Τροποποίηση των Διατάξεων που αφορούν την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης η οποία συνεστήθη αρχικά με το άρθρο 1 του π.δ/τος 132/1983 (Α΄ 59) και επανασυνεστήθη με το άρθρο 1 του π.δ/τος 486/1988 (Α΄ 219) είναι αρμόδια για τα σημαντικά έργα:.
 1. Ενίσχυσης του συστήματος ύδρευσης της Θεσσαλονίκης από τα νερά του Αλιάκμονα
 2. Αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης και
 3. Αντιπλημμυρικής προστασίας στην εκάστοτε περιοχή δραστηριότητας της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.).
 4. Η αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας συνίσταται στην εκπόνηση των πάσης φύσεως μελετών, καθώς και στον έλεγχο και την εποπτεία αυτών, ως επίσης και στην επίβλεψη, τον έλεγχο και την εποπτεία κατασκευής των έργων του παραπάνω εδαφίου.
 5. Για τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας η αρμοδιότητα επεκτείνεται και στο αντικείμενο συντήρησης.
2.  
  Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία για την εκπόνηση των μελετών και την κατασκευή των έργων ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση των δημοσίων έργων, καθώς και για την εκπόνηση μελετών. Η άσκηση της αποφασιστικής αρμοδιότητας της Προϊσταμένης Αρχής γίνεται εφόσον η αρμοδιότητα αυτή της έχει εκχωρηθεί από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.1558/1985 (Α΄ 137), όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 54 του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
3.  
  Έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης, ορίζεται η Θεσσαλονίκη και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται τριετής από την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος
Άρθρο 2
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων συνιστώνται τα εξής Τμήματα και γραφεία με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Τμήμα Μελετών - Προγραμματισμού:
 2. μεριμνά για την εκπόνηση μελετών με το προσωπικό της ΕΥΔΕ, καθώς και για την έγκριση των μελετών αυτών μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Μελετών, για τη διενέργεια δημοπράτησης εκπόνησης μελετών, για την τήρηση αρχείου μελετών, καθώς και για τον προγραμματισμό του έργου της ΕΥΔΕ σε συνεργασία με άλλα τμήματα και τέλος μεριμνά για την εξασφάλιση χρηματοδότησης και τη διάθεση πίστωσης
 3. Τμήμα Κατασκευών:
 4. μεριμνά για τη διενέργεια δημοπράτησης έργων, καθώς και για την τήρηση αρχείου έργων
 5. Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού:
 6. μεριμνά για όλα τα διοικητικά και οικονομικά θέματα της ΕΥΔΕ
 7. Τμήμα Κατασκευής Έργων:
 8. μεριμνά για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την Κατασκευή έργων και την εκπόνηση μελετών
 9. Γραφείο Αντιπλημμυρικών:
 10. μεριμνά για την εξέταση και αξιολόγηση των αιτημάτων φορέων και πολιτών και εισηγείται για μελέτες, έργα και συντήρηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
 11. Ακόμη καταρτίζει και παρακολουθεί συμβάσεις του άρθρου 24 του ν. 2937/2001 (Α΄ 169).
 12. Γραφείο Ποιότητας:
 13. μεριμνά για τη διασφάλιση ποιότητας των μελετών και έργων της ΕΥΔΕ υποστηρίζοντας τα Τμήματα με παροχή ανάλογης τεχνογνωσίας
2.  
  Τα Τμήματα Μελετών - Προγραμματισμού και Κατασκευών μεριμνούν κατά περίπτωση και εισηγούνται στον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής
Άρθρο 3
1.  
  Της ΕΥΔΕ και των Τμημάτων Μελετών - Προγραμματισμού, Κατασκευών και Κατασκευής Έργων προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Αγρονόμοι - Τοπογράφοι Μηχανικοί, του δε Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
2.  
  Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ συμμετέχει στα αρμόδια Τμήματα του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Κατασκευών και Τμήμα Μελετών), των οποίων η σύνθεση καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 80855/5439/6.8.1992 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄ 573, παρ. 2, στοιχεία γ και δ), ως μέλος και εισηγητής για τα θέματα της ΕΥΔΕ αναπληρούμενος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.
3.  
  Τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνουν οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων του άρθρου 2, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 2683/1999 (Α΄ 19).
4.  
  Η αναπλήρωση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ σε θέματα άσκησης αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής γίνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών – Προγραμματισμού ή του Τμήματος Κατασκευών
Άρθρο 4
1.  
  Οι θέσεις προσωπικού της ΕΥΔΕ καθορίζονται σε ογδόντα τρεις (83) υπαλλήλους και κατανέμονται κατά κλάδους και κατηγορίες στις ακόλουθες ειδικότητες:
 1. Κατηγορία ΠΕ ΘΕΣΕΙΣ Πολιτικών Μηχανικών 10 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2 Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 5 Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών 5 Χημικών Μηχανικών 2 Χημικών 2 Μηχανικών Γεωλογίας Γεωτεχνικής 2 Διοικητικών – Οικονομικών 2 Γεωλόγων 2 Γεωπόνων – Δασολόγων 1 Περιβάλλοντος 1 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 1 Οικονομικών Επιστημών 1
 2. Κατηγορία ΤΕ Μηχανικών 7 Πληροφορικής 1 Τεχνολόγων Γεωπονίας 1 Διοικητικού - Λογιστικού 2
 3. Κατηγορία ΔΕ Τεχνικού 15 Προσωπικού Η/Υ 5 Διοικητικού - Λογιστικού 6
 4. Κατηγορία ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Επιμελητών) 3 Προσωπικού Καθαριότητας 2 Εργατών 5 ΣΥΝΟΛΟ:
 5. 83
2.  
  Η στελέχωση της ΕΥΔΕ γίνεται με μόνιμους ή με σύμβαση υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα που σχετίζονται με την κατασκευή ή την χρήση των έργων και όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες ή δεν μπορεί να διατεθεί προσωπικό ανάλογων προσόντων με ειδικό επιστημονικό προσωπικό απαιτούμενων ειδικοτήτων που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις
Άρθρο 5 "Παράταση διάρκειας λειτουργίας της ΕΥΔΕ"
1.  
  Η διάρκεια λειτουργίας της ΕΥΔΕ για την εκτέλεση του έργου αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται με το άρθρο μόνο του π.δ. 286/2001 (Α΄ 198) και η οποία λήγει στις 31.12.2006, παρατείνεται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 6 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από της ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος καταργούνται τα προεδρικά διατάγματα: π.δ.132/1983 (Α΄ 59), πλην του άρθρου 1 αυτού, π.δ. 486/1988 (Α΄ 219), πλην του άρθρου 1 αυτού, π.δ. 440/1991 (Α΄ 159), π.δ.371/1994 (Α΄ 210), π.δ. 368/1998 (Α΄ 251), π.δ. 286/2001 (Α΄ 198), π.δ.203/2002 (Α΄ 182).
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς του προεδρικού διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 679/1977 (Α΄ 245), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 αρ. 23 ν. 1418/1984 (Α΄ 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 679/1977 (Α΄ 245), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α΄ 138), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη.
 • Τα υπ’ αριθμ. 848/5.5.2006 και οικ/1155/9.6.2006 έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
 • Τη υπ’ αριθμ. 346/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/80855/5439 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/80855_5439 1992
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις. 2001/2937 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/132 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/486 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/486 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/440 1991
Παράταση λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης. 1994/371 1994
Τροποποίηση του π.δ/τος 132/1983 (Α΄59) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ/γμ[...]" 1998/368 1998
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 132/1983 (ΦΕΚ 59/Α) Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης, όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ.[...]" 2001/286 2001
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 132/1983 (ΦΕΚ 59/Α) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.[...]" 2002/203 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005