρόντος, πτυχίου Αρχιθαλαμηπόλου Ε.Ν., δύνανται να ναυτολογούνται σε επιβατηγά πλοία, ως Προϊστάμενοι Αρχιθαλαμηπόλοι, μέχρι 31.12.2007 .
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη που είναι αντίθετη με αυτό. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Άρθρο 9
1.  
  Για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας οι υποψήφιοι απαιτείται να είναι υγειονομικά κατάλληλοι ιδιαίτερα ως προς την όραση και ακοή όπως καθορίζεται από τις οικείες διατάξεις και να έχουν ηλικία 19 ετών τουλάχιστον οι αποφοιτήσαντες επιτυχώς από Δημόσια ή αναγνωρισμένη Σχολή Ε.Ν. ή ηλικία 20 ετών τουλάχιστον οι λοιπές κατηγορίες υποψηφίων προς απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητάς τους.
2.  
  Η ως άνω υγειονομική καταλληλότητα των ναυτικών απαιτείται και για την ανά πενταετία θεώρηση των κατεχόμενων αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος»
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2, 75, 76, 77, 78 και 83 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 8 του ν. 1314/1983 «Για την κύρωση της διεθνούς σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών 1978» (Α΄ 2).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα » (Α΄ 98).
 • Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού υπ’ αριθμ. 377/11.7.2006.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας υπ’ αριθμ. 289/2006, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1314 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1314 1983
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία. 1998/243 1998
Σύσταση διπλώματος Προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτησή του και παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία. 2000/133 2000
Τροποποίηση του Π.Δ. 243/1998 Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία (Α 181), όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 295/1999 (Α 266), 19/2001 (Α 14), 162/2001 (Α 146) και 259/2001 (Α 185), του Π.Δ. 17/[...]" 2002/341 2002
Τροποποίηση των Π.Δ/των 394/86 Ειδικά προσόντα υποψηφίων για απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας υπηρεσίας διαμερισμάτων και παρεχόμενο δικαίωμα υπηρεσίας στα εμπορικά πλοία ( Α΄ 176) και 133/2000 Σύσταση διπλώματος Προϊστάμενου Αρχιθαλαμηπόλου[...]" 2004/27 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005