ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/32

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-02-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-02-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-02-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μέτρα καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 2003/85/ΕΚ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 (Άρθρο 1 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Με το παρόν διάταγμα καθορίζονται: 1. 1)τα στοιχειώδη μέτρα καταπολέμησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση εμφάνισης εστιών αφθώδους πυρετού, ανεξαρτήτως από τον τύπο του ιού, 2)ορισμένα προληπτικά μέτρα που αποσκοπούν στην άμεση πληροφόρηση και την αυξημένη ετοιμότητα των κτηνοτρόφων και των αρμόδιων αρχών για τον αφθώδη πυρετό, σε εφαρμογή της οδηγίας 2003/85/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 29.9.2003 (Ε.Ε. αρ. L 306 σελ. 1 της 22.11.2003). 2.Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορούν να εφαρμόζονται, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, πιο αυστηρά μέτρα από τα προβλεπόμενα στο παρόν διάταγμα, για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Άρθρο 2 (Άρθρο 2 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, νοούνται ως: α) «ζώο ευπαθούς είδους»: κατοικίδιο ή άγριο ζώο των υποτάξεων Μηρυκαστικά Ruminantia, Χοιροειδή Suina και Τυλόποδα Τylοpοda της τάξεως των Αρτιοδακτύλων Αrtiοdactyla. Για ορισμένα ειδικά μέτρα, ιδίως για την εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 2, του άρθρου 15 και του άρθρου 79 παράγραφος 2, άλλα ζώα, όπως π.χ. τα ζώα των τάξεων των τρωκτικών Rοdentia ή των προβοσκιδοειδών Ρrοbοscidae, μπορούν να θεωρούνται ως ευπαθή στον αφθώδη πυρετό σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, β) «εκμετάλλευση»: κάθε γεωργική ή άλλη εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των τσίρκων, ευρισκόμενη στο έδαφος της χώρας, στην οποία εκτρέφονται ή διατηρούνται ζώα ευπαθών ειδών σε μόνιμη ή προσωρινή βάση. Για τους σκοπούς του άρθρου 10 παράγραφος 1, ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει τους χώρους διαβίωσης ανθρώπων στις εν λόγω εγκαταστάσεις, εκτός εάν στους χώρους αυτούς διατηρούνται, επί μονίμου ή προσωρινής βάσεως, ζώα ευπαθών ειδών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 79, παράγραφος 2, τα σφαγεία, τα μεταφορικά μέσα, τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου ή τις περιφραγμένες περιοχές, όπου διατηρούνται και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο θήρας ζώα ευπαθών ειδών, εάν οι εν λόγω περιφραγμένες περιοχές είναι μεγέθους που να καθιστά ανεφάρμοστα τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 10, γ) «αγέλη»: ζώο ή ομάδα ζώων που εκτρέφονται σε μια εκμετάλλευση ως επιδημιολογική μονάδα. Όταν σε μια εκμετάλλευση εκτρέφονται περισσότερες από μία αγέλες, καθεμία από τις αγέλες αυτές αποτελεί χωριστή μονάδα και έχει το ίδιο υγειονομικό καθεστώς, δ) «ιδιοκτήτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κυριότητά του ένα ζώο ευπαθών ειδών ή έχει την ευθύνη για την εκτροφή των ζώων αυτών, με ή χωρίς χρηματική αμοιβή, ε) «αρμόδια αρχή»: η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων καθώς και οι κτηνιατρικές αρχές των Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, ή, κάθε αρχή στην οποία η πρώτη έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα αυτή, στ) «επίσημος κτηνίατρος»: ο κτηνίατρος δημόσιος υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή των Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, ζ) «άδεια»: η έγγραφη άδεια της αρμόδιας τοπικής Κτηνιατρικής αρχής, της οποίας τα αναγκαία αντίγραφα πρέπει να είναι διαθέσιμα για μεταγενέστερες επιθεωρήσεις σύμφωνα με τη σχετική κτηνιατρική νομοθεσία, η) «περίοδος επώασης»: το χρονικό διάστημα μεταξύ της προσβολής και της εκδήλωσης των κλινικών συμπτωμάτων του αφθώδους πυρετού, δηλαδή, για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, 14 ημέρες για τα βοοειδή και τους χοίρους και 21 ημέρες για τα πρόβατα, τις αίγες και για κάθε άλλο ζώο ευπαθών ειδών, θ) «ζώο για το οποίο υπάρχει υπόνοια ότι έχει προσβληθεί»: κάθε ζώο ευπαθούς είδους, το οποίο παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα ή μεταθανάτιες αλλοιώσεις ή αντιδράσεις σε εργαστηριακές δοκιμές που μπορούν να οδηγήσουν σε εύλογη υπόνοια παρουσίας αφθώδους πυρετού, ι) «ζώο για το οποίο υπάρχει υπόνοια ότι έχει μολυνθεί»: κάθε ζώο ευπαθούς είδους, το οποίο, σύμφωνα με τις συλλεγείσες επιδημιολογικές πληροφορίες, ενδέχεται να έχει εκτεθεί, άμεσα ή έμμεσα, στον ιό του αφθώδους πυρετού, ια) «κρούσμα αφθώδους πυρετού» ή «ζώο προσβεβλημένο από αφθώδη πυρετό»: κάθε ζώο ευπαθούς είδους ή το πτώμα του, στο οποίο έχει επίσημα επιβεβαιωθεί αφθώδης πυρετός λαμβανομένων υπόψη των ορισμών του Παραρτήματος Ι: - είτε βάσει επίσημα επιβεβαιωμένων κλινικών συμπτωμάτων ή μεταθανάτιων αλλοιώσεων συμβατών με τον αφθώδη πυρετό, - είτε κατόπιν εργαστηριακής εξέτασης που διενεργήθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙΙΙ, ιβ) «εστία αφθώδους πυρετού»: εκμετάλλευση στην οποία εκτρέφονται ζώα των ευπαθών ειδών και η οποία πληροί ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια του Παραρτήματος Ι, ιγ) «πρωτογενής εστία»: η εστία κατά την έννοια του άρθρου 2, περίπτωση δ) της κοινής υπουργικής απόφασης 329364/1.4.1994 (Β΄ 223), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 225017/2003 (Β΄ 439), ιδ) «θανάτωση»: η θανάτωση ζώων κατά την έννοια του άρθρου 2, περίπτωση 6 του π.δ. 327/1996 (Α΄ 221), ιε) «επείγουσα σφαγή»: η σφαγή σε επείγουσες περιπτώσεις κατά την έννοια του άρθρου 2, περίπτωση 7 του π.δ. 327/1996 (Α΄ 221) ζώων, τα οποία, βάσει επιδημιολογικών δεδομένων ή κλινικής διάγνωσης ή αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων, δεν θεωρούνται προσβεβλημένα ή μολυσμένα με τον ιό του αφθώδους πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της σφαγής για λόγους καλής μεταχείρισης των ζώων, ιστ) «επεξεργασία»: μία από τις επεξεργασίες για τα υλικά υψηλού κινδύνου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1774/2002 και στις τυχόν σχετικές εκτελεστικές νομοθετικές πράξεις, η οποία εφαρμόζεται με τρόπο που να αποφεύγεται ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού του αφθώδους πυρετού, ιζ) «περιφερειοποίηση»: η οριοθέτηση μιας ζώνης υποκείμενης σε περιορισμούς, στην οποία εφαρμόζονται περιορισμοί στις μετακινήσεις ή στο εμπόριο ορισμένων ζώων ή ζωικών προϊόντων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43, προκειμένου να προληφθεί η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στην ελεύθερη ζώνη όπου δεν εφαρμόζονται περιορισμοί σύμφωνα με το παρόν διάταγμα, ιη) «περιφέρεια»: ο νομός, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση ιστ) του προεδρικού διατάγματος 308/2000 (Α΄ 252) ιθ) «υποπεριφέρεια»: μια περιοχή που προσδιορίζεται στο Παράρτημα της απόφασης 2000/807/ΕΚ, κ) «κοινοτική τράπεζα αντιγόνων και εμβολίων»: κατάλληλη εγκατάσταση η οποία ορίζεται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για την αποθήκευση κοινοτικών αποθεμάτων, τόσο συμπυκνωμένου αδρανοποιημένου αντιγόνου του ιού του αφθώδους πυρετού, για την παρασκευή εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού όσο και κτηνιατρικών ανοσολογικών προϊόντων (εμβολίων) που ανασυνιστώνται από τα εν λόγω αντιγόνα και που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις για τα κτηνιατρικά φάρμακα, κα) «επείγων εμβολιασμός»: ο εμβολιασμός σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφος 1, κβ) «προστατευτικός εμβολιασμός»: ο επείγων εμβολιασμός που διενεργείται σε εκμεταλλεύσεις μιας καθορισμένης περιοχής για να προστατευθούν τα ζώα ευπαθών ειδών στην περιοχή αυτή από τη μετάδοση με τον αέρα ή μέσω μολυσμένων υλικών που φέρουν τον ιό του αφθώδους πυρετού και εφόσον υπάρχει πρόθεση τα ζώα να διατηρηθούν στη ζωή μετά τον εμβολιασμό, κγ) «κατασταλτικός εμβολιασμός»: ο επείγων εμβολιασμός, ο οποίος διενεργείται αποκλειστικά σε συνδυασμό με πολιτική ολοκληρωτικής καταστροφής σε μια εκμετάλλευση ή περιοχή, όπου υπάρχει επείγουσα ανάγκη να μειωθεί το φορτίο του ιού του αφθώδους πυρετού που κυκλοφορεί και να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού πέραν της περιμέτρου της εκμετάλλευσης ή της περιοχής με τελική πρόθεση τα ζώα να καταστραφούν μετά τον εμβολιασμό, κδ) «άγριο ζώο»: ζώο ευπαθούς είδους που ζει εκτός εκμεταλλεύσεων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, περίπτωση β) ή εκτός εγκαταστάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 15 και 16, κε) «πρωτογενές κρούσμα αφθώδους πυρετού σε άγρια ζώα»: οποιοδήποτε κρούσμα αφθώδους πυρετού το οποίο ανιχνεύεται σε άγριο ζώο σε περιοχή στην οποία δεν εφαρμόζεται κανένα μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 79, παράγραφοι 3 ή 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 ΔΗΛΩΣΗ Άρθρο 3 (Άρθρο 3 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Δήλωση του αφθώδους πυρετού 1. 1)Ο αφθώδης πυρετός είναι νόσος υποχρεωτικής δηλώσεως και άμεσης κοινοποίησης. 2)ο ιδιοκτήτης και κάθε πρόσωπο που περιποιείται ζώα, συνοδεύει ζώα κατά τη μεταφορά ή φροντίζει ζώα, υποχρεούται να δηλώνει αμελλητί στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές ή στον επίσημο κτηνίατρο την ύπαρξη ή την υπόνοια ύπαρξης αφθώδους πυρετού και οφείλει να διατηρεί τα ζώα που έχουν προσβληθεί από αφθώδη πυρετό ή τα ζώα για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί, μακριά από τόπους όπου άλλα ζώα ευπαθών ειδών διατρέχουν κίνδυνο να προσβληθούν ή να μολυνθούν με τον ιό του αφθώδους πυρετού, 3)οι ιδιώτες κτηνίατροι, οι επίσημοι κτηνίατροι, το ανώτερο προσωπικό κτηνιατρικών ή άλλων επισήμων ή ιδιωτικών εργαστηρίων και κάθε πρόσωπο που έχει επαγγελματική σχέση με ζώα ευπαθών ειδών ή με προϊόντα που παράγονται από τα ζώα αυτά, υποχρεούνται να δηλώνουν αμελλητί στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές ό,τι έχει περιέλθει σε γνώση του για την ύπαρξη ή υπόνοια ύπαρξης αφθώδους πυρετού πριν από την επίσημη παρέμβαση στο πλαίσιο του παρόντος διατάγματος. 2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν σχετικά με την κοινοποίηση εστιών ζωικών νόσων, εφόσον στο έδαφος της χώρας επιβεβαιωθεί η εμφάνιση εστίας αφθώδους πυρετού ή πρωτογενούς κρούσματος αφθώδους πυρετού σε άγρια ζώα, η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινοποιεί την εμφάνιση της νόσου και παρέχει πληροφορίες και έγγραφες εκθέσεις στην Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ. 3.Στα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου β) τα οποία από αμέλεια ή δόλο, δεν ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις: 1)περικοπή τυχόν οικονομικών ενισχύσεων, 2)διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 248/1914 (Α΄ 110), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242), 3)ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα, 4)αποκλεισμός από όλες τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις για τις απώλειες του ζωικού κεφαλαίου και για τα λοιπά έξοδα για τα οποία προβλέπεται αποζημίωση. 4.Τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου γ) τα οποία από αμέλεια ή δόλο, δεν ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, υπέχουν την αστική ευθύνη για κάθε ζημία που ήθελε προκληθεί αποκλειστικά από την αιτία αυτή. Στα πρόσωπα αυτά επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις: 1)πειθαρχικές κυρώσεις και οι ποινές που προβλέπονται από τον ν. 2683/1999 (Α΄ 19), 2)οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα, ΤΜΗΜΑ 2 ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΕΣΤΙΑΣ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ Άρθρο 4 (Άρθρο 4 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μέτρα σε περίπτωση υπόνοιας για ύπαρξηεστίας αφθώδους πυρετού 1.Τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 εφαρμόζονται υποχρεωτικά όταν μια εκμετάλλευση έχει ένα ή περισσότερα ζώα για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί ή ότι έχουν μολυνθεί. 2.Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης διενεργεί αμέσως επίσημη έρευνα, για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της παρουσίας αφθώδους πυρετού και, ιδίως, φροντίζει να ληφθούν τα αναγκαία δείγματα για τη διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων που απαιτούνται για να επιβεβαιωθεί μια εστία σύμφωνα με τον ορισμό της εστίας του Παραρτήματος Ι. 3.Με απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής αρχής, η εκμετάλλευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τίθεται υπό επίσημη επιτήρηση μόλις κοινοποιηθεί η υπόνοια λοίμωξης και καθορίζονται οι ενέργειες και η συχνότητα των ελέγχων, επιβάλλοντας τα ακόλουθα μέτρα: 1)γίνεται απογραφή όλων των κατηγοριών ζώων στην εκμετάλλευση και, για κάθε κατηγορία ζώων ευπαθών ειδών, καταγράφεται ο αριθμός των ζώων που είναι ήδη νεκρά και εκείνων για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί ή ότι έχουν μολυνθεί, 2)τα στοιχεία της απογραφής που αναφέρεται στην περίπτωση α) ενημερώνονται καθημερινά από τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο της εκτροφής, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα ζώα ευπαθών ειδών που γεννώνται ή πεθαίνουν κατά την περίοδο που υπάρχει η υπόνοια. Τα στοιχεία αυτά προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή, και ελέγχονται σε κάθε επιθεώρηση από την αρχή αυτή, 3)καταγράφονται όλα τα αποθέματα γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, κρέατος, προϊόντων με βάση το κρέας, σφαγίων, προβιών και δερμάτων, ερίου, σπέρματος, εμβρύων, ωαρίων, υγρής κόπρου, στερεάς κόπρου, καθώς και ζωοτροφών και στρωμνής στην εκμετάλλευση και τα σχετικά στοιχεία διατηρούνται, 4)απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος οιουδήποτε ζώου ευπαθούς είδους από την εκμετάλλευση, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις που αποτελούνται από διαφορετικές επιδημιολογικές μονάδες παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 17, όλα δε τα ζώα ευπαθών ειδών της εκμετάλλευσης παραμένουν στους χώρους σταυλισμού ή σε άλλους χώρους όπου είναι δυνατή η απομόνωσή τους, 5)χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέσα απολύμανσης στις εισόδους και εξόδους των κτιρίων ή των χώρων σταυλισμού ζώων ευπαθών ειδών, καθώς και στις εισόδους και εξόδους της εκμετάλλευσης, 6)διενεργείται επιδημιολογική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 13, 7)για να διευκολυνθεί η επιδημιολογική έρευνα, λαμβάνονται τα απαιτούμενα δείγματα προς εργαστηριακή δοκιμή, σύμφωνα με το σημείο 2.1.1.1 του Παραρτήματος ΙΙΙ,. Άρθρο 5 (Άρθρο 5 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μετακινήσεις προς και από την εκμετάλλευσησε περίπτωση υπόνοιας για ύπαρξηεστίας αφθώδους πυρετού 1.Με την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 4, επιπλέον των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 4, απαγορεύεται κάθε μετακίνηση προς και από την εκμετάλλευση στην οποία υπάρχει υπόνοια ύπαρξης εστίας αφθώδους πυρετού. Η απαγόρευση αυτή αφορά ειδικότερα: 1)την έξοδο από την εκμετάλλευση κρέατος ή πτωμάτων ζώων, προϊόντων με βάση το κρέας, γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων, σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων ζώων ευπαθών ειδών ή ζωοτροφών, σκευών, αντικειμένων ή άλλων ουσιών, όπως έριο, προβιές και δέρματα, τρίχες ή ζωικά απόβλητα, υγρή κόπρος, στερεά κόπρος ή οτιδήποτε είναι ικανό να μεταδώσει τον ιό του αφθώδους πυρετού, 2)τη μετακίνηση ζώων ειδών που δεν είναι ευπαθή στον αφθώδη πυρετό, 3)τη μετακίνηση προσώπων προς ή από την εκμετάλλευση, 4)τη μετακίνηση οχημάτων προς ή από την εκμετάλλευση. 2.Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση της παραγράφου 1 περίπτωση α), η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης μπορεί, εάν η αποθήκευση του γάλακτος στην εκμετάλλευση είναι δυσχερής, είτε να διατάσσει την καταστροφή του γάλακτος στην εκμετάλλευση είτε να επιτρέπει τη μεταφορά του γάλακτος, υπό κτηνιατρική επίβλεψη και αποκλειστικά με μεταφορικά μέσα κατάλληλα εξοπλισμένα για την αποτροπή οποιουδήποτε κινδύνου εξάπλωσης του ιού του αφθώδους πυρετού, από την εκμετάλλευση στον πλησιέστερο τόπο τελικής διάθεσης ή επεξεργασίας ικανής να καταστρέψει τον ιό του αφθώδους πυρετού. 3.Κατά παρέκκλιση από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις β), γ) και δ) της παραγράφου 1, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης μπορεί να επιτρέπει τις μετακινήσεις αυτές προς και από την εκμετάλλευση, εφόσον τηρούνται όλοι οι όροι που κρίνονται αναγκαίοι για να αποτραπεί η εξάπλωση του ιού του αφθώδους πυρετού. Άρθρο 6 (Άρθρο 6 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Επέκταση των μέτρων και σε άλλες εκμεταλλεύσεις 1.Με απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 και σε άλλες εκμεταλλεύσεις, σε περίπτωση που η θέση τους, η κατασκευή και διαρρύθμισή τους ή οι επαφές με τα ζώα της εκμετάλλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 4, γεννούν υπόνοιες μόλυνσης. 2.Με την απόφαση αυτή επιβάλλεται τουλάχιστον η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 4 και το άρθρο 5 παράγραφος 1 στις εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 16, εάν η παρουσία ζώων ευπαθών ειδών οδηγεί στην υποψία προσβολής ή μόλυνσης από τον ιό του αφθώδους πυρετού. Άρθρο 7 (Άρθρο 7 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Προσωρινή ζώνη ελέγχου 1.Με απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής μπορεί να οριοθετείται ζώνη προσωρινού ελέγχου, όταν αυτό απαιτείται από την επιδημιολογική κατάσταση, και ιδίως όταν υπάρχει υψηλή πυκνότητα ζώων ευπαθών ειδών, πολυάριθμες μετακινήσεις ζώων ή προσώπων που έχουν έλθει σε επαφή με ζώα ευπαθών ειδών, καθυστερήσεις στην κοινοποίηση των υπονοιών ή ανεπαρκείς πληροφορίες για την πιθανή προέλευση και τους τρόπους εισαγωγής του ιού του αφθώδους πυρετού. 2.Με την απόφαση της προηγουμένης παραγράφου επιβάλλονται στις εκμεταλλεύσεις της προσωρινής ζώνης ελέγχου, στις οποίες εκτρέφονται ζώα ευπαθών ειδών, τουλάχιστον τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2 και παράγραφος 3, περιπτώσεις α), β) και δ) και στο άρθρο 5, παράγραφος 1. Με την ίδια απόφαση, τα μέτρα που εφαρμόζονται στη προσωρινή ζώνη ελέγχου μπορούν να συμπληρώνονται από προσωρινή απαγόρευση των μετακινήσεων όλων των ζώων σε μια ευρύτερη περιοχή ή σε ολόκληρο το έδαφος της χώρας. Η απαγόρευση μετακίνησης ζώων που δεν είναι ευπαθή στον αφθώδη πυρετό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 72 ώρες, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται από εξαιρετικές περιστάσεις. Άρθρο 8 (Άρθρο 8 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Πρόγραμμα προληπτικής εκρίζωσης 1.Με απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής και μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί, όταν το υποδεικνύουν επιδημιολογικές πληροφορίες ή άλλες ενδείξεις, να εφαρμόζεται πρόγραμμα προληπτικής εκρίζωσης, συμπεριλαμβανομένου του μέτρου της προληπτικής θανάτωσης των ζώων ευπαθών ειδών που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί και, εάν κρίνεται αναγκαίο, των ζώων των επιδημιολογικά συνδεομένων μονάδων παραγωγής ή παρακειμένων εκμεταλλεύσεων,. 2.Στην περίπτωση αυτή, η λήψη δειγμάτων και οι κλινικές εξετάσεις των ζώων ευπαθών ειδών πραγματοποιούνται τουλάχιστον σύμφωνα με το σημείο 2.1.1.1 του Παραρτήματος ΙΙΙ. 3.Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει την Επιτροπή της Ε.Ε. πριν από την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Άρθρο 9 (Άρθρο 9 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Διατήρηση των μέτρων Τα μέτρα που λαμβάνονται σε εφαρμογή των άρθρων 4 έως 7, παραμένουν σε ισχύ, έως ότου αποκλεισθεί επίσημα η υπόνοια αφθώδους πυρετού. Αίρονται με απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής. Κάθε απόφαση επιβολής και άρσης μέτρων, κοινοποιείται στη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ΤΜΗΜΑ 3 ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Άρθρο 10 (Άρθρο 10 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μέτρα σε περίπτωση επιβεβαίωσης της ύπαρξης εστίας αφθώδους πυρετού 1.Μόλις επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εστίας αφθώδους πυρετού, με απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, πέραν των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 6, επιβάλλονται στην εκμετάλλευση αμελλητί και τα ακόλουθα μέτρα: 1)Όλα τα ζώα ευπαθών ειδών θανατώνονται επί τόπου. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, τα ζώα ευπαθών ειδών μπορούν να θανατώνονται στον πλησιέστερο κατάλληλο για το σκοπό αυτό χώρο υπό επίσημη επίβλεψη και κατά τρόπο που να αποτρέπει τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού του αφθώδους πυρετού κατά τη μεταφορά και τη θανάτωσή τους. Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ενημερώνει αμέσως τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αυτή με τη σειρά της κοινοποιεί στην Επιτροπή της Ε.Ε. την ύπαρξη των εν λόγω εξαιρετικών περιστάσεων και των μέτρων που λαμβάνονται. 2)Πριν ή κατά τη θανάτωση των ζώων ευπαθών ειδών, λαμβάνονται, σύμφωνα με το σημείο 2.1.1.1 του Παραρτήματος ΙΙΙ, όλα τα κατάλληλα δείγματα που χρειάζονται για την επιδημιολογική έρευνα που αναφέρεται στο άρθρο 13, και σε επαρκή αριθμό. Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης μπορεί να αποφασίσει ότι τα μέτρα του άρθρου 4 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση εκδήλωσης μιας δευτερογενούς εστίας που συνδέεται επιδημιολογικά με μια πρωτογενή εστία, για την οποία έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δειγματοληψίες σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, υπό τον όρο ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα και σε επαρκή αριθμό δείγματα που χρειάζονται για την επιδημιολογική έρευνα που αναφέρεται στο άρθρο 13. 3)Τα πτώματα των ζώων ευπαθών ειδών που έχουν πεθάνει μέσα στην εκμετάλλευση και τα πτώματα των ζώων που θανατώνονται σύμφωνα με την περίπτωση α), υποβάλλονται σε επεξεργασία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση υπό επίσημη επίβλεψη, κατά τρόπο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης του ιού του αφθώδους πυρετού. Εάν, λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων, απαιτείται η ταφή ή η καύση των πτωμάτων, επί τόπου ή αλλού, οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν συνταχθεί εκ των προτέρων στο πλαίσιο των σχεδίων έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται στο άρθρο 70. 4)Όλα τα προϊόντα και τα υλικά που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, περίπτωση γ) δεσμεύονται μέχρις ότου αποκλειστεί η μόλυνση, ή υποβάλλονται σε επεξεργασία ικανή να καταστρέψει τον ιό του αφθώδους πυρετού, ή μεταποιούνται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του επισήμου κτηνιάτρου. 2.Μετά τη θανάτωση και την επεξεργασία των ζώων ευπαθών ειδών και την ολοκλήρωση των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, περίπτωση δ), επιβάλλονται τα παρακάτω μέτρα: 1)τα κτίρια που χρησιμοποιήθηκαν για το σταυλισμό των θανατωθέντων ζώων, οι χώροι που τα περιβάλλουν και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά τους, καθώς και όλα τα άλλα κτίρια και ο εξοπλισμός που ενδεχομένως έχουν μολυνθεί, καθαρίζονται και απολυμαίνονται σύμφωνα με το άρθρο 11, 2)επιπλέον, εάν υπάρχει εύλογη υπόνοια ότι οι χώροι διαβίωσης ανθρώπων ή οι χώροι γραφείων της εκμετάλλευσης έχουν μολυνθεί με τον ιό του αφθώδους πυρετού, οι εν λόγω χώροι απολυμαίνονται επίσης με τα κατάλληλα μέσα, 3)η επανεισαγωγή ζώων στην εκμετάλλευση πραγματοποιείται σύμφωνα με το Παράρτημα V. Άρθρο 11 (Άρθρο 11 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Καθαρισμός και απολύμανση 1.Οι εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης, ως αναπόσπαστα τμήματα των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα, πραγματοποιούνται υπό επίσημη επίβλεψη και σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου, ο οποίος οφείλει να τηρεί έγγραφη τεκμηρίωση. Τα απολυμαντικά και οι πυκνότητες των εν λόγω απολυμαντικών που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι εγκεκριμένα και καταχωρημένα επίσημα για διάθεση στην αγορά από την αρμόδια αρχή ως βιοκτόνα προϊόντα κτηνιατρικής υγιεινής σύμφωνα με τοπ.δ. 205/2001 (Α΄ 160), ώστε να εξασφαλίζεται η καταστροφή του ιού του αφθώδους πυρετού. 2.Οι εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης, οι οποίες περιλαμβάνουν κατάλληλη καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών, πραγματοποιούνται με τρόπο που να μειώνονται όσο το δυνατό περισσότερο οι τυχόν δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν από τις εργασίες αυτές. 3.Τα χρησιμοποιούμενα απολυμαντικά εκτός της ικανότητάς τους να απολυμαίνουν αποτελεσματικά, πρέπει να παρουσιάζουν ταυτόχρονα τις μικρότερες δυνατές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία σύμφωνα με τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία. 4.Στις εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης ακολουθούνται οι αρχές και οι διαδικασίες του Παραρτήματος ΙV. Άρθρο 12 (Άρθρο 12 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Ιχνηλασία και επεξεργασία προϊόντων και ουσιώνπου παράγονται από ζώα εστίας αφθώδους πυρετού ή από ζώα που έχουν έλθει σε επαφή με αυτά Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης μεριμνά ώστε τα αναφερόμενα στο άρθρο 4, παράγραφος 3, περίπτωση γ) προϊόντα και ουσίες από ζώα ευπαθών ειδών, τα οποία έχουν συλλεγεί από εκμετάλλευση στην οποία έχει επιβεβαιωθεί η εμφάνιση εστίας αφθώδους πυρετού, καθώς και το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα, τα οποία έχουν συλλεγεί από ζώα ευπαθών ειδών που βρίσκονταν στην εν λόγω εκμετάλλευση κατά την περίοδο μεταξύ της πιθανής εισαγωγής της νόσου στην εκμετάλλευση και της εφαρμογής των επίσημων μέτρων, να εντοπίζονται, να δεσμεύονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία ή, στην περίπτωση ουσιών άλλων εκτός από το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα, να υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό επίσημη επίβλεψη και με τρόπο που να εξασφαλίζει την καταστροφή του ιού του αφθώδους πυρετού και να αποτρέπει τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσής του. Άρθρο 13 (Άρθρο 13 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Επιδημιολογική έρευνα 1.Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης μεριμνά ώστε, οι επιδημιολογικές έρευνες για εστίες αφθώδους πυρετού να διενεργούνται από ειδικευμένους κτηνιάτρους βάσει ερωτηματολογίων τα οποία έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο των σχεδίων έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στο άρθρο 70, ώστε να εξασφαλίζονται τυποποιημένες, ταχείες και συγκεκριμένες έρευνες. Οι έρευνες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον: 1)τη χρονική διάρκεια της πιθανής παρουσίας του αφθώδους πυρετού στην εκμετάλλευση, πριν από την υπόνοια ύπαρξής του ή την κοινοποίηση, 2)την πιθανή προέλευση του ιού του αφθώδους πυρετού στην εκμετάλλευση και τον εντοπισμό άλλων εκμεταλλεύσεων στις οποίες υπάρχουν ζώα για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί ή ότι έχουν μολυνθεί από την ίδια πηγή, 3)την πιθανή έκταση στην οποία ζώα ευπαθών ειδών εκτός από τα βοοειδή και τους χοίρους ενδέχεται να έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί, 4)τις μετακινήσεις ζώων, ατόμων, οχημάτων και ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, περίπτωση γ), τα οποία είναι δυνατό να έχουν μεταφέρει τον ιό του αφθώδους πυρετού προς ή από τις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις. 2.Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ενημερώνει αμέσως και για κάθε περίπτωση τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αυτή με τη σειρά της πληροφορεί τακτικά την Επιτροπή της Ε.Ε. και τις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών μελών σχετικά με την επιδημιολογία και την εξάπλωση του ιού του αφθώδους πυρετού. Άρθρο 14 (Άρθρο 14 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Πρόσθετα μέτρα σε περίπτωση επιβεβαίωσηςτης ύπαρξης εστιών αφθώδους πυρετού 1.Με απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής μπορεί να διατάσσεται, πέραν των ζώων ευπαθών ειδών, να θανατώνονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία και άλλα ζώα της εκμετάλλευσης στην οποία έχει επιβεβαιωθεί η εμφάνιση εστίας αφθώδους πυρετού, ειδών μη ευπαθών στον αφθώδη πυρετό, κατά τρόπον ώστε να αποτρέπεται οποιοσδήποτε κίνδυνος εξάπλωσης του ιού του αφθώδους πυρετού. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε ζώα ειδών μη ευπαθών στον αφθώδη πυρετό τα οποία μπορούν να απομονωθούν, να καθαρισθούν και να απολυμανθούν αποτελεσματικά, και στην περίπτωση των ιπποειδών, υπό τον όρο ότι έχουν ταυτοποιηθεί ατομικά σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των μετακινήσεών τους. 2.Με απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής μπορεί να επιβάλλονται τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 10, παράγραφος 1, περίπτωση α) σε επιδημιολογικά συνδεόμενες μονάδες παραγωγής ή παρακείμενες εκμεταλλεύσεις, όταν επιδημιολογικές πληροφορίες ή άλλες ενδείξεις γεννούν υπόνοιες ενδεχομένης μόλυνσης των εκμεταλλεύσεων αυτών. Η πρόθεση εφαρμογής αυτών των μέτρων κοινοποιείται στην Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αυτή με τη σειρά της ενημερώνει την Επιτροπή της Ε.Ε., εάν είναι δυνατό πριν από την εφαρμογή τους. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται τα μέτρα σχετικά με τη λήψη δειγμάτων και τις κλινικές εξετάσεις των ζώων τουλάχιστον όπως ορίζεται στο σημείο 2.1.1.1 του Παραρτήματος ΙΙΙ. 3.Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων, σε συνεννόηση με την αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή, αμέσως μετά την επιβεβαίωση της πρώτης εστίας αφθώδους πυρετού, προβαίνει σε όλες τις προετοιμασίες που κρίνονται αναγκαίες για επείγοντα εμβολιασμό σε μια περιοχή, η οποία έχει τουλάχιστον το μέγεθος της ζώνης επιτήρησης που οριοθετείται σύμφωνα με το άρθρο 19. 4.Όταν απαιτείται, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8. ΤΜΗΜΑ 4 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Άρθρο 15 (Άρθρο 15 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μέτρα που εφαρμόζονται σε περίπτωση εστίας αφθώδους πυρετού εγγύς ή εντός ορισμένωνειδικών εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται, προσωρινά ή τακτικά, ζώα ευπαθών ειδών 1.Εάν μια εστία αφθώδους πυρετού απειλεί να προσβάλει ζώα ευπαθών ειδών σε εργαστήριο, ζωολογικό κήπο, πάρκο άγριας πανίδας σε περιφραγμένη περιοχή ή σε οργανισμούς, ινστιτούτα ή κέντρα εγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2 του π.δ. 184/1996 (Α΄ 137), στα οποία διατηρούνται ζώα για επιστημονικούς σκοπούς ή για σκοπούς συναφείς με τη διατήρηση ζωικών ειδών ή κτηνοτροφικών γενετικών πόρων, με απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής επιβάλλεται η λήψη κατάλληλων μέτρων βιοασφάλειας για την προστασία των ζώων αυτών από προσβολή από τη νόσο. Επίσης επιβάλλεται ο περιορισμός της πρόσβασης σε δημόσια ιδρύματα και η επιβολή ειδικών όρων για την εν λόγω πρόσβαση. 2.Εάν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εστίας αφθώδους πυρετού σε μία από τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να μην εφαρμόσει τα μέτρα που προβλέπονται από το άρθρο 10, παράγραφος 1, περίπτωση α). Με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χορηγείται παρέκκλιση εφαρμογής του μέτρου της θανάτωσης εφόσον έχει προηγηθεί τεκμηριωμένη έκθεση ανάλυσης κινδύνου και υπό τον όρο ότι δεν τίθενται σε κίνδυνο τα βασικά εθνικά και κοινοτικά συμφέροντα, και ιδίως το υγειονομικό καθεστώς των εκτρεφομένων ζώων της χώρας και των άλλων κρατών μελών, και ότι εφαρμόζονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή οποιουδήποτε κινδύνου εξάπλωσης του ιού του αφθώδους πυρετού. 3.Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, κοινοποιείται αμέσως στην Επιτροπή της Ε.Ε.. Στην περίπτωση εκτρεφομένων ζώων υψηλού γενετικού δυναμικού, η κοινοποίηση αυτή περιλαμβάνει παραπομπή στον κατάλογο εγκαταστάσεων που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 75, παράγραφος 2, περίπτωση στ), βάσει του οποίου η αρμόδια κτηνιατρική αρχή έχει ορίσει τις εγκαταστάσεις αυτές εκ των προτέρων ως πυρήνες αναπαραγωγής ζώων ευπαθών ειδών που είναι απαραίτητα για την επιβίωση μιας φυλής. Άρθρο 16 (Άρθρο 16 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μέτρα που εφαρμόζονται σε σφαγεία, σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και σε μεταφορικά μέσα 1.Με απόφαση της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, ή του Συνοριακού Σταθμού Κτηνιατρικού Ελέγχου, εάν επιβεβαιωθεί κρούσμα αφθώδους πυρετού σε σφαγείο, σε συνοριακό σταθμό ελέγχου που λειτουργεί σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 420/1993 Μέρος Δ΄ (Α΄ 179) ή σε μεταφορικό μέσο, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα στις πληττόμενες εγκαταστάσεις ή μεταφορικά μέσα: 1)όλα τα ζώα ευπαθών ειδών στις εν λόγω εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά μέσα θανατώνονται αμελλητί, 2)τα πτώματα των ζώων που αναφέρονται στην περίπτωση α) υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό επίσημη επίβλεψη κατά τρόπον ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού του αφθώδους πυρετού, 3)τα λοιπά ζωικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των εντοσθίων, των ζώων που έχουν προσβληθεί ή πιθανόν να έχουν προσβληθεί και μολυνθεί υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό επίσημη επίβλεψη κατά τρόπον ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού του αφθώδους πυρετού, 4)η κόπρος και η υγρή κόπρος απολυμαίνονται και απομακρύνονται μόνον προς επεξεργασία σύμφωνα με το σημείο 5 του Τμήματος ΙΙ του Μέρους Α του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος VΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1774/2002, 5)ο καθαρισμός και η απολύμανση των κτιρίων και του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων ή μεταφορικών μέσων, πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου σύμφωνα με το άρθρο 11 και με τις οδηγίες της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής, 6)διενεργείται επιδημιολογική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 13. 2.Τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 19 εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις επαφής. 3.Απαγορεύεται η σφαγή, η εισαγωγή, η επιθεώρηση ή μεταφορά ζώων προς τις εγκαταστάσεις ή τα μεταφορικά μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πριν παρέλθουν 24 τουλάχιστον ώρες από την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, περίπτωση ε). 4.Όταν απαιτείται λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης, ιδίως δε όταν υπάρχουν υπόνοιες μόλυνσης ζώων ευπαθών ειδών σε εκμεταλλεύσεις που γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις ή τα μεταφορικά μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, περίπτωση β), δεύτερη πρόταση, κηρύσσει εστία και επιβάλλει στις εγκαταστάσεις ή τα εν λόγω μεταφορικά μέσα τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 19. ΤΜΗΜΑ 5 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙΑΠΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΕΠΑΦΗΣ Άρθρο 17 (Άρθρο 18 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Εκμεταλλεύσεις που αποτελούνταιαπό επιδημιολογικά διαφορετικές μονάδες παραγωγής 1.Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερες χωριστές μονάδες παραγωγής, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από εξέταση των κινδύνων, να παρεκκλίνει από το άρθρο 10, παράγραφος 1, περίπτωση α) όσον αφορά τις μονάδες παραγωγής των εκμεταλλεύσεων αυτών οι οποίες δεν έχουν θιγεί από τον αφθώδη πυρετό. 2.Η παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 παρέχεται μόνον αφού ο επίσημος κτηνίατρος επιβεβαιώσει κατά την επίσημη έρευνα που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, ότι οι κατωτέρω προϋποθέσεις πρόληψης της μετάδοσης του ιού του αφθώδους πυρετού μεταξύ των μονάδων παραγωγής που αναφέρονται στην παράγραφο 1, επληρούντο επί διάστημα τουλάχιστον δύο περιόδων επώασης πριν από την ημερομηνία κατά την οποία εντοπίσθηκε η εστία αφθώδους πυρετού στην εκμετάλλευση: 1)τα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των χώρων της διοίκησης, και το μέγεθος των εγκαταστάσεων επιτρέπουν την πλήρη απομόνωση του χώρου σταυλισμού και της διατήρησης των διαφορετικών αγελών ζώων ευπαθών ειδών, συμπεριλαμβανομένου και του χωριστού ακάλυπτου χώρου, 2)οι εργασίες στις διάφορες μονάδες παραγωγής, και ιδίως η διαχείριση των στάβλων και των βοσκοτόπων, η σίτιση, η απομάκρυνση της κόπρου, είναι πλήρως διαχωρισμένες και εκτελούνται από διαφορετικό προσωπικό, 3)τα μηχανήματα, τα ζώα εργασίας ειδών που δεν είναι ευπαθή στον αφθώδη πυρετό, ο εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις, τα όργανα και τα μέσα απολύμανσης που χρησιμοποιούνται στις μονάδες παραγωγής, είναι τελείως χωριστά. 3.Όσον αφορά το γάλα, παρέκκλιση από το άρθρο 10, παράγραφος 1, περίπτωση δ) μπορεί να παρέχεται για μια γαλακτοπαραγωγική εκμετάλλευση, υπό την προϋπόθεση ότι: 1)η εκμετάλλευση αυτή πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2, και 2)η άμελξη σε κάθε μονάδα γίνεται χωριστά, και 3)ανάλογα με τη σκοπούμενη χρήση του, το γάλα υποβάλλεται σε μία τουλάχιστον από τις επεξεργασίες που περιγράφονται στο Μέρος Α ή στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΧ. 4.Η παρέκκλιση σύμφωνα με την παράγραφο 1, χορηγείται με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφού προηγουμένως η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης προσδιορίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρέκκλισης αυτής, και ενημερώσει εγγράφως τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων με τη σειρά της κοινοποιεί την απόφαση παρέκκλισης στην Επιτροπή της Ε.Ε. και παρέχει λεπτομερή στοιχεία για τα μέτρα που λαμβάνονται. Άρθρο 18 (Άρθρο 19 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Εκμεταλλεύσεις επαφής 1.Χαρακτηρίζονται ως εκμεταλλεύσεις επαφής οι εκμεταλλεύσεις, στις οποίες ο επίσημος κτηνίατρος διαπιστώνει ή κρίνει βάσει εξακριβωμένων δεδομένων ότι ενδέχεται να έχει εισαχθεί ο ιός του αφθώδους πυρετού συνεπεία των μετακινήσεων προσώπων, ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης, οχημάτων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, είτε από άλλες εκμεταλλεύσεις σε μια εκμετάλλευση που αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1 ή το άρθρο 10, παράγραφος 1, είτε από μια εκμετάλλευση που αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, ή το άρθρο 10, παράγραφος 1, σε άλλες εκμεταλλεύσεις. 2.Οι εκμεταλλεύσεις επαφής υπόκεινται στα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 και στο άρθρο 5, τα δε μέτρα αυτά διατηρούνται έως ότου η υπόνοια παρουσίας του ιού του αφθώδους πυρετού στις εν λόγω εκμεταλλεύσεις επαφής αποκλεισθεί επίσημα σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Ι και τις απαιτήσεις για την έρευνα που προβλέπεται στο σημείο 2.1.1.1 του Παραρτήματος ΙΙΙ. 3.Με απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής απαγορεύεται η απομάκρυνση όλων των ζώων από τις εκμεταλλεύσεις επαφής κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που αντιστοιχεί στην περίοδο επώασης, η οποία ορίζεται για τα συγκεκριμένα είδη στο άρθρο 2, περίπτωση η). Με την απόφαση αυτή μπορεί, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4, παράγραφος 3, περίπτωση δ), να επιτρέπεται η μεταφορά ζώων ευπαθών ειδών υπό επίσημη επίβλεψη κατευθείαν στο πλησιέστερο δυνατό οριζόμενο σφαγείο με σκοπό την επείγουσα σφαγή τους. Πριν επιτραπεί η μετακίνηση ζώων σύμφωνα με την παρέκκλιση αυτή, ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να διενεργεί τουλάχιστον τις κλινικές εξετάσεις που προβλέπονται στο σημείο 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ. 4.Εάν η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης κρίνει ότι η επιδημιολογική κατάσταση το επιτρέπει, μπορεί να περιορίζει την αναγνώριση ως εκμετάλλευσης επαφής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, σε μία συγκεκριμένη επιδημιολογική μονάδα παραγωγής της εκμετάλλευσης και στα ζώα που αυτή περιλαμβάνει, υπό τον όρο ότι η επιδημιολογική μονάδα παραγωγής πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 17. 5.Εάν δεν μπορεί να αποκλεισθεί επιδημιολογική σχέση μεταξύ μιας εστίας αφθώδους πυρετού και ορισμένων εγκαταστάσεων ή μεταφορικών μέσων που αναφέρονται στα άρθρα 15 και 16 αντίστοιχα, τότε επιβάλλονται σε αυτές τις εγκαταστάσεις, ή τα μεταφορικά μέσα, τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 4, παράγραφοι 2 και 3 και στο άρθρο 5. Μπορεί επίσης να επιβάλλονται τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 8. ΤΜΗΜΑ 6 ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Άρθρο 19 (Άρθρο 21 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Δημιουργία ζωνών προστασίας και επιτήρησης 1.Με απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, αμέσως μόλις επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εστίας αφθώδους πυρετού και με την επιφύλαξη των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 7, επιβάλλονται τουλάχιστον τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. 2.Οριοθετείται μια ζώνη προστασίας ακτίνας τουλάχιστον 3 χλμ και μια ζώνη επιτήρησης ακτίνας τουλάχιστον 10χλμ με κέντρο την εστία αφθώδους πυρετού που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Κατά τη γεωγραφική οριοθέτηση των ζωνών αυτών, λαμβάνονται υπόψη τα διοικητικά όρια, τα φυσικά εμπόδια, οι δυνατότητες επίβλεψης και η τεχνολογική πρόοδος, χάρη στην οποία είναι δυνατόν να προβλεφθεί η πιθανή εξάπλωση του ιού του αφθώδους πυρετού με τον αέρα ή με άλλους τρόπους. Η οριοθέτηση αυτή επανεξετάζεται, εάν χρειασθεί, με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία. 3.Με ευθύνη των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης σημαίνονται με πινακίδες επαρκούς μεγέθους στις οδούς εισόδου στις ζώνες. 4.Για να εξασφαλισθεί ο πλήρης συντονισμός όλων των μέτρων που απαιτούνται για την εξάλειψη, κατά το συντομότερο δυνατό, του αφθώδους πυρετού, συστήνονται το εθνικό και τα τοπικά κέντρα καταπολέμησης της νόσου, όπως αναφέρεται στα άρθρα 72 και 74. Για τη διενέργεια της επιδημιολογικής έρευνας που προβλέπεται στο άρθρο 13, τα κέντρα αυτά επικουρούνται από την ομάδα εμπειρογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 76. 5.Εντοπίζονται αμελλητί τα ζώα που έχουν αποσταλεί από τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης κατά το διάστημα τουλάχιστον 21 ημερών πριν από την εκτιμώμενη ημερομηνία της πρώτης προσβολής μιας εκμετάλλευσης που βρίσκεται στη ζώνη προστασίας και ενημερώνονται οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της χώρας, των άλλων κρατών μελών και η Επιτροπή της Ε.Ε., σχετικά με τα αποτελέσματα εντοπισμού των ζώων. 6.Ιχνηλατούνται και εντοπίζονται το νωπό κρέας, τα προϊόντα με βάση το κρέας, το νωπό γάλα και τα νωπά γαλακτοκομικά προϊόντα που λαμβάνονται από ζώα ευπαθών ειδών που προέρχονται από τη ζώνη προστασίας και έχουν παραχθεί μεταξύ της ημερομηνίας εκτιμώμενης εισόδου του ιού του αφθώδους πυρετού και της ημερομηνίας εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Όταν από την έρευνα προκύπτουν στοιχεία αποστολής αυτών των προϊόντων σε εδάφη εκτός των ζωνών προστασίας ενημερώνονται οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές προορισμού εντός της χώρας και η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ώστε το εν λόγω νωπό κρέας, τα προϊόντα με βάση το κρέας, το νωπό γάλα και τα νωπά γαλακτοκομικά προϊόντα να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 23, 24 και 25, αντιστοίχως, ή να δεσμεύονται, έως ότου αποκλεισθεί επίσημα πιθανή μόλυνση από τον ιό του αφθώδους πυρετού. Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών. Άρθρο 20 (Άρθρο 22 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μέτρα που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσειςτης ζώνης προστασίας 1.Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης μεριμνά ώστε, στη ζώνη προστασίας, να εφαρμόζονται αμελλητί τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα: 1)καταρτίζεται κατάλογος όλων των εκμεταλλεύσεων με ζώα ευπαθών ειδών, και απογράφονται όλα τα ζώα που υπάρχουν στις εκμεταλλεύσεις αυτές. Οι μεταβολές της απογραφής των ζώων, καταχωρούνται καθημερινά με ευθύνη του υπευθύνου της εκτροφής, 2)όλες οι εκμεταλλεύσεις με ζώα ευπαθών ειδών υποβάλλονται περιοδικά σε κτηνιατρική επιθεώρηση, η οποία διενεργείται με τρόπο που να αποτρέπεται η εξάπλωση του ιού του αφθώδους πυρετού που ενδεχομένως υπάρχει στις εκμεταλλεύσεις και η οποία περιλαμβάνει ιδίως τα σχετικά έγγραφα, και μάλιστα τα μητρώα που αναφέρονται στην περίπτωση α) και τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη της εισαγωγής ή της διαφυγής του ιού του αφθώδους πυρετού και τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν κλινική επιθεώρηση όπως περιγράφεται στο σημείο 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ ή λήψη δειγμάτων από ζώα ευπαθών ειδών σύμφωνα με το σημείο 2.1.1.1 του Παραρτήματος ΙΙΙ, 3)τα ζώα ευπαθών ειδών δεν επιτρέπεται να εξέρχονται από την εκμετάλλευση στην οποία βρίσκονται. 2.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, περίπτωση γ), ζώα ευπαθών ειδών μπορούν να μεταφέρονται κατευθείαν υπό επίσημη επίβλεψη για επείγουσα σφαγή σε σφαγείο το οποίο βρίσκεται στην ίδια ζώνη προστασίας ή, εάν στη ζώνη αυτή δεν υπάρχει σφαγείο, σε σφαγείο εκτός της ζώνης το οποίο καθορίζεται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, με μεταφορικά μέσα που καθαρίζονται και απολυμαίνονται υπό επίσημο έλεγχο μετά από κάθε μεταφορά. Εάν το εν λόγω σφαγείο βρίσκεται στο γεωγραφικό έδαφος άλλου νομού, πρέπει να ενημερώνεται προηγουμένως η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το εν λόγω σφαγείο, ώστε να συντονίζεται από κοινού η επιτήρηση των ζώων. Η μετακίνηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο επιτρέπεται μόνον εάν η αρμόδια κτηνιατρική αρχή κρίνει, βάσει κλινικής εξέτασης την οποία διενεργεί ο επίσημος κτηνίατρος σύμφωνα με το σημείο 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ σε όλα τα ζώα ευπαθών ειδών που υπάρχουν στην εκμετάλλευση και ύστερα από αξιολόγηση των επιδημιολογικών περιστάσεων, ότι δεν υπάρχει λόγος υπόνοιας για την παρουσία προσβεβλημένων ή μολυσμένων ζώων στην εκμετάλλευση. Το κρέας των ζώων αυτών υπόκειται στα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 23. Άρθρο 21 (Άρθρο 23 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μετακινήσεις και μεταφορά ζώωνκαι των προϊόντων τους στη ζώνη προστασίας Κατά τη διάρκεια εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων, στη ζώνη προστασίας απαγορεύονται οι ακόλουθες δραστηριότητες: α) οι μετακινήσεις μεταξύ εκμεταλλεύσεων και η μεταφορά ζώων ευπαθών ειδών, β) ζωοπανηγύρεις, ζωοαγορές, εκθέσεις και άλλες συναθροίσεις ζώων ευπαθών ειδών, καθώς και η συγκέντρωση και η διασπορά τους, γ) η πλανόδια οχεία ζώων ευπαθών ειδών, δ) η τεχνητή σπερματέγχυση και η συλλογή ωαρίων και εμβρύων από ζώα ευπαθών ειδών. Άρθρο 22 (Άρθρο 24 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Πρόσθετα μέτρα και παρεκκλίσεις 1.Με απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής και εφόσον οι εστίες αφθώδους πυρετού περιορίζονται στα γεωγραφικά όρια αρμοδιότητάς της ή με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όταν οι εστίες αφθώδους πυρετού επεκτείνονται στα γεωγραφικά όρια περισσοτέρων νομών και η κρισιμότητα της κατάστασης το δικαιολογεί, μπορεί να επεκτείνονται οι απαγορεύσεις του άρθρου 21: 1)στις μετακινήσεις ή τη μεταφορά ζώων μη ευπαθών ειδών μεταξύ εκμεταλλεύσεων της ζώνης ή από ή προς τη ζώνη προστασίας, 2)στη διαμετακόμιση ζώων όλων των ειδών δια μέσου της ζώνης προστασίας, 3)σε εκδηλώσεις με συναθροίσεις ανθρώπων που πιθανόν να έχουν έλθει σε επαφή με ζώα ευπαθών ειδών, όταν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης του ιού του αφθώδους πυρετού, 4)στην τεχνητή σπερματέγχυση ή τη συλλογή ωαρίων και εμβρύων από ζώα ειδών που δεν είναι ευπαθή στον αφθώδη πυρετό, 5)στη μετακίνηση μεταφορικών μέσων που είναι σχεδιασμένα για τη μεταφορά ζώων, 6)στη σφαγή στην εκμετάλλευση, ζώων ευπαθών ειδών για ιδιωτική κατανάλωση, 7)στη μεταφορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 31 σε εκμεταλλεύσεις όπου εκτρέφονται ζώα ευπαθών ειδών. 2.Με τις αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να επιτρέπεται: 1)η διαμετακόμιση ζώων όλων των ειδών δια μέσου της ζώνης προστασίας που πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των μεγάλων οδικών ή σιδηροδρομικών αρτηριών, 2)η μεταφορά ζώων ευπαθών ειδών που έχουν πιστοποιηθεί από τον επίσημο κτηνίατρο ως προερχόμενα από εκμεταλλεύσεις εκτός των ζωνών προστασίας και μεταφέρονται με καθορισμένα δρομολόγια κατευθείαν σε καθορισμένα σφαγεία για άμεση σφαγή, υπό τον όρο ότι τα μεταφορικά μέσα καθαρίζονται και απολυμαίνονται μετά την παράδοση του φορτίου υπό επίσημη επίβλεψη στο σφαγείο και ότι η εν λόγω απολύμανση καταγράφεται στο ημερολόγιο του μεταφορικού μέσου, 3)η τεχνητή σπερματέγχυση ζώων μιας εκμετάλλευσης η οποία διενεργείται από το προσωπικό της εκμετάλλευσης αυτής με σπέρμα που έχει συλλεχθεί από ζώα της εκμετάλλευσης αυτής ή με σπέρμα που έχει αποθηκευθεί στην εκμετάλλευση αυτήν ή με σπέρμα που παραδίδεται από κέντρο συλλογής σπέρματος στην εξωτερική περίμετρο της εκμετάλλευσης αυτής, 4)η μετακίνηση και η μεταφορά ιπποειδών, λαμβανομένων υπόψη των όρων που προβλέπονται στο Παράρτημα VΙ, 5)η μεταφορά, υπό ορισμένους όρους, των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 31 σε εκμεταλλεύσεις όπου εκτρέφονται ζώα ευπαθών ειδών. Άρθρο 23 (Άρθρο 25 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μέτρα σχετικά με το νωπό κρέαςπου παράγεται στη ζώνη προστασίας 1.Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά νωπού κρέατος, κιμά και παρασκευασμάτων κρέατος, τα οποία παράγονται από ζώα ευπαθών ειδών που προέρχονται από τη ζώνη προστασίας. 2.Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά νωπού κρέατος, κιμά και παρασκευασμάτων κρέατος από ζώα ευπαθών ειδών, τα οποία παράγονται σε εγκαταστάσεις της ζώνης προστασίας. 3.Στο νωπό κρέας, τον κιμά και τα παρασκευάσματα κρέατος που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τοποθετείται σήμανση σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 178/2005(Α΄ 229), στη συνέχεια δε, μεταφέρονται σε σφραγισμένους περιέκτες σε καθορισμένη εγκατάσταση που είναι εγκεκριμένη για τη μεταποίηση προϊόντων με βάση το κρέας τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το σημείο 1 του Μέρους Α του Παραρτήματος VΙΙ του παρόντος διατάγματος. 4.Κατά παρέκκλιση, η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν ισχύει για το νωπό κρέας, τον κιμά και τα παρασκευάσματα κρέατος τα οποία παρήχθησαν τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την εκτιμώμενη ημερομηνία εμφάνισης της πρώτης προσβολής μιας εκμετάλλευσης της ζώνης προστασίας και τα οποία, από τη στιγμή της παραγωγής τους, αποθηκεύθηκαν και μεταφέρθηκαν χωριστά από το κρέας που παρήχθη μετά την ημερομηνία αυτή. Το κρέας αυτό πρέπει να διακρίνεται εύκολα από το κρέας που δεν είναι επιλέξιμο για αποστολή εκτός της ζώνης προστασίας, με σαφή σήμανση που καθορίζεται σύμφωνα με την κτηνιατρική νομοθεσία. 2.Κατά παρέκκλιση, η απαγόρευση της παραγράφου 2 δεν ισχύει για το νωπό κρέας, τον κιμά και τα παρασκευάσματα κρέατος τα οποία λαμβάνονται από εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας υπό τους ακόλουθους όρους: 1)η εγκατάσταση λειτουργεί υπό αυστηρό κτηνιατρικό έλεγχο, 2)στην εγκατάσταση μεταποιούνται μόνο το νωπό κρέας, ο κιμάς και τα παρασκευάσματα κρέατος που περιγράφονται στην παράγραφο 4 ή νωπό κρέας, κιμάς και παρασκευάσματα κρέατος που λαμβάνονται από ζώα, τα οποία έχουν εκτραφεί και σφαγεί εκτός της ζώνης προστασίας ή από ζώα που έχουν μεταφερθεί στην εγκατάσταση και σφαγεί εκεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παράγραφος 2, περίπτωση β), 3)όλα αυτά τα νωπά κρέατα, ο κιμάς ή τα παρασκευάσματα κρέατος πρέπει να φέρουν το σήμα καταλληλότητας σύμφωνα με το κεφάλαιο ΧΙ του Παραρτήματος Ι του προεδρικού διατάγματος 410/1994 (Α΄ 231) ή, στην περίπτωση κρεάτων από άλλα δίχηλα ζώα, το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ του προεδρικού διατάγματος 11/1995 (Α΄ 5) ή, στην περίπτωση κιμά και παρασκευασμάτων κρέατος, το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο κεφάλαιο VΙ του Παραρτήματος Ι του προεδρικού διατάγματος 289/1997 (Α΄ 210), 4)καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής, όλα αυτά τα νωπά κρέατα, ο κιμάς και τα παρασκευάσματα κρέατος που περιγράφονται στην παράγραφο 4, πρέπει να ταυτοποιούνται σαφώς και να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται χωριστά από νωπό κρέας, κιμά ή παρασκευάσματα κρέατος, τα οποία δεν επιτρέπεται να αποσταλούν εκτός της ζώνης προστασίας σύμφωνα με το παρόν διάταγμα. 6.Το κρέας, ο κιμάς και τα παρασκευάσματα κρέατος που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 και προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο, συνοδεύονται από πιστοποιητικό της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιτηρεί και εγκρίνει την πληρότητα των διαδικασιών ελέγχου της τοπικής κτηνιατρικής αρχής και στην περίπτωση του ενδοκοινοτικού εμπορίου κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή της Ε.Ε. τον κατάλογο των εγκαταστάσεων στις οποίες έχει δοθεί ειδική έγκριση για το σκοπό αυτό. 7.Παρέκκλιση από την απαγόρευση της παραγράφου 1, μπορεί να παρέχεται υπό ειδικούς όρους οι οποίοι εγκρίνονται με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ., ιδίως σε σχέση με τη σήμανση καταλληλότητας του κρέατος που παράγεται από ζώα ευπαθών ειδών τα οποία προέρχονται από ζώνες προστασίας που έχουν διατηρηθεί για διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες. Άρθρο 24 (Άρθρο 26 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μέτρα σχετικά με τα προϊόντα με βάσητο κρέας που παράγονται στη ζώνη προστασίας 1.Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά προϊόντων με βάση το κρέας τα οποία παράγονται από κρέας που λαμβάνεται από ζώα ευπαθών ειδών που προέρχονται από τη ζώνη προστασίας. 2.Κατά παρέκκλιση, η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν ισχύει για προϊόντα με βάση το κρέας τα οποία είτε έχουν υποβληθεί σε μία από τις επεξεργασίες που ορίζονται στο σημείο 1 του Μέρους Α του Παραρτήματος VΙΙ είτε έχουν παραχθεί από το κρέας που αναφέρεται στο άρθρο 23, παράγραφος 4. Άρθρο 25 (Άρθρο 27 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μέτρα σχετικά με το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται στη ζώνη προστασίας 1.Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά, γάλακτος που λαμβάνεται από ζώα ευπαθών ειδών που προέρχονται από τη ζώνη προστασίας και γαλακτοκομικών προϊόντων, τα οποία παράγονται από το γάλα αυτό. 2.Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων από ζώα ευπαθών ειδών, τα οποία παράγονται σε εκμετάλλευση εντός της ζώνης προστασίας. 3.Κατά παρέκκλιση, η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία παράγονται από ζώα ευπαθών ειδών που προέρχονται από τη ζώνη προστασίας, τα οποία παρήχθησαν τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την εκτιμώμενη ημερομηνία εμφάνισης της πρώτης προσβολής μιας εκμετάλλευσης της ζώνης προστασίας και τα οποία, από τη στιγμή της παραγωγής τους, αποθηκεύθηκαν και μεταφέρθηκαν χωριστά από το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παρήχθησαν μετά την ημερομηνία αυτή. 4.Κατά παρέκκλιση, η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται στο γάλα που παρήχθη από ζώα ευπαθών ειδών που προέρχονται από τη ζώνη προστασίας και στα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται από το γάλα αυτό, τα οποία έχουν υποβληθεί σε μία από τις επεξεργασίες που ορίζονται στα Μέρη Α ή Β του Παραρτήματος ΙΧ, ανάλογα με τη χρήση του γάλακτος ή των γαλακτοκομικών προϊόντων. Η επεξεργασία πραγματοποιείται υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 6 στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 ή, εάν δεν υπάρχει καμία εγκατάσταση στη ζώνη προστασίας, σε εγκαταστάσεις εκτός της ζώνης προστασίας, υπό τους όρους της παραγράφου 8. 5.Κατά παρέκκλιση, η απαγόρευση της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζεται στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία έχουν παρασκευασθεί σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 6. 6.Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους: 1)η εγκατάσταση λειτουργεί υπό μόνιμο και αυστηρό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο, 2)όλο το γάλα που χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση είτε πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 4 είτε το νωπό γάλα λαμβάνεται από ζώα εκτός της ζώνης προστασίας, 3)καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, το γάλα πρέπει να είναι σαφώς ταυτοποιημένο και να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται χωριστά από το νωπό γάλα και τα νωπά γαλακτοκομικά προϊόντα που δεν προορίζονται για αποστολή εκτός της ζώνης προστασίας, 4)η μεταφορά νωπού γάλακτος από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εκτός της ζώνης προστασίας προς τις εγκαταστάσεις πραγματοποιείται με οχήματα, τα οποία έχουν καθαρισθεί και απολυμανθεί πριν από τη μεταφορά και τα οποία δεν ήλθαν στη συνέχεια σε επαφή με εκμεταλλεύσεις της ζώνης προστασίας που εκτρέφουν ζώα ευπαθών ειδών. 7.Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 και προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο, συνοδεύονται από πιστοποιητικό της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιτηρεί και εγκρίνει την πληρότητα των διαδικασιών ελέγχου της τοπικής κτηνιατρικής αρχής και στην περίπτωση του ενδοκοινοτικού εμπορίου κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή της Ε.Ε. τον κατάλογο των εγκαταστάσεων στις οποίες έχει δοθεί ειδική έγκριση για το σκοπό αυτό. 8.Η μεταφορά νωπού γάλακτος από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας προς εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εκτός της ζώνης προστασίας και η μεταποίηση του γάλακτος αυτού υπόκεινται στους ακόλουθους όρους: 1)η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης χορηγεί ειδική άδεια για τη μεταποίηση, σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκτός της ζώνης προστασίας, του γάλακτος που παράγεται από ζώα ευπαθών ειδών που εκτρέφονται εντός της ζώνης προστασίας, 2)η άδεια περιλαμβάνει οδηγίες και καθορισμό της διαδρομής για τη μεταφορά στην οριζόμενη εγκατάσταση, 3)η μεταφορά πραγματοποιείται με οχήματα, τα οποία έχουν καθαρισθεί και απολυμανθεί πριν από τη μεταφορά και τα οποία έχουν κατασκευασθεί και συντηρηθεί κατά τρόπον ώστε να μην υπάρχει διαρροή του γάλακτος κατά τη μεταφορά και τα οποία είναι εξοπλισμένα έτσι ώστε να αποφεύγεται η διασπορά αερολύματος κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση του γάλακτος, 4)πριν από την αναχώρηση από την εκμετάλλευση από την οποία έχει συλλεχθεί το γάλα ζώων ευπαθών ειδών, οι σωλήνες σύνδεσης, τα ελαστικά, οι θόλοι των τροχών, τα κατώτερα μέρη του οχήματος και οποιαδήποτε διαρροή γάλακτος καθαρίζονται και απολυμαίνονται, μετά δε την τελευταία απολύμανση και πριν από την έξοδο από τη ζώνη προστασίας, το όχημα δεν έρχεται πλέον σε επαφή με εκμεταλλεύσεις της ζώνης προστασίας στις οποίες εκτρέφονται ζώα ευπαθών ειδών, 5)τα μεταφορικά μέσα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε μια καθορισμένη γεωγραφική ή διοικητική περιοχή, φέρουν κατάλληλη σήμανση και μπορούν να μετακινούνται σε άλλη περιοχή μόνον ύστερα από καθαρισμό και απολύμανση υπό επίσημη επίβλεψη. 9.Απαγορεύονται η συλλογή και η μεταφορά δειγμάτων νωπού γάλακτος ζώων ευπαθών ειδών από εκμεταλλεύσεις της ζώνης προστασίας προς εργαστήριο, το οποίο δεν είναι εργαστήριο κτηνιατρικής διαγνωστικής εγκεκριμένο για τη διάγνωση του αφθώδους πυρετού καθώς και η επεξεργασία του γάλακτος στα εργαστήρια αυτά. Άρθρο 26 (Άρθρο 28 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μέτρα σχετικά με σπέρμα, τα ωάριακαι τα έμβρυα που συλλέγονται από ζώαευπαθών ειδών στη ζώνη προστασίας 1.Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων, τα οποία παράγονται από ζώα ευπαθών ειδών που προέρχονται από τη ζώνη προστασίας. 2.Κατά παρέκκλιση, η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν ισχύει για κατεψυγμένο σπέρμα, ωάρια και έμβρυα, τα οποία έχουν συλλεγεί και αποθηκευθεί τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την εκτιμώμενη ημερομηνία της πρώτης προσβολής από τον ιό του αφθώδους πυρετού σε εκμετάλλευση της ζώνης προστασίας. 3.Το κατεψυγμένο σπέρμα που συλλέγεται σύμφωνα με την κτηνιατρική νομοθεσία μετά την ημερομηνία προσβολής που αναφέρεται στην παράγραφο 2, αποθηκεύεται χωριστά και αποδεσμεύεται μόνον αφού: 1)αρθούν όλα τα μέτρα που αφορούν την εστία αφθώδους πυρετού σύμφωνα με το άρθρο 34, και 2)όλα τα ζώα που διατηρούνται στο κέντρο συλλογής σπέρματος υποβληθούν σε κλινική εξέταση και δείγματα που λαμβάνονται σύμφωνα με το σημείο 2.2. του Παραρτήματος ΙΙΙ υποβληθούν σε ορολογική δοκιμή για να επιβεβαιωθεί η απουσία προσβολής στο συγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος, και 3)το ζώο δότης υποβληθεί, με αρνητικά αποτελέσματα, σε ορολογική δοκιμή για την ανίχνευση των αντισωμάτων κατά του ιού του αφθώδους πυρετού σε δείγμα που λαμβάνεται το πολύ 28 ημέρες μετά τη συλλογή του σπέρματος. Άρθρο 27 (Άρθρο 29 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μεταφορά και διασπορά κόπρου ζώων ευπαθών ειδών, η οποία παράγεται στη ζώνη προστασίας 1.Απαγορεύεται η μετακίνηση, η μεταφορά και η διασπορά εντός της ζώνης προστασίας, στερεάς και υγρής κόπρου από εκμεταλλεύσεις και εγκαταστάσεις ή μεταφορικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 16 που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας και στις οποίες εκτρέφονται ζώα ευπαθών ειδών. 2.Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση της παραγράφου 1, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης μπορεί να επιτρέπει με κατά περίπτωση ειδική άδεια, την απομάκρυνση κόπρου ζώων ευπαθών ειδών από εκμετάλλευση της ζώνης προστασίας προς καθορισμένη μονάδα επεξεργασίας, εγκεκριμένη σύμφωνα με το σημείο 5 του Τμήματος ΙΙ του Μέρους Α του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος VΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1774/2002 ή για προσωρινή αποθήκευση. 3.Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση της παραγράφου 1, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης μπορεί να επιτρέπει, με κατά περίπτωση ειδική άδεια, την απομάκρυνση κόπρου ζώων ευπαθών ειδών από εκμεταλλεύσεις της ζώνης προστασίας οι οποίες δεν υπόκεινται στα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 4 ή το άρθρο 10 προς διασπορά σε καθορισμένους αγρούς υπό τους εξής όρους: 1)ολόκληρη η ποσότητα κόπρου έχει παραχθεί τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την εκτιμώμενη ημερομηνία της πρώτης προσβολής σε εκμετάλλευση της ζώνης προστασίας, η δε κόπρος διασπείρεται από χαμηλό ύψος κοντά στο έδαφος και σε επαρκή απόσταση από εκμεταλλεύσεις όπου εκτρέφονται ζώα ευπαθών ειδών και αναμιγνύεται αμέσως με το έδαφος, ή 2)στην περίπτωση κόπρου βοοειδών ή χοίρων, 3)η εξέταση από επίσημο κτηνίατρο όλων των ζώων που βρίσκονται στην εκμετάλλευση έχει αποκλείσει την παρουσία ζώων ύποπτων προσβολής από τον ιό του αφθώδους πυρετού, 1) ολόκληρη η ποσότητα κόπρου έχει παραχθεί τουλάχιστον 4 ημέρες πριν από την εξέταση που αναφέρεται στο σημείο (ι), και (ιιι) η κόπρος αναμιγνύεται με το έδαφος σε καθορισμένους αγρούς της ζώνης προστασίας κοντά στην εκμετάλλευση προέλευσης και σε επαρκή απόσταση από άλλες εκμεταλλεύσεις όπου εκτρέφονται ζώα ευπαθών ειδών. 4.Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης εξασφαλίζει ότι κάθε άδεια απομάκρυνσης υγρής ή στερεάς κόπρου από εκμετάλλευση στην οποία εκτρέφονται ζώα ευπαθών ειδών συνοδεύεται από αυστηρά μέτρα για να αποφεύγεται η διάδοση του ιού του αφθώδους πυρετού, επιτηρώντας και διασφαλίζοντας ιδίως τον καθαρισμό και την απολύμανση των στεγανών οχημάτων μεταφοράς μετά τη φόρτωση και πριν την αναχώρηση από την εκμετάλλευση. Άρθρο 28 (Άρθρο 30 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μέτρα σχετικά με προβιές και δέρματααπό ζώα ευπαθών ειδών στη ζώνη προστασίας 1.Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά προβιών και δερμάτων από ζώα ευπαθών ειδών που προέρχονται από τη ζώνη προστασίας. 2.Κατά παρέκκλιση, η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται στις προβιές και στα δέρματα, τα οποία: 1)είτε παρήχθησαν τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την εκτιμώμενη ημερομηνία πρώτης μόλυνσης στην εκμετάλλευση που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, και αποθηκεύθηκαν χωριστά από προβιές και δέρματα που παρήχθησαν μετά την ημερομηνία αυτήν, 2)είτε πληρούν τις απαιτήσεις του σημείου 2 του Μέρους Α του Παραρτήματος VΙΙ. Άρθρο 29 (Άρθρο 31 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μέτρα σχετικά με το έριο προβάτων,το τρίχωμα μηρυκαστικών και τις τρίχες χοίρωνπου παράγονται στη ζώνη προστασίας 1.Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά ερίου προβάτων, τριχώματος μηρυκαστικών και τριχών χοίρων που προέρχονται από τη ζώνη προστασίας. 2.Κατά παρέκκλιση, η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται στο αμεταποίητο έριο, τρίχωμα και τρίχες, τα οποία: 1)παρήχθησαν τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την εκτιμώμενη ημερομηνία πρώτης μόλυνσης της εκμετάλλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, και αποθηκεύθηκαν χωριστά από έριο, τρίχωμα και τρίχες που παρήχθησαν μετά την ημερομηνία αυτήν, ή 2)πληρούν τις απαιτήσεις του σημείου 3 του Μέρους Α του Παραρτήματος VΙΙ. Άρθρο 30 (Άρθρο 32 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μέτρα σχετικά με άλλα ζωικά προϊόνταπου παράγονται στη ζώνη προστασίας 1.Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά ζωικών προϊόντων που λαμβάνονται από ζώα ευπαθών ειδών τα οποία δεν αναφέρονται στα άρθρα 23 έως 29. 2.Κατά παρέκκλιση, οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία: 1)είτε έχουν παραχθεί τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την εκτιμώμενη ημερομηνία πρώτης μόλυνσης στην εκμετάλλευση που αναφέρεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1 και έχουν αποθηκευθεί και μεταφερθεί χωριστά από τα προϊόντα που έχουν παραχθεί μετά την ημερομηνία αυτήν, 2)είτε έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σύμφωνα με το σημείο 4 του Μέρους Α του Παραρτήματος VΙΙ, 3)είτε, για ειδικά προϊόντα, τηρούν τις σχετικές απαιτήσεις των σημείων 5 έως 9 του Μέρους Α του Παραρτήματος VΙΙ, 4)είτε είναι σύνθετα προϊόντα που δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία και περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα οποία είτε έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία που εξασφαλίζει την καταστροφή πιθανών ιών του αφθώδους πυρετού ή έχουν παραχθεί από ζώα που δεν υπόκεινται σε περιορισμούς δυνάμει των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, 5)είτε είναι συσκευασμένα προϊόντα που προορίζονται για χρήση στη διάγνωση in-νitrο ή ως εργαστηριακά αντιδραστήρια. Άρθρο 31 (Άρθρο 33 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μέτρα σχετικά με ζωοτροφές, χορτονομή, χόρτοκαι άχυρο που παράγονται στη ζώνη προστασίας 1.Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά ζωοτροφών, χορτονομής, χόρτου και άχυρου που προέρχονται από τη ζώνη προστασίας. 2.Κατά παρέκκλιση, η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται στις ζωοτροφές, τη χορτονομή, το χόρτο και το άχυρο: 1)που παρήχθησαν τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την εκτιμώμενη ημερομηνία πρώτης μόλυνσης στην εκμετάλλευση που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, και αποθηκεύθηκαν χωριστά από ζωοτροφές, χορτονομή, χόρτο και άχυρο που παρήχθησαν μετά την ημερομηνία αυτήν, ή 2)που προορίζονται για χρήση εντός της ζώνης προστασίας, εφόσον η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης έχει χορηγήσει ειδική άδεια, ή 3)που παράγονται σε εγκαταστάσεις όπου δεν εκτρέφονται ζώα ευπαθών ειδών, ή 4)που παράγονται σε εγκαταστάσεις στις οποίες δεν διατηρούνται ζώα ευπαθών ειδών και οι οποίες προμηθεύονται πρώτες ύλες από εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ) ή από εγκαταστάσεις εκτός της ζώνης προστασίας. 3.Κατά παρέκκλιση, η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται στη χορτονομή και το άχυρο που παράγονται σε εκμεταλλεύσεις στις οποίες εκτρέφονται ζώα ευπαθών ειδών και οι οποίες τηρούν τις απαιτήσεις του σημείου 1 του Μέρους Β του Παραρτήματος VΙΙ. Άρθρο 32 (Άρθρο 34 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Έγκριση παρεκκλίσεωνκαι συμπληρωματική πιστοποίηση 1.Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στα άρθρα 22 έως 31 εγκρίνεται με ειδική απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, μόνον αφού αυτή βεβαιωθεί ότι έχουν τηρηθεί όλες οι σχετικές απαιτήσεις για επαρκή χρόνο πριν εξέλθουν τα προϊόντα από τη ζώνη προστασίας και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης του ιού του αφθώδους πυρετού. 2.Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στα άρθρα 23 έως 31 απαιτείται, στην περίπτωση του ενδοκοινοτικού εμπορίου, συμπληρωματική πιστοποίηση από την ανωτέρω αρμόδια αρχή. Σε σχέση με τις παρεκκλίσεις αυτές, έχουν εφαρμογή οι σχετικοί λεπτομερείς κανόνες που καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89, παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ. Άρθρο 33 (Άρθρο 35 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Πρόσθετα μέτρα που εφαρμόζονταστη ζώνη προστασίας Εκτός από τα μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη προστασίας σύμφωνα με το παρόν διάταγμα, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να λαμβάνονται πρόσθετα εθνικά μέτρα που κρίνονται αναγκαία, για την ανάσχεση του ιού του αφθώδους πυρετού, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες επιδημιολογικές, ζωοτεχνικές, εμπορικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην πληττόμενη περιοχή. Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει την Επιτροπή της Ε.Ε. και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για τα πρόσθετα αυτά μέτρα. Άρθρο 34 (Άρθρο 36 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Άρση των μέτρων στη ζώνη προστασίας 1.Τα μέτρα που επιβάλλονται με αποφάσεις της νομαρχιακού επιπέδου αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής στη ζώνη προστασίας, διατηρούνται έως ότου εκπληρωθούν οι ακόλουθες απαιτήσεις: 1)έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον 15 ημέρες από τη θανάτωση και ασφαλή διάθεση όλων των ζώων ευπαθών ειδών της εκμετάλλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και από την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού καθαρισμού και απολύμανσης στην εν λόγω εκμετάλλευση, που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 11, 2)έχει ολοκληρωθεί έρευνα με αρνητικά αποτελέσματα σε όλες τις εκμεταλλεύσεις που εκτρέφουν ζώα ευπαθών ειδών και βρίσκονται στη ζώνη προστασίας. Τα μέτρα αίρονται με απόφαση του ιδίου οργάνου. 2.Μετά την άρση των μέτρων που αφορούν ειδικά τη ζώνη προστασίας, τα μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη επιτήρησης και προβλέπονται στα άρθρα 35 έως 40 εξακολουθούν να εφαρμόζονται για διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών, έως ότου τα εν λόγω μέτρα αρθούν σύμφωνα με το άρθρο 42. 3.Η έρευνα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, περίπτωση β) διενεργείται υποχρεωτικά για να αποδειχθεί η απουσία λοίμωξης και τουλάχιστον σύμφωνα με τα κριτήρια του σημείου 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ και περιλαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται στο σημείο 2.3 του Παραρτήματος ΙΙΙ βάσει των κριτηρίων των σημείων 2.1.1. και 2.1.3 του Παραρτήματος ΙΙΙ. Άρθρο 35 (Άρθρο 37 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μέτρα που εφαρμόζονταιστις εκμεταλλεύσεις της ζώνης επιτήρησης 1.Με απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής επιβάλλονται στη ζώνη επιτήρησης τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 20, παράγραφος 1. 2.Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση του άρθρου 20, παράγραφος 1, περίπτωση γ) και όταν δεν υπάρχουν σφαγεία εντός της ζώνης επιτήρησης ή τα υπάρχοντα δεν επαρκούν, με απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να επιτρέπεται η έξοδος από εκμεταλλεύσεις της ζώνης επιτήρησης, ζώων ευπαθών ειδών για τη μεταφορά τους κατευθείαν και υπό επίσημη επίβλεψη προς σφαγή, σε σφαγείο το οποίο βρίσκεται εκτός της ζώνης επιτήρησης υπό τους εξής όρους: 1)τα μητρώα που αναφέρονται στο άρθρο 20, παράγραφος 1 υπόκεινται σε επίσημο έλεγχο, η δε επιδημιολογική κατάσταση στην εκμετάλλευση δεν παρέχει ενδείξεις για υπόνοιες μόλυνσης ή προσβολής από τον ιό του αφθώδους πυρετού, και 2)όλα τα ζώα ευπαθών ειδών της εκμετάλλευσης έχουν επιθεωρηθεί, με αρνητικά αποτελέσματα, από τον επίσημο κτηνίατρο, και 3)αντιπροσωπευτικός αριθμός των ζώων, λαμβανομένων υπόψη των στατιστικών παραμέτρων του σημείου 2.2 του Παραρτήματος ΙΙΙ, έχει υποβληθεί σε διεξοδική κλινική εξέταση για να αποκλεισθεί η παρουσία ή η υποψία παρουσίας κλινικώς προσβληθέντων ζώων, και 4)το σφαγείο καθορίζεται σε συνεργασία με την αρμόδια κτηνιατρική αρχή στη δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται το εν λόγω σφαγείο και βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη ζώνη επιτήρησης. 5)το κρέας που παράγεται από τα ζώα αυτά υποβάλλεται στην επεξεργασία που ορίζεται στο άρθρο 37. Άρθρο 36 (Άρθρο 38 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μετακίνηση ζώων ευπαθών ειδώνεντός της ζώνης επιτήρησης 1.Απαγορεύεται η απομάκρυνση ζώων ευπαθών ειδών από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός της ζώνης επιτήρησης. 2.Κατά παρέκκλιση, η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται στη μετακίνηση ζώων για έναν από τους ακόλουθους σκοπούς: 1)για τη μεταφορά τους χωρίς να έλθουν σε επαφή με ζώα ευπαθών ειδών διαφορετικών εκμεταλλεύσεων, σε βοσκοτόπους που βρίσκονται εντός της ζώνης επιτήρησης τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την καταγραφή της τελευταίας εστίας αφθώδους πυρετού στη ζώνη προστασίας, 2)για τη μεταφορά τους κατευθείαν και υπό επίσημη επίβλεψη προς σφαγή σε σφαγείο το οποίο βρίσκεται εντός της ίδιας ζώνης, 3)για τη μεταφορά τους σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 2, 4)για τη μεταφορά τους σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 2, περιπτώσεις α) και β). 3.Οι μετακινήσεις ζώων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 περίπτωση α) εγκρίνονται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή μόνον αφού η εξέταση από επίσημο κτηνίατρο όλων των ζώων ευπαθών ειδών που βρίσκονται στην εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής δειγμάτων που λαμβάνονται σύμφωνα με το σημείο 2.2. του Παραρτήματος ΙΙΙ, αποκλείσει την παρουσία ζώων ύποπτων προσβολής ή ζώων ύποπτων μόλυνσης. 4.Οι μετακινήσεις ζώων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 περίπτωση β) εγκρίνονται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή μόνον αφού ολοκληρωθούν, με ικανοποιητικά αποτελέσματα, τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 35, παράγραφος 2, περιπτώσεις α) και β). 5.Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης εντοπίζει χωρίς καθυστέρηση τα ζώα ευπαθών ειδών που έχουν αποσταλεί από τη ζώνη επιτήρησης κατά το διάστημα τουλάχιστον 21 ημερών πριν από την εκτιμώμενη ημερομηνία της πρώτης προσβολής μιας εκμετάλλευσης στη ζώνη επιτήρησης και ενημερώνει τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές προορισμού των ζώων εντός της χώρας. Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και την Ε. Επιτροπή, σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας εντοπισμού των ζώων. Άρθρο 37 (Άρθρο 39 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μέτρα που εφαρμόζονται στο νωπό κρέας ζώων ευπαθών ειδών που προέρχονται από τη ζώνη επιτήρησης και στα προϊόντα με βάση το κρέαςπου παράγονται από το κρέας αυτό 1.Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά νωπού κρέατος, κιμά και παρασκευασμάτων κρέατος από ζώα ευπαθών ειδών που προέρχονται από τη ζώνη επιτήρησης, καθώς και προϊόντων με βάση το κρέας που παράγονται από το κρέας αυτό. 2.Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά νωπού κρέατος, κιμά, παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας από ζώα ευπαθών ειδών τα οποία παράγονται σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης. 3.Κατά παρέκκλιση, η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται στο νωπό κρέας, τον κιμά και τα παρασκευάσματα κρέατος τα οποία παρήχθησαν τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την εκτιμώμενη ημερομηνία εμφάνισης της πρώτης προσβολής μιας εκμετάλλευσης της αντίστοιχης ζώνης προστασίας και τα οποία, από τη στιγμή της παραγωγής τους, αποθηκεύθηκαν και μεταφέρθηκαν χωριστά από το κρέας που παρήχθη μετά την ημερομηνία αυτήν. Το κρέας αυτό πρέπει να διακρίνεται εύκολα από το κρέας που δεν είναι κατάλληλο για αποστολή εκτός της ζώνης επιτήρησης, με σαφή σήμανση που καθορίζεται σύμφωνα με την κτηνιατρική νομοθεσία. 4.Κατά παρέκκλιση, η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται στο νωπό κρέας, τον κιμά και τα παρασκευάσματα κρέατος τα οποία παρήχθησαν από ζώα που μεταφέρθηκαν στο σφαγείο υπό συνθήκες τουλάχιστον εξίσου αυστηρές με τις συνθήκες που προβλέπονται στο άρθρο 35, παράγραφος 2, περιπτώσεις α) έως ε), υπό τον όρο ότι το κρέας υπόκειται στα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 5. 5.Κατά παρέκκλιση, η απαγόρευση της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζεται στο νωπό κρέας, τον κιμά και τα παρασκευάσματα κρέατος τα οποία λαμβάνονται από εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης υπό τους ακόλουθους όρους: 1)η εγκατάσταση λειτουργεί υπό αυστηρό κτηνιατρικό έλεγχο, 2)στην εγκατάσταση μεταποιούνται μόνον το νωπό κρέας, ο κιμάς ή τα παρασκευάσματα κρέατος που περιγράφονται στην παράγραφο 4 και υπό τους πρόσθετους όρους που προβλέπονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος VΙΙΙ ή που λαμβάνονται από ζώα τα οποία έχουν εκτραφεί και σφαγεί εκτός της ζώνης επιτήρησης ή από ζώα που έχουν μεταφερθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παράγραφος 2, περίπτωση β), 3)όλα αυτά τα νωπά κρέατα, ο κιμάς ή τα παρασκευάσματα κρέατος πρέπει να φέρουν το σήμα καταλληλότητας σύμφωνα με το κεφάλαιο ΧΙ του Παραρτήματος Ι του προεδρικού διατάγματος 410/1994 (Α΄231) ή, στην περίπτωση κρεάτων από άλλα δίχηλα ζώα, το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του Παραρτήματος Ι του προεδρικού διατάγματος 11/1995 (Α΄ 5) ή, στην περίπτωση κιμά και παρασκευασμάτων κρέατος, το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο κεφάλαιο VΙ του Παραρτήματος Ι του προεδρικού διατάγματος 289/1997 (Α΄ 210), 4)καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής, όλα αυτά τα νωπά κρέατα, ο κιμάς και τα παρασκευάσματα κρέατος πρέπει να ταυτοποιούνται σαφώς, να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται χωριστά από νωπό κρέας, κιμά ή παρασκευάσματα κρέατος, τα οποία δεν είναι κατάλληλα για αποστολή εκτός της ζώνης επιτήρησης σύμφωνα με το παρόν διάταγμα. 6.Κατά παρέκκλιση, η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα με βάση το κρέας που παράγονται από νωπό κρέας που λαμβάνεται από ζώα ευπαθών ειδών που προέρχονται από τη ζώνη επιτήρησης το οποίο φέρει το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται από το προεδρικό διάταγμα 178/2005 (Α΄ 229) και μεταφέρθηκε υπό επίσημη επίβλεψη σε καθορισμένη εγκατάσταση προς επεξεργασία σύμφωνα με το σημείο 1 του μέρους Α του Παραρτήματος VΙΙ. 7.Κατά παρέκκλιση, η απαγόρευση της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα με βάση το κρέας τα οποία παράγονται σε εγκαταστάσεις της ζώνης επιτήρησης και είτε πληρούν τις διατάξεις της παραγράφου 6 είτε παράγονται από κρέας που πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 5. 8.Το κρέας, ο κιμάς και τα προϊόντα με βάση το κρέας που πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 5 και 7 και προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο, συνοδεύονται από πιστοποιητικό της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιτηρεί και εγκρίνει την πληρότητα των διαδικασιών ελέγχου της τοπικής κτηνιατρικής αρχής και στην περίπτωση του ενδοκοινοτικού εμπορίου κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή της Ε.Ε. τον κατάλογο των εγκαταστάσεων στις οποίες έχει δοθεί ειδική έγκριση για το σκοπό αυτό. 9.Παρέκκλιση από την απαγόρευση της παραγράφου 1 εγκρίνεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89, παράγραφος 3, της οδηγίας 2003/85/ΕΚ ιδίως όσον αφορά τη σήμανση καταλληλότητας του κρέατος που παράγεται από ζώα ευπαθών ειδών τα οποία προέρχονται από ζώνη επιτήρησης και τα οποία έχουν διατηρηθεί για διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες. Άρθρο 38 (Άρθρο 40 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μέτρα που εφαρμόζονται στο γάλακαι τα γαλακτοκομικά προϊόντα ζώων ευπαθώνειδών που παράγονται στη ζώνη επιτήρησης 1.Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά γάλακτος που λαμβάνεται από ζώα ευπαθών ειδών που προέρχονται από τη ζώνη επιτήρησης και γαλακτοκομικών προϊόντων, τα οποία παράγονται από το γάλα αυτό. 2.Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων από ζώα ευπαθών ειδών, τα οποία παράγονται στη ζώνη επιτήρησης. 3.Κατά παρέκκλιση, η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία παράγονται από ζώα ευπαθών ειδών που προέρχονται από τη ζώνη επιτήρησης τα οποία παρήχθησαν τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την εκτιμώμενη ημερομηνία εμφάνισης της πρώτης προσβολής μιας εκμετάλλευσης της αντίστοιχης ζώνης προστασίας και τα οποία, από τη στιγμή της παραγωγής τους, αποθηκεύθηκαν και μεταφέρθηκαν χωριστά από το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παρήχθησαν μετά την ημερομηνία αυτήν. 4.Κατά παρέκκλιση, η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται στο γάλα που λαμβάνεται από ζώα ευπαθών ειδών που προέρχονται από τη ζώνη επιτήρησης και στα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται από το γάλα αυτό, τα οποία έχουν υποβληθεί σε μία από τις επεξεργασίες που ορίζονται στα Μέρη Α ή Β του Παραρτήματος ΙΧ, ανάλογα με τη χρήση του γάλακτος ή των γαλακτοκομικών προϊόντων. Η επεξεργασία πραγματοποιείται υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 6 στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 ή, εάν δεν υπάρχει καμία εγκατάσταση στη ζώνη επιτήρησης, σε εγκαταστάσεις που καθορίζονται μετά από συνεννόηση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών που βρίσκονται εκτός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης. 5.Κατά παρέκκλιση, η απαγόρευση της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζεται στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία έχουν παρασκευασθεί σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 6. 6.Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους: 1)η εγκατάσταση λειτουργεί υπό αυστηρό κτηνιατρικό έλεγχο, 2)το γάλα που χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση είτε πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4, είτε λαμβάνεται από ζώα εκτός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης, 3)καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής, το γάλα πρέπει να είναι σαφώς ταυτοποιημένο και να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται χωριστά από γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα που δεν προορίζονται για αποστολή εκτός της ζώνης επιτήρησης, 4)η μεταφορά νωπού γάλακτος από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εκτός των ζωνών επιτήρησης και προστασίας προς τις εγκαταστάσεις, πραγματοποιείται με οχήματα τα οποία έχουν καθαρισθεί και απολυμανθεί πριν από τη μεταφορά και τα οποία δεν ήλθαν στη συνέχεια σε επαφή με εκμεταλλεύσεις των ζωνών προστασίας και επιτήρησης που εκτρέφουν ζώα ευπαθών ειδών. 7.Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 και προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο, συνοδεύονται από πιστοποιητικό της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιτηρεί και εγκρίνει την πληρότητα των διαδικασιών ελέγχου της τοπικής κτηνιατρικής αρχής και στην περίπτωση του ενδοκοινοτικού εμπορίου κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή της Ε.Ε. τον κατάλογο των εγκαταστάσεων στις οποίες έχει δοθεί ειδική έγκριση για το σκοπό αυτό. 8.Η μεταφορά νωπού γάλακτος από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης προς εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εκτός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης και η μεταποίηση του γάλακτος αυτού υπόκεινται στους ακόλουθους όρους: 1)Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης επιτρέπει τη μεταποίηση μετά από χορήγηση ειδικής προς τούτο άδειας, σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκτός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης, του νωπού γάλακτος που παράγεται από ζώα ευπαθών ειδών που εκτρέφονται εντός της ζώνης επιτήρησης, 2)η άδεια περιλαμβάνει οδηγίες και καθορισμό της διαδρομής για τη μεταφορά στην οριζόμενη εγκατάσταση, 3)η μεταφορά πραγματοποιείται με οχήματα τα οποία έχουν καθαρισθεί και απολυμανθεί πριν από τη μεταφορά και τα οποία έχουν κατασκευασθεί και συντηρηθεί κατά τρόπον ώστε να μην υπάρχει διαρροή του γάλακτος κατά τη μεταφορά και τα οποία είναι εξοπλισμένα έτσι ώστε να αποφεύγεται η διασπορά αερολύματος κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση του γάλακτος, 4)πριν από την αναχώρηση από την εκμετάλλευση από την οποία έχει συλλεγεί το γάλα ζώων ευπαθών ειδών, οι σωλήνες σύνδεσης, τα ελαστικά, οι θόλοι των τροχών, τα κατώτερα μέρη του οχήματος και οποιαδήποτε διαρροή γάλακτος καθαρίζονται και απολυμαίνονται, μετά δε την τελευταία απολύμανση και πριν από την έξοδο από τη ζώνη επιτήρησης, το όχημα δεν έρχεται πλέον σε επαφή με εκμεταλλεύσεις των ζωνών προστασίας και επιτήρησης στις οποίες εκτρέφονται ζώα ευπαθών ειδών. 5)τα μεταφορικά μέσα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε μια καθορισμένη γεωγραφική ή διοικητική περιφέρεια, φέρουν κατάλληλη σήμανση και μπορούν να μετακινούνται σε άλλη περιφέρεια μόνον ύστερα από καθαρισμό και απολύμανση υπό επίσημη επίβλεψη. 9.Η συλλογή και η μεταφορά δειγμάτων νωπού γάλακτος ζώων ευπαθών ειδών από εκμεταλλεύσεις της ζώνης επιτήρησης προς εργαστήριο το οποίο δεν είναι εργαστήριο κτηνιατρικής διαγνωστικής εγκεκριμένο για τη διάγνωση του αφθώδους πυρετού καθώς και η επεξεργασία του γάλακτος στα εργαστήρια αυτά υπόκεινται σε επίσημη έγκριση και σε μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του ιού του αφθώδους πυρετού. Άρθρο 39 (Άρθρο 41 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μεταφορά και διασπορά κόπρου ζώων ευπαθώνειδών που παράγεται στη ζώνη επιτήρησης 1.Η μεταφορά και η διασπορά κόπρου από εκμεταλλεύσεις και άλλες εγκαταστάσεις, όπως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 16, οι οποίες βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης και στις οποίες εκτρέφονται ζώα ευπαθών ειδών, απαγορεύεται εντός και εκτός της ζώνης αυτής. 2.Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση της παραγράφου 1, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης μπορεί με ειδική κατά περίπτωση άδεια, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, να επιτρέψει τη μεταφορά κόπρου, με μεταφορικά μέσα που καθαρίζονται και απολυμαίνονται σχολαστικά πριν και μετά τη χρήση τους, για διασπορά σε καθορισμένες περιοχές εντός της ζώνης επιτήρησης και σε αρκετή απόσταση από εκμεταλλεύσεις όπου εκτρέφονται ζώα ευπαθών ειδών, υπό τους ακόλουθους εναλλακτικούς όρους: 1)είτε η εξέταση από επίσημο κτηνίατρο όλων των ζώων ευπαθών ειδών που βρίσκονται στην εκμετάλλευση έχει αποκλείσει την παρουσία ζώων υπόπτων προσβολής ή ζώων υπόπτων μόλυνσης από τον ιό του αφθώδους πυρετού, η δε κόπρος διασπείρεται κοντά στο έδαφος ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία αερολυμάτων και αναμιγνύεται αμέσως με το έδαφος, 2)είτε έχει διεξαχθεί, με αρνητικά αποτελέσματα, κλινική εξέταση από επίσημο κτηνίατρο όλων των ζώων ευπαθών ειδών της εκμετάλλευσης, η δε κόπρος θάβεται στο έδαφος, 3)είτε η κόπρος υπόκειται σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2. Άρθρο 40 (Άρθρο 42 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μέτρα σχετικά με άλλα ζωικά προϊόνταπου παράγονται στη ζώνη επιτήρησης Η διάθεση στην αγορά άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στα άρθρα 37 έως 39, υπόκειται στους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 26 και 28 έως 30. Άρθρο 41 (Άρθρο 43 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Πρόσθετα μέτρα που εφαρμόζονταιστη ζώνη επιτήρησης Εκτός από τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 35 έως 40, με τις αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22, παράγραφος 1, μπορεί να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα που κρίνονται αναγκαία και σε αναλογία με τον κίνδυνο, για την ανάσχεση του ιού του αφθώδους πυρετού, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες επιδημιολογικές, ζωοτεχνικές, εμπορικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην πληττόμενη περιοχή. Όταν κρίνεται αναγκαία η λήψη ειδικών μέτρων για τον περιορισμό των μετακινήσεων ιπποειδών, τα μέτρα αυτά λαμβάνουν υπόψη τα μέτρα που προβλέπονται στο Παράρτημα VΙ. Άρθρο 42 (Άρθρο 44 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Άρση των μέτρων στη ζώνη επιτήρησης 1.Τα μέτρα που επιβάλλονται με αποφάσεις της νομαρχιακού επιπέδου αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής για την εφαρμογή των μέτρων στη ζώνη επιτήρησης διατηρούνται, έως ότου εκπληρωθούν οι ακόλουθες απαιτήσεις: 1)έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον 30 ημέρες από τη θανάτωση και ασφαλή διάθεση όλων των ζώων των ευπαθών ειδών της εκμετάλλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού καθαρισμού και απολύμανσης στην εν λόγω εκμετάλλευση, που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 11, 2)έχουν εκπληρωθεί στη ζώνη προστασίας οι απαιτήσεις του άρθρου 34, 3)έχει ολοκληρωθεί έρευνα με αρνητικά αποτελέσματα. Τα μέτρα αίρονται με απόφαση του ιδίου οργάνου. 2.Η έρευνα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περίπτωση γ) διενεργείται για να αποδειχθεί η απουσία λοίμωξης στη ζώνη επιτήρησης σύμφωνα με τα κριτήρια του σημείου 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ και περιλαμβάνουν τα μέτρα που προβλέπονται στο σημείο 2.4 του Παραρτήματος ΙΙΙ βάσει των κριτηρίων του σημείου 2.1. του Παραρτήματος ΙΙΙ. ΤΜΗΜΑ 7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 43 (Άρθρο 45 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Περιφερειοποίηση 1.Με την επιφύλαξη του προεδρικού διατάγματος 420/1993 Μέρος Β΄ (Α΄ 179), και ιδίως του άρθρου 24, όταν ο ιός του αφθώδους πυρετού φαίνεται να εξαπλώνεται παρά τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν διάταγμα και η επιζωοτία λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις, και οπωσδήποτε όταν πραγματοποιείται επείγων εμβολιασμός, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται μία ή περισσότερες ζώνες υποκείμενες σε περιορισμούς, καθώς και ελεύθερες ζώνες. 2.Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει αμελλητί στην Επιτροπή της Ε.Ε. λεπτομερή στοιχεία για τα μέτρα που εφαρμόζονται στην υποκείμενη σε περιορισμούς ζώνη, και η Επιτροπή της Ε.Ε. εξετάζει, εάν χρειάζεται τροποποιεί, και επικυρώνει τα μέτρα σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ. 3.Ως προς την περιφερειοποίηση και τα μέτρα που επιβάλλονται στην υποκείμενη σε περιορισμούς ζώνη, εφαρμόζονται και τα μέτρα τα οποία καθορίζονται με απόφαση που εκδίδεται κατά την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89, παράγραφος 3 της Οδηγίας 2003/85/ΕΚ και τα οποία μπορεί να επεκτείνονται και σε γειτονικά κράτη μέλη που δεν είναι προσβεβλημένα τη στιγμή που λαμβάνονται τα μέτρα. 4.Πριν από την οριοθέτηση της υποκείμενης σε περιορισμούς ζώνης, διενεργείται διεξοδική επιδημιολογική εκτίμηση της κατάστασης, ιδίως όσον αφορά τον πιθανό χρόνο και τόπο εισόδου, την πιθανή εξάπλωση και το πιθανό χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την εξάλειψη του ιού του αφθώδους πυρετού. 5.Η υποκείμενη σε περιορισμούς ζώνη οριοθετείται, στο μέτρο του δυνατού, με βάση διοικητικά όρια ή γεωγραφικά εμπόδια. Η περιφερειοποίηση λαμβάνει ως αφετηρία ευρύτερες διοικητικές ενότητες Νομών και όχι διοικητικές περιφέρειες. Η υποκείμενη σε περιορισμούς ζώνη μπορεί να μειώνεται με βάση τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας που προβλέπεται στο άρθρο 13 σε μια περιοχή με έκταση τουλάχιστον ενός Δήμου και, εάν χρειάζεται, στους πέριξ Δήμους. Σε περίπτωση εξάπλωσης του ιού του αφθώδους πυρετού, η υπό περιορισμούς ζώνη διευρύνεται με την υπαγωγή σε αυτήν επιπλέον Νομών ή Δήμων. Άρθρο 44 (Άρθρο 46 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μέτρα που εφαρμόζονταιστη υποκείμενη σε περιορισμούς ζώνη 1.Κατά τον καθορισμό των ορίων των περιοχών που υπόκεινται σε περιορισμούς με την απόφαση του άρθρου 43, παράγραφος 1, λαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα: 1)διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι, εντός της υποκείμενης σε περιορισμούς ζώνης, στις μεταφορές και τις μετακινήσεις ζώων ευπαθών ειδών, ζωικών προϊόντων και εμπορευμάτων, καθώς και στις μετακινήσεις των μεταφορικών μέσων ως ενδεχόμενων φορέων του ιού του αφθώδους πυρετού, 2)ιχνηλατούνται και σημαίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα κτηνιατρική νομοθεσία το νωπό κρέας και το νωπό γάλα και, στο μέτρο του δυνατού, τα άλλα προϊόντα που βρίσκονται σε αποθέματα και δεν πληρούν τους όρους για αποστολή εκτός της υποκείμενης σε περιορισμούς ζώνης, 3)εκδίδεται ειδικό πιστοποιητικό για τα ζώα των ευπαθών ειδών και για τα προϊόντα που προέρχονται από τα ζώα αυτά και διαθέτουν σήμανση καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα κτηνιατρική νομοθεσία για τα προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και πληρούν τους όρους για αποστολή εκτός της υποκείμενης σε περιορισμούς ζώνης. 2.Εντοπίζονται τουλάχιστον τα ζώα ευπαθών ειδών που έχουν αποσταλεί από την υποκείμενη σε περιορισμούς ζώνη σε άλλες περιοχές της χώρας ή σε άλλα κράτη μέλη κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας εκτιμώμενης εισόδου του ιού του αφθώδους πυρετού μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής της περιφερειοποίησης και τα ζώα αυτά απομονώνονται υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο έως ότου αποκλεισθεί επίσημα πιθανή προσβολή ή μόλυνση. 3.Εντοπίζονται το νωπό κρέας, το νωπό γάλα και τα νωπά γαλακτοκομικά προϊόντα που προέρχονται από ζώα ευπαθών ειδών και έχουν παραχθεί στην υποκείμενη σε περιορισμούς ζώνη μεταξύ της εκτιμώμενης ημερομηνίας εισόδου του ιού του αφθώδους πυρετού μέχρι την ημερομηνία που αρχίζει να εφαρμόζεται η περιφερειοποίηση. Το εν λόγω νωπό κρέας υποβάλλεται σε επεξεργασία σύμφωνα με το σημείο 1 του Μέρους Α του Παραρτήματος VΙΙ, το δε νωπό γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Μέρος Α ή Β του Παραρτήματος ΙΧ ανάλογα με τη χρήση τους, ή δεσμεύονται, έως ότου αποκλεισθεί επίσημα πιθανή μόλυνση από τον ιό του αφθώδους πυρετού. 4.Λαμβάνονται ειδικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του π.δ. 178/2005 (Α΄ 229), ιδίως όσον αφορά τη σήμανση καταλληλότητας των προϊόντων που λαμβάνονται από ζώα ευπαθών ειδών που προέρχονται από την υπό περιορισμούς ζώνη και δεν προορίζονται για διάθεση στην αγορά εκτός της υπό περιορισμούς ζώνης. Άρθρο 45 (Άρθρο 47 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Ταυτοποίηση των ζώων ευπαθών ειδών Με την επιφύλαξη της κτηνιατρικής νομοθεσίας σχετικά με την ταυτοποίηση των κατοικίδιων βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων, σε περίπτωση εμφάνισης εστίας αφθώδους πυρετού, τα ζώα ευπαθών ειδών εξέρχονται από την εκμετάλλευση στην οποία βρίσκονται, μόνον εφόσον ταυτοποιούνται με τρόπο που να επιτρέπει στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές τη γρήγορη ιχνηλασία των κινήσεών τους και την εκμετάλλευση προέλευσης ή κάθε εκμετάλλευση από την οποία έχουν διέλθει. Για τις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 και στο άρθρο 16, παράγραφος 1, υπό ορισμένες περιστάσεις και ανάλογα με την υγειονομική κατάσταση, μπορεί να επιτρέπονται άλλα μέσα για τον ταχύ εντοπισμό των μετακινήσεων των ζώων αυτών, καθώς και της εκμετάλλευσης καταγωγής ή κάθε εκμετάλλευσης από την οποία έχουν διέλθει. Οι λεπτομέρειες για τη μέθοδο ταυτοποίησης των ζώων αυτών ή για τον εντοπισμό των εκμεταλλεύσεων καταγωγής καθορίζονται στην απόφαση του άρθρου 43 παράγραφος 1. 2.Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την απόφαση της προηγουμένης παραγράφου, σχετικά με την επιπλέον μόνιμη και ανεξίτηλη σήμανση των ζώων με ειδικό σκοπό την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, και ιδίως σε περίπτωση εμβολιασμού που πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 51, τροποποιούνται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ. Άρθρο 46 (Άρθρο 48 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Έλεγχος μετακινήσεων σε περίπτωσηεστίας αφθώδους πυρετού 1.Σε περίπτωση εμφάνισης εστίας αφθώδους πυρετού στη ζώνη υπό περιορισμό, που εγκαθιδρύεται σύμφωνα με την απόφαση του άρθρου 43, παράγραφος 1, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα για τον έλεγχο των μετακινήσεων των ζώων ευπαθών ειδών: 1)οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να παρέχουν στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, εφόσον τους ζητηθούν, κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την είσοδο ζώων στην εκμετάλλευσή τους και την έξοδο ζώων από αυτήν. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, όσον αφορά όλα τα ζώα ευπαθών ειδών, τουλάχιστον τα λεπτομερή στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 14 του π.δ. 308/2000 (Α΄ 252), 2)τα άτομα που ασχολούνται με τη μεταφορά ή το εμπόριο ζώων ευπαθών ειδών, υποχρεούνται να παρέχουν στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, εφόσον τους ζητηθούν, κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις των ζώων που έχουν μεταφέρει ή διαθέσει στο εμπόριο. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα λεπτομερή στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 12 παράγραφος 2 και το άρθρο 13, παράγραφος 1, περίπτωση β) του π.δ. 308/2000 (Α΄ 252). 2.Με την απόφαση της προηγουμένης παραγράφου, ορισμένα ή όλα τα μέτρα που αναφέρονται σ’ αυτήν, μπορούν να επεκτείνονται σε μέρος ή και στο σύνολο της ελεύθερης ζώνης. ΤΜΗΜΑ 8 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣΆρθρο 47 (Άρθρο 49 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Χρήση, παρασκευή, πωλήσεις και έλεγχοιεμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού Η χρήση, η παρασκευή και η διάθεση εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού διέπεται από τους παρακάτω κανόνες: 1)απαγορεύεται η χρήση αντιαφθωδικών εμβολίων και η χορήγηση υπερανόσων αντιαφθωδικών ορών, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα, 2)η παραγωγή, η αποθήκευση, η προμήθεια, η διανομή και η πώληση εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού, πραγματοποιούνται μόνο υπό τον έλεγχο την έγκριση και την ευθύνη της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 3)απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού. Τα διατιθέμενα από τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων εμβόλια, πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 4)η χρήση εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού για σκοπούς άλλους εκτός από την πρόκληση ενεργού ανοσίας στα ζώα ευπαθών ειδών, ιδίως για εργαστηριακές έρευνες, επιστημονική έρευνα ή δοκιμή εμβολίων, επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εφόσον πραγματοποιείται από ιδρύματα που πληρούν τους κατάλληλους όρους βιοασφάλειας. Άρθρο 48 (Άρθρο 50 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Απόφαση για τη διενέργεια επείγοντος εμβολιασμού 1.Για να αποφασιστεί η διενέργεια επείγοντος εμβολιασμού, πρέπει να συντρέχει μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εστιών αφθώδους πυρετού και υπάρχει απειλή ευρείας εξάπλωσής τους στη χώρα, 2)κινδυνεύει το ζωικό κεφάλαιο άλλων κρατών μελών λόγω της γεωγραφικής θέσης ή των επικρατουσών μετεωρολογικών συνθηκών από αναφερθείσες εστίες αφθώδους πυρετού στο έδαφος της χώρας, 3)κινδυνεύει το ζωικό κεφάλαιο άλλων κρατών μελών λόγω σημαντικών από επιδημιολογική άποψη επαφών μεταξύ εκμεταλλεύσεων στο έδαφός τους και εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν ζώα ευπαθών ειδών στο έδαφος της χώρας 4)κινδυνεύει το ζωικό κεφάλαιο της χώρας ή άλλων κρατών μελών, λόγω της γεωγραφικής θέσης ή των επικρατουσών μετεωρολογικών συνθηκών όταν σε γειτονική τρίτη χώρα υπάρχουν εστίες αφθώδους πυρετού. 2.Κατά τη λήψη απόφασης για τη διενέργεια επείγοντος εμβολιασμού, λαμβάνονται υπόψη τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 15 και τα κριτήρια που απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ. 3.Η απόφαση διενέργειας επείγοντος εμβολιασμού λαμβάνεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ. 4.Η λήψη της απόφασης διενέργειας επείγοντος εμβολιασμού, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 3, μπορεί να ζητείται από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 1)είτε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, περίπτωση α), 2)είτε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, περίπτωση β), γ) ή δ). 5.Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να λαμβάνονται μέτρα εφαρμογής επείγοντος εμβολιασμού, τα οποία υλοποιούνται σύμφωνα με το παρόν διάταγμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Επιτροπή της Ε.Ε. και πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 49. 6.Εάν αποφασιστεί ο επείγων εμβολιασμός σύμφωνα με την παράγραφο 5, τα εθνικά μέτρα εξετάζονται αμέσως από τη Μόνιμη Επιτροπή της Ε.Ε. για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων και θεσπίζονται κοινοτικά μέτρα με την διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ. 7.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, είναι δυνατόν να λαμβάνεται απόφαση για τη διενέργεια επείγοντος εμβολιασμού με πρωτοβουλία της Επιτροπής της Ε.Ε., και μετά από διαβούλευση με τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιπτώσεις α) και β). Άρθρο 49 (Άρθρο 51 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Όροι για τον επείγοντα εμβολιασμό 1.Με την απόφαση με την οποία επιβάλλεται η διενέργεια επείγοντος εμβολιασμού σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφοι 3, 4 και 5, καθορίζονται οι ειδικοί όροι υπό τους οποίους πραγματοποιείται ο εν λόγω εμβολιασμός, με τους οποίους προσδιορίζονται τουλάχιστον: 1)η οριοθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 43 της γεωγραφικής περιοχής, στην οποία πρόκειται να διεξαχθεί ο επείγων εμβολιασμός, 2)το είδος και η ηλικία των ζώων που θα εμβολιασθούν, 3)η διάρκεια της περιόδου εμβολιασμού, 4)ειδική απαγόρευση των μετακινήσεων των εμβολιασμένων και των μη εμβολιασμένων ζώων ευπαθών ειδών και των προϊόντων τους, 5)η ειδική πρόσθετη και μόνιμη ταυτοποίηση και καταγραφή των εμβολιασθέντων ζώων βάσει του άρθρου 45, παράγραφος 2, 6)άλλα ζητήματα σχετικά με την επείγουσα κατάσταση. 2.Με τους όρους για τον επείγοντα εμβολιασμό που προβλέπονται στην παράγραφο 1, επιβάλλεται ο εμβολιασμός αυτός να πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 50, ανεξαρτήτως του αν στη συνέχεια τα εμβολιασμένα ζώα σφάζονται ή παραμένουν εν ζωή. 3.Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενημερώνει το κοινό σχετικά με την ασφάλεια του κρέατος, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων που προέρχονται από εμβολιασμένα ζώα για ανθρώπινη κατανάλωση, με κάθε πρόσφορο μέσο. Άρθρο 50 Προληπτικός εμβολιασμός (Άρθρο 52 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) 1.Κατά την εφαρμογή προληπτικού εμβολιασμού, λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα: 1)η ζώνη εμβολιασμού καθορίζεται επακριβώς σύμφωνα με το άρθρο 43, και, εάν χρειάζεται, σε στενή συνεργασία με γειτονικά κράτη μέλη, 2)ο εμβολιασμός διεξάγεται με ταχύτητα και σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες υγιεινής και βιοασφάλειας ώστε να αποτρέπεται η πιθανή εξάπλωση του ιού του αφθώδους πυρετού, 3)όλα τα μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη εμβολιασμού διεξάγονται με την επιφύλαξη των μέτρων που προβλέπονται στο Τμήμα 7 του παρόντος διατάγματος, 4)στην περίπτωση που η ζώνη εμβολιασμού περιλαμβάνει εν μέρει ή εν όλω τη ζώνη προστασίας ή επιτήρησης: (i) τα μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη προστασίας ή τη ζώνη επιτήρησης σύμφωνα με το παρόν διάταγμα διατηρούνται και στο εν λόγω τμήμα της ζώνης εμβολιασμού, έως ότου τα μέτρα αυτά αρθούν σύμφωνα με το άρθρο 34 ή το άρθρο 42, (ii) μετά την άρση των μέτρων που εφαρμόζονται στην ζώνη προστασίας ή επιτήρησης, εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη εμβολιασμού και που καθορίζονται στα άρθρα 52 έως 56. 2.Κατά την εφαρμογή του προληπτικού εμβολιασμού, η ζώνη εμβολιασμού περιβάλλεται από ζώνη επιτήρησης (όπως ορίζεται από το Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών) πλάτους τουλάχιστον 10 χλμ από την περίμετρο της ζώνης εμβολιασμού: 1)στην οποία απαγορεύεται ο εμβολιασμός, 2)στην οποία ασκείται αυξημένη επιτήρηση, 3)στην οποία η μετακίνηση των ζώων ευπαθών ειδών υπόκειται σε ελέγχους από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή, 4)η οποία διατηρείται, έως ότου αποκατασταθεί το καθεστώς απαλλαγής από κάθε μορφής προσβολή από αφθώδη πυρετό σύμφωνα με το άρθρο 59. Άρθρο 51 (Άρθρο 53 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Κατασταλτικός εμβολιασμός 1.Λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών περιστάσεων, εφόσον αποφασισθεί σύμφωνα με το άρθρο 48, να εφαρμοσθεί κατασταλτικός εμβολιασμός, η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρέχει στην Επιτροπή της Ε.Ε. λεπτομερή στοιχεία των μέτρων ελέγχου που πρόκειται να εφαρμόσει, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19. 2.Ο εμβολιασμός επιτρέπεται να διενεργείται: 1)μόνον εντός της ζώνης προστασίας, 2)μόνο σε σαφώς προσδιορισμένες εκμεταλλεύσεις οι οποίες υπόκεινται στα μέτρα του άρθρου 10, παράγραφος 1, και ιδίως της περίπτωσης α). Για υλικοτεχνικούς λόγους και κατά παρέκκλιση του άρθρου 10, παράγραφος 1, περίπτωση α), η θανάτωση όλων των ζώων στις εκμεταλλεύσεις αυτές μπορεί να αναβάλλεται όσο χρειάζεται σε συμμόρφωση προς το π.δ. 327/1996 (Α΄ 221) και προς τις διατάξεις του άρθρου 10, παράγραφος 1, περίπτωση γ) του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 52 (Αρθρο 54 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη εμβολιασμού κατά την περίοδο από την έναρξη του επείγοντος εμβολιασμού μέχρι την παρέλευση τουλάχιστον30 ημερών από την ολοκλήρωσητου εμβολιασμού αυτού (Φάση 1) 1.Τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6 εφαρμόζονται υποχρεωτικά στη ζώνη εμβολιασμού κατά την περίοδο από την έναρξη του επείγοντος εμβολιασμού μέχρι την παρέλευση τουλάχιστον 30 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού αυτού. 2.Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώντων ζώων ευπαθών ειδών μεταξύ εκμεταλλεύσεων στο εσωτερικό της ζώνης εμβολιασμού καθώς και η έξοδός τους από αυτήν. Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση του πρώτου εδαφίου και μετά από κλινική εξέταση των εν λόγω ζώντων ζώων και των αγελών καταγωγής ή αποστολής των ζώων αυτών, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή επιτρέπει την απευθείας μεταφορά τους προς άμεση σφαγή σε καθορισμένο σφαγείο που βρίσκεται εντός της ζώνης εμβολιασμού ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πλησίον της εν λόγω ζώνης. 3.Το νωπό κρέας που παράγεται από εμβολιασμένα ζώα τα οποία έχουν σφαγεί κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να: 1)φέρει το σήμα που προβλέπεται από το π.δ. 178/2005 (Α΄ 229), 2)αποθηκεύεται και μεταφέρεται χωριστά από το κρέας που δεν φέρει το σήμα που αναφέρεται στην περίπτωση α), στη συνέχεια δε μεταφέρεται με σφραγισμένους περιέκτες σε εγκατάσταση που καθορίζεται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης προς επεξεργασία, σύμφωνα με το σημείο 1, του Μέρους Α του Παραρτήματος VΙΙ. 4.Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία έχουν παραχθεί από εμβολιασμένα ζώα, μπορούν να διατίθενται στην αγορά εντός ή εκτός της ζώνης εμβολιασμού, υπό τον όρο ότι, ανάλογα με την τελική χρήση τους είτε για ανθρώπινη κατανάλωση είτε όχι, έχουν υποβληθεί σε μία τουλάχιστον από τις επεξεργασίες που αναφέρονται στα Μέρη Α και Β του Παραρτήματος ΙΧ. Η εν λόγω επεξεργασία πρέπει να έχει γίνει υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στην παράγραφο 5 σε εγκαταστάσεις της ζώνης εμβολιασμού ή, εάν δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις στη ζώνη αυτήν, σε εγκαταστάσεις εκτός της ζώνης εμβολιασμού στις οποίες το νωπό γάλα μεταφέρεται υπό του όρους που ορίζονται στην παράγραφο 7. 5.Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους: 1)η εγκατάσταση λειτουργεί υπό μόνιμο και αυστηρό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο, 2)όλο το γάλα που χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση είτε πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 είτε το νωπό γάλα λαμβάνεται από ζώα εκτός της ζώνης εμβολιασμού, 3)καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, το γάλα πρέπει να είναι σαφώς ταυτοποιημένο και να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται χωριστά από το νωπό γάλα και τα νωπά γαλακτοκομικά προϊόντα που δεν προορίζονται για αποστολή εκτός της ζώνης εμβολιασμού, 4)η μεταφορά νωπού γάλακτος από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εκτός της ζώνης εμβολιασμού προς τις εγκαταστάσεις πραγματοποιείται με οχήματα τα οποία έχουν καθαρισθεί και απολυμανθεί πριν από τη μεταφορά και τα οποία δεν ήλθαν στη συνέχεια σε επαφή με εκμεταλλεύσεις που εκτρέφουν ζώα ευπαθών ειδών, στη ζώνη υπό περιορισμό. 6.Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 και προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο, συνοδεύονται από πιστοποιητικό της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιτηρεί και εγκρίνει την πληρότητα των διαδικασιών ελέγχου της τοπικής κτηνιατρικής αρχής και στην περίπτωση του ενδοκοινοτικού εμπορίου κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή της Ε.Ε. τον κατάλογο των εγκαταστάσεων στις οποίες έχει δοθεί ειδική έγκριση για το σκοπό αυτό. 7.Η μεταφορά νωπού γάλακτος από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στη ζώνη εμβολιασμού προς εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εκτός της ζώνης εμβολιασμού και η μεταποίηση του γάλακτος αυτού υπόκεινται στους ακόλουθους όρους: 1)η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, χορηγεί ειδική άδεια για τη μεταποίηση, σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκτός της ζώνης εμβολιασμού, του γάλακτος που παράγεται από ζώα ευπαθών ειδών τα οποία εκτρέφονται εντός της ζώνης εμβολιασμού, 2)η άδεια περιλαμβάνει οδηγίες και καθορισμό της διαδρομής για τη μεταφορά στην οριζόμενη εγκατάσταση, 3)η μεταφορά πραγματοποιείται με οχήματα τα οποία έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί πριν από τη μεταφορά και τα οποία έχουν κατασκευασθεί και συντηρηθεί κατά τρόπον ώστε να μην υπάρχει διαρροή του γάλακτος κατά τη μεταφορά και τα οποία είναι εξοπλισμένα έτσι ώστε να αποφεύγεται η διασπορά αερολύματος κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση του γάλακτος, 4)πριν από την αναχώρηση από την εκμετάλλευση από την οποία έχει συλλεχθεί το γάλα ζώων ευπαθών ειδών, οι σωλήνες σύνδεσης, τα ελαστικά, οι θόλοι των τροχών, τα κατώτερα μέρη του οχήματος και οποιαδήποτε διαρροή γάλακτος καθαρίζονται και απολυμαίνονται, μετά δε την τελευταία απολύμανση και πριν από την έξοδο από τη ζώνη εμβολιασμού, το όχημα δεν έρχεται πλέον σε επαφή με εκμεταλλεύσεις της ζώνης εμβολιασμού στις οποίες εκτρέφονται ζώα ευπαθών ειδών, 5)τα μεταφορικά μέσα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε μια καθορισμένη γεωγραφική ή διοικητική περιοχή, φέρουν κατάλληλη σήμανση και μπορούν να μετακινούνται σε άλλη περιοχή μόνον ύστερα από καθαρισμό και απολύμανση υπό επίσημη επίβλεψη. 8.Απαγορεύονται η συλλογή και η μεταφορά δειγμάτων νωπού γάλακτος ζώων ευπαθών ειδών από εκμεταλλεύσεις της ζώνης εμβολιασμού προς εργαστήριο το οποίο δεν είναι εργαστήριο κτηνιατρικής διαγνωστικής εγκεκριμένο για τη διάγνωση του αφθώδους πυρετού καθώς και η επεξεργασία του γάλακτος στα εργαστήρια αυτά. 9.Αναστέλλεται η συλλογή σπέρματος για τεχνητή σπερματέγχυση από ζώα δότες ευπαθών ειδών που διατηρούνται σε κέντρα συλλογής σπέρματος, τα οποία βρίσκονται εντός της ζώνης εμβολιασμού. Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση του πρώτου εδαφίου, για να επιτραπεί η συλλογή σπέρματος σε κέντρα συλλογής σπέρματος εντός της ζώνης εμβολιασμού για την παραγωγή κατεψυγμένου σπέρματος, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι όροι: 1)το σπέρμα που συλλέγεται κατά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποθηκεύεται χωριστά επί τουλάχιστον 30 ημέρες, και 2)πριν από την αποστολή του σπέρματος: 1) είτε το ζώο δότης δεν έχει εμβολιασθεί και εφαρμόζονται οι όροι του άρθρου 26, παράγραφος 3, περίπτωση β) και γ), 2) είτε το ζώο δότης έχει εμβολιασθεί μετά από εξέταση με αρνητικά αποτελέσματα για αντισώματα κατά του ιού του αφθώδους πυρετού η οποία πραγματοποιείται πριν από τον εμβολιασμό, και (i) έχει υπάρξει αρνητικό αποτέλεσμα σε δοκιμή ανίχνευσης είτε του ιού είτε του γονιδιώματός του ή σε εγκεκριμένη δοκιμή για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά των μη δομικών πρωτεϊνών, η οποία διενεργήθηκε στο τέλος της περιόδου απομόνωσης για το σπέρμα με δείγματα που έχουν ληφθεί από όλα τα ζώα ευπαθών ειδών που ήσαν παρόντα, τη στιγμή εκείνη, στο κέντρο συλλογής σπέρματος, και (ii) το σπέρμα πληροί τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 2 του Κεφαλαίου ΙΙ του π.δ. 316/1990 (Α΄ 130) 10.Απαγορεύεται η συλλογή ωαρίων και εμβρύων από ζώα δότες. 11.Η διάθεση στην αγορά προϊόντων ζωικής προέλευσης διαφορετικών από αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους 9 και 10 υπόκειται στους όρους των άρθρων 28, 29, 30 και 39. Άρθρο 53 (Άρθρο 55 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη εμβολιασμού κατά την περίοδο από τον επείγοντα εμβολιασμόέως την ολοκλήρωση της έρευναςκαι της ταξινόμησης των εκμεταλλεύσεων (Φάση 2) 1.Τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 5 εφαρμόζονται υποχρεωτικά στη ζώνη εμβολιασμού κατά την περίοδο που αρχίζει τουλάχιστον 30 ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επείγοντος εμβολιασμού και λήγει με την ολοκλήρωση των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 54 και 55. 2.Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων ευπαθών ειδών μεταξύ εκμεταλλεύσεων στο εσωτερικό της ζώνης εμβολιασμού καθώς και η έξοδός τους από αυτήν. 3.Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση της παραγράφου 2, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης χορηγεί ειδική για κάθε περίπτωση άδεια, και επιτρέπει την απευθείας μεταφορά προς άμεση σφαγή ζώων ευπαθών ειδών από τις εκμεταλλεύσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 55, παράγραφος 5, σε σφαγείο ευρισκόμενο εντός ή εκτός της ζώνης εμβολιασμού, υπό τους εξής όρους: 1)κατά τη μεταφορά και στο σφαγείο τα ζώα αυτά δεν έρχονται σε επαφή με άλλα ζώα ευπαθών ειδών, 2)τα ζώα συνοδεύονται από επίσημο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί ότι όλα τα ζώα ευπαθών ειδών της εκμετάλλευσης καταγωγής ή αποστολής υποβλήθηκαν στην έρευνα που προβλέπεται στο άρθρο 54, παράγραφος 2, 3)τα οχήματα μεταφοράς καθαρίζονται και απολυμαίνονται προ της φόρτωσης και μετά την παράδοση των ζώων, η δε ημερομηνία και ώρα καθαρισμού και απολύμανσης καταγράφονται στο ημερολόγιο του μέσου μεταφοράς, 4)τα ζώα έχουν υποβληθεί σε προ της σφαγής υγειονομική επιθεώρηση στο σφαγείο κατά τις 24 ώρες προ της σφαγής και έχουν ιδίως υποβληθεί σε εξέταση για αφθώδη πυρετό χωρίς να εμφανίζουν συμπτώματα της νόσου αυτής. 4.Το νωπό κρέας, εξαιρουμένων των εντοσθίων, το οποίο παράγεται από εμβολιασμένα μεγάλα και μικρά μηρυκαστικά κατά την διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, μπορεί να διατίθεται στην αγορά εντός και εκτός της ζώνης εμβολιασμού, υπό τους εξής όρους: 1)η εγκατάσταση λειτουργεί υπό αυστηρό κτηνιατρικό έλεγχο, 2)στην εγκατάσταση μεταποιείται μόνον νωπό κρέας, εξαιρουμένων των εντοσθίων, το οποίο έχει υποβληθεί στην επεξεργασία που περιγράφεται στα σημεία 1, 3 και 4 του Μέρους Α του Παραρτήματος VΙΙΙ ή νωπό κρέας που λαμβάνεται από ζώα τα οποία έχουν εκτραφεί και σφαγεί εκτός της ζώνης εμβολιασμού, 3)όλα αυτά τα νωπά κρέατα φέρουν το σήμα καταλληλότητας σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΧΙ του Παραρτήματος Ι του π.δ. 410/1994 (Α΄ 231) ή, στην περίπτωση κρέατος από άλλα δίχηλα ζώα, το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 11/1995 (Α΄ 5) ή, στην περίπτωση κιμά και παρασκευασμάτων κρέατος, το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο Κεφάλαιο VΙ του Παραρτήματος Ι του π.δ. 289/1997 (Α΄ 210), 4)καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, το νωπό κρέας ταυτοποιείται σαφώς και μεταφέρεται και αποθηκεύεται χωριστά από κρέας διαφορετικού υγειονομικού καθεστώτος σύμφωνα με το παρόν διάταγμα. 5.Το νωπό κρέας που πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 και προορίζεται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο, συνοδεύεται από πιστοποιητικό της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιτηρεί και εγκρίνει την πληρότητα των διαδικασιών ελέγχου της τοπικής κτηνιατρικής αρχής και στην περίπτωση του ενδοκοινοτικού εμπορίου κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή της Ε.Ε. τον κατάλογο των εγκαταστάσεων στις οποίες έχει δοθεί ειδική έγκριση για το σκοπό αυτό. 6.Το νωπό κρέας που παράγεται από εμβολιασμένους χοίρους οι οποίοι σφάζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, φέρει το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται από το π.δ. 178/2005 (Α΄ 229) και αποθηκεύεται και μεταφέρεται χωριστά από το κρέας που δεν φέρει την εν λόγω σφραγίδα, στη συνέχεια δε, μεταφέρεται με σφραγισμένους περιέκτες σε εγκατάσταση που υποδεικνύουν οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές προς επεξεργασία σύμφωνα με το σημείο 1, του Μέρους Α του Παραρτήματος VΙΙ. 7.Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία παράγονται από εμβολιασμένα ζώα μπορούν να διατίθενται στην αγορά εντός ή εκτός της ζώνης εμβολιασμού, υπό τον όρο ότι, ανάλογα με την τελική χρήση τους είτε για ανθρώπινη κατανάλωση είτε όχι, έχουν υποβληθεί σε μία τουλάχιστον από τις επεξεργασίες που αναφέρονται στα Μέρη Α και Β του Παραρτήματος ΙΧ. Η εν λόγω επεξεργασία πρέπει να έχει γίνει σε εγκατάσταση η οποία βρίσκεται εντός ή εκτός της ζώνης εμβολιασμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52, παράγραφοι 4 έως 8. 8.Για τη συλλογή σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων από ζώα ευπαθών ειδών, εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 52, παράγραφοι 9 και 10. 9.Η διάθεση στην αγορά προϊόντων ζωικής προέλευσης διαφορετικών από αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους 4, 6, 7 και 8 υπόκειται στους όρους των άρθρων 28, 29, 30 και 39. Άρθρο 54 (Άρθρο 56 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Κλινική και ορολογική έρευνα στη ζώνη εμβολιασμού (Φάση 2-Α) 1.Τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3, εφαρμόζονται υποχρεωτικά στη ζώνη εμβολιασμού κατά την περίοδο που αρχίζει τουλάχιστον 30 ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επείγοντος εμβολιασμού και λήγει με την ολοκλήρωση κλινικής και ορολογικής έρευνας. 2.Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης διεξάγει έρευνα με σκοπό τον εντοπισμό των αγελών ζώων ευπαθών ειδών που ήλθαν σε επαφή με τον ιό του αφθώδους πυρετού χωρίς να παρουσιάσουν εμφανή κλινικά συμπτώματα αφθώδους πυρετού. Η εν λόγω έρευνα περιλαμβάνει κλινική εξέταση όλων των ζώων ευπαθών ειδών σε όλες τις αγέλες στη ζώνη εμβολιασμού και εργαστηριακές εξετάσεις σύμφωνα με την παράγραφο 3. 3.Οι εργαστηριακές εξετάσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση δοκιμών που πληρούν τα κριτήρια του Παραρτήματος ΧΙΙΙ για τις διαγνωστικές δοκιμές και εγκρίνονται με τη κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ, και πρέπει να πληρούν έναν από τους ακόλουθους όρους: 1)οι εξετάσεις για προσβολή από τον ιό του αφθώδους πυρετού, είτε με δοκιμασία για αντισώματα κατά των μη δομικών πρωτεϊνών του ιού του αφθώδους πυρετού, είτε με άλλη εγκεκριμένη μέθοδο, πληρούν τα κριτήρια για δειγματοληψία στις εκμεταλλεύσεις τα οποία ορίζονται στο σημείο 2.2 του Παραρτήματος ΙΙΙ. Όταν η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί επιπλέον ζώα-μάρτυρες, λαμβάνονται υπόψη οι όροι του Παραρτήματος V για την επανεισαγωγή ζώων στις προσβεβλημένες εκμεταλλεύσεις, 2)οι εξετάσεις για αντισώματα κατά των μη δομικών πρωτεϊνών του ιού του αφθώδους πυρετού πραγματοποιούνται σε δείγματα που λαμβάνονται από όλα τα εμβολιασμένα ζώα ευπαθών ειδών και από τους μη εμβολιασμένους απογόνους τους σε όλες τις αγέλες στη ζώνη εμβολιασμού. Άρθρο 55 (Άρθρο 57 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Ταξινόμηση των αγελών στη ζώνη εμβολιασμού(Φάση 2-Β) 1.Οι εκμεταλλεύσεις που έχουν ζώα ευπαθών ειδών: 1)ταξινομούνται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που αναφέρεται στο άρθρο 54, παράγραφος 2 και τα κριτήρια του Παραρτήματος Ι, 2)συμμορφώνονται προς τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 4. 2.Οι εκμεταλλεύσεις που έχουν ένα τουλάχιστον ζώο για το οποίο υπάρχει υπόνοια ότι έχει προσβληθεί και στις οποίες η παρουσία του ιού του αφθώδους πυρετού έχει επιβεβαιωθεί σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος Ι υπόκεινται στα μέτρα των άρθρων 10 και 19. 3.Οι εκμεταλλεύσεις οι οποίες έχουν ένα τουλάχιστον ζώο ευπαθούς είδους για το οποίο υπάρχει υπόνοια ότι έχει προσβληθεί μέσω προηγούμενης επαφής με τον ιό του αφθώδους πυρετού, αλλά στις οποίες έχει επιβεβαιωθεί, με περαιτέρω δοκιμές σε όλα τα ζώα ευπαθών ειδών που υπάρχουν στην εκμετάλλευση, η απουσία κυκλοφορούντος ιού του αφθώδους πυρετού, υπόκεινται τουλάχιστον στα ακόλουθα μέτρα: 1)τα ζώα ευπαθών ειδών της εκμετάλλευσης (1) είτε θανατώνονται και τα πτώματα υποβάλλονται σε επεξεργασία, (2) είτε τα ζώα ταξινομούνται και (i) τα ζώα που αντιδρούν θετικά σε μία τουλάχιστον από τις εγκεκριμένες δοκιμές που αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 θανατώνονται και τα πτώματά τους υποβάλλονται σε επεξεργασία, και (ii) τα υπόλοιπα ζώα ευπαθών ειδών της εκμετάλλευσης σφάζονται υπό συνθήκες εγκεκριμένες από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, 2)καθαρισμός και απολύμανση των εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 11 3)επανεισαγωγή ζώων στην εκμετάλλευση σύμφωνα με το Παράρτημα V. 4.Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης εξασφαλίζει ότι, στα προϊόντα που προέρχονται από ζώα ευπαθών ειδών και τα οποία παράγονται κατά την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 54, παράγραφος 1, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα: 1)το νωπό κρέας που παράγεται από τα ζώα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, περίπτωση 2, υποπερίπτωση ii) υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 53, παράγραφος 4 για κρέας μηρυκαστικών, και παράγραφος 6, για κρέας χοίρων, αντιστοίχως, 2)το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί από τα ζώα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, περίπτωση 2, υποπερίπτωση ii), υποβάλλονται σε μία τουλάχιστον από τις επεξεργασίες που ορίζονται στα Μέρη Α ή Β του Παραρτήματος ΙΧ, ανάλογα με τη σκοπούμενη χρήση τους και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52, παράγραφοι 4 έως 8. 5.Τα ζώα ευπαθών ειδών στις εκμεταλλεύσεις, στις οποίες η παρουσία παλαιότερης ή παρούσας προσβολής από τον ιό του αφθώδους πυρετού έχει αποκλεισθεί επίσημα σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 3, μπορούν να υπάγονται στα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 56. Άρθρο 56 (Άρθρο 58 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη εμβολιασμούμετά την ολοκλήρωση της έρευνας και της ταξινόμησης των εκμεταλλεύσεων και μέχρι την αποκατάσταση του καθεστώτος του απαλλαγμένου από κάθε μορφής προσβολή από αφθώδη πυρετό (Φάση 3) 1.Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης εξασφαλίζει ότι τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6 εφαρμόζονται στη ζώνη εμβολιασμού μετά την ολοκλήρωση των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 55 και έως ότου αποκατασταθεί το καθεστώς του απαλλαγμένου από κάθε μορφής προσβολή από αφθώδη πυρετό σύμφωνα με το άρθρο 57. 2.Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης εξασφαλίζει ότι μετακινήσεις ζώων ευπαθών ειδών μεταξύ εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται εντός της ζώνης εμβολιασμού, μπορούν να γίνουν μόνο εφόσον έχει εκδοθεί από αυτήν σχετική άδεια, κατά περίπτωση. 3.Απαγορεύεται η έξοδος ζώων ευπαθών ειδών από τη ζώνη εμβολιασμού. Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση αυτήν, είναι δυνατόν να επιτρέπεται η απευθείας μεταφορά σε σφαγείο προς άμεση σφαγή ζώων ευπαθών ειδών υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 53 παράγραφος 3. 4.Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση της παραγράφου 2, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης με κατά περίπτωση εκδιδόμενη άδεια, μπορεί να επιτρέψει τη μεταφορά μη εμβολιασμένων ζώων ευπαθών ειδών εφόσον: 1)εντός 24 ωρών από τη φόρτωση, όλα τα ζώα ευπαθών ειδών της εκμετάλλευσης έχουν υποβληθεί σε κλινική εξέταση και δεν έχουν εμφανίσει κλινικά συμπτώματα αφθώδους πυρετού, και 2)τα ζώα έχουν παραμείνει στην εκμετάλλευση προέλευσης επί 30 τουλάχιστον ημέρες κατά τη διάρκεια των οποίων κανένα ζώο ευπαθούς είδους δεν εισήχθη στην εκμετάλλευση, και 3)η εκμετάλλευση προέλευσης δεν βρίσκεται σε ζώνη προστασίας ή επιτήρησης, και 4)τα ζώα που προορίζονται για μεταφορά είτε υποβλήθηκαν ατομικά, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δοκιμές για την ανίχνευση του αντιγόνου του ιού και των αντισωμάτων κατά του ιού του αφθώδους πυρετού στο τέλος της περιόδου απομόνωσης, είτε διενεργήθηκε ορολογική έρευνα στην εκμετάλλευση αυτήν σύμφωνα με το σημείο 2.2. του Παραρτήματος ΙΙΙ ανεξαρτήτως είδους, 5)τα ζώα δεν έχουν εκτεθεί σε καμία πηγή μόλυνσης κατά τη μεταφορά τους από την εκμετάλλευση προέλευσης στον τόπο προορισμού. 5.Οι μη εμβολιασμένοι απόγονοι εμβολιασμένων θηλυκών ζώων απαγορεύεται να εγκαταλείπουν την εκμετάλλευση προέλευσης τους, εκτός εάν μεταφέρονται: 1)σε εκμετάλλευση εντός της ζώνης εμβολιασμού που έχει το ίδιο υγειονομικό καθεστώς με την εκμετάλλευση προέλευσης, 2)σε σφαγείο προς άμεση σφαγή, 3)σε εκμετάλλευση που υπέδειξε η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, από την οποία οι απόγονοι πρόκειται να αποσταλούν απευθείας στο σφαγείο, 4)σε οποιαδήποτε εκμετάλλευση, μετά την υποβολή τους με αρνητικό αποτέλεσμα σε ορολογική δοκιμή για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά του ιού του αφθώδους πυρετού, η οποία πραγματοποιήθηκε με δείγμα αίματος που ελήφθη στην εκμετάλλευση προέλευσης, πριν από την αποστολή τους. 6.Το νωπό κρέας που παράγεται από μη εμβολιασμένα ζώα ευπαθών ειδών, επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά εντός και εκτός της ζώνης εμβολιασμού υπό τους εξής όρους: 1)είτε έχουν εφαρμοσθεί, σε ολόκληρη τη ζώνη εμβολιασμού τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 3, είτε τα ζώα μεταφέρονται στο σφαγείο υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 3 ή την παράγραφο 4 περίπτωση δ), και 2)η εγκατάσταση λειτουργεί υπό αυστηρό κτηνιατρικό έλεγχο, 3)στην εγκατάσταση υποβάλλεται σε επεξεργασία μόνο νωπό κρέας από ζώα που αναφέρονται στο περίπτωση α), ή από ζώα που εκτρέφονται ή/και σφάζονται εκτός της ζώνης εμβολιασμού, ή νωπό κρέας που αναφέρεται στην παράγραφο 8, 4)όλα αυτά τα νωπά κρέατα πρέπει να φέρουν το σήμα καταλληλότητας σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΧΙ του Παραρτήματος Ι του προεδρικού διατάγματος 410/1994 (Α΄ 231), ή, στην περίπτωση κρέατος από άλλα δίχηλα, το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ του προεδρικού διατάγματος 11/1995 (Α΄ 5), ή, στην περίπτωση κιμά και παρασκευασμάτων κρέατος, το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο Κεφάλαιο VΙ του Παραρτήματος Ι του προεδρικού διατάγματος 289/1997 (Α΄ 210), 5)καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής, το νωπό κρέας ταυτοποιείται σαφώς, και μεταφέρεται και αποθηκεύεται χωριστά από κρέας που υπόκειται σε διαφορετικό υγειονομικό καθεστώς σύμφωνα με το παρόν διάταγμα. 7.Το νωπό κρέας που παράγεται από εμβολιασμένα ζώα ευπαθών ειδών ή από μη εμβολιασμένους οροθετικούς απογόνους εμβολιασμένων θηλυκών ζώων που σφάζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, πρέπει να φέρει το σήμα καταλληλότητας που αναφέρεται στο π.δ. 178/2005 (Α΄ 229) και πρέπει να αποθηκεύεται και να μεταφέρεται χωριστά από κρέας το οποίο δεν φέρει το σήμα αυτό, στη συνέχεια δε, να μεταφέρεται με σφραγισμένους περιέκτες σε εγκατάσταση την οποία ορίζει η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης προς επεξεργασία σύμφωνα με το σημείο 1, του Μέρους Α του Παραρτήματος VΙΙ του παρόντος διατάγματος. 8.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 7, το νωπό κρέας και τα καθαρισμένα εντόσθια που παράγονται από εμβολιασμένα μεγάλα και μικρά μηρυκαστικά ή από τους μη εμβολιασμένους οροθετικούς απογόνους τους μπορούν να διατίθενται στην αγορά εντός και εκτός της ζώνης εμβολιασμού, υπό τους εξής όρους: 1)η εγκατάσταση λειτουργεί υπό αυστηρό κτηνιατρικό έλεγχο, 2)στην εγκατάσταση μεταποιείται μόνο νωπό κρέας, πλην των εντοσθίων, το οποίο έχει υποβληθεί στην επεξεργασία που περιγράφεται στα σημεία 1, 3 και 4 του Μέρους Α του Παραρτήματος VΙΙΙ ή νωπό κρέας που αναφέρεται στην παράγραφο 6, ή παραγόμενο από ζώα τα οποία εκτρέφονται ή/και σφάζονται εκτός της ζώνης εμβολιασμού, 3)όλα αυτά τα νωπά κρέατα φέρουν το σήμα καταλληλότητας σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΧΙ του Παραρτήματος Ι του προεδρικού διατάγματος 410/1994 (Α΄ 231) ή, στην περίπτωση κρέατος από άλλα δίχηλα, το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ του προεδρικού διατάγματος 11/1995 (Α΄ 5), ή, στην περίπτωση κιμά και παρασκευασμάτων κρέατος, το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο Κεφάλαιο VΙ του Παραρτήματος Ι του προεδρικού διατάγματος 289/1997 (Α΄ 210), 4)καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής, το νωπό κρέας ταυτοποιείται σαφώς και μεταφέρεται και αποθηκεύεται χωριστά από κρέας διαφορετικού υγειονομικού καθεστώτος σύμφωνα με το παρόν διάταγμα. 9.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 7, το νωπό κρέας από εμβολιασμένους χοίρους και τους μη εμβολιασμένους οροθετικούς απογόνους τους, το οποίο παράγεται κατά τη διάρκεια της περιόδου από την έναρξη της έρευνας μέχρι την ολοκλήρωση των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 55 σε ολόκληρη τη ζώνη εμβολιασμού και μέχρι την παρέλευση τουλάχιστον 3 μηνών από την καταγραφή της τελευταίας εστίας στη ζώνη αυτή, μπορεί να διατίθεται μόνον στην εθνική αγορά εντός και εκτός της ζώνης εμβολιασμού, υπό τους εξής όρους: 1)η εγκατάσταση λειτουργεί υπό αυστηρό κτηνιατρικό έλεγχο, 2)στην εγκατάσταση μεταποιείται μόνο νωπό κρέας ζώων που προέρχονται από εκμεταλλεύσεις οι οποίες τηρούν τους όρους του άρθρου 55, παράγραφος 5 ή νωπό κρέας που προέρχεται από ζώα που έχουν εκτραφεί και σφαγεί εκτός της ζώνης εμβολιασμού, 3)όλα αυτά τα νωπά κρέατα φέρουν σήμα καταλληλότητας που θα αποφασισθεί σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 3 του π.δ. 178/2005 (Α΄ 229), 4)καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής, το νωπό κρέας ταυτοποιείται σαφώς και μεταφέρεται και αποθηκεύεται χωριστά από κρέας διαφορετικού υγειονομικού καθεστώτος σύμφωνα με το παρόν διάταγμα. 10.Για την επέκταση της εμπορίας του κρέατος, που αναφέρεται στην παράγραφο 9, σε μέρος του εδάφους της χώρας ή σε ολόκληρη τη χώρα, μπορεί να ζητείται η λήψη απόφασης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ. 11.Οι κανόνες για την αποστολή, από τη ζώνη εμβολιασμού, νωπού κρέατος από εμβολιασμένους χοίρους το οποίο παράγεται μετά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 9 μέχρις ότου αποκατασταθεί το καθεστώς απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 59, αποφασίζονται σύμφωνα με τη κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ. 12.Το κρέας που πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 6, της παραγράφου 8 και ανάλογα με την περίπτωση, της παραγράφου 10 και προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο, συνοδεύονται από πιστοποιητικό της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιτηρεί και εγκρίνει την πληρότητα των διαδικασιών ελέγχου της τοπικής κτηνιατρικής αρχής και στην περίπτωση του ενδοκοινοτικού εμπορίου κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή της Ε.Ε. τον κατάλογο των εγκαταστάσεων στις οποίες έχει δοθεί ειδική έγκριση για το σκοπό αυτό. 13.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 8, ειδικό σήμα καταλληλότητας, το οποίο δεν μπορεί να συγχέεται με το σήμα καταλληλότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 8, περίπτωση γ) και στην παράγραφο 9, περίπτωση γ), μπορεί να αποφασίζεται, σύμφωνα με τη κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ, για το νωπό κρέας μηρυκαστικών που δεν υποβάλλεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το Μέρος Α του Παραρτήματος VΙΙΙ, και για τον κιμά και τα παρασκευάσματα κρέατος που παράγονται από το κρέας αυτό, τα οποία προορίζονται για διάθεση στην αγορά συγκεκριμένης περιφέρειας. 14.Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία έχουν παραχθεί από εμβολιασμένα ζώα, μπορούν να διατίθενται στην αγορά εντός και εκτός της ζώνης εμβολιασμού, υπό τον όρο ότι, ανάλογα με την τελική χρήση τους είτε για ανθρώπινη κατανάλωση είτε όχι, έχουν υποβληθεί σε μία τουλάχιστον από τις επεξεργασίες που αναφέρονται στα Μέρη Α και Β του Παραρτήματος ΙΧ. Η εν λόγω επεξεργασία πρέπει να έχει γίνει σε εγκατάσταση η οποία βρίσκεται στη ζώνη εμβολιασμού ή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52, παράγραφοι 4 έως 7. 15.Για τη συλλογή και τη μεταφορά δειγμάτων νωπού γάλακτος ζώων ευπαθών ειδών, από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στην ζώνη επιτήρησης με προορισμό εργαστήριο διαφορετικό από κτηνιατρικό διαγνωστικό εργαστήριο που εγκρίνεται για τη διάγνωση του αφθώδους πυρετού και για την επεξεργασία του γάλακτος στα εργαστήρια αυτά, απαιτούνται επίσημη άδεια εκδιδόμενη από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και η λήψη των κατάλληλων μέτρων τα οποία θα περιγράφονται σαφώς στην εν λόγω άδεια, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε διασπορά του ιού του αφθώδους πυρετού. 16.Η διάθεση στην αγορά άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στις παραγράφους 6 έως 11 και 13 έως 15, υπόκειται στους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29, 30 και 40. ΤΜΗΜΑ 9 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΑΠΟ ΤΟΝ ΑΦΘΩΔΗ ΠΥΡΕΤΟ Άρθρο 57 (Άρθρο 59 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Αποκατάσταση του καθεστώτος απαλλαγής απόκάθε μορφής προσβολή από τον αφθώδη πυρετό Το καθεστώς της χώρας ή μιας περιφέρειας της χώρας ως απαλλαγμένης από κάθε μορφής προσβολή από τον αφθώδη πυρετό αποκαθίσταται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων που αναφέρονται στα άρθρα 58 και 59. Άρθρο 58 (Άρθρο 60 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Αποκατάσταση του καθεστώτος απαλλαγήςμετά από εκρίζωση του αφθώδους πυρετούχωρίς επείγοντα εμβολιασμό 1.Το έδαφος της χώρας ή μιας περιοχής της χώρας που έχει υπαχθεί σε καθεστώς περιφερειοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43, ανακτά το προηγούμενο καθεστώς απαλλαγής από κάθε μορφής προσβολή από τον αφθώδη πυρετό μετά την καταπολέμηση και εκρίζωση μίας ή περισσοτέρων εστιών αφθώδους πυρετού χωρίς εμβολιασμό εφόσον: 1)έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή όλων των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 34 και 42, καιβ) εφαρμόζεται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους όρους: (i) εκπληρώνονται οι σχετικές συστάσεις του Κεφαλαίου περί αφθώδους πυρετού, του Κώδικα Υγείας των Ζώων του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών, όπως ισχύει (ii) έχουν παρέλθει τουλάχιστον τρεις μήνες από την τελευταία καταγεγραμμένη εστία αφθώδους πυρετού και η κλινική και εργαστηριακή παρακολούθηση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ έχει επιβεβαιώσει την απουσία προσβολής από τον ιό του αφθώδους πυρετού στο έδαφος της χώρας ή της περιοχής. 2.Για την ανάκτηση του καθεστώτος απαλλαγής από κάθε μορφής προσβολή από τον αφθώδη πυρετό, εφαρμόζεται η πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ. Άρθρο 59 (Άρθρο 61 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Αποκατάσταση του καθεστώτος απαλλαγής μετάαπό εκρίζωση του αφθώδους πυρετού με εμβολιασμό 1.Το έδαφος της χώρας ή μιας περιοχής της χώρας που έχει υπαχθεί σε καθεστώς περιφερειοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43, ανακτά το προηγούμενο καθεστώς του απαλλαγμένου από κάθε μορφής προσβολή από αφθώδη πυρετό μετά την καταπολέμηση και εκρίζωση μίας ή περισσότερων εστιών αφθώδους πυρετού με εμβολιασμό υπό τους εξής όρους: 1)έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή όλων των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 34, 42, 52, 53, 54 και 55, και 2)εφαρμόζεται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους όρους: (i) εκπληρώνονται οι σχετικές συστάσεις του Κεφαλαίου περί αφθώδους πυρετού του Κώδικα Υγείας των Ζώων του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών, όπως τροποποιήθηκε τελευταία, (ii) έχουν παρέλθει τουλάχιστον τρεις μήνες από τη σφαγή του τελευταίου εμβολιασθέντος ζώου και έχει πραγματοποιηθεί ορολογική παρακολούθηση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 68, (iii) έχουν παρέλθει τουλάχιστον έξι μήνες από την τελευταία εστία αφθώδους πυρετού ή την ολοκλήρωση του επείγοντος εμβολιασμού, εάν αυτή είναι μεταγενέστερη, και, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 68, μια ορολογική έρευνα βασιζόμενη στην ανίχνευση αντισωμάτων κατά των μη δομικών πρωτεϊνών του ιού του αφθώδους πυρετού έχει αποδείξει την απουσία προσβολής στα εμβολιασμένα ζώα. 2.Για την ανάκτηση του καθεστώτος απαλλαγής από κάθε μορφής προσβολή από τον αφθώδη πυρετό, εφαρμόζεται η πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ. Άρθρο 60 (Άρθρο 62 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Τροποποιήσεις των μέτρων για την αποκατάσταση του καθεστώτος απαλλαγής από κάθε μορφής προσβολή από αφθώδη πυρετό 1.Κατά παρέκκλιση του άρθρου 58, οι περιορισμοί που επιβάλλονται με το παρόν διάταγμα, αίρονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ, μετά την εκπλήρωση των απαιτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 34 και 42 και την ολοκλήρωση της κλινικής και ορολογικής έρευνας και την επιβεβαίωση της απουσίας προσβολής από αφθώδη πυρετό. 2.Κατά παρέκκλιση του άρθρου 59, οι περιορισμοί που επιβάλλονται με το παρόν διάταγμα, αίρονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ, μετά την ολοκλήρωση της κλινικής και ορολογικής έρευνας που προβλέπεται στο άρθρο 54 και των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 55 και την επιβεβαίωση της απουσίας προσβολής από αφθώδη πυρετό. 3.Έως ότου αποκατασταθεί το καθεστώς απαλλαγής από κάθε μορφής προσβολή από αφθώδη πυρετό, σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Υγείας των Ζώων του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών, τα ζώα ευπαθών ειδών δεν μετακινούνται από το έδαφος της Χώρας, ή την περιοχή της Χώρας όπου εμφανίστηκε η εστία του Αφθώδους πυρετού, προς άλλο Κράτος Μέλος, με απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2003/85/ΕΚ, εκτός εάν τα ζώα αυτά: 1)δεν έχουν εμβολιασθεί και αποστέλλονται απευθείας σε σφαγείο προς άμεση σφαγή ή 2)έχουν απομονωθεί επί τουλάχιστον 30 ημέρες αμέσως πριν από τη φόρτωση και έχουν υποβληθεί σε ορολογική δοκιμή για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά των δομικών πρωτεϊνών του ιού του αφθώδους πυρετού η οποία διενεργήθηκε με αρνητικά αποτελέσματα σε δείγματα που ελήφθησαν κατά τις τελευταίες 10 ημέρες πριν από τη φόρτωση. 4.Με απόφαση που εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση με ικανοποιητικά αποτελέσματα, των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 55, σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ, έως ότου αποκατασταθεί το καθεστώς απαλλαγής από κάθε μορφής προσβολή από αφθώδη πυρετό, σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Υγείας των Ζώων του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών, η ακτίνα της επιτηρούμενης περιοχής γύρω από τη ζώνη εμβολιασμού που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 μειώνεται Άρθρο 61 (Άρθρο 63 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Πιστοποίηση των ζώων ευπαθών ειδώνκαι των προϊόντων που προέρχονταιαπό τα ζώα αυτά για το ενδοκοινοτικό εμπόριο Η συμπληρωματική πιστοποίηση για το ενδοκοινοτικό εμπόριο των ζώων ευπαθών ειδών ή των προϊόντων που προέρχονται από τα ζώα αυτά, η οποία απαιτείται σύμφωνα με το παρόν διάταγμα, εξακολουθεί να εφαρμόζεται, έως ότου το καθεστώς του εδάφους της χώρας, ή τμήματος του εδάφους της χώρας ως απαλλαγμένης από κάθε μορφής προσβολή από αφθώδη πυρετό αποκατασταθεί σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59. Άρθρο 62 (Άρθρο 64 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Μετακινήσεις εμβολιασμένων ζώων ευπαθών ειδών μετά την αποκατάσταση του καθεστώτος απαλλαγής από κάθε μορφής προσβολή από αφθώδη πυρετό 1.Απαγορεύεται η αποστολή σε άλλο κράτος μέλος ζώων ευπαθών ειδών που έχουν εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού. 2.Παρεκκλίσεις από την απαγόρευση της παραγράφου 1, θεσπίζονται με απόφαση που εκδίδεται, σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ, και αφορούν τα εμβολιασμένα ζώα ευπαθών ειδών που διατηρούνται σε ζωολογικούς κήπους και περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα διατήρησης των άγριων ζώων ή που διατηρούνται σε εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων υψηλού γενετικού δυναμικού, οι οποίες έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως πυρήνες αναπαραγωγής ζώων που είναι απαραίτητοι για την επιβίωση της φυλής, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Υγείας των Ζώων του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΜΗΜΑ 10 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΙΟΥΣ ΤΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ Άρθρο 63 (Άρθρο 65 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Εργαστήρια και εγκαταστάσεις που χειρίζονται ζώντες ιούς αφθώδους πυρετού α) Τα εργαστήρια και οι εγκαταστάσεις όπου γίνεται ο χειρισμός, για σκοπούς έρευνας, διάγνωσης ή παρασκευής ζώντων ιών αφθώδους πυρετού, του γονιδιώματός τους, αντιγόνων ή εμβολίων που παράγονται από τα αντιγόνα αυτά, υπόκεινται αυστηρά στον έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. β) Ο χειρισμός ζώντων ιών του αφθώδους πυρετού για σκοπούς έρευνας και διάγνωσης επιτρέπεται μόνον στα εγκεκριμένα εργαστήρια που απαριθμούνται στο Μέρος Α του Παραρτήματος ΧΙ. γ) Ο χειρισμός ζώντων ιών του αφθώδους πυρετού για την παρασκευή είτε αδρανοποιημένων αντιγόνων προς παραγωγή εμβολίων είτε εμβολίων και η σχετική έρευνα επιτρέπεται μόνον στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και εργαστήρια που απαριθμούνται στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΧΙ. δ) Τα εργαστήρια και οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στα σημεία β) και γ) οφείλουν να λειτουργούν τουλάχιστον σύμφωνα με τα πρότυπα βιοασφαλείας που προβλέπονται στο Παράρτημα ΧΙΙ. Άρθρο 64 (Άρθρο 66 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Έλεγχοι εργαστηρίων και εγκαταστάσεων που χειρίζονται ζώντες ιούς αφθώδους πυρετού Εμπειρογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής της Ε.Ε., σε συνεργασία με εκπροσώπους των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους για να διαπιστώνουν εάν τα συστήματα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια που αναφέρονται στα Μέρη Α και Β του Παραρτήματος ΧΙ πληρούν τα πρότυπα βιοασφαλείας που προβλέπονται στο Παράρτημα ΧΙΙ. Άρθρο 65 (Άρθρο 68 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Εθνικά εργαστήρια 1. 1)Οι εργαστηριακές εξετάσεις για τον αφθώδη πυρετό διενεργούνται μόνο σε εργαστήρια που εξουσιοδοτούνται για τη διενέργεια των εν λόγω εξετάσεων από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2)Οι εργαστηριακές εξετάσεις για την επιβεβαίωση της παρουσίας ιών του αφθώδους πυρετού ή άλλης φυσαλιδώδους νόσου διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 68, σε ένα από τα εργαστήρια που απαριθμούνται στο Μέρος Α του Παραρτήματος ΧΙ, 3)Το Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών ορίζεται ως εθνικό εργαστήριο αναφοράς και είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των προτύπων και των διαγνωστικών μεθόδων στη χώρα, 4)Το εν λόγω εθνικό εργαστήριο αναφοράς ασκεί τουλάχιστον τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που ορίζονται στο Παράρτημα ΧV, 5)Το εθνικό εργαστήριο αναφοράς που αναφέρεται στο σημείο γ) συνδέεται με το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 66 και ειδικότερα εξασφαλίζει την αποστολή των κατάλληλων δειγμάτων στο Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς. 2.Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1, σημείο γ) εθνικό εργαστήριο αναφοράς μπορεί να παρέχει υπηρεσίες εθνικού εργαστηρίου αναφοράς σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη. Εάν δεν λειτουργεί το εθνικό εργαστήριο αναφοράς για τη χώρα, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες του εθνικού εργαστηρίου αναφοράς ενός ή περισσοτέρων άλλων κρατών μελών. Η συνεργασία αυτή επισημοποιείται με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών της χώρας και του ή των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, η οποία κοινοποιείται στην Επιτροπή. Η εν λόγω συνεργασία εμφαίνεται στην ειδική στήλη του πίνακα στο Μέρος Α του Παραρτήματος ΧΙ. 3.Οι εργαστηριακές εξετάσεις που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα, πραγματοποιούνται εν πρώτοις για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της παρουσίας αφθώδους πυρετού και για τον αποκλεισμό άλλων φυσαλιδωδών ασθενειών. Όταν επιβεβαιωθεί μια εστία αφθώδους πυρετού και όταν ταυτοποιηθεί ο ορότυπος του ιού, τότε τα αντιγονικά χαρακτηριστικά του ιού καθορίζονται σε σχέση με τα εμβολιακά στελέχη αναφοράς, και εφόσον απαιτείται, με τη βοήθεια του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς. Δείγματα από κατοικίδια ζώα που εμφανίζουν συμπτώματα φυσαλιδώδους νόσου αλλά είναι αρνητικά στον ιό του αφθώδους πυρετού και, ανάλογα με την περίπτωση, στον ιό της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, αποστέλλονται στο Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς για περαιτέρω εξέταση. 4.Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με άλλες αρχές μεριμνά ώστε το εθνικό εργαστήριο αναφοράς της χώρας να είναι επαρκώς εξοπλισμένο και στελεχωμένο με τον κατάλληλο αριθμό εκπαιδευμένου προσωπικού για τη διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων που απαιτούνται σύμφωνα με το παρόν διάταγμα. Άρθρο 66 (Άρθρο 69 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς Το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ, για καθορισμένη περίοδο. Για τον ορισμό του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς λαμβάνονται υπόψη η τεχνική και επιστημονική ικανότητα του εργαστηρίου, η πείρα, το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού του, καθώς και η εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΧVΙ. Άρθρο 67 (Άρθρο 70 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Πρότυπα ασφαλείας και κατευθυντήριες γραμμέςγια την επιτήρηση, κώδικα συμπεριφοράςγια τα εγκεκριμένα εργαστήρια και εγκαταστάσεις που χειρίζονται ζώντες ιούς αφθώδους πυρετού Με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ, καθορίζονται: - Το Επιχειρησιακό Εγχειρίδιο Στοιχειωδών Προτύπων για τα εργαστήρια που χειρίζονται τον ιό του αφθώδους πυρετού in νitrο και in νiνο, - Οι κατευθυντήριες γραμμές για την επιτήρηση που απαιτείται για την αποκατάσταση του καθεστώτος απαλλαγμένου από αφθώδη πυρετό και μόλυνση, και - Ο ενιαίος κώδικας ορθής συμπεριφοράς για τα συστήματα ασφαλείας, που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια που απαριθμούνται στα Μέρη Α και Β του Παραρτήματος ΧΙ, ΤΜΗΜΑ 11 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ Άρθρο 68 (Άρθρο 71 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Πρότυπα και δοκιμές για τη διάγνωσητου αφθώδους πυρετού και για τη διαφορική διάγνωση από άλλες φυσαλιδώδεις νόσους 1.Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις διαγνωστικές δοκιμασίες και πρότυπα που ορίζονται στο Παράρτημα ΧΙΙΙ. 2.Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ιδίως σε σχέση με τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 54 παράγραφος 3, για την αγορά, την αποθήκευση και την προμήθεια, στα εθνικά εργαστήρια επαρκών ποσοτήτων ειδικών αντιδραστηρίων ή διαγνωστικών δοκιμών, εκδίδεται απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ, που περιλαμβάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις. 3.Το Επιχειρησιακό Εγχειρίδιο για τη διάγνωση του αφθώδους πυρετού και για τη διαφορική διάγνωση άλλων φυσαλιδωδών ασθενειών εκτός από τη φυσαλιδώδη των χοίρων, εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ. ΤΜΗΜΑ 12 ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ Άρθρο 69 (Άρθρο 72 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Σχέδια έκτακτης ανάγκης 1.Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει σχέδιο έκτακτης ανάγκης στο οποίο διευκρινίζονται τα μέτρα που απαιτούνται για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου πληροφόρησης και ετοιμότητας για τον αφθώδη πυρετό καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται σε περίπτωση εμφάνισης εστίας αφθώδους πυρετού. 2.Στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνονται δυνατότητες πρόσβασης σε όλες τις εγκαταστάσεις, διάθεση εξοπλισμού, προσωπικού και άλλου κατάλληλου υλικού που είναι απαραίτητα για την ταχεία και αποτελεσματική εκρίζωση μιας εστίας αφθώδους πυρετού, εξασφαλίζει το συντονισμό με τα γειτονικά κράτη μέλη και ενθαρρύνει τη συνεργασία με γειτονικές τρίτες χώρες. 3.Στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνονται τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται στην δυσμενέστερη περίπτωση που αναφέρεται στο σημείο 12 του Παραρτήματος ΧVΙΙ και αναφέρει: 1)τις ανάγκες σε εμβόλια που κρίνονται απαραίτητα σε περίπτωση επείγοντος εμβολιασμού, και 2)τις περιφέρειες που περιλαμβάνουν περιοχές με υψηλή πυκνότητα ζωικού πληθυσμού, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων του Παραρτήματος Χ. 4.Στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη κάθε βλάβης στο περιβάλλον που μπορεί να αποφευχθεί σε περίπτωση εμφάνισης εστίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το υψηλότερο επίπεδο καταπολέμησης της νόσου, και για τον περιορισμό στο ελάχιστο κάθε βλάβης που προκαλείται συνεπεία εμφάνισης εστίας, ιδίως εάν είναι αναγκαία η επιτόπου ταφή ή καύση των πτωμάτων νεκρών ή θανατωθέντων ζώων. 5.Τα κριτήρια και οι απαιτήσεις για την κατάρτιση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης είναι τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧVΙΙ. Τα εν λόγω κριτήρια και απαιτήσεις μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αφθώδους πυρετού και την πρόοδο που σημειώνεται στην ανάπτυξη μέτρων καταπολέμησης της νόσου και προστασίας του περιβάλλοντος. 6.Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης υποβάλλονται στην Επιτροπή της Ε.Ε. από τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς εξέταση και ιδίως για να διαπιστωθεί ότι το σχέδιο αυτό συμβιβάζεται με τα σχέδια των άλλων κρατών μελών. 7.Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που εγκρίνεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ, τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 8.Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποχρεούται να ανακοινώσει αμελλητί στην Επιτροπή τις σημαντικές τροποποιήσεις του εγκεκριμένου σχεδίου έκτακτης ανάγκης. 9.Το αναθεωρημένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης που εγκρίνεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ, ώστε να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της κατάστασης, τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 10.Ανά πενταετία, η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επαναθεωρεί το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ιδίως με βάση τις ασκήσεις συναγερμού σε πραγματικό χρόνο που αναφέρονται στο άρθρο 70, και το υποβάλλει στην Επιτροπή της Ε.Ε. προς έγκριση. Άρθρο 70 (Άρθρο 73 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Ασκήσεις συναγερμού σε πραγματικό χρόνο 1.Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεριμνά ώστε να πραγματοποιούνται ασκήσεις συναγερμού σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης και το Παράρτημα ΧVΙΙ. 2.Όταν είναι δυνατό και χρήσιμο, οι ασκήσεις συναγερμού σε πραγματικό χρόνο πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των γειτονικών κρατών μελών ή τρίτων χωρών. 3.Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει την Επιτροπή της Ε.Ε. για τα βασικά αποτελέσματα των ασκήσεων συναγερμού σε πραγματικό χρόνο. Οι πληροφορίες αυτές υποβάλλονται στην Επιτροπή της Ε.Ε. στο πλαίσιο των πληροφοριών που απαιτούνται από το άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος 308/2000 (Α΄ 252). ΤΜΗΜΑ 13 ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Άρθρο 71 (Άρθρο 74 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Εθνικό κέντρο καταπολέμησης της νόσου - Αρμοδιότητες και καθήκοντα 1.Το τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην περίπτωση εμφάνισης εστιών αφθώδους πυρετού, λειτουργεί παράλληλα ως εθνικό κέντρο καταπολέμησης της νόσου. Με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ορίζονται και άλλα πρόσωπα, υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία θα το στελεχώνουν κατά τη διάρκεια της κρίσεως. 2.Το εθνικό κέντρο καταπολέμησης της νόσου εν πρώτοις διευθύνει και παρακολουθεί τη λειτουργία των τοπικών κέντρων καταπολέμησης της νόσου που προβλέπονται στο άρθρο 73. Ορισμένες αρμοδιότητες που αρχικά ανατίθενται στο εθνικό κέντρο καταπολέμησης της νόσου μπορούν στη συνέχεια να μεταβιβάζονται στο τοπικό κέντρο καταπολέμησης της νόσου το οποίο λειτουργεί στο διοικητικό επίπεδο νομού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση ιστ) του π.δ. 308/2000 (Α΄ 252) ή σε υψηλότερο επίπεδο, υπό τον όρο ότι δεν παραβλάπτεται η επιτέλεση των καθηκόντων του εθνικού κέντρου καταπολέμησης της νόσου. 3.Το εθνικό κέντρο καταπολέμησης της νόσου είναι αρμόδιο τουλάχιστον για: 1)τον σχεδιασμό των αναγκαίων μέτρων καταπολέμησης, 2)την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω μέτρων από τα τοπικά κέντρα καταπολέμησης της νόσου, 3)την παροχή προσωπικού και άλλων πόρων στα τοπικά κέντρα καταπολέμησης της νόσου, 4)την παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή της Ε.Ε., στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στις λοιπές εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων περιβαλλοντικών αρχών και φορέων, καθώς και στους κτηνιατρικούς, γεωργικούς και εμπορικούς οργανισμούς και φορείς, 5)τη διοργάνωση εκστρατείας επείγοντος εμβολιασμού καθώς και για την οριοθέτηση ζωνών εμβολιασμού, 6)την άσκηση καθηκόντων συνδέσμου με τα διαγνωστικά εργαστήρια, 7)την άσκηση καθηκόντων συνδέσμου με τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές για το συντονισμό των ενεργειών για την κτηνιατρική και περιβαλλοντική ασφάλεια, 8)την άσκηση καθηκόντων συνδέσμου με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 9)την άσκηση καθηκόντων συνδέσμου με τα όργανα εφαρμογής του νόμου για την εξασφάλιση της κατάλληλης εφαρμογής ειδικών νομικών μέτρων. Άρθρο 72 (Άρθρο 75 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Εθνικό κέντρο καταπολέμησης της νόσου -Τεχνικές απαιτήσεις 1.Το εθνικό κέντρο καταπολέμησης της νόσου πρέπει να διαθέτει όλα τα αναγκαία μέσα, συμπεριλαμβανομένου προσωπικού, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, για τη διαχείριση μιας αποτελεσματικής εκστρατείας εκρίζωσης της νόσου. 2.Στα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής: 1)σύστημα ταυτοποίησης αγελών και εντοπισμού των ζώων, κατά προτίμηση μηχανογραφικό, 2)όλα τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων τηλεφώνων, τηλεομοιοτυπικών και, ει δυνατόν, μέσων επικοινωνίας με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 3)σύστημα επικοινωνίας που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τα τοπικά κέντρα καταπολέμησης της νόσου, τα εργαστήρια και τους λοιπούς σχετικούς οργανισμούς, κατά προτίμηση μηχανογραφικό, 4)χάρτες και άλλες πηγές πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διεύθυνση των μέτρων καταπολέμησης, 5)κοινό ημερολόγιο το οποίο τηρείται για την καταγραφή με χρονολογική σειρά όλων των συμβάντων που συνδέονται με μια εστία αφθώδους πυρετού και επιτρέπει τη σύνδεση και το συντονισμό των διαφόρων δραστηριοτήτων, 6)κατάλογοι εθνικών και διεθνών οργανισμών και εργαστηρίων που ενδιαφέρονται για την εμφάνιση μιας εστίας αφθώδους πυρετού και με τους οποίους πρέπει να υπάρξει επικοινωνία στην περίπτωση αυτή, 7)κατάλογοι προσωπικού και άλλων προσώπων που ενδέχεται να κληθούν αμέσως να εργασθούν στα τοπικά κέντρα καταπολέμησης της νόσου ή στις ομάδες εμπειρογνωμόνων που προβλέπονται στο άρθρο 76 σε περίπτωση εμφάνισης εστίας αφθώδους πυρετού, 8)κατάλογοι των αρμόδιων αρχών και φορέων προστασίας του περιβάλλοντος για επικοινωνία στην περίπτωση εμφάνισης εστίας αφθώδους πυρετού, 9)χάρτες που απεικονίζουν τις περιοχές με κατάλληλους χώρους επεξεργασίας, 10)κατάλογοι επιχειρήσεων επεξεργασίας οι οποίες έχουν άδεια να προβαίνουν σε επεξεργασία πτωμάτων ζώων και ζωικών αποβλήτων και οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση εμφάνισης εστίας αφθώδους πυρετού, με αναφορά ιδίως της δυναμικότητας, της διεύθυνσης και άλλων χρήσιμων για επικοινωνία στοιχείων τους, 11)κατάλογοι μέτρων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της διαρροής απολυμαντικών καθώς και της διαφυγής σωματικών ιστών και υγρών συνεπεία της αποσύνθεσης των πτωμάτων στο περιβάλλον, ιδίως στα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα. Άρθρο 73 (Άρθρο 76 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Τοπικό κέντρο καταπολέμησης της νόσου - σύσταση, αρμοδιότητες και καθήκοντα 1.Το τμήμα Υγείας των Ζώων της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, σε περίπτωση εμφάνισης εστίας ή εστιών αφθώδους πυρετού, λειτουργεί παράλληλα ως τοπικό κέντρο καταπολέμησης της νόσου. Με απόφαση του προϊσταμένου της νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, ορίζονται τα πρόσωπα, υπάλληλοι της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, ενδεχομένως αποσπασμένα και από άλλο νομό, τα οποία θα το στελεχώνουν κατά τη διάρκεια της κρίσεως. 2.Στο πλαίσιο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης οφείλει να εξασφαλίζει την χωροθέτηση του τοπικού κέντρου καταπολέμησης της νόσου, την οργάνωσή του, το προσωπικό, τα κτίρια, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, τα συστήματα διοίκησης, τις γραμμές επικοινωνίας καθώς και τους διαύλους πληροφόρησης. 3.Το τοπικό κέντρο καταπολέμησης της νόσου ενεργεί σε στενό συντονισμό και συνεργασία με το εθνικό κέντρο καταπολέμησης της νόσου, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 71, παράγραφος 3, περίπτωση β). 4.Το τοπικό κέντρο καταπολέμησης της νόσου πρέπει να διαθέτει την αναγκαία οργάνωση, για να εξασφαλίζει την έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα και εφαρμόζονται σε περίπτωση εμφάνισης εστίας αφθώδους πυρετού. Άρθρο 74 (Άρθρο 77 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Τοπικό κέντρο καταπολέμησης της νόσου - Τεχνικές απαιτήσεις 1.Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης εξασφαλίζουν ότι τα τοπικά κέντρα καταπολέμησης της νόσου διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, καθώς και σαφή διοικητική δομή και αποτελεσματική διοίκηση που διασφαλίζει την έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων που αφορούν την επιδημιολογική έρευνα, την προστασία του περιβάλλοντος, την επεξεργασία των πτωμάτων από τις προσβεβλημένες αγέλες, την επίσημη επιτήρηση των ζωνών, τον εντοπισμό της προέλευσης, τη σφαγή για λόγους καλής μεταχείρισης των ζώων και την επείγουσα σφαγή, τον καθαρισμό και την απολύμανση και άλλα μέτρα εξυγίανσης των εγκαταστάσεων, τον επείγοντα εμβολιασμό και όλες τις άλλες στρατηγικές αποφάσεις. 2.Τα τοπικά κέντρα καταπολέμησης της νόσου πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον: 1)μία τηλεφωνική γραμμή που προορίζεται αποκλειστικά για την επικοινωνία με το εθνικό κέντρο καταπολέμησης της νόσου και διαθέσιμες τηλεφωνικές γραμμές στις οποίες οι κτηνοτρόφοι και άλλοι κάτοικοι της υπαίθρου να μπορούν να λαμβάνουν επίκαιρες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα λαμβανόμενα μέτρα, 2)επιτόπιο προσωπικό, ικανό για άμεση ανάληψη καθηκόντων και εφοδιασμένο με τα απαραίτητα μέσα για επικοινωνία και αποτελεσματική διαχείριση όλων των αναγκαίων δεδομένων, 3)σύστημα καταγραφής στοιχείων και δεδομένων, κατά προτίμηση μηχανογραφικό, συνδεδεμένο, με το εθνικό κέντρο καταπολέμησης της νόσου και με όλες τις αναγκαίες βάσεις δεδομένων, με τα εργαστήρια και με τους λοιπούς οργανισμούς, 4)κοινό ημερολόγιο το οποίο τηρείται για την καταγραφή με χρονολογική σειρά όλων των συμβάντων που συνδέονται με μια εστία αφθώδους πυρετού και επιτρέπει τη σύνδεση και το συντονισμό των διαφόρων δραστηριοτήτων, 5)ενημερωμένους καταλόγους προσώπων, συμπεριλαμβανομένων κτηνιάτρων του ιδιωτικού τομέα, και τοπικών οργανισμών σε κάθε περιφέρεια, με τους οποίους θα υπάρξει επαφή και οι οποίοι ενδέχεται να συμμετάσχουν σε περίπτωση εμφάνισης εστίας αφθώδους πυρετού, 6)ενημερωμένους καταλόγους των εκμεταλλεύσεων στις οποίες ενδέχεται να εφαρμοσθούν οι διατάξεις των άρθρων 15 και 17 σε περίπτωση εμφάνισης εστίας αφθώδους πυρετού, 7)ενημερωμένες καταστάσεις πιθανών χώρων καύσης ή ταφής των ζώων που θανατώνονται σύμφωνα με το παρόν διάταγμα και που πρέπει να υποστούν επεξεργασία σύμφωνα με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, 8)ενημερωμένο κατάλογο των αρμόδιων περιβαλλοντικών αρχών σε κάθε νομό, καθώς και άλλων φορέων για το περιβάλλον, με τους οποίους πρέπει να υπάρξει επαφή και οι οποίοι πρόκειται να συμμετάσχουν σε περίπτωση εμφάνισης εστίας αφθώδους πυρετού, 9)χάρτες που απεικονίζουν κατάλληλους χώρους διάθεσης για την ταφή πτωμάτων ζώων, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν κίνδυνο βλάβης του περιβάλλοντος, ιδίως των επιφανειακών ή των υπόγειων υδάτων, 10)κατάλογο επιχειρήσεων επεξεργασίας και διάθεσης που έχουν άδεια να προβαίνουν στην επεξεργασία ή στη διάθεση πτωμάτων ζώων και ζωικών αποβλήτων, 11)κατάλογο μέτρων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της διαρροής απολυμαντικών καθώς και της διαφυγής σωματικών ιστών και υγρών συνεπεία της αποσύνθεσης των πτωμάτων στο περιβάλλον, ιδίως στα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα. Άρθρο 75 (Άρθρο 78 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Ομάδα εμπειρογνωμόνων 1.Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συγκροτείται επταμελής ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία απαρτίζεται από το Γενικό Διευθυντή Κτηνιατρικής, δύο επιδημιολόγους, δύο κτηνιάτρους και δύο ιολόγους και η οποία λειτουργεί διαρκώς με σκοπό τη διατήρηση της εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται για να εξασφαλίζεται η ετοιμότητα για το ενδεχόμενο εμφάνισης εστίας αφθώδους πυρετού. 2.Σε περίπτωση υπόνοιας για εμφάνιση εστίας αφθώδους πυρετού η ομάδα εμπειρογνωμόνων πρέπει τουλάχιστον: 1)να αξιολογεί την κλινική εικόνα και την επιδημιολογική κατάσταση, 2)να προσφέρει συμβουλές σε σχέση με τις δειγματοληψίες και τις αναλύσεις που χρειάζονται για τη διάγνωση του αφθώδους πυρετού, καθώς και σχετικά με τις πρόσθετες ενέργειες και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 3.Σε περίπτωση εμφάνισης εστίας αφθώδους πυρετού, η ομάδα εμπειρογνωμόνων πρέπει τουλάχιστον: 1)να προβαίνει, τουλάχιστον στο πρώτο κρούσμα και εάν χρειάζεται επιτόπου, σε αξιολόγηση της κλινικής εικόνας και ανάλυση της επιδημιολογικής έρευνας, ώστε να συλλέγει τα αναγκαία δεδομένα για να καθορίσει τα εξής: (i) την προέλευση της λοίμωξης, (ii) την ημερομηνία εισαγωγής του λοιμογόνου παράγοντα, (iii) την πιθανή εξάπλωση της νόσου, 2)να υποβάλλει έκθεση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και στο εθνικό κέντρο καταπολέμησης της νόσου, 3)να προσφέρει συμβουλές σχετικά με τις εξετάσεις ανίχνευσης, τις δειγματοληψίες, τις διαδικασίες δοκιμών, την καταπολέμηση και τα άλλα μέτρα που πρέπει να εφαρμοσθούν, καθώς και σχετικά με τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί, καθώς και συμβουλές για θέματα μέτρων βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις ή τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16, και σχετικά με τον επείγοντα εμβολιασμό, 4)να παρακολουθεί και να κατευθύνει την επιδημιολογική έρευνα, 5)να συμπληρώνει τα επιδημιολογικά δεδομένα με γεωγραφικά, μετεωρολογικά και άλλα αναγκαία στοιχεία, 6)να αναλύει τα επιδημιολογικά δεδομένα και να εκτελεί αξιολογήσεις κινδύνου σε τακτά διαστήματα, 7)να βοηθά ώστε η επεξεργασία των πτωμάτων ζώων και των ζωικών αποβλήτων να γίνεται με τις λιγότερες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. ΤΜΗΜΑ 14 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΩΝ Άρθρο 76 (Άρθρο 79 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Εθνικές τράπεζες αντιγόνων και εμβολίων 1.Στο πλαίσιο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης, μπορεί να περιλαμβάνεται η δημιουργία εθνικής τράπεζας αντιγόνων και εμβολίων και η αποθήκευση ποσοτήτων αντιγόνων ή εμβολίων που προορίζονται για επείγοντα εμβολιασμό, εγκεκριμένων σύμφωνα με την οδηγία 2001/82/ΕΚ. 2.Σε περίπτωση επείγοντος εμβολιασμού πρέπει να διατίθενται εγκαταστάσεις για τη συσκευασία και την αποθήκευση των εμβολίων. 3.Τα αντιγόνα και τα μορφοποιημένα εμβόλια στις εθνικές τράπεζες αντιγόνων και εμβολίων πρέπει να πληρούν τα στοιχειώδη πρότυπα που καθορίζονται για την κοινοτική τράπεζα αντιγόνων και εμβολίων όσον αφορά την ασφάλεια, τη στειρότητα και την περιεκτικότητα σε μη δομικές πρωτεΐνες. 4.Εάν δημιουργηθεί εθνική τράπεζα αντιγόνων και εμβολίων, η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει την Επιτροπή της Ε.Ε. σχετικά με τα αποθέματα αντιγόνου και εμβολίων που διατηρούνται. Οι πληροφορίες αυτές υποβάλλονται στην Επιτροπή της Ε.Ε. κάθε 12 μήνες στο πλαίσιο των πληροφοριών που απαιτούνται από το άρθρο 8 του π.δ. 308/2000 (Α΄ 252) Οι πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες και τους υποτύπους αντιγόνου ή εγκεκριμένων εμβολίων που αποθηκεύονται στην εθνική τράπεζα αντιγόνων και εμβολίων θεωρούνται διαβαθμισμένες πληροφορίες και ιδίως δεν δημοσιεύονται. Άρθρο 77 (Άρθρα 80, 81, 82, 83 και 84 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Προμήθεια αντιγόνων και εμβολίων Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και εφόσον η επιδημιολογική κατάσταση για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού το δικαιολογεί η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από αίτησή της προς την Επιτροπή της Ε.Ε., έχει πρόσβαση στην κοινοτική τράπεζα αντιγόνων και εμβολίων. α) Η κοινοτική τράπεζα αντιγόνων και εμβολίων δημιουργείται και λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ. β) Οι όροι προμήθειας και αποθήκευσης του συμπυκνωμένου και αδρανοποιημένου αντιγόνου κατά του ιού του αφθώδους πυρετού είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι προς τους όρους του σημείου 1 του Παραρτήματος ΧΙV. γ) Οι όροι μορφοποίησης, τελικής παρασκευής, εμφιάλωσης, επισήμανσης και παράδοσης εμβολίων που ανασυνιστώνται από τα αντιγόνα, είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι προς τους όρους του σημείου 2 του παραρτήματος ΧΙV. ΤΜΗΜΑ 15 ΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΖΩΙΚΑ ΕΙΔΗ Άρθρο 78 (Άρθρο 85 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Πρόσθετα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού 1.Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1774/2002 και των τυχόν εκτελεστικών κανονιστικών πράξεων, απαγορεύεται η διατροφή με υπολείμματα μαγειρείων σύμφωνα με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία σε όλα τα ζώα ανεξαρτήτως της χρήσης τους ή του τόπου όπου διατηρούνται αυτά τα ζώα. 2.Οι λεπτομερείς κανόνες για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού στα ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 2, περίπτωση α), δεύτερη φράση θεσπίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ. 3.Μόλις η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης πληροφορηθεί ότι υπάρχει υπόνοια ότι άγρια ζώα έχουν προσβληθεί από αφθώδη πυρετό, λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για να επιβεβαιώσει ή να αποκλείσει την παρουσία της νόσου με έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηριακών δοκιμών, σε όλα τα άγρια ζώα ευπαθών ειδών που σκοτώνονται με όπλο ή που βρίσκονται νεκρά. Ταυτόχρονα ενημερώνει τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και τους ιδιοκτήτες των ζώων ευπαθών ειδών και τους κυνηγούς, για την υπόνοια αυτήν. 4.Μόλις επιβεβαιωθεί πρωτογενές κρούσμα αφθώδους πυρετού σε άγρια ζώα, για να περιορισθεί η εξάπλωση της νόσου, η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εφαρμόζει αμέσως τα μέτρα που προβλέπονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος ΧVΙΙΙ και εκπονεί σχέδιο για την εκρίζωση του αφθώδους πυρετού σύμφωνα με το Μέρος Β του Παραρτήματος ΧVΙΙΙ, ενημερώνει δε τους ιδιοκτήτες των ζώων ευπαθών ειδών και τους κυνηγούς για το επιβεβαιωθέν κρούσμα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Άρθρο 79 (Άρθρο 86 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Κυρώσεις Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, των αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του από οποιοδήποτε όργανο της διοίκησης ή από την Επιτροπή της Ε.Ε., επιβάλλονται κυρώσεις οι οποίες πρέπει να είναι ανάλογες με τη ζημία που προκαλείται και αποτρεπτική επανάληψης από το ίδιο ή διαφορετικό πρόσωπο. Ειδικότερα επιβάλλονται α) οι κυρώσεις των άρθρων 3 παράγραφοι 3 και 4 και 11παράγραφος 2 του π.δ. 178/2005 (Α΄ 229), ή β) διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23 κεφάλαιο Α΄ παράγραφοι 3 και 5 και οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 23 κεφάλαιο Β΄ του ν. 248/1914 (Α΄ 110), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242). ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 80 (Άρθρο 91 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Καταργούμενες διατάξεις Από της ισχύος του παρόντος διατάγματος, κάθε αναφορά στο π.δ. 36/1987 (Α΄ 10) «Μέτρα για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 49/1992 (Α΄ 21) θεωρείται ως αναφορά στο παρόν διάταγμα. Άρθρο 81 (Παραρτήματα Ι έως και ΧVΙΙΙ της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) Παρατίθενται παρακάτω τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VΙ, VΙΙ, VΙΙΙ, ΙΧ, Χ, ΧΙ, ΧΙΙ, ΧΙΙΙ, ΧΙV, ΧV, ΧVΙ, ΧVΙΙ και ΧVΙΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος και έχουν ως ακολούθως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Εστία δηλώνεται όταν μια εκμετάλλευση πληροί ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 1.Έχει απομονωθεί ο ιός του αφθώδους πυρετού σε ένα ζώο, από προϊόν προερχόμενο από το ζώο αυτό ή από το περιβάλλον του. 2.Κλινικά συμπτώματα συμβατά με τη νόσο του αφθώδους πυρετού παρατηρούνται σε ζώο ευπαθούς είδους και έχει ανιχνευθεί και ταυτοποιηθεί το ιδιάζον ιικό αντιγόνο ή το ριβοζονουκλεϊνικό οξύ (RΝΑ) ενός ή περισσότερων οροτύπων του ιού του αφθώδους πυρετού σε δείγματα που έχουν συλλεγεί από το ζώο ή τα ζώα της ίδιας επιδημιολογικής ομάδας. 3.Παρατηρούνται σε ζώο ευπαθούς είδους κλινικά συμπτώματα συμβατά με τον αφθώδη πυρετό και το ζώο αυτό, ή άλλα ζώα της αγέλης, είναι θετικά σε εξέταση για αντισώματα κατά δομικών ή μη δομικών πρωτεϊνών του ιού του αφθώδους πυρετού, υπό τον όρο ότι μπορούν να αποκλεισθούν ως πιθανές αιτίες της οροθετικότητας ο προηγούμενος εμβολιασμός, υπολείμματα μητρικών αντισωμάτων ή μη ειδικές αντιδράσεις. 4.Ιδιάζον ιικό αντιγόνο ή το ιικό RΝΑ ενός ή περισσότερων οροτύπων του ιού του αφθώδους πυρετού έχει ανιχνευθεί και ταυτοποιηθεί σε δείγματα που έχουν συλλεγεί από ζώα ευπαθών ειδών και τα ζώα είναι θετικά σε εξέταση για αντισώματα κατά δομικών ή μη δομικών πρωτεϊνών του ιού του αφθώδους πυρετού, υπό τον όρο ότι, στην περίπτωση αντισωμάτων κατά δομικών πρωτεϊνών, μπορούν να αποκλεισθούν ως πιθανές αιτίες της οροθετικότητας ο προηγούμενος εμβολιασμός, υπολείμματα μητρικών αντισωμάτων ή μη ειδικές αντιδράσεις. 5.Έχει αποδειχθεί επιδημιολογική σχέση με επιβεβαιωμένη εστία αφθώδους πυρετού και ισχύει τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους όρους: 1)ένα ή περισσότερα ζώα είναι θετικά σε εξέταση για αντισώματα κατά δομικών ή μη δομικών πρωτεϊνών του ιού του αφθώδους πυρετού, υπό τον όρο ότι μπορούν να αποκλεισθούν ως πιθανές αιτίες της οροθετικότητας ο προηγούμενος εμβολιασμός, υπολείμματα μητρικών αντισωμάτων ή μη ειδικές αντιδράσεις, 2)ιδιάζον ιικό ή το ιικό RΝΑ ενός ή περισσότερων οροτύπων του ιού του αφθώδους πυρετού έχει ανιχνευθεί και ταυτοποιηθεί σε δείγματα που έχουν συλλεγεί από ένα ή περισσότερα ζώα ευπαθών ειδών, 3)σε ένα ή περισσότερα ζώα ευπαθών ειδών υπάρχουν ορολογικές ενδείξεις ενεργού λοίμωξης αφθώδους πυρετού, μέσω της ανίχνευσης ορομετατροπής από οροαρνητική σε οροθετική, σε εξέταση για αντισώματα κατά δομικών ή μη δομικών πρωτεϊνών του ιού του αφθώδους πυρετού και μπορούν να αποκλεισθούν ως πιθανές αιτίες της οροθετικότητας ο προηγούμενος εμβολιασμός, υπολείμματα μητρικών αντισωμάτων ή μη ειδικές αντιδράσεις. Όταν δεν μπορεί λογικά να αναμένεται προηγούμενη οροαρνητική κατάσταση, η εν λόγω ανίχνευση της ορομετατροπής πρέπει να διενεργείται σε ζεύγη δειγμάτων που έχουν συλλεγεί από τα ίδια ζώα δύο ή περισσότερες φορές που απέχουν χρονικά μεταξύ τους τουλάχιστον 5 ημέρες στην περίπτωση των δομικών πρωτεϊνών, και τουλάχιστον 21 ημέρες στην περίπτωση των μη δομικών πρωτεϊνών, 4)κλινικά συμπτώματα συμβατά με τον αφθώδη πυρετό παρατηρούνται σε ζώο ευπαθούς είδους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΙΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ 1.Εντός 24 ωρών από την επιβεβαίωση κάθε πρωτογενούς εστίας ή κρούσματος σε εγκατάσταση ή μεταφορικό μέσο που αναφέρονται στο άρθρο 16, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης υποχρεούται να κοινοποιεί στη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αυτή με τη σειρά της πληροφορεί την Επιτροπή της Ε.Ε. και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, μέσω του συστήματος κοινοποίησης των ασθενειών των ζώων το οποίο συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ: 1)την ημερομηνία αποστολής, 2)την ώρα αποστολής, 3)τη χώρα προέλευσης, 4)την ονομασία της νόσου και τον τύπο του ιού εάν αυτός είναι γνωστός, 5)τον αύξοντα αριθμό της εστίας, 6)τον τύπο της εστίας, 7)τον αριθμό αναφοράς της εστίας που συνδέεται με τη συγκεκριμένη εστία, 8)την περιφέρεια και τη γεωγραφική θέση της εκμετάλλευσης, 9)άλλη περιφέρεια που υπάγεται σε περιορισμούς, 10)την ημερομηνία επιβεβαίωσης και τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την επιβεβαίωση, 11)την ημερομηνία υπόνοιας, 12)την εκτιμώμενη ημερομηνία πρώτης προσβολής, 13)την προέλευση της νόσου, στο μέτρο που μπορεί να προσδιορισθεί, 14)τα ληφθέντα μέτρα καταπολέμησης της νόσου. 2.Όταν εκδηλώνονται πρωτογενείς εστίες ή κρούσματα σε εγκαταστάσεις ή μεταφορικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 16, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 1, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ενημερώνει τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αυτή με τη σειρά της διαβιβάζει στην Επιτροπή της Ε.Ε. και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών τις ακόλουθες πληροφορίες: 1)τον αριθμό ζώων κάθε ευπαθούς είδους στην εστία, ή τις εγκαταστάσεις και τα μεταφορικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 16, 2)για κάθε είδος και τύπο (αναπαραγωγής, πάχυνσης, σφαγής κλπ.), τον αριθμό των νεκρών ζώων ευπαθών ειδών στην εκμετάλλευση, το σφαγείο ή το μεταφορικό μέσο, 3)για κάθε τύπο (αναπαραγωγής, πάχυνσης, σφαγής κλπ.), το ποσοστό νοσηρότητας της νόσου και τον αριθμό των ζώων ευπαθών ειδών στα οποία επιβεβαιώθηκε η παρουσία αφθώδους πυρετού, 4)τον αριθμό των ζώων ευπαθών ειδών που θανατώθηκαν στην εστία, το σφαγείο ή το μεταφορικό μέσο, 5)τον αριθμό πτωμάτων που έχουν υποστεί επεξεργασία και καταστροφή, 6)την απόσταση της εστίας από την πλησιέστερη εκμετάλλευση στην οποία εκτρέφονται ζώα ευπαθών ειδών, 7)σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η παρουσία αφθώδους πυρετού σε σφαγείο ή σε μεταφορικό μέσο, τη γεωγραφική θέση της ή των εκμεταλλεύσεων προέλευσης των προσβεβλημένων ζώων ή των πτωμάτων τους. 3.Όταν εκδηλώνονται δευτερογενείς εστίες, οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να διαβιβάζονται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ. 4.Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ενημερώνει τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αυτή με τη σειρά της εξασφαλίζει ότι, το συντομότερο δυνατό μετά την παροχή των πληροφοριών σχετικά με μία εστία ή κρούσμα αφθώδους πυρετού σε μια εκμετάλλευση, σφαγείο ή μεταφορικό μέσο, σύμφωνα με τα σημεία 1, 2 και 3, υποβάλλεται γραπτή έκθεση στην Επιτροπή της Ε.Ε. και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, η οποία περιέχει τουλάχιστον: 1)την ημερομηνία θανάτωσης των ζώων ευπαθών ειδών στην εκμετάλλευση, το σφαγείο ή το μεταφορικό μέσο και την ημερομηνία επεξεργασίας των πτωμάτων τους, 2)τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργήθηκαν σε δείγματα που ελήφθησαν κατά τη θανάτωση των ζώων ευπαθών ειδών, 3)στις περιπτώσεις που έχει εφαρμοσθεί η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 17, τον αριθμό των ζώων ευπαθών ειδών που έχουν θανατωθεί και υποστεί επεξεργασία και τον αριθμό των ζώων ευπαθών ειδών που πρόκειται να σφαγούν αργότερα, καθώς και την προθεσμία που έχει ορισθεί για τη σφαγή τους, 4)κάθε πληροφορία που σχετίζεται με την πιθανή προέλευση της νόσου ή την πραγματική προέλευσή της, εάν έχει επιβεβαιωθεί, 5)όταν εκδηλώνεται πρωτογενής εστία ή κρούσμα αφθώδους πυρετού σε σφαγείο ή μεταφορικό μέσο, τον γενετικό τύπο του ιού που είναι υπεύθυνος για την εστία ή το κρούσμα, 6)όταν έχουν θανατωθεί ζώα ευπαθών ειδών σε εκμεταλλεύσεις επαφής ή σε εκμεταλλεύσεις με ζώα ευπαθών ειδών για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό του αφθώδους πυρετού, πληροφορίες σχετικά με: i) την ημερομηνία θανάτωσης και τον αριθμό των ζώων ευπαθών ειδών κάθε κατηγορίας που θανατώθηκαν σε κάθε εκμετάλλευση, σε περιπτώσεις που δεν θανατώθηκαν ζώα ευπαθών ειδών σε εκμεταλλεύσεις επαφής, πρέπει να δίδονται πληροφορίες για τους λόγους που δικαιολογούν αυτή την απόφαση, ii) την επιδημιολογική σχέση μεταξύ της εστίας ή του κρούσματος αφθώδους πυρετού και κάθε εκμετάλλευσης επαφής ή τους λόγους που δημιούργησαν την υπόνοια παρουσίας αφθώδους πυρετού σε κάθε ύποπτη εκμετάλλευση, iii) τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν στα δείγματα, τα οποία ελήφθησαν από τα ζώα ευπαθών ειδών στις εκμεταλλεύσεις και κατά τη στιγμή της θανάτωσής τους. 5.Όταν το Σύστημα Κοινοποίησης των Ασθενειών των Ζώων δεν λειτουργεί προσωρινά για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλα μέσα επικοινωνίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) ΕΡΕΥΝΑ 1.Κλινική εξέταση 1.1. Οι εκμεταλλεύσεις πρέπει να υποβάλλονται σε κλινική εξέταση όλων των ζώων ευπαθών ειδών για σημεία ή συμπτώματα αφθώδους πυρετού. 1.2. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στα ζώα που ενδέχεται με υψηλή πιθανότητα να έχουν εκτεθεί στον ιό του αφθώδους πυρετού, ιδίως λόγω μεταφοράς από εκμεταλλεύσεις με υποψία κρούσματος, ή λόγω στενής επαφής με πρόσωπα ή εξοπλισμό που ήλθαν σε στενή επαφή με εκμεταλλεύσεις με υποψία κρούσματος. 1.3. Η κλινική εξέταση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη μετάδοση του αφθώδους πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου επώασης που αναφέρεται στο άρθρο 2 περίπτωση η), και τον τρόπο με τον οποίον εκτρέφονται τα ζώα των ευπαθών ειδών. 1.4. Τα σχετικά μητρώα που τηρούνται στην εκμετάλλευση πρέπει να εξετάζονται λεπτομερώς, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία που απαιτούνται από την κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά την υγεία των ζώων και, εφόσον υπάρχουν, για την νοσηρότητα, τη θνησιμότητα και τις αποβολές, τις κλινικές παρατηρήσεις, τις μεταβολές στην παραγωγικότητα και την πρόσληψη τροφής, την αγορά ή την πώληση ζώων, τις επισκέψεις προσώπων που ενδέχεται να είναι μολυσμένα και άλλες σημαντικές πληροφορίες για το ιστορικό. 2.Διαδικασίες Δειγματοληψίας 2.1. Γενικές διατάξεις 2.1.1. Οι ορολογικές δειγματοληψίες πραγματοποιούνται: 2.1.1.1. σύμφωνα με τις συστάσεις της επιδημιολογικής ομάδας που συνιστάται στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στο άρθρο 75, και 2.1.1.2. για την υποστήριξη του εντοπισμού της προέλευσης και της παροχής αποδείξεων, λαμβανομένου επίσης υπόψη του ορισμού του Παραρτήματος Ι, για την απουσία προηγούμενης μόλυνσης. 2.1.2. Όταν η δειγματοληψία γίνεται στο πλαίσιο της παρακολούθησης της νόσου μετά την εμφάνιση εστίας, οι ενέργειες αρχίζουν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 21 ημερών από την καταστροφή των ευπαθών ζώων από την ή τις προσβεβλημένες εκμεταλλεύσεις και την πραγματοποίηση προκαταρκτικού καθαρισμού και απολύμανσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Παράρτημα. 2.1.3. Πραγματοποιείται δειγματοληψία από ζώα ευπαθών ειδών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος σε κάθε περίπτωση που στην εστία ευρίσκονται αιγοπρόβατα ή άλλα ευπαθή ζώα που δεν παρουσιάζουν σαφή κλινικά συμπτώματα, και ιδίως όταν τα ζώα αυτά έχουν απομονωθεί από βοοειδή και χοίρους. 2.2. Δειγματοληψίες στις εκμεταλλεύσεις Στις εκμεταλλεύσεις όπου υπάρχει υπόνοια παρουσίας αφθώδους πυρετού χωρίς να υπάρχουν κλινικά συμπτώματα, τα αιγοπρόβατα και, κατόπιν συστάσεως της επιδημιολογικής ομάδας, άλλα ευπαθή είδη πρέπει να εξετάζονται βάσει πρωτοκόλλου δειγματοληψίας κατάλληλου για την ανίχνευση επιπολασμού 5 % με επίπεδο εμπιστοσύνης τουλάχιστον 95 %. 2.3. Δειγματοληψίες στις ζώνες προστασίας Για να αποφασιστεί η κατάργηση σύμφωνα με το άρθρο 34 των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 19 έως 33, όλες οι εκμεταλλεύσεις εντός της περιμέτρου της ζώνης προστασίας, στις οποίες τα αιγοπρόβατα δεν έχουν έλθει σε άμεση και στενή επαφή με βοοειδή κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τουλάχιστον 21 ημερών πριν από τη λήψη των δειγμάτων, πρέπει να εξετάζονται βάσει πρωτοκόλλου δειγματοληψίας κατάλληλου για την ανίχνευση επιπολασμού της νόσου 5 % με επίπεδο εμπιστοσύνης τουλάχιστον 95 %. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης μπορούν να αποφασίζουν, όταν το επιτρέπουν οι επιδημιολογικές περιστάσεις, ιδίως δε κατ’ εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 34, παράγραφος 1, περίπτωση β), ότι τα δείγματα λαμβάνονται 14 τουλάχιστον ημέρες μετά την εξάλειψη των ευπαθών ζώων στις προσβεβλημένες εκμεταλλεύσεις και τη διενέργεια προκαταρκτικού καθαρισμού και απολύμανσης, υπό τον όρον ότι η δειγματοληψία πραγματοποιείται σύμφωνα με το σημείο 2.3, με τη χρήση στατιστικών παραμέτρων κατάλληλων για την ανίχνευση επιπολασμού της νόσου εντός της αγέλης 2 % με επίπεδο εμπιστοσύνης τουλάχιστον 95 %. 2.4. Δειγματοληψίες στις ζώνες επιτήρησης Για να αποφασιστεί η κατάργηση, σύμφωνα με το άρθρο 42, των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 35 έως 41, πρέπει να εξετάζονται οι εκμεταλλεύσεις εντός της περιμέτρου της ζώνης επιτήρησης, στις οποίες υπάρχει υπόνοια παρουσίας αφθώδους πυρετού χωρίς να υπάρχουν κλινικά συμπτώματα, ιδίως όπου εκτρέφονται αιγοπρόβατα. Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας αρκεί το υπόδειγμα της πολυσταδιακής δειγματοληψίας, υπό τον όρο ότι τα δείγματα λαμβάνονται: 2.4.1. από εκμεταλλεύσεις σε όλες τις διοικητικές ενότητες εντός της περιμέτρου της ζώνης στην οποία τα αιγοπρόβατα δεν έχουν έλθει σε άμεση και στενή επαφή με βοοειδή κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τουλάχιστον 30 ημερών πριν από τη λήψη των δειγμάτων, και 2.4.2. από όσες εκμεταλλεύσεις από τις αναφερόμενες ανωτέρω χρειάζεται να ανιχνευθεί, με επίπεδο εμπιστοσύνης τουλάχιστον 95%, τουλάχιστον 1 προσβεβλημένη εκμετάλλευση εφόσον ο εκτιμώμενος επιπολασμός της νόσου ήταν 2 % με ίση κατανομή στη ζώνη, και 2.4.3. από όσα αιγοπρόβατα ανά εκμετάλλευση χρειάζεται για να ανιχνευθεί επιπολασμός της νόσου εντός της αγέλης 5 % με επίπεδο εμπιστοσύνης τουλάχιστον 95 %, και από όλα τα αιγοπρόβατα εάν υπάρχουν λιγότερα από 15 αιγοπρόβατα στην εκμετάλλευση. 2.5. Δειγματοληψίες για παρακολούθηση 2.5.1. Για την παρακολούθηση των περιοχών εκτός των ζωνών που οριοθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19, και ιδίως για την απόδειξη της απουσίας λοίμωξης στον πληθυσμό αιγοπροβάτων που δεν βρίσκεται σε άμεση και στενή επαφή με μη εμβολιασμένα βοοειδή ή χοίρους, εφαρμόζεται ένα πρωτόκολλο δειγματοληψίας που συνιστάται για σκοπούς παρακολούθησης από το Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών, ή ένα πρωτόκολλο δειγματοληψίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2.4, με τη διαφορά σε σύγκριση με την παράγραφο 2.4.2 ότι ο εκτιμώμενος επιπολασμός στην αγέλη καθορίζεται σε 1 %. 3.Ο αριθμός δειγμάτων που υπολογίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σημείων 2.2, 2.3 και 2.4.3 αυξάνεται ώστε να ληφθεί υπόψη η αποδεδειγμένη διαγνωστική ευαισθησία της χρησιμοποιούμενης δοκιμής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (παράρτημα ΙV της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 1.Γενικές αρχές και διαδικασίες 1.1. Οι εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης που προβλέπονται στο άρθρο 11 πραγματοποιούνται υπό επίσημη επίβλεψη και σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου. 1.2. Τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται καθώς και οι πυκνότητά τους πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. για να εξασφαλίζεται η καταστροφή του ιού του αφθώδους πυρετού. 1.3. Η δραστικότητα των απολυμαντικών δεν πρέπει να υποβαθμίζεται λόγω μακροχρόνιας αποθήκευσης. 1.4. Η επιλογή απολυμαντικών και διαδικασιών απολύμανσης πρέπει να γίνεται συνεκτιμώντας τη φύση των κτιρίων, των οχημάτων και των αντικειμένων που πρόκειται να απολυμανθούν. 1.5. Οι συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται τα απολιπαντικά και τα απολυμαντικά πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν βλάπτεται η αποτελεσματικότητά τους. Ειδικότερα, πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές παράμετροι που ορίζει ο παρασκευαστής, όπως πίεση, ελάχιστη θερμοκρασία και απαιτούμενος χρόνος επαφής. Η δραστικότητα του απολυμαντικού δεν πρέπει να υποβαθμίζεται λόγω αλληλεπίδρασης με άλλες ουσίες, όπως απολιπαντικά. 1.6. Ανεξάρτητα από το απολυμαντικό που χρησιμοποιείται, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες: 1.6.1. προσεκτικός εμποτισμός της στρωμνής, καθώς και των κοπράνων με το απολυμαντικό, 1.6.2. πλύση και καθαρισμός με προσεκτικό βούρτσισμα και τρίψιμο όλων των επιφανειών που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί και ιδίως του εδάφους, των δαπέδων, των κεκλιμένων διαδρόμων και των τοίχων μετά την απομάκρυνση ή την αποσυναρμολόγηση, εάν είναι δυνατόν, του εξοπλισμού ή των εγκαταστάσεων που διαφορετικά θα εμπόδιζαν τις διαδικασίες αποτελεσματικού καθαρισμού και απολύμανσης, 1.6.3. στη συνέχεια, εκ νέου χρήση απολυμαντικού για το ελάχιστο διάστημα επαφής που ορίζεται στις συστάσεις των παρασκευαστών, 1.6.4. το νερό που χρησιμοποιείται για τις εργασίες καθαρισμού πρέπει να αποβάλλεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος διάδοσης του ιού του αφθώδους πυρετού και σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου. 1.7. Όταν η πλύση πραγματοποιείται με υγρά υπό πίεση και μετά την απολύμανση, πρέπει να αποφεύγεται η εκ νέου μόλυνση των τμημάτων που είχαν προηγουμένως καθαριστεί ή απολυμανθεί. 1.8. Πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η πλύση, η απολύμανση ή η καταστροφή του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων, των αντικειμένων ή των διαμερισμάτων που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί. 1.9. Ο καθαρισμός και η απολύμανση που απαιτούνται στο πλαίσιο του παρόντος διατάγματος πρέπει να καταγράφονται στο μητρώο της εκμετάλλευσης ή, στην περίπτωση οχημάτων, στο ημερολόγιο, και, όταν απαιτείται επίσημη έγκριση, να πιστοποιούνται από τον επιβλέποντα επίσημο κτηνίατρο. 2.Ειδικές διατάξεις για τον καθαρισμό και την απολύμανση προσβεβλημένων εκμεταλλεύσεων 2.1. Προκαταρκτικός καθαρισμός και απολύμανση 2.1.1. Κατά τη θανάτωση των ζώων, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποφεύγεται ή να περιορίζεται στο ελάχιστο η διασπορά του ιού του αφθώδους πυρετού. Μεταξύ άλλων, πρέπει να προβλέπεται η εγκατάσταση προσωρινού εξοπλισμού απολύμανσης, η προμήθεια προστατευτικού ρουχισμού, καταιωνιστήρων, η απολύμανση του χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού, των οργάνων και εγκαταστάσεων και η διακοπή της παροχής ρεύματος στο σύστημα εξαερισμού. 2.1.2. Τα πτώματα των θανατωθέντων ζώων πρέπει να ψεκάζονται με απολυμαντικό και να απομακρύνονται από την εκμετάλλευση με καλυμμένους και στεγανούς περιέκτες προς επεξεργασία και καταστροφή. 2.1.3. Μόλις τα πτώματα των ζώων ευπαθών ειδών απομακρυνθούν για καταστροφή και μεταποίηση και διάθεση, τα μέρη της εκμετάλλευσης στα οποία στεγάζονταν τα ζώα αυτά καθώς και κάθε μέρος άλλων κτιρίων, αυλών κλπ., το οποίο μολύνθηκε κατά τη θανάτωση, τη σφαγή ή τη μεταθανάτια επιθεώρηση, πρέπει να ψεκάζεται με απολυμαντικό εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό. 2.1.4. Οι ιστοί και το αίμα το οποίο ενδεχομένως χύθηκε κατά τη σφαγή ή κατά την μεταθανάτια επιθεώρηση καθώς και κάθε ακαθαρσία κτιρίων, αυλών, εργαλείων κλπ., πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά και η καταστροφή τους να γίνεται μαζί με τα πτώματα. 2.1.5. Το χρησιμοποιούμενο απολυμαντικό πρέπει να παραμένει στην απολυμαινόμενη επιφάνεια επί 24 τουλάχιστον ώρες. 2.2. Τελικός καθαρισμός και απολύμανση 2.2.1. Το λίπος και οι ακαθαρσίες πρέπει να αφαιρούνται από όλες τις επιφάνειες με απολιπαντικό, στη συνέχεια δε οι επιφάνειες πρέπει να πλένονται με κρύο νερό. 2.2.2. Μετά το πλύσιμο με κρύο νερό, πραγματοποιείται περαιτέρω ψεκασμός με απολυμαντικό. 2.2.3. Μετά από επτά ημέρες, οι εγκαταστάσεις καθαρίζονται και πάλι με απολιπαντικό, ξεπλένονται με κρύο νερό, ψεκάζονται με απολυμαντικό και ξεπλένονται πάλι με κρύο νερό. 3.Απολύμανση μολυσμένης στρωμνής, κόπρου και κοπρολυμάτων 3.1. Η στερεά φάση της κόπρου και της χρησιμοποιημένης στρωμνής στοιβάζονται, κατά προτίμηση με την προσθήκη 100 χλγ κόκκων άσβεστου ασβέστη ανά 1 m3 κόπρου, για να αποσυντεθούν εξασφαλίζοντας θερμοκρασία τουλάχιστον 70°C σε ολόκληρο το σωρό, ψεκάζονται με απολυμαντικό και δεν χρησιμοποιούνται για περίοδο τουλάχιστον 42 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο σωρός πρέπει είτε να καλύπτεται είτε να αναστοιβάζεται για να εξασφαλίζεται θερμική επεξεργασία όλων των στρωμάτων. 3.2. Η υγρή φάση των κοπρολυμάτων αποθηκεύεται για περίοδο τουλάχιστον 42 ημερών από την τελευταία προσθήκη μολυσματικού υλικού. Η περίοδος αυτή μπορεί να παρατείνεται εάν τα κοπρολύματα είναι πολύ μολυσμένα ή σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών. Η περίοδος αυτή μπορεί να συντομεύεται εάν έχει προστεθεί απολυμαντικό, έτσι ώστε να μεταβληθεί το pΗ σε όλη την ουσία σε βαθμό ικανό να καταστρέψει τον ιό του αφθώδους πυρετού. 4.Ειδικές περιπτώσεις 4.1. Όταν, για τεχνικούς λόγους ή για λόγους ασφάλειας, οι διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρόν διάταγμα, τα κτίρια ή οι εγκαταστάσεις πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο για να αποφεύγεται η διάδοση του ιού του αφθώδους πυρετού, πρέπει δε να παραμένουν κενά ζώων ευπαθών ειδών επί 1 τουλάχιστον έτος. 4.2. Κατά παρέκκλιση από τα σημεία 2.1 και 2.2, στην περίπτωση υπαίθριων εκμεταλλεύσεων, μπορεί να ορίζονται ειδικές διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης, λαμβανόμενων υπόψη του τύπου εκμετάλλευσης και των κλιματικών συνθηκών. 4.3. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 3, μπορεί να καθορίζονται ειδικές διαδικασίες για την απολύμανση της κόπρου βάσει επιστημονικών αποδείξεων ότι η διαδικασία εξασφαλίζει αποτελεσματική καταστροφή του ιού του αφθώδους πυρετού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (παράρτημα V της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 1.Γενικές αρχές 1.1. Η επανεισαγωγή ζώων στην εκμετάλλευση δεν επιτρέπεται πριν την πάροδο 21 ημερών από την ολοκλήρωση της τελικής απολύμανσης της εκμετάλλευσης. 1.2. Ζώα για την ανασύσταση της αγέλης μπορούν να εισάγονται μόνον υπό τους εξής όρους: 1.2.1. τα ζώα δεν πρέπει να προέρχονται από περιοχές που υπόκεινται σε υγειονομικούς περιορισμούς σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό, 1.2.2. οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές πρέπει να είναι βέβαιες ότι τυχόν εναπομένων ιός του αφθώδους πυρετού μπορεί να ανιχνευθεί στα ζώα που προορίζονται προς επανεισαγωγή στην εκμετάλλευση είτε, στην περίπτωση βοοειδών ή χοίρων, βάσει κλινικών συμπτωμάτων, είτε, στην περίπτωση άλλων ειδών ευπαθών στον αφθώδη πυρετό, μέσω εργαστηριακών ερευνών οι οποίες διεξάγονται στο τέλος της περιόδου επιτήρησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1.3, 1.2.3. για να εξασφαλισθεί η κατάλληλη ανοσολογική αντίδραση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.2.στα ζώα που προορίζονται για επανεισαγωγή στην εκμετάλλευση, αυτά πρέπει: 1.2.3.1. είτε να προέρχονται από εκμετάλλευση που βρίσκεται σε περιοχή ακτίνας τουλάχιστον 10 χλμ από την εκμετάλλευση αυτήν, εντός της οποίας δεν εμφανίστηκε εστία αφθώδους πυρετού επί 30 τουλάχιστον ημέρες, 1.2.3.2. είτε τα ζώα να έχουν υποβληθεί, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δοκιμή που περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙΙΙ για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά του ιού του αφθώδους πυρετού, η οποία πραγματοποιείται σε δείγματα που λαμβάνονται πριν από την εισαγωγή στην εκμετάλλευση. 1.3. Ανεξάρτητα από το είδος της εκτροφής που εφαρμόζεται στην εκμετάλλευση, η επανεισαγωγή ζώων πρέπει να συμμορφώνεται προς τις ακόλουθες διαδικασίες: 1.3.1. τα ζώα πρέπει να εισάγονται σε όλες τις μονάδες και όλα τα κτίρια της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης, 1.3.2. στην περίπτωση εκμετάλλευσης που αποτελείται από περισσότερες της μίας μονάδες ή κτίρια, η επανεισαγωγή δεν απαιτείται να γίνει ταυτόχρονα σε όλες τις μονάδες ή κτίρια. Εντούτοις, κανένα ζώο των ευπαθών ειδών στον αφθώδη πυρετό δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψει την εκμετάλλευση, έως ότου όλα τα επανεισαχθέντα ζώα σε όλες τις μονάδες και τα κτίρια δεν έχουν συμπληρώσει όλες τις διαδικασίες επανεισαγωγής. 1.3.3. τα ζώα πρέπει να υποβάλλονται σε κλινική εξέταση ανά τριήμερο κατά το διάστημα των πρώτων 14 ημερών μετά την εισαγωγή τους, 1.3.4. κατά το διάστημα από 15 έως 28 ημέρες μετά την επανεισαγωγή, τα ζώα πρέπει να υποβάλλονται σε κλινική εξέταση μία φορά την εβδομάδα, 1.3.5. μετά την πάροδο 28 τουλάχιστον ημερών από την τελευταία επανεισαγωγή, όλα τα ζώα πρέπει να υποβάλλονται σε κλινική εξέταση και πρέπει να λαμβάνονται δείγματα για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά του ιού του αφθώδους πυρετού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 2.2 του Παραρτήματος ΙΙΙ, 1.4. Η διαδικασία επανεισαγωγής θωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί εάν έχουν ολοκληρωθεί με αρνητικά αποτελέσματα, τα μέτρα που προβλέπονται στο σημείο 1.3.5. 2.Επέκταση μέτρων και παρεκκλίσεις 2.1. Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή μπορεί να επιβάλλει: 2.1.1. τη χρήση ζώων-δεικτών, ιδίως σε εκμεταλλεύσεις που καθαρίζονται και απολυμαίνονται δύσκολα και προπάντων στις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις. Λεπτομερείς διατάξεις για τη χρήση δεικτών μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89, παράγραφος 2, της οδηγίας 2003/85/ΕΚ. 2.1.2. πρόσθετα μέτρα διασφάλισης και ελέγχου στο πλαίσιο της επανεισαγωγής ζώων στην εκμετάλλευση. 2.2. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές μπορούν να παρεκκλίνουν από τα μέτρα που προβλέπονται στα σημεία 1.3.2 έως 1.3.4 του παρόντος Παραρτήματος όταν η επανεισαγωγή ζώων στην εκμετάλλευση πραγματοποιείται μετά την πάροδο 3 μηνών από την τελευταία εμφάνιση εστίας σε περιοχή ακτίνας 10 χλμ από την εκμετάλλευση στην οποία πραγματοποιείται η επανεισαγωγή. 3.Επανεισαγωγή σε συνδυασμό με επείγοντα εμβολιασμό 3.1. Η επανεισαγωγή ζώων σε εκμετάλλευση που βρίσκεται σε μία ζώνη εμβολιασμού που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 50, πραγματοποιείται είτε σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος Παραρτήματος είτε σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 2, ή παράγραφος 4 περιπτώσεις α), γ) και δ). 3.2. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές μπορούν να επιτρέπουν την επανεισαγωγή, σε εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εκτός της ζώνης εμβολιασμού, εμβολιασμένων ζώων μετά την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 59 και υπό τους εξής όρους: 3.2.1. Στην περίπτωση που τα ζώα που επανεισάγονται είναι εμβολιασμένα σε ποσοστό που υπερβαίνει το 75%, 28 ημέρες τουλάχιστον μετά την τελευταία επανεισαγωγή ζώων ευπαθών ειδών, τα εμβολιασμένα ζώα υποβάλλονται σε δοκιμή για την ανίχνευση αντιγόνων κατά των μη δομικών πρωτεϊνών με τυχαία δειγματοληψία βασιζόμενη στις στατιστικές παραμέτρους που προβλέπονται στο σημείο 2.2 του Παραρτήματος ΙΙΙ, ενώ, για τα μη εμβολιασμένα ζώα, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1, ή 3.2.2. Στην περίπτωση που το ποσοστό των εμβολιασμένων ζώων δεν υπερβαίνει το 75%, τα μη εμβολιασμένα ζώα θεωρούνται δείκτες και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ (παράρτημα VΙ της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ 1.Στοιχειώδη μέτρα Όταν έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον μία εστία αφθώδους πυρετού σύμφωνα με το άρθρο 10, απαγορεύεται η αποστολή ιπποειδών σε άλλα κράτη μέλη, εκτός εάν συνοδεύονται, επιπλέον του εγγράφου αναγνώρισης που προβλέπεται στις αποφάσεις 93/623/ΕΟΚ ή 2000/68/ΕΚ, και από το υγειονομικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στο Παράρτημα Γ του π.δ. 528/1991 (Α΄ 204). 2.Συνιστώμενα πρόσθετα μέτρα 2.1. Μέτρα κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης μετακινήσεων Στην περίπτωση που οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης εφαρμόζουν πλήρη απαγόρευση μετακινήσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος 3, η μεταφορά ιπποειδών από εκμεταλλεύσεις που υπόκεινται στους περιορισμούς των άρθρων 4 και 10 μπορεί να επιτρέπεται για τα ιπποειδή που χρειάζονται ειδική κτηνιατρική φροντίδα σε εγκαταστάσεις χωρίς ζώα ευπαθών ειδών, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 2.1.1. το επείγον του θέματος πρέπει να τεκμηριώνεται από κτηνίατρο, η επικοινωνία με τον οποίο πρέπει να είναι δυνατή ολόκληρο το εικοσιτετράωρο, επί 7 ημέρες την εβδομάδα, 2.1.2. πρέπει να μπορεί να προσκομισθεί η συναίνεση της κλινικής προορισμού, 2.1.3. η μεταφορά πρέπει να έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, η επικοινωνία με τις οποίες πρέπει να είναι δυνατή ολόκληρο το εικοσιτετράωρο, επί 7 ημέρες την εβδομάδα, 2.1.4. τα ιπποειδή πρέπει να συνοδεύονται κατά τη μεταφορά από έγγραφο αναγνώρισης σύμφωνα με τις αποφάσεις 93/623/ΕΟΚ ή 2000/68/ΕΚ, 2.1.5. ο επίσημος κτηνίατρος σε βάρδια επιφυλακής, πρέπει να ενημερώνεται για το δρομολόγιο πριν από την αναχώρηση, 2.1.6. τα ιπποειδή πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με αποτελεσματικό απολυμαντικό, 2.1.7. τα ιπποειδή πρέπει να μεταφέρονται με κατάλληλο μεταφορικό μέσο που να αναγνωρίζεται σαν όχημα μεταφοράς ιπποειδών, το οποίο καθαρίζεται και απολυμαίνεται πριν και μετά τη χρήση του. 2.2. Έλεγχοι των ιπποειδών στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης 2.2.1. Οι μετακινήσεις ιπποειδών εκτός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης, δεν υπόκεινται σε όρους πέραν εκείνων που ορίζονται από το π.δ. 528/1991 (Α΄ 204). 2.2.2. Οι μετακινήσεις ιπποειδών εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης που οριοθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 19 υπόκεινται στους εξής όρους: 2.2.2.1. η χρήση ιπποειδών που διατηρούνται σε εκμεταλλεύσεις των ζωνών προστασίας και επιτήρησης οι οποίες δεν έχουν ζώα ευπαθών ειδών, μπορεί να επιτρέπεται στη ζώνη προστασίας, εφόσον λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης, και δεν μπορεί να περιορίζεται σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης, 2.2.2.2. τα ιπποειδή μπορούν να μεταφέρονται χωρίς περιορισμούς με κατάλληλα μεταφορικά μέσα σε εκμετάλλευση που δεν έχει ζώα ευπαθών ειδών, 2.2.2.3. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι αρμόδιες νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη μεταφορά ιπποειδών με προσαρμοσμένα ή εγκεκριμένα μεταφορικά μέσα από εκμετάλλευση που δεν έχει ζώα ευπαθών ειδών σε άλλη εκμετάλλευση που έχει ζώα ευπαθών ειδών και βρίσκεται στη ζώνη προστασίας, εφόσον το όχημα μεταφοράς καθαρίζεται και απολυμαίνεται πριν από τη φόρτωση των ζώων και πριν αποχωρήσει από την εκμετάλλευση προορισμού, 2.2.2.4. επιτρέπονται οι μετακινήσεις ιπποειδών σε δημόσιες οδούς, σε βοσκότοπους που ανήκουν σε εκμεταλλεύσεις που δεν διατηρούν ζώα ευπαθών ειδών και σε χώρους εξάσκησης. 2.2.3. Δεν υπόκεινται σε περιορισμούς η συλλογή σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων από ιπποειδή-δότες, εκμεταλλεύσεων των ζωνών προστασίας και επιτήρησης οι οποίες δεν διατηρούν ζώα ευπαθών ειδών, καθώς και η μεταφορά σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων προς ιπποειδή-λήπτες, εκμεταλλεύσεων οι οποίες δεν διατηρούν ζώα ευπαθών ειδών. 2.2.4. Οι επισκέψεις από ιδιοκτήτες ιπποειδών, τον κτηνίατρο, τον σπερματεγχύτη και τον πεταλωτή σε εκμεταλλεύσεις της ζώνης επιτήρησης που διατηρούν ζώα ευπαθών ειδών αλλά δεν υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 10, υπόκεινται στους εξής όρους: 2.2.4.1. τα ιπποειδή είναι διαχωρισμένα από τα ζώα ευπαθών ειδών και η πρόσβαση των προαναφερομένων προσώπων σε ζώα ευπαθών ειδών αποκλείεται ουσιαστικά, 2.2.4.2. όλοι οι επισκέπτες πρέπει να καταγράφονται, 2.2.4.3. τα μέσα μεταφοράς ιπποειδών και τα υποδήματα των επισκεπτών καθαρίζονται και απολυμαίνονται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ (παράρτημα VΙΙ της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΜΕΡΟΣ Α Προϊόντα ζωικής προέλευσης 1. Προϊόντα με βάση το κρέας που έχουν υποβληθεί σε μία τουλάχιστον από τις επεξεργασίες που προβλέπονται στην πρώτη στήλη του Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 178/2005 (Α΄ 229). 2. Προβειές και δέρματα που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 20 και των σημείων Α (2) (γ) ή (δ) του Κεφαλαίου VΙ του Παραρτήματος VΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1774/2002. 3. Έριο προβάτων και τρίχες μηρυκαστικών και χοίρων που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 20 και του σημείου Α (1) του Κεφαλαίου VΙ του Παραρτήματος VΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1774/2002. 4. Προϊόντα προερχόμενα από ζώα ευπαθών ειδών τα οποία έχουν υποβληθεί: α) σε θερμική επεξεργασία σε ερμητικά κλειστό περιέκτη με τιμή Fο ίση ή ανώτερη των 3,00, ή β) σε θερμική επεξεργασία, κατά τη διάρκεια της οποίας η θερμοκρασία του κέντρου της μάζης ανέρχεται σε τουλάχιστον 70°C επί τουλάχιστον 60 λεπτά. 5. Αίμα και προϊόντα αίματος ζώων ευπαθών ειδών που χρησιμοποιούνται για τεχνικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων, των προϊόντων διάγνωσης in νitrο και των εργαστηριακών αντιδραστηρίων, τα οποία έχουν υποβληθεί σε μία τουλάχιστον από τις επεξεργασίες που αναφέρονται στο σημείο Β (3) (ε) (ii) του Κεφαλαίου ΙV του Παραρτήματος VΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1774/2002. 6. Λαρδί και τετηγμένα λίπη, τα οποία έχουν υποβληθεί στη θερμική επεξεργασία που αναφέρεται στο σημείο Β (2) (δ) (iν) του Κεφαλαίου ΙV του Παραρτήματος VΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1774/2002. 7. Τροφές ζώων συντροφιάς και δερμάτινα κόκαλα για σκύλους που πληρούν τις απαιτήσεις των σημείων Β (2), (3) ή (4) του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος VΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1774/2002. 8. Κυνηγετικά τρόπαια χηλοφόρων που πληρούν τις απαιτήσεις των σημείων Α (1), (3) ή (4) του Κεφαλαίου VΙΙ του Παραρτήματος VΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1774/2002. 9. Έντερα ζώων τα οποία, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2 του Παραρτήματος Ι του π.δ. 297/1997 (Α΄ 213), έχουν καθαρισθεί, ξυστεί και είτε αλατισθεί με χλωριούχο νάτριο επί 30 ημέρες είτε έχουν λευκανθεί ή ξηρανθεί μετά την ξέση και προστατεύθηκαν από επαναμόλυνση μετά την επεξεργασία. ΜΕΡΟΣ Β Προϊόντα μη ζωικής προέλευσης 1. Άχυρο και χορτονομή τα οποία α) είτε έχουν υποβληθεί σε κατεργασία i) με υδρατμούς σε κλειστό θάλαμο επί τουλάχιστον 10 λεπτά και σε ελάχιστη θερμοκρασία 80°C, ή ii) με ατμούς φορμαλδεΰδης, οι οποίοι εκλύονται από διάλυμα του εμπορίου πυκνότητας 35-40% εντός θαλάμου που διατηρείται κλειστός επί τουλάχιστον 8 ώρες και σε ελάχιστη θερμοκρασία 19ο C, β) είτε έχουν αποθηκευθεί σε δέματα σε στεγασμένο χώρο και σε εγκατάσταση που βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2 χλμ από την πλησιέστερη εστία αφθώδους πυρετού και δεν απομακρύνονται από την εγκατάσταση πριν από την παρέλευση τουλάχιστον τριών μηνών από την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης που προβλέπονται στο άρθρο 11 και οπωσδήποτε όχι πριν από τη λήξη των περιορισμών στη ζώνη προστασίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ (παράρτημα VΙΙΙ της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) ΜΕΡΟΣ Α Επεξεργασία νωπών κρεάτων 1. Νωπά αποστεωμένα κρέατα Το κρέας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2, σημείο 1) του π.δ. 410/1994 (Α΄ 231), με το διάφραγμα, αλλά χωρίς εντόσθια, από το οποίο έχουν αφαιρεθεί τα οστά και τα βασικά προσιτά λεμφογάγγλια. 2. Καθαρισμένα εντόσθια: - οι καρδιές, από τις οποίες έχουν αφαιρεθεί πλήρως τα λεμφογάγγλια, ο συνδετικός ιστός και το προσκολλημένο λίπος, - τα συκώτια, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί πλήρως τα λεμφογάγγλια, ο προσκολλημένος συνδετικός ιστός και το λίπος, - ολόκληροι οι μασητήρες μύες, χαραγμένοι σύμφωνα με την παράγραφο 41, σημείο α) του Κεφαλαίου VΙΙΙ του Παραρτήματος Ι του π.δ. 410/1994 (Α΄ 231), από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί πλήρως τα λεμφογάγγλια, ο συνδετικός ιστός και το προσκολλημένο λίπος, - οι γλώσσες με επιθήλιο και χωρίς οστά, χόνδρο ή αμυγδαλές, - οι πνεύμονες, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί η τραχεία, οι μεγάλοι βρόγχοι και τα μεσοπνευμόνια και βρογχικά λεμφογάγγλια, - τα λοιπά εντόσθια χωρίς οστά ή χόνδρο, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί πλήρως τα λεμφογάγγλια, ο συνδετικός ιστός, το προσκολλημένο λίπος και οι βλεννογόνοι υμένες. 3. Ωρίμανση: - ωρίμανση των σφαγίων σε θερμοκρασία άνω των + 2°C επί 24 τουλάχιστον ώρες, - τιμή pΗ στο μέσο του επιμήκους ραχιαίου (Lοngissimus dοrsi) μυός μικρότερη από 6.0. 4. Πρέπει να εφαρμόζονται αποτελεσματικά μέτρα για την αποφυγή της έμμεσης μόλυνσης. ΜΕΡΟΣ Β Πρόσθετα μέτρα που εφαρμόζονταιστην παραγωγή νωπού κρέατος από ζώα ευπαθών ειδών που προέρχονται από τη ζώνη επιτήρησης 1. Το νωπό κρέας, πλην των κεφαλών, των σπλάγχνων και των εντοσθίων, που προορίζονται για διάθεση στην αγορά εκτός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης, πρέπει να παράγεται σύμφωνα με έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους όρους: α) στην περίπτωση των μηρυκαστικών: i) τα ζώα έχουν υποβληθεί στους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2, και ii) το κρέας υποβάλλεται στην επεξεργασία που προβλέπεται στα σημεία 1, 3 και 4 του Μέρους Α, β) στην περίπτωση των ζώων ευπαθών ειδών: i) τα ζώα έχουν διαμείνει στην εκμετάλλευση επί 21 τουλάχιστον ημέρες και ταυτοποιούνται κατά τρόπο που επιτρέπει τον εντοπισμό της εκμετάλλευσης προέλευσης, και ii) τα ζώα έχουν υποβληθεί στους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2, και iii) το κρέας ταυτοποιείται σαφώς και δεσμεύεται υπό επίσημη επιτήρηση επί 7 τουλάχιστον ημέρες και δεν αποδεσμεύεται πριν αποκλεισθεί επίσημα, στο τέλος της περιόδου δέσμευσης, οποιαδήποτε υπόνοια προσβολής από τον ιό του αφθώδους πυρετού στην εκμετάλλευση προέλευσης, γ) στην περίπτωση των ζώων ευπαθών ειδών: i) τα ζώα έχουν παραμείνει στην εκμετάλλευση προέλευσης επί 21 τουλάχιστον ημέρες κατά τη διάρκεια των οποίων κανένα ζώο είδους ευπαθούς στον αφθώδη πυρετό δεν εισήχθη στην εκμετάλλευση, και ii) τα ζώα έχουν υποβληθεί στους ελέγχους, που προβλέπονται στο άρθρο 22, παράγραφος 2, εντός 24 ωρών πριν από τη φόρτωση, και iii) δείγματα που ελήφθησαν σύμφωνα με τις στατιστικές απαιτήσεις του σημείου 2.2. του Παραρτήματος ΙΙΙ εντός 48 ωρών από τη φόρτωση υποβλήθηκαν, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δοκιμή για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά του ιού του αφθώδους πυρετού, και iν) το κρέας δεσμεύεται υπό επίσημο έλεγχο επί 24 ώρες και αποδεσμεύεται μόνον όταν, με μια επαναληπτική επιθεώρηση των ζώων της εκμετάλλευσης προέλευσης, αποκλείεται, βάσει κλινικής επιθεώρησης, η παρουσία προσβεβλημένων ζώων ή ζώων για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί. 2. Τα καθαρισμένα εντόσθια επισημαίνονται με το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται από το π.δ. 178/2005 (Α΄ 229) και υποβάλλονται σε μια από τις επεξεργασίες που προβλέπονται στο σημείο 1 του Μέρους Α του Παραρτήματος VΙΙ του παρόντος διατάγματος. 3. Τα λοιπά προϊόντα υποβάλλονται στην επεξεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 30. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ (παράρτημα ΙΧ της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΜΕΡΟΣ Α Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα ια ανθρώπινη κατανάλωση Οι κατωτέρω επεξεργασίες είναι αναγνωρισμένο ότι παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά την καταστροφή του ιού του αφθώδους πυρετού στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση. Πρέπει να λαμβάνονται οι αναγκαίες προφυλάξεις για να αποφεύγεται η επαφή του γάλακτος ή των γαλακτοκομικών προϊόντων με οποιαδήποτε δυνητική πηγή του ιού του αφθώδους πυρετού μετά την επεξεργασία. 1. Το γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να υποβάλλεται σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες επεξεργασίες: 1.1. αποστείρωση σε επίπεδο τουλάχιστον F03, 1.2. επεξεργασία UΗΤ(1), 1.3. επεξεργασία ΗΤSΤ(2) εφαρμοζόμενη δύο φορές στο γάλα με pΗ τουλάχιστον 7.0, 1.4. επεξεργασία ΗΤSΤ του γάλακτος με pΗ κάτω του 7.0, 1.5. επεξεργασία ΗΤSΤ συνδυασμένη με μια άλλη φυσική επεξεργασία: 1.5.1. είτε μείωση του pΗ κάτω του 6 επί τουλάχιστον μία ώρα, 1.5.2. είτε πρόσθετη θέρμανση σε 72°C ή περισσότερο, συνδυασμένη με ξήρανση. 2. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα πρέπει είτε να υποβάλλονται σε μία από τις ανωτέρω επεξεργασίες, είτε να παράγονται από γάλα που έχει υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με την παράγραφο 1. 3. Οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία αποφασίζεται με την κοινοτική διαδικασία, ιδίως για τα προϊόντα νωπού γάλακτος που υποβάλλονται σε παρατεταμένη περίοδο ωρίμανσης που συνεπάγεται μείωση του pΗ κάτω του 6. ΜΕΡΟΣ Β Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα για ζωική κατανάλωση Οι κατωτέρω επεξεργασίες είναι αναγνωρισμένο ότι παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά την καταστροφή του ιού του αφθώδους πυρετού στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή που προορίζονται για ζωική κατανάλωση. Πρέπει να λαμβάνονται οι αναγκαίες προφυλάξεις για να αποφεύγεται η επαφή του γάλακτος ή των γαλακτοκομικών προϊόντων με οποιαδήποτε δυνητική πηγή του ιού του αφθώδους πυρετού μετά την επεξεργασία. 1. Το γάλα που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και το γάλα που προορίζεται για ζωική κατανάλωση πρέπει να υποβάλλονται σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες επεξεργασίες: 1.1. αποστείρωση σε επίπεδο τουλάχιστον F03, 1.2. επεξεργασία UΗΤ(1) συνδυασμένη με μια άλλη φυσική επεξεργασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1.4.1 ή 1.4.2, 1.3. επεξεργασία ΗΤSΤ(2) εφαρμοζόμενη δύο φορές, 1.4. επεξεργασία ΗΤSΤ συνδυασμένη με μια άλλη φυσική επεξεργασία: 1.4.1. είτε μείωση του pΗ κάτω του 6 επί τουλάχιστον μία ώρα, 1.4.2. είτε πρόσθετη θέρμανση σε 72°C ή περισσότερο, συνδυασμένη με ξήρανση. 2. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα πρέπει είτε να υποβάλλονται σε μία από τις ανωτέρω επεξεργασίες είτε να παράγονται από γάλα που έχει υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με την παράγραφο 1. 3. Ο ορός γάλακτος που προορίζεται για τη σίτιση ζώων ευπαθών ειδών και παράγεται από γάλα επεξεργασμένο σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον 16 ώρες μετά την πήξη του γάλακτος και το μετρούμενο pΗ του πρέπει να είναι < 6.0 πριν τη μεταφορά στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις. (1) UΗΤ= επεξεργασία υπερύψηλης θερμοκρασίας σε 132 °C επί ένα τουλάχιστον δευτερόλεπτο. (2) ΗΤSΤ= ταχεία παστερίωση υψηλής θερμοκρασίας σε 72 °C επί 15 τουλάχιστον δευτερόλεπτα ή ισοδύναμο αποτέλεσμα παστερίωσης αρκετό για να προκαλέσει αρνητική αντίδραση σε δοκιμή φωσφατάσης. (1) ο κανόνας των 24/48 ωρών είναι ο εξής: α) οι προσβεβλημένες αγέλες στις εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 δεν μπορούν να υποβληθούν σε καθολική θανάτωση εντός 24 ωρών από την επιβεβαίωση της νόσου και β) η προληπτική σφαγή των ζώων που ενδέχεται να έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια εντός διαστήματος μικρότερου των 48 ωρών. ----------------------------------------------------------------3. Ορισμός των περιοχών με υψηλή πυκνότητα ζωικού πληθυσμού 3.1. Κατά τη λήψη απόφασης για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατ’ εφαρμογήν του παρόντος διατάγματος, και ιδίως για τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 50, παράγραφος 2, οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές λαμβάνουν υπόψη, επιπροσθέτως της εμπεριστατωμένης επιδημιολογικής εκτίμησης, τους ορισμούς των περιοχών με υψηλή πυκνότητα ζωικού πληθυσμού, όπως προβλέπονται στο σημείο 3.2 ή, ανάλογα με την περίπτωση, όπως προβλέπονται στο άρθρο 2, περίπτωση κα) του π.δ. 39/2005 (Α΄ 57) και πρέπει να χρησιμοποιείται ο αυστηρότερος ορισμός. Ο ορισμός μπορεί να τροποποιείται βάσει νέων επιστημονικών στοιχείων σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ. 3.2. Ζώα ευπαθών ειδών Στην περίπτωση των ζώων ευπαθών ειδών, περιοχή με υψηλή πυκνότητα ζωικού πληθυσμού είναι μια γεωγραφική περιοχή ακτίνας 10 χλμ γύρω από μια εκμετάλλευση με ζώα ευπαθών ειδών για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί από αφθώδη πυρετό, ή τα οποία προσεβλήθησαν από αφθώδη πυρετό και στην οποία η πυκνότητα των ζώων ευπαθών ειδών είναι υψηλότερη από 1000 κεφαλές ανά τετρ.χλμ. Η εν λόγω εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται είτε σε Δήμο, στον οποίο η πυκνότητα των ζώων ευπαθών ειδών είναι υψηλότερη από 450 κεφαλές ανά τετρ. χλμ., είτε σε απόσταση κάτω των 20 χλμ από μια τέτοια περιοχή. ΜΕΡΟΣ Β Εργαστήρια εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται ζώντες ιούς αφθώδους πυρετού για παραγωγή εμβολίων Κράτος μέλος Παρασκευαστής Γερμανία Βayer ΑG, Κοln Γαλλία Μerial, SΑS, Labοratοire ΙFFΑ, Lyοn Κάτω Χώρες CΙDC-Lelystad, Central Ιnstitute fοr Αnimal Disease Cοntrοl, Lelystad Ηνωμένο Βασίλειο Μerial, S.Α.S., Ρirbright Labοratοry, Ρirbright ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ (παράρτημα ΧΙΙ της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΕΣ ΙΟΥΣ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ 1. Τα εργαστήρια και οι εγκαταστάσεις που χειρίζονται ζώντες ιούς του αφθώδους πυρετού πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις στοιχειώδεις απαιτήσεις που προβλέπονται στα «Στοιχειώδη πρότυπα για τα εργαστήρια που χειρίζονται τον ιό του αφθώδους πυρετού in νitrο και in νiνο», τα οποία έχουν θεσπισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, 26η σύνοδος, Ρώμη, Απρίλιος 1985, όπως τροποποιήθηκαν το 1993. 2. Τα εργαστήρια και οι εγκαταστάσεις που χειρίζονται ζώντες ιούς του αφθώδους πυρετού πρέπει να υποβάλλονται σε δύο τουλάχιστον επιθεωρήσεις ανά πενταετία, από τις οποίες η μία πραγματοποιείται χωρίς προειδοποίηση. 3. Η ομάδα των επιθεωρητών περιλαμβάνει τουλάχιστον - ένα εμπειρογνώμονα της Επιτροπής της Ε.Ε., - ένα εμπειρογνώμονα στον αφθώδη πυρετό, - ένα ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε θέματα βιοασφάλειας εργαστηρίων που στο πλαίσιο των εργασιών τους αντιμετωπίζουν μικροβιολογικούς κινδύνους. 4. Η ομάδα των επιθεωρητών υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή της Ε.Ε. και στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με την απόφαση 98/139/ΕΚ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ (παράρτημα ΧΙΙΙ της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΘΩΔΗ ΠΥΡΕΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΑΛΙΔΩΔΩΝ ΙΟΓΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ Στο πλαίσιο του παρόντος Παραρτήματος, ο όρος «δοκιμή» αναφέρεται σε μια εργαστηριακή διαγνωστική διαδικασία και ο όρος «πρότυπο» σε ένα αντιδραστήριο αναφοράς που έχει καταστεί διεθνώς αποδεκτό πρότυπο μετά από συγκριτικές δοκιμές που διεξήχθησαν σε διάφορα εργαστήρια. ΜΕΡΟΣ Α Διαγνωστικές δοκιμές 1. Συνιστώμενες διαδικασίες Οι διαγνωστικές δοκιμές που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών, ως οι «επιβαλλόμενες δοκιμές» για το διεθνές εμπόριο, αποτελούν τις δοκιμές αναφοράς για τη διάγνωση φυσαλιδωδών νόσων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Τα εθνικά εργαστήρια πρέπει να υιοθετούν πρότυπα και δοκιμές τουλάχιστον εξίσου αυστηρά με τα οριζόμενα στο εγχειρίδιο του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών. 2. Εναλλακτικές διαδικασίες Η χρήση των δοκιμών που ορίζονται στο εγχειρίδιο του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών ως «εναλλακτικές δοκιμές», ή άλλων δοκιμών που δεν περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών επιτρέπεται, υπό τον όρον ότι η απόδοση της δοκιμής έχει αποδειχθεί ότι πληροί τουλάχιστον τις παραμέτρους ευαισθησίας και ειδικότητας που προβλέπονται στο εγχειρίδιο του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών ή στα Παραρτήματα της κοινοτικής νομοθεσίας, εάν αυτή είναι αυστηρότερη. Τα εθνικά εργαστήρια που εκδίδουν αποτελέσματα για χρήση στο εθνικό, ενδοκοινοτικό ή διεθνές εμπόριο πρέπει να εκδίδουν και να φυλάσσουν τα αναγκαία στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των διαδικασιών δοκιμής που εφαρμόζουν προς τις σχετικές απαιτήσεις του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών ή της Κοινότητας. 3. Πρότυπα και ποιοτικός έλεγχος Τα εθνικά εργαστήρια συμμετέχουν σε περιοδικές ασκήσεις τυποποίησης και εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας που διοργανώνονται από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς. Στο πλαίσιο των ασκήσεων αυτών, το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς μπορεί να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα που επέτυχε ένα εθνικό εργαστήριο το οποίο συμμετείχε, κατά τη διάρκεια ευλόγου χρονικού διαστήματος, σε άσκηση διασφάλισης ποιότητας που είχε διοργανωθεί από έναν από τους διεθνείς οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την εξωτερική διασφάλιση ποιότητας στη διάγνωση φυσαλιδωδών ιογενών νόσων, όπως το Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών (ΟΙΕ), ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FΑΟ) ή η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Τα εθνικά εργαστήρια πρέπει να εφαρμόζουν προγράμματα εσωτερικής διασφάλισης ποιότητας. Οι προδιαγραφές των προγραμμάτων αυτών θεσπίζονται με την κοινοτική διαδικασία. Έως ότου θεσπιστούν λεπτομερείς διατάξεις, εφαρμόζονται οι προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών για την αξιολόγηση της ποιότητας των εργαστηρίων (Επιτροπή Προτύπων του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών, Σεπτέμβριος 1995). Στο πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας, τα εθνικά εργαστήρια πρέπει να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των δοκιμών που συνήθως χρησιμοποιούν προς τις απαιτήσεις ευαισθησίας και ειδικότητας που ορίζονται στο εγχειρίδιο του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών ή στο Παράρτημα ΧΙV του παρόντος διατάγματος, εάν αυτές είναι αυστηρότερες. 4. Διαδικασίες έγκρισης και αναθεώρησης δοκιμών και προτύπων για τη διάγνωση φυσαλιδωδών ιογενών νόσων. Οι δοκιμές και τα πρότυπα για τη διάγνωση φυσαλιδωδών ιογενών νόσων θεσπίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, του άρθρου 89 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ. 5. Διαδικασία συμμόρφωσης Τα δεδομένα από τις ασκήσεις τυποποίησης και εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας που διοργανώνονται από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς αξιολογούνται κατά τις ετήσιες συνεδριάσεις των εθνικών εργαστηρίων και κοινοποιούνται στην Επιτροπή της Ε.Ε. με σκοπό την αναθεώρηση του καταλόγου εθνικών εργαστηρίων που περιλαμβάνεται στο Μέρος Α του Παραρτήματος ΧΙ. Τα εργαστήρια, των οποίων οι δοκιμές δεν πληρούν τις επιβαλλόμενες απαιτήσεις ευαισθησίας και ειδικότητας, υποχρεούνται από την Επιτροπή της Ε.Ε. να προσαρμόσουν τις διαδικασίες τους εντός της κατάλληλης προθεσμίας, για να εξασφαλίσουν την τήρηση των εν λόγω απαιτήσεων. Η αδυναμία τους να αποδείξουν το απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας εντός της απαιτούμενης προθεσμίας έχει ως αποτέλεσμα την μη αναγνώριση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όλων των δοκιμών που εκτελούν μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας. 6. Επιλογή και μεταφορά δειγμάτων Δείγμα υλικού που συλλέγεται επιτόπου αποστέλλεται σε ένα από τα εργαστήρια που απαριθμούνται στο Μέρος Α του Παραρτήματος ΧΙ. Στις περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιμα δείγματα ή δεν είναι κατάλληλα για μεταφορά, γίνεται δεκτό ζωικό υλικό, το οποίο έχει ληφθεί από το ίδιο είδος ξενιστή, ή υλικό κυτταροκαλλιέργειας με μικρό αριθμό διόδων. Πρέπει να δίνεται το ιστορικό του ζωικού ή κυτταρικού υλικού. Τα δείγματα για τη διάγνωση φυσαλιδωδών ιογενών νόσων μπορούν να μεταφέρονται σε 4°C, εάν ο προβλεπόμενος χρόνος μεταφοράς στο εργαστήριο υποδοχής είναι μικρότερος των 24 ωρών. Για τα οισοφαγικά-φαρυγγικά δείγματα, συνιστάται η μεταφορά επί στερεού διοξειδίου του άνθρακα ή υγρού αζώτου, ιδίως εάν δεν μπορούν να αποκλεισθούν καθυστερήσεις στα αεροδρόμια. Απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις για την ασφαλή συσκευασία υλικού που προέρχεται από ζώα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι φορείς του αφθώδους πυρετού, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και μεταξύ χωρών. Οι κανονισμοί αυτοί αποσκοπούν κυρίως στην πρόληψη της θραύσης ή της διαρροής των περιεκτών και του κινδύνου μόλυνσης, αλλά είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι τα δείγματα φθάνουν στον προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση. Οι παγοκύστεις είναι προτιμότερες από τον υγρό πάγο, για να αποφεύγεται η πιθανότητα διαρροής ύδατος από τη συσκευασία. Η προειδοποίηση για την άφιξη και η συμφωνία για την παραλαβή πρέπει να διακανονίζονται με το εργαστήριο υποδοχής πριν την αποστολή των δειγμάτων. Πρέπει να τηρείται η νομοθεσία των ενδιαφερόμενων κρατών μελών όσον αφορά τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. ΜΕΡΟΣ Β Πρότυπα Τα πρωτόκολλα που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών περιλαμβάνουν διαδικασίες αναφοράς για την απομόνωση του ιού, για την ανίχνευση αντιγόνου και την ανίχνευση αντισωμάτων των φυσαλιδωδών ασθενειών. 1. Αφθώδης πυρετός 1.1. Ανίχνευση αντιγόνου Τα πρότυπα για την ανίχνευση αντιγόνου του ιού του αφθώδους πυρετού καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ. Τυποποιημένα, αδρανοποιημένα αντιγόνα και των 7 οροτύπων είναι διαθέσιμα από το Παγκόσμιο Εργαστήριο Αναφοράς του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών /FΑΟ για τον αφθώδη πυρετό. Τα εθνικά εργαστήρια πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το σύστημα ανίχνευσης αντιγόνου που χρησιμοποιούν πληροί τα εν λόγω στοιχειώδη πρότυπα. Εάν χρειάζεται, συμβουλεύονται το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς σχετικά με τις αραιώσεις των εν λόγω αντιγόνων που πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ισχυροί και ασθενείς θετικοί μάρτυρες. 1.2. Απομόνωση του ιού Τα πρότυπα για την ανίχνευση του ιού του αφθώδους πυρετού καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ. Απομονώματα του ιού του αφθώδους πυρετού είναι διαθέσιμα από το Παγκόσμιο Εργαστήριο Αναφοράς. Τα εθνικά εργαστήρια εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα ιστοκαλλιέργειας που χρησιμοποιούν για την απομόνωση του ιού του αφθώδους πυρετού είναι ευαίσθητα στο πλήρες φάσμα των οροτύπων και στελεχών για τα οποία το εργαστήριο διατηρεί διαγνωστική ικανότητα. 1.3. Μέθοδοι ανίχνευσης νουκλεϊνικού οξέος Τα πρότυπα για την ανίχνευση του RΝΑ του ιού του αφθώδους πυρετού καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ. Η Επιτροπή της Ε.Ε. μεριμνά ώστε, με σκοπό τη μελλοντική τυποποίηση, να διενεργούνται συγκριτικές δοκιμές της ευαισθησίας των μεθόδων ανίχνευσης RΝΑ μεταξύ εθνικών εργαστηρίων. Η Επιτροπή της Ε.Ε. μεριμνά ώστε, λαμβανομένων υπόψη των πρακτικών δυσκολιών αποθήκευσης νουκλεϊνικών οξέων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, να διατίθενται από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς τυποποιημένα αντιδραστήρια διασφάλισης ποιότητας για την ανίχνευση του RΝΑ του ιού του αφθώδους πυρετού. 1.4. Ανίχνευση αντισώματος (δομικές πρωτεΐνες) Τα πρότυπα για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά του ιού του αφθώδους πυρετού καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 2, της οδηγίας 2003/85/ΕΚ. Τυποποιημένοι αντιοροί για τους τύπους του ιού του αφθώδους πυρετού Ο1-Μanisa, Α22-Ιraq και C-Νονille έχουν καθορισθεί από την “FΑΟ Ρhase ΧV Standardisatiοn Εxercise in fοοt-and-mοuth disease antibοdy detectiοn” το 1998. Η Επιτροπή της Ε.Ε. μεριμνά ώστε να υιοθετούνται τυποποιημένοι οροί αναφοράς για όλες τις βασικές αντιγονικές παραλλαγές του ιού του αφθώδους πυρετού, κατόπιν ασκήσεων τυποποίησης μεταξύ του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς και των εθνικών εργαστηρίων. Οι εν λόγω οροί αναφοράς υιοθετούνται ως πρότυπα για χρήση από τα εθνικά εργαστήρια στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 1.5. Ανίχνευση αντισώματος (μη δομικές πρωτεΐνες) Τα πρότυπα για την ανίχνευση αντισώματος κατά του ιού του αφθώδους πυρετού καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 2, της οδηγίας 2003/85/ΕΚ. Η Επιτροπή της Ε.Ε. μεριμνά ώστε να υιοθετούνται τυποποιημένοι οροί αναφοράς, κατόπιν ασκήσεων τυποποίησης μεταξύ του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς και των εθνικών εργαστηρίων. Οι εν λόγω οροί αναφοράς υιοθετούνται ως πρότυπα για χρήση από τα εθνικά εργαστήρια στην Κοινότητα. 2. Φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων (ΦΝΧ) Η διάγνωση της ΦΝΧ πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την απόφαση 2000/428/ΕΚ. 3. Λοιπές φυσαλιδώδεις νόσοι Στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο, η Επιτροπή της Ε.Ε. καθορίζει πρότυπα για την εργαστηριακή διάγνωση της φυσαλιδώδους στοματίτιδας ή του φυσαλιδώδους εξανθήματος των χοίρων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 2, της οδηγίας 2003/85/ΕΚ. Τα εθνικά εργαστήρια μπορούν να διατηρούν την εργαστηριακή ικανότητα διάγνωσης και άλλων φυσαλιδωδών ιογενών νόσων εκτός του αφθώδους πυρετού και της ΦΝΧ, δηλαδή της φυσαλιδώδους στοματίτιδας και του φυσαλιδώδους εξανθήματος των χοίρων. Τα εθνικά εργαστήρια που επιθυμούν να διατηρήσουν διαγνωστική ικανότητα για τους ιούς αυτούς μπορούν να αποκτήσουν αντιδραστήρια αναφοράς από το Παγκόσμιο Εργαστήριο Αναφοράς για τον Αφθώδη Πυρετό του Ρirbright ή από το αντίστοιχο εργαστήριο αναφοράς του ΔΓΕ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV (παράρτημα ΧΙV της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 1. Όροι για την προμήθεια και την αποθήκευση συμπυκνωμένου αδρανοποιημένου αντιγόνου το οποίο προμηθεύεται η κοινοτική τράπεζα αντιγόνων και εμβολίων: α) κάθε αντιγόνο αποτελείται από μία και μόνη ομοιογενή παρτίδα, β) κάθε παρτίδα διαιρείται σε δύο τμήματα προς αποθήκευση σε δύο χωριστές γεωγραφικές τοποθεσίες υπό την ευθύνη των καθορισμένων εγκαταστάσεων της κοινοτικής τράπεζας αντιγόνων και εμβολίων, γ) το αντιγόνο πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και τις σχετικές διατάξεις του Εγχειριδίου του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών, δ) οι αρχές της ορθής παρασκευαστικής πρακτικής τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παρασκευής, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και της τελικής παρασκευής του εμβολίου που ανασυνιστάται από τα αποθηκευμένα αντιγόνα, ε) εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στα πρότυπα που αναφέρονται στο σημείο γ), το αντιγόνο καθαρίζεται για να αφαιρεθούν οι μη δομικές πρωτεΐνες του ιού του αφθώδους πυρετού. Ο καθαρισμός πρέπει να εξασφαλίζει τουλάχιστον ότι η υπολειμματική περιεκτικότητα σε μη δομικές πρωτεΐνες των εμβολίων που έχουν ανασυσταθεί από το αντιγόνο αυτό δεν οδηγεί σε ανιχνεύσιμα επίπεδα αντισωμάτων κατά των μη δομικών πρωτεϊνών στα ζώα στα οποία είχε γίνει ένα αρχικό και ένα επαναληπτικό εμβόλιο. 2. Όροι για τη μορφοποίηση, την τελική παρασκευή, την εμφιάλωση, την επισήμανση και την παράδοση εμβολίων που ανασυνιστώνται από συμπυκνωμένο αδρανοποιημένο αντιγόνο το οποίο προμηθεύεται η κοινοτική τράπεζα αντιγόνων και εμβολίων: α) ταχεία μορφοποίηση σε εμβόλιο του αντιγόνου που αναφέρεται στο άρθρο 81 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ, β) παραγωγή ασφαλούς, στείρου και αποτελεσματικού εμβολίου με ισχύ τουλάχιστον 6 ΡD50, σύμφωνα με τις δοκιμές που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, και κατάλληλου για χρήση σε περίπτωση επείγοντος εμβολιασμού μηρυκαστικών και χοίρων, γ) ικανότητα μορφοποίησης από το συμπυκνωμένο αδρανοποιημένο αντιγόνο που βρίσκεται στο απόθεμα: i) μέχρι ένα εκατομμύριο δόσεις εμβολίου εντός τεσσάρων ημερών από την εντολή της Επιτροπής της Ε.Ε., ii) επιπροσθέτως, μέχρι τέσσερα εκατομμύρια δόσεις εμβολίου εντός 10 ημερών από την εντολή της Επιτροπής της Ε.Ε. δ) ταχεία εμφιάλωση, επισήμανση και διανομή του εμβολίου ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες της περιοχής στην οποία πρόκειται να διενεργηθεί ο εμβολιασμός. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧV (παράρτημα ΧV της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των εθνικών εργαστηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 66 ως προς τον αφθώδη πυρετό και τις λοιπές φυσαλιδώδεις νόσους, έχουν ως εξής: 1. Όλα τα εθνικά εργαστήρια που χειρίζονται ζώντες ιούς του αφθώδους πυρετού πρέπει να λειτουργούν υπό συνθήκες υψηλής ασφάλειας, όπως αυτές προβλέπονται στα «Στοιχειώδη πρότυπα για τα εργαστήρια που χειρίζονται τον ιό του αφθώδους πυρετού in νitrο και in νiνο» - Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού - 26η σύνοδος, Ρώμη, 1985, όπως τροποποιήθηκαν από το Προσάρτημα 6 σημείο ii) της έκθεσης της 30ής συνόδου, Ρώμη, 1993. 2. Τα εθνικά εργαστήρια πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα για τη διάγνωση των φυσαλιδωδών ιογενών ασθενειών και πρέπει να είναι εξοπλισμένα και ειδικευμένα για την παροχή ταχείας αρχικής διάγνωσης. 3. Τα εθνικά εργαστήρια πρέπει να διατηρούν αδρανοποιημένα στελέχη αναφοράς όλων των οροτύπων του ιού του αφθώδους πυρετού, άνοσους ορούς κατά των ιών, καθώς και όλα τα άλλα αναγκαία αντιδραστήρια για ταχεία διάγνωση. Πρέπει να υπάρχουν συνεχώς έτοιμες οι κατάλληλες κυτταροκαλλιέργειες για την επιβεβαίωση μιας αρνητικής διάγνωσης. 4. Τα εθνικά εργαστήρια πρέπει να είναι εξοπλισμένα και ειδικευμένα για μεγάλης κλίμακας ορολογική παρακολούθηση. 5. Σε όλες τις περιπτώσεις υποψίας για πρωτογενείς εστίες, πρέπει να συλλέγονται τα κατάλληλα δείγματα και να μεταφέρονται γρήγορα, σύμφωνα με καθορισμένο πρωτόκολλο στο εθνικό εργαστήριο αναφοράς. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης εξασφαλίζουν ότι ο αναγκαίος εξοπλισμός και το υλικό για τη συλλογή και μεταφορά των δειγμάτων στο εθνικό εργαστήριο αναφοράς βρίσκονται αποθηκευμένα σε ετοιμότητα σε τοπικούς χώρους. 6. Για όλους τους ιούς που είναι υπεύθυνοι για νέες εισβολές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, πρέπει να πραγματοποιούνται προσδιορισμός του τύπου του αντιγόνου και χαρακτηρισμός του γονιδιώματος. Το έργο αυτό μπορεί να εκτελείται από το εθνικό εργαστήριο, εάν διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα, διαφορετικά, το εθνικό εργαστήριο αποστέλλει το ταχύτερο δυνατόν δείγμα του ιού από το αρχικό κρούσμα στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για επιβεβαίωση και περαιτέρω χαρακτηρισμό, συμπεριλαμβανομένης της γνωμοδότησης για τη σχέση του αντιγόνου του στελέχους του επιτόπιου δείγματος με τα στελέχη εμβολίων που φυλάσσονται στις κοινοτικές τράπεζες αντιγόνων και εμβολίων. Η ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται για τους ιούς που δέχονται τα εθνικά εργαστήρια από τρίτες χώρες, σε περιπτώσεις όπου ο χαρακτηρισμός του ιού ενδέχεται να είναι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 7. Το εθνικό εργαστήριο αναφοράς πρέπει να παρέχει τα επιδημιολογικά δεδομένα στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς. 8. Το εθνικό εργαστήριο αναφοράς πρέπει να συνεργάζεται με το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς, ώστε οι κτηνίατροι των αρχών να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν κλινικά περιστατικά αφθώδους πυρετού στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσής τους. 9. Το εθνικό εργαστήριο αναφοράς συνεργάζεται με το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς και τα άλλα εθνικά εργαστήρια για την ανάπτυξη βελτιωμένων διαγνωστικών μεθόδων και την ανταλλαγή του σχετικού υλικού και πληροφοριών. 10. Το εθνικό εργαστήριο αναφοράς συμμετέχει στις ασκήσεις διασφάλισης ποιότητας και τυποποίησης που διοργανώνονται από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς. 11. Το εθνικό εργαστήριο αναφοράς χρησιμοποιεί δοκιμές και πρότυπα που πληρούν τουλάχιστον τα κριτήρια του Παραρτήματος ΧΙΙΙ. Το εθνικό εργαστήριο αναφοράς παρέχει στην Επιτροπή της Ε.Ε. κατόπιν αιτήσεώς της τα δεδομένα που αποδεικνύουν ότι οι χρησιμοποιούμενες δοκιμές πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις αυτές. 12. Το εθνικό εργαστήριο αναφοράς πρέπει να έχει την ικανότητα να ταυτοποιεί όλους τους ιούς φυσαλιδωδών ασθενειών και τον ιό της εγκεφαλομυοκαρδίτιδας, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις στη διάγνωση και, κατά συνέπεια, στην εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης εκ μέρους των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών. 13. Τα εθνικά εργαστήρια συνεργάζονται με άλλα εργαστήρια τα οποία υποδεικνύονται από τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εκτέλεση δοκιμασιών, π.χ. ορολογικών δοκιμών, που δεν συνεπάγονται οποιοδήποτε χειρισμό ζώντων στελεχών του ιού του αφθώδους πυρετού. Τα εν λόγω εργαστήρια δεν εκτελούν ανίχνευση ιών σε δείγματα που λαμβάνονται από κρούσματα ύποπτα για φυσαλιδώδεις νόσους. Τα εργαστήρια αυτά δεν χρειάζεται να πληρούν τα πρότυπα βιοασφάλειας του Παραρτήματος ΧΙΙ σημείο 1, αλλά πρέπει να εφαρμόζουν διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι αποκλείεται ουσιαστικά η εξάπλωση του ιού του αφθώδους πυρετού. Τα δείγματα που δίνουν αμφίβολα αποτελέσματα στις εκτελούμενες δοκιμές πρέπει να διαβιβάζονται στο εθνικό εργαστήριο αναφοράς για τη διενέργεια επιβεβαιωτικών δοκιμών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVΙ (παράρτημα ΧVΙ της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΘΩΔΗ ΠΥΡΕΤΟ Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 66 έχουν ως εξής: 1. Εξασφαλίζει τις επαφές μεταξύ των εθνικών εργαστηρίων των κρατών μελών και καθορίζει τις βέλτιστες μεθόδους για τη διάγνωση του αφθώδους πυρετού στα ζώα, καθώς και για τη διαφορική διάγνωση των λοιπών φυσαλιδωδών ιογενών νόσων, όταν χρειάζεται, σε κάθε κράτος μέλος, ιδίως: 1.1. δεχόμενο τακτικά δείγματα που λαμβάνονται επιτόπου στα κράτη μέλη και σε χώρες που συνδέονται γεωγραφικά ή εμπορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το εμπόριο ζώων ευπαθών ειδών ή προϊόντων που παράγονται από τα ζώα αυτά, με σκοπό την παρακολούθηση της κατάστασης ως προς τη νόσο συνολικά και κατά περιφέρειες, την εκτίμηση και ει δυνατόν πρόγνωση του κινδύνου που απορρέει από νεοεμφανιζόμενα στελέχη του ιού και από ιδιαίτερες επιδημιολογικές καταστάσεις, καθώς και την ταυτοποίηση του ιού, εάν χρειάζεται σε στενή συνεργασία με το υποδεικνυόμενο από το Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών περιφερειακό εργαστήριο αναφοράς και το Παγκόσμιο Εργαστήριο Αναφοράς, 1.2. προσδιορίζοντας τον τύπο και χαρακτηρίζοντας πλήρως από πλευράς αντιγόνου και γονιδιώματος τους ιούς των φυσαλιδωδών ασθενειών από τα δείγματα που αναφέρονται στο σημείο 1.1 και ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα των εν λόγω ερευνών χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή της Ε.Ε., στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και στο αντίστοιχο εθνικό εργαστήριο, 1.3. συνιστώντας και διατηρώντας ενημερωμένη συλλογή στελεχών των ιών των φυσαλιδωδών νόσων, 1.4. συνιστώντας και διατηρώντας συλλογή ειδικών ορών κατά των στελεχών των ιών των φυσαλιδωδών νόσων, 1.5. συμβουλεύοντας την Επιτροπή της Ε.Ε. για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την επιλογή και χρήση στελεχών του εμβολίου κατά του αφθώδους πυρετού. 2. Να υποστηρίζει τα εθνικά εργαστήρια στα καθήκοντά τους, ιδίως: 2.1. φυλάσσοντας και προμηθεύοντας στα εθνικά εργαστήρια αντιδραστήρια και υλικά προς χρήση στη διάγνωση του αφθώδους πυρετού, όπως ιούς ή/και αδρανοποιημένα αντιγόνα, τυποποιημένους ορούς, κυτταρικές σειρές και άλλα αντιδραστήρια αναφοράς, 2.2. διατηρώντας εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τον ιό του αφθώδους πυρετού και άλλους σημαντικούς ιούς, ώστε να γίνεται γρήγορα η διαφορική διάγνωση, 2.3. προωθώντας την εναρμόνιση της διάγνωσης και εξασφαλίζοντας την επάρκεια των δοκιμών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, διοργανώνοντας και πραγματοποιώντας περιοδικές συγκριτικές δοκιμές και ασκήσεις εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας σχετικά με τη διάγνωση του αφθώδους πυρετού σε κοινοτικό επίπεδο και διαβιβάζοντας περιοδικά τα αποτελέσματα των εν λόγω δοκιμών στην Επιτροπή της Ε.Ε., στα κράτη μέλη και στα εθνικά εργαστήρια, 2.4. πραγματοποιώντας έρευνες και μελέτες με στόχο την ανάπτυξη βελτιωμένων μεθόδων καταπολέμησης της νόσου σε συνεργασία με τα εθνικά εργαστήρια και σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς. 3. Να παρέχει πληροφορίες και να μετεκπαιδεύει, ιδίως: 3.1. συγκεντρώνοντας δεδομένα και πληροφορίες για τις μεθόδους διάγνωσης και διαφορικής διάγνωσης που χρησιμοποιούνται στα εθνικά εργαστήρια και διαβιβάζοντας τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή της Ε.Ε. και τα κράτη μέλη, 3.2. λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για τη μετεκπαίδευση ειδικών στην εργαστηριακή διάγνωση με στόχο την εναρμόνιση των διαγνωστικών τεχνικών, 3.3. παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην επιδημιολογία του αφθώδους πυρετού, 3.4. οργανώνοντας ετήσια συνεδρίαση στην οποία οι εκπρόσωποι των εθνικών εργαστηρίων μπορούν να εξετάζουν τις διαγνωστικές τεχνικές και την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε θέματα συντονισμού. 4. Να εκτελεί επιτόπια πειράματα και δοκιμές σε συνεννόηση με την Επιτροπή της Ε.Ε., με στόχο τη βελτίωση της καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού. 5. Να επανεξετάζει κατά την ετήσια συνεδρίαση των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς το περιεχόμενο του Παραρτήματος ΧΙΙΙ το οποίο καθορίζει τις δοκιμές και τα πρότυπα για τη διάγνωση του αφθώδους πυρετού στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 6. Να συνεργάζεται με τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς των υποψήφιων χωρών σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα. 7. Το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς λειτουργεί σύμφωνα με τους αναγνωρισμένους όρους αυστηρής νοσολογικής ασφάλειας που αναφέρονται στα «Στοιχειώδη πρότυπα για τα εργαστήρια που χειρίζονται τον ιό του αφθώδους πυρετού in νitrο και in νiνο», Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, 26η σύνοδος, Ρώμη, Απρίλιος 1985, όπως τροποποιήθηκαν από το Προσάρτημα 6 σημείο ii) της έκθεσης της 30ής συνόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού του 1993, που αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙΙ του παρόντος διατάγματος. 8. Το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς παρέχει την απαιτούμενη βοήθεια στην Επιτροπή της Ε.Ε., σχετικά με τα μέτρα νοσολογικής ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν τα εθνικά εργαστήρια όσον αφορά τη διάγνωση του αφθώδους πυρετού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVΙΙ (παράρτημα ΧVΙ Ι της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις: 1. Πρόβλεψη για την εξασφάλιση των αναγκαίων κονδυλίων για την εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και για τη διενέργεια ταχείας και επιτυχούς εκστρατείας εκρίζωσης. 2. Διατάξεις που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε κονδύλια επείγουσας ανάγκης, σε δημοσιονομικά μέσα και σε οικονομικούς πόρους προκειμένου να καλύπτονται όλες οι πτυχές της καταπολέμησης μιας επιζωοτίας αφθώδους πυρετού. 3. Δημιουργία γραμμής παροχής εντολών, η οποία εξασφαλίζει την ταχεία και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών αφθώδους πυρετού. Η κεντρική μονάδα λήψης αποφάσεων επιφορτίζεται με την εν γένει διεύθυνση της στρατηγικής καταπολέμησης της νόσου, και ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συμμετέχει και προΐσταται στην μονάδα αυτή. 4. Σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας, άμεση σύσταση και λειτουργία του εθνικού κέντρου καταπολέμησης της νόσου, το οποίο συντονίζει την εφαρμογή όλων των αποφάσεων που λαμβάνονται από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 5. Περιλαμβάνει αναλυτικά σχέδια που επιτρέπουν την άμεση εγκατάσταση τοπικών κέντρων καταπολέμησης της νόσου σε περίπτωση εμφάνισης εστιών αφθώδους πυρετού, ώστε να εφαρμόζονται άμεσα τα μέτρα καταπολέμησης και προστασίας του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο. 6. Καθορίζει τους τρόπους συνεργασίας μεταξύ του εθνικού κέντρου καταπολέμησης της νόσου με τα τοπικά κέντρα καταπολέμησης της νόσου και άλλες αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές και φορείς ώστε να συντονίζονται κατάλληλα οι ενέργειες σε κτηνιατρικά θέματα και σε θέματα περιβαλλοντικής ασφάλειας. 7. Πρόβλεψη σύστασης και λειτουργίας, εφόσον απαιτείται σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, ομάδας εμπειρογνωμόνων που λειτουργεί διαρκώς με σκοπό τη διατήρηση της εμπειρίας και την επικουρία των κτηνιατρικών αρχών της χώρας στην εξασφάλιση ποιοτικής ετοιμότητας ως προς τη νόσο. 8. Περιλαμβάνει πρόβλεψη επαρκών πόρων, διάθεσης προσωπικού εξοπλισμού και εργαστηριακού δυναμικού για την ταχεία και αποτελεσματική εκστρατεία καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού. 9. Περιλαμβάνει ενημερωμένο εγχειρίδιο επιχειρήσεων. Στο εγχειρίδιο αυτό περιγράφονται λεπτομερώς και με πλήρη και εύχρηστο τρόπο όλες οι ενέργειες, διαδικασίες, οδηγίες και μέτρα καταπολέμησης που χρησιμοποιούνται κατά την αντιμετώπιση μιας εστίας αφθώδους πυρετού. 10. Περιλαμβάνει αναλυτικά σχέδια για επείγοντα εμβολιασμό. 11. Υποχρέωση του προσωπικού να συμμετέχει τακτικά σε: 11.1. κατάρτιση επί των κλινικών συμπτωμάτων, την επιδημιολογική έρευνα και την καταπολέμηση επιζωοτιών, 11.2. ασκήσεις σε πραγματικό χρόνο οι οποίες διεξάγονται ως εξής: 11.2.1. δύο φορές κατά τη διάρκεια πενταετίας, εκ των οποίων η πρώτη αρχίζει 3 έτη το πολύ μετά την έγκριση του σχεδίου, ή 11.2.2. κατά την πενταετία που ακολουθεί την ουσιαστική καταπολέμηση και εκρίζωση μιας εστίας σημαντικής επιζωοτικής νόσου, ή 11.2.3. μία από τις δύο ασκήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 11.2.1 αντικαθίσταται από άσκηση σε πραγματικό χρόνο που απαιτείται στο πλαίσιο των σχεδίων έκτακτης ανάγκης για άλλες σημαντικές επιδημικές νόσους που πλήττουν χερσαία ζώα, ή 11.2.4. συμμετοχή και συμβολή σε ασκήσεις πραγματικού χρόνου που διεξάγονται σε γειτονικό κράτος μέλος 11.3. κατάρτιση επί θεμάτων επικοινωνιακής τεχνικής για την υλοποίηση εκστρατείας πληροφόρησης και ενημέρωσης με σκοπό την ευαισθητοποίηση των αρχών, των κτηνοτρόφων και των κτηνιάτρων. 12. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους που χρειάζονται για την καταπολέμηση μεγάλου αριθμού εστιών, οι οποίες εμφανίζονται σε μικρό χρονικό διάστημα και προκαλούνται από περισσότερους διαφορετικούς από πλευράς αντιγόνου οροτύπους ή στελέχη, όπως και το ενδεχόμενο μεταξύ άλλων της περίπτωσης σκόπιμης διασποράς ιού του αφθώδους πυρετού. 13. Με την επιφύλαξη των κτηνιατρικών απαιτήσεων, τα σχέδια έκτακτης ανάγκης καταρτίζονται με σκοπό να εξασφαλίζεται ότι, σε περίπτωση εμφάνισης εστίας αφθώδους πυρετού, η τυχόν μαζική καταστροφή πτωμάτων ζώων και ζωικών αποβλήτων γίνεται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και με τη χρήση διαδικασιών ή μεθόδων που αποτρέπουν κάθε βλάβη του περιβάλλοντος, και ιδίως: i) με το μικρότερο δυνατό κίνδυνο για το έδαφος, τον αέρα, τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, για τα φυτά και τα ζώα, ii) με τον περιορισμό στο ελάχιστο των οχλήσεων από θόρυβο ή οσμές, iii) με τις μικρότερες δυνατές δυσμενείς επιπτώσεις στο τοπίο ή σε τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 14. Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν τα στοιχεία κατάλληλων χώρων και επιχειρήσεων για την επεξεργασία ή διάθεση πτωμάτων ζώων και ζωικών αποβλήτων σε περίπτωση εμφάνισης εστίας. 15. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές μεριμνούν για την ενημέρωση των κτηνοτρόφων, του πληθυσμού της υπαίθρου και των πολιτών γενικώς. Πρέπει να παρέχεται ευκολία άμεσης επαφής για τους κατοίκους των πληττομένων περιοχών (μεταξύ άλλων με τηλεφωνικές γραμμές άμεσης βοήθειας), καθώς και πληροφορίες μέσω των εθνικών και περιφερειακών μέσων ενημέρωσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVΙΙΙ (παράρτημα ΧVΙΙΙ της οδηγίας 2003/85/ΕΚ) ΜΕΡΟΣ Α Μέτρα που λαμβάνονται σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας αφθώδους πυρετού στα άγρια ζώα 1. Αμέσως μόλις επιβεβαιωθεί πρωτογενές κρούσμα αφθώδους πυρετού σε άγρια ζώα ευπαθών ειδών, για να μειωθεί η εξάπλωση της νόσου, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ενημερώνει τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αυτή με τη σειρά της πληροφορεί την Επιτροπή της Ε.Ε. και τα άλλα κράτη μέλη και: α) Δηλώνεται το πρωτογενές κρούσμα σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συστήνεται αμέσως ομάδα εμπειρογνωμόνων στην οποία συμμετέχουν κτηνίατροι, κυνηγοί, βιολόγοι και επιδημιολόγοι άγριων ζώων. Έργο της ομάδας εμπειρογνωμόνων είναι: i) να μελετήσει την επιδημιολογική κατάσταση και να οριοθετήσει τη μολυνθείσα περιοχή σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο σημείο 4, στοιχείο β) του Μέρους Β, ii) να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να εφαρμοσθούν στη μολυνθείσα περιοχή, συμπληρωματικά προς τα μέτρα που αναφέρονται στα σημεία γ) και δ), τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την αναστολή της θήρας και την απαγόρευση της παροχής τροφής στα άγρια ζώα, iii) να καταρτίσει σχέδιο εκρίζωσης της νόσου, που υποβάλλεται στην Επιτροπή της Ε.Ε. σύμφωνα με το Μέρος Β, iν) να διενεργήσει ελέγχους για να επαληθεύσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν θεσπισθεί για την εξάλειψη του αφθώδους πυρετού στη μολυνθείσα περιοχή, γ) τίθενται αμέσως υπό επίσημη επιτήρηση οι εκμεταλλεύσεις της οριοθετηθείσας μολυσμένης περιοχής στις οποίες εκτρέφονται ζώα ευπαθών ειδών και, ειδικότερα, επιβάλλεται: i) να διενεργείται επίσημη απογραφή όλων των ειδών και κατηγοριών ζώων ευπαθών ειδών σε όλες τις εκμεταλλεύσεις, ο ιδιοκτήτης να ενημερώνει τα στοιχεία της απογραφής. Τα στοιχεία της απογραφής πρέπει να παρέχονται όταν ζητούνται και να είναι δυνατό να ελέγχονται σε κάθε επιθεώρηση. Ωστόσο, όσον αφορά τις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις, η πρώτη απογραφή μπορεί να πραγματοποιείται βάσει εκτίμησης, ii) όλα τα ζώα ευπαθών ειδών στις εκμεταλλεύσεις της προσβεβλημένης περιοχής να διατηρούνται στους χώρους σταυλισμού τους ή σε άλλους χώρους όπου να μπορούν να απομονώνονται από τα άγρια ζώα. Τα άγρια ζώα δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υλικά που ενδέχεται, μεταγενέστερα, να έλθουν σε επαφή με ζώα ευπαθών ειδών των εκμεταλλεύσεων, iii) να απαγορεύεται η είσοδος ή η έξοδος ζώων ευπαθών από την εκμετάλλευση, χωρίς την έγκριση της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής, η οποία λαμβάνει υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση, iν) να χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέσα απολύμανσης στην είσοδο και τις εξόδους των κτιρίων σταυλισμού ζώων ευπαθών ειδών, καθώς και στην είσοδο και τις εξόδους της εκμετάλλευσης, ν) να εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής από όλα τα άτομα που έρχονται σε επαφή με άγρια ζώα, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού του αφθώδους πυρετού, τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν προσωρινή απαγόρευση εισόδου ατόμων που έχουν έλθει σε επαφή με άγρια ζώα σε εκμετάλλευση όπου εκτρέφονται ζώα ευπαθών ειδών, νi) όλα τα νεκρά ή ασθενή ζώα ευπαθών ειδών που εμφανίζουν συμπτώματα αφθώδους πυρετού να υποβάλλονται σε δοκιμή για την ανίχνευση της παρουσίας αφθώδους πυρετού, νii) να απαγορεύεται η εισαγωγή σε εκμετάλλευση όπου εκτρέφονται ζώα ευπαθών ειδών οποιουδήποτε τμήματος άγριου ζώου, το οποίο έχει σκοτωθεί ή έχει βρεθεί νεκρό, καθώς και οποιουδήποτε υλικού ή εξοπλισμού που θα μπορούσε να έχει μολυνθεί από τον ιό του αφθώδους πυρετού, νiii) να απαγορεύεται η μεταφορά ζώων ευπαθών ειδών, καθώς και του σπέρματος, των εμβρύων ή των ωαρίων τους, εκτός της μολυσμένης περιοχής για ενδοκοινοτικό εμπόριο, δ) επιβάλλεται όλα τα άγρια ζώα που σκοτώνονται με όπλο ή βρίσκονται νεκρά στην οριοθετηθείσα μολυσμένη περιοχή, να επιθεωρούνται από επίσημο κτηνίατρο και να εξετάζονται για την ανίχνευση του αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με τον ορισμό της εστίας που περιέχεται στο Παράρτημα Ι. Τα πτώματα όλων των άγριων ζώων που έδωσαν θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τον ιό του αφθώδους πυρετού, υφίστανται επεξεργασία υπό επίσημο έλεγχο. Όταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι αρνητικά για τον αφθώδη πυρετό, εφαρμόζονται τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος 11/1995 (Α΄ 5). Τα μέρη των ζώων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό επίσημη επιτήρηση, ε) επιβάλλεται το δείγμα του στελέχους του ιού του αφθώδους πυρετού να υποβάλλεται στην απαιτούμενη εργαστηριακή διαδικασία για την αναγνώριση του γενετικού τύπου του ιού και των αντιγονικών χαρακτηριστικών του σε σχέση με τα υφιστάμενα στελέχη εμβολίων. 2. Σε περίπτωση εκδήλωσης κρούσματος αφθώδους πυρετού σε άγρια ζώα μιας περιοχής της χώρας η οποία βρίσκεται κοντά στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους, τότε επιβάλλεται στενή συνεργασία για τη θέσπιση μέτρων καταπολέμησης της νόσου. 3. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του σημείου 1, είναι δυνατόν να θεσπίζονται ειδικά μέτρα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 89, παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ, εάν κρούσμα αφθώδους πυρετού εμφανισθεί σε άγρια ζώα σε μια περιοχή της χώρας στην οποία, λόγω της εκτενούς διατήρησης οικόσιτων ζώων ευπαθών ειδών, είναι ανέφικτη η εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της παραγράφου 1. ΜΕΡΟΣ Β Σχέδια για την εκρίζωση του αφθώδουςπυρετού στα άγρια ζώα 1. Με την επιφύλαξη των μέτρων που ορίζονται στο Μέρος Α η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποβάλλει στην Επιτροπή της Ε.Ε., εντός προθεσμίας 90 ημερών από την επιβεβαίωση του πρωτογενούς κρούσματος αφθώδους πυρετού σε άγρια ζώα, έγγραφο σχέδιο των μέτρων που λαμβάνονται για την εκρίζωση της νόσου σε περιοχή που έχει οριοθετηθεί ως μολυνθείσα και των μέτρων που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή. 2. Η Επιτροπή της Ε.Ε. εξετάζει το σχέδιο για να κρίνει εάν αυτό συμβάλλει στην επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Το εν λόγω σχέδιο, ενδεχομένως τροποποιημένο, εγκρίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 89, παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ. Το σχέδιο μπορεί στη συνέχεια να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη της κατάστασης. Εάν αυτές οι τροποποιήσεις αφορούν την εκ νέου οριοθέτηση της μολυνθείσας περιοχής, η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση για τις τροποποιήσεις αυτές την Επιτροπή της Ε.Ε. και τα άλλα κράτη μέλη. Αν οι τροποποιήσεις αφορούν άλλες διατάξεις του σχεδίου, η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποβάλλει το τροποποιημένο σχέδιο στην Επιτροπή της Ε.Ε. για εξέταση και ενδεχόμενη έγκριση, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 89, παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ. 3. Όταν εγκριθούν, τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1, αντικαθιστώνται τα αρχικά μέτρα που ορίζονται στο Μέρος Α, από την ημερομηνία που αποφασίζεται η χορήγηση της έγκρισης. 4. Το σχέδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει στοιχεία σχετικά με: α) τα αποτελέσματα των επιδημιολογικών ερευνών και ελέγχων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Μέρος Α και σε συνάρτηση με τη γεωγραφική εξάπλωση της νόσου, β) την οριοθετηθείσα περιοχή που έχει μολυνθεί. Κατά την οριοθέτηση της μολυνθείσας περιοχής, λαμβάνονται υπόψη: i) τα αποτελέσματα των επιδημιολογικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν και τη γεωγραφική κατανομή της νόσου, ii) τον πληθυσμό των άγριων ζώων της περιοχής, iii) την παρουσία σημαντικών φυσικών ή τεχνητών εμποδίων στις μετακινήσεις άγριων ζώων, γ) την οργάνωση στενής συνεργασίας ανάμεσα σε βιολόγους άγριων ζώων, κυνηγούς, οργανώσεις κυνηγών, υπηρεσίες υπεύθυνες για την άγρια πανίδα και τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, δ) την ενημερωτική εκστρατεία που πρέπει να πραγματοποιηθεί, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι κυνηγοί σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λάβουν στο πλαίσιο του σχεδίου εκρίζωσης της νόσου, ε) τις ειδικές προσπάθειες που καταβάλλονται για να προσδιορισθεί ο αριθμός και το σημείο στο οποίο βρίσκονται ομάδες άγριων ζώων εντός και πέριξ της μολυνθείσας περιοχής, στ) τον κατά προσέγγιση αριθμό ομάδων άγριων ζώων που αναφέρονται στην παράγραφο ε) και το μέγεθός τους εντός και πέριξ της μολυνθείσας περιοχής, ζ) τις ειδικές προσπάθειες που καταβάλλονται για να προσδιορισθεί η έκταση της εξάπλωσης της νόσου στα άγρια ζώα, μέσω της εξέτασης άγριων ζώων που σκοτώνονται από κυνηγούς ή βρίσκονται νεκρά ή μέσω εργαστηριακής εξέτασης, περιλαμβανομένων των επιδημιολογικών ερευνών με βάση την ηλικία των ζώων, η) τα μέτρα που λαμβάνονται για να περιορισθεί η εξάπλωση της νόσου λόγω των μετακινήσεων άγριων ζώων και/ή των επαφών ανάμεσα σε ομάδες άγριων ζώων, στα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται και η απαγόρευση της θήρας, θ) τα μέτρα που λαμβάνονται για να περιορισθεί ο πληθυσμός των άγριων ζώων και ιδίως των νεαρών ζώων ευπαθών ειδών του πληθυσμού άγριων ζώων, ι) τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι κυνηγοί, ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου, ια) τη μέθοδο απομάκρυνσης των άγριων ζώων που βρίσκονται νεκρά ή σκοτώνονται, η οποία βασίζεται: i) στην επεξεργασία των πτωμάτων υπό επίσημη επιτήρηση, ή ii) στην επιθεώρηση από επίσημο κτηνίατρο και τις εργαστηριακές εξετάσεις οι οποίες προβλέπονται στο Παράρτημα ΧΙΙΙ. Τα πτώματα όλων των άγριων ζώων που έδωσαν θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τον ιό του αφθώδους πυρετού, υφίστανται καταστροφή υπό επίσημο έλεγχο. Όταν τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης είναι αρνητικά όσον αφορά τον αφθώδη πυρετό, εφαρμόζονται τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2 του π.δ. 11/1995 (Α΄ 5). Τα μέρη των ζώων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό επίσημη επιτήρηση, ιβ) την επιδημιολογική έρευνα που διενεργείται σε κάθε άγριο ζώο ευπαθούς είδους, το οποίο έχει σκοτωθεί ή βρεθεί νεκρό. Η έρευνα περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με: i) τη γεωγραφική περιοχή στην οποία το ζώο βρέθηκε νεκρό ή θανατώθηκε, ii) την ημερομηνία κατά την οποία το ζώο βρέθηκε νεκρό ή θανατώθηκε, iii) το άτομο που βρήκε ή θανάτωσε το ζώο, iν) την ηλικία και το φύλο του ζώου, ν) αν θανατώθηκε: τα συμπτώματα του ζώου πριν θανατωθεί, νi) αν βρέθηκε νεκρό: σε ποια κατάσταση βρισκόταν το πτώμα, νii) τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, ιγ) τα προγράμματα επιτήρησης και τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις στις οποίες εκτρέφονται ζώα ευπαθών ειδών και οι οποίες βρίσκονται εντός της οριοθετηθείσας περιοχής που έχει μολυνθεί, καθώς, αν είναι ανάγκη και στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και της μετακίνησης ζώων ευπαθών ειδών εντός της περιοχής και από και προς την περιοχή. Τα μέτρα αυτά πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνουν την απαγόρευση της μετακίνησης ζώων ευπαθών ειδών, και του σπέρματος, των εμβρύων ή των ωαρίων τους από τη μολυσμένη περιοχή για ενδοκοινοτικό εμπόριο, ιδ) τα άλλα κριτήρια που εφαρμόζονται για την άρση των μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί για την εκρίζωση της νόσου στην οριοθετηθείσα περιοχή και των μέτρων που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις της περιοχής, ιε) την αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η επίβλεψη και ο συντονισμός της δράσης των Υπηρεσιών οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του σχεδίου, ιστ) το σύστημα που καθορίζεται για να μπορεί η ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία ορίζεται σύμφωνα με το σημείο 1, στοιχείο β) του Μέρους Α, να επανεξετάζει σε τακτά διαστήματα τα αποτελέσματα του σχεδίου για την εκρίζωση της νόσου, ιζ) τα μέτρα παρακολούθησης της νόσου που τίθενται σε εφαρμογή μετά από περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών από τη στιγμή που επιβεβαιώθηκε το τελευταίο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε άγρια ζώα στην οριοθετηθείσα μολυνθείσα περιοχή, αυτά τα μέτρα παρακολούθησης εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τουλάχιστον 12 μήνες και περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τα μέτρα που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με τα στοιχεία ζ), ια) και ιβ). 5. Κάθε έξι μήνες, υποβάλλεται από τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Επιτροπή της Ε.Ε. και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, έκθεση σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στην οριοθετηθείσα περιοχή και με τα αποτελέσματα του σχεδίου εκρίζωσης της νόσου. 6. Αναλυτικότεροι κανόνες για την εκπόνηση των σχεδίων εκρίζωσης του αφθώδους πυρετού στα άγρια ζώα μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με τη κοινοτική διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ. Άρθρο 82 Έναρξη ισχύος Το παρόν διάταγμα ισχύει από την 1η Ιουλίου 2004, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 3 παράγραφοι 3 και 4, 79 και 80, οι οποίες ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 τουν. 1338/1983 (Α΄ 34) Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, όπως η παράγραφος 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» και του άρθρου 3 τουν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101). β) του άρθρου 20 του ν. 248/1914 (Α΄ 110) «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της 23/24.1.1936 (Α΄ 47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παράγραφος 1 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200). γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 προεδρικού διατάγματος (Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. Υ 132/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (Β΄ 1533/14.10.2004).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 307/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/132 2004
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/23 1936
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005