Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δια­χειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση του καταστατικού της.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
1.Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Δια­χειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.», η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3428/2005 και του διατάγματος αυτού και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Οι δραστηριότητες της εταιρείας, οι οποίες ασκούνται στο πλαίσιο του νόμου και του Καταστατικού της, είναι κοινής ωφέλειας και τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. 2.Με το παρόν διάταγμα εγκρίνεται το Καταστατικό της εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ«ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια Άρθρο 1Σύσταση - Επωνυμία1.Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑ­ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.». 2.Για τις σχέσεις και συναλλαγές της με το εξωτερικό η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «Ηellenic Gas Τransmissiοn System Οperatοr» και το διακριτικό τίτλο «Ηellenic G.Τ.S.Ο.» ή «DΕSFΑ». Άρθρο 2Έδρα1.Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. 2.Η Εταιρεία μπορεί, στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού της, να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων ή αντιπροσωπειών της Εταιρείας καθορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. 3.Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της υπάγεται στο Ελληνικό Δίκαιο. 4.Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας. Άρθρο 3Σκοπός1.Σκοπός της Εταιρείας είναι η λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 6 του ν. 3428/2005, και των διασυνδέσεών του, προκειμένου το ΕΣΦΑ να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των Χρηστών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 31 του ν. 3428/2005, σε φυσικό αέριο κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό. 2.Στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού η Εταιρεία: 1)Παρέχει στους Χρήστες πρόσβαση στο Ε.Σ.Φ.Α., με τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο και για όσο διάστημα επιθυμούν, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο 3428/2005. 2)Προγραμματίζει τις παραδόσεις Φυσικού Αερίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 3428/2005, στο Ε.Σ.Φ.Α. και τις παραλαβές Φυσικού Αερίου από αυτό, κατανέμει το φορτίο στους Χρήστες και μεριμνά για την εξασφάλιση της ποιότητας του Φυσικού Αερίου. 3)Έχει την ευθύνη για την εξισορρόπηση του φορτίου του Ε.Σ.Φ.Α., κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο ν. 3428/2005. 4)Εισπράττει το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού από τους Χρήστες και τηρεί χωριστό λογαριασμό για τις δραστηριότητες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3428/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. 5)Εφαρμόζει μηχανισμούς διαχείρισης της συμφόρησης στα σημεία εισόδου και εξόδου, οι οποίοι βασίζονται, κατά το δυνατόν, σε μηχανισμούς της αγοράς, σύμφωνα με διαφανή κριτήρια όπως ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., προκειμένου να προάγεται ο ανταγωνισμός, χωρίς διακρίσεις μεταξύ Χρηστών ή κατηγοριών Χρηστών. Δημοσιεύει ιστορικά στοιχεία και προβλέψεις ροών σε κάθε σημείο εισόδου και εξόδου για τα επόμενα έτη, προκειμένου να ενημερώνονται οι Χρήστες για την πιθανότητα συμφόρησης. Τηρεί χωριστό λογαριασμό για τη διαχείριση της συμφόρησης, το πιστωτικό υπόλοιπο του οποίου συνυπολογίζεται κατά τον καθορισμό του τιμολογίου χρήσης του Ε.Σ.Φ.Α., όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Τιμολόγησης κατά το άρθρο 8 του ν. 3428/2005. 6)Μεριμνά για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3428/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. 7)Συντάσσει κάθε έτος και δημοσιεύει αναλυτική έκθεση για τη λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α., για τις μεταβολές των τεχνικών χαρακτηριστικών του, τη δέσμευση μεταφορικής ικανότητας, την εξισορρόπηση φορτίου, το επίπεδο και την ποιότητα συντήρησης, τη συμφόρηση και τη διαχείρισή της, τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπισή τους. 8)Τηρεί Μητρώο Κατόχων Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας. 9)Επιτρέπει τη Δηλούμενη Διαμετακόμιση που προβλέπεται στο άρθρο 23 του ν. 3428/2005, όπως εκάστοτε ισχύει και ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν. 10)Συνάπτει συμφωνίες με τους Διαχειριστές των Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου (Α.Σ.Φ.Α), Δικτύων Διανομής, καθώς και Συστημάτων Φυσικού Αερίου, όπως οι ανωτέρω όροι ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 3428/2005, που είναι εγκατεστημένα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, με σκοπό την ενίσχυση της μεταξύ τους διαλειτουργικότητας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την αμοιβαία συνεργασία. 11)Παρέχει τις υπηρεσίες του με διαφάνεια, αμεροληψία και χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών των Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α., όπως διακρίσεις υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, των μετόχων τους ή των θυγατρικών εταιρειών τους. 12)Παρέχει στους Διαχειριστές Α.Σ.Φ.Α. ή Δικτύων Διανομής, που συνδέονται με το Ε.Σ.Φ.Α., τις αναγκαίες πληροφορίες, για την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία των συνδεδεμένων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες διαχείρισης και κατανομής του δυναμικού διασύνδεσης. 13)Παρέχει σε κάθε Χρήστη του Ε.Σ.Φ.Α. επαρκείς πληροφορίες για τη χρήση του Ε.Σ.Φ.Α. και τη δεσμευμένη μεταφορική ικανότητα, για τη διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού, την αποτελεσματική πρόσβαση στο Ε.Σ.Φ.Α., καθώς και τη μεταφορά Φυσικού Αερίου, κατά τρόπο συμβατό με την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α., με την επιφύλαξη τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Τηρεί και διαχειρίζεται για το σκοπό αυτόν το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα Ε.Σ.Φ.Α., στο οποίο δημοσιεύει τις παραπάνω πληροφορίες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού. 14)Δημοσιεύει κατάλογο των τιμολογίων χρέωσης των Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α. για τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του τρόπου θέσπισης των τιμολογίων αυτών. 15)Ενημερώνει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) για κάθε παράβαση που περιέρχεται σε γνώση του και αφορά διατάξεις του νόμου ν. 3428/2005, όπως εκάστοτε ισχύει ή όρους άδειας, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου νόμου. 16)Εγκαθιστά και διαχειρίζεται Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, στο οποίο καταχωρίζονται οι προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μεταπώλησης Φυσικού Αερίου, οι προτάσεις για σύναψη συμβάσεων εκχώρησης δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας, οι δηλώσεις αποδοχής των προτάσεων αυτών και κάθε άλλο στοιχείο, που είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση των συναλλαγών στο Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού. 17)Καταρτίζει τον Κανονισμό Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, ο οποίος εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 18)Εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που του ανατίθενται χάριν του γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως οι υπηρεσίες ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του εφοδιασμού, τακτικής παροχής, ποιότητας και τιμών παροχής, προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του κλίματος και της ενεργειακής αποδοτικότητας. 19)Καταρτίζει τον Κώδικα Δεοντολογίας που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ν. 3428/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. 20)Παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης και επιθεώρησης εσωτερικών δικτύων διασυνδεδεμένων ή υπό διασύνδεση πελατών δικτύων Μεταφοράς και Διανομής Φυσικού Αερίου. 21)Παρέχει κάθε είδους υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με τα παραπάνω, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, μέτρησης, πιστοποίησης, διακρίβωσης και βαθμονόμησης εξοπλισμού εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (Cοmpressed Νatural Gas - CΝG) και Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) και άλλων. 22)Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα σύμφωνα με το νόμο, την Άδεια που της χορηγείται και τους ισχύοντες Κανονισμούς και Κώδικες. 3.Η Εταιρία δύναται να προβαίνει και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή πράξη, πέραν των οριζομένων στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου και εφόσον δεν αντιβαίνουν στον σκοπό της, όπως ενδεικτικά: 1)Διαχείριση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση δευτερευουσών υπηρεσιών ΥΦΑ, δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις ΥΦΑ ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα και υπάγονται στη διαχείριση του ΔΕΣΦΑ, σε τομείς όπως: παροχή υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης πλοίων ΥΦΑ/LΝG (Liquified Νatural Gas - Υγραέρια), εκφόρτωση, αποθήκευση και μεταφόρτωση φορτίων ΥΦΑ τρίτων κλπ. 2)Υπηρεσίες μελέτης, κατασκευής, διαχείρισης έργου, λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, CΝG και ΥΦΑ, καθώς και υπηρεσίες μετρολογίας και συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες. 3)Υπηρεσίες μελέτης, ανάπτυξης, κατασκευής/εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων παροχής λειτουργικών πληροφοριών φυσικού αερίου, σε διασυνδεδεμένους ή υπό διασύνδεση πελάτες των δικτύων Μεταφοράς και Διανομής Φυσικού Αερίου. 4)Υπηρεσίες μελέτης, κατασκευής, εγκατάστασης, πιστοποίησης, επιθεώρησης εσωτερικών δικτύων διασυνδεδεμένων ή υπό διασύνδεση πελατών δικτύων Μεταφοράς και Διανομής Φυσικού Αερίου. 5)Οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση εκπαιδευτικού ή επιμορφωτικού κέντρου σε θέματα Ενεργειακής Τεχνολογικής κατεύθυνσης και καυσίμων, καθώς και σε θέματα ασφάλειας και πυροπροστασίας/πυρόσβεσης Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, το οποίο θα μπορεί ενδεικτικά να διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με τα παραπάνω και στο αντικείμενο της τεχνογνωσίας της Εταιρείας. 4.Επίσης, η Εταιρία προς επίτευξη του σκοπού της μπορεί: 1)Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο. 2)Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, πλην όσων δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας φυσικού αερίου, καθώς και στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με την εξαίρεση της περίπτωσης όπου ενεργεί ως Αυτοπαραγωγός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 επ. του ν. 2773/1999, όπως ισχύει. 3)Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της. 5.Η Εταιρία έχει, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του ν. 3428/2005, την αποκλειστική αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν τους πόρους οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του δικτύου, με τη δυνατότητα εφαρμογής κατάλληλων συντονιστικών μηχανισμών ώστε να προστατεύονται τα οικονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα εποπτείας της διαχείρισης, τα οποία διατηρεί η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., όσον αφορά την απόδοση των πόρων της Εταιρίας. Άρθρο 4ΔιάρκειαΗ διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης με την οποία παρέχεται άδεια σύστασης της παρούσας εταιρείας και έγκρισης του παρόντος Καταστατικού. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, λαμβανομένης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΜετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές Άρθρο 5Μετοχικό ΚεφάλαιοΤο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσια τριάντα εννέα εκατομμύρια πενήντα μία χιλιάδες δέκα επτά Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά(€ 639.051.017,76), είναι ολοσχερώς καταβλητέο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Καταστατικού, προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση της λογιστικής αξίας του εισφερθέντος κλάδου «Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΕΣΦΑ) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου» (ΔΕΠΑ) κατά την 30.6.2006, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3428/2005, καθώς και των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του άρθρου 1 του ν. 2166/1993, σε συνδυασμό με την από 29.9.2006 έκθεση διαπίστωσης της παραπάνω λογιστικής αξίας της ελεγκτικής Εταιρείας ΒΚR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Ορκωτός Ελεγκτής- Λογιστής Κούτρας Γρηγόριος - ΑΜ/ΣΟΕΛ 13601) και την καταβολή μετρητών για στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τέσσερις (7.258.644) μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ Ευρώ και τέσσερα λεπτά (€ 88, 04) Ευρώ η κάθε μία. Άρθρο 61.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δέκα ενδεκάτων (10/11) του συνόλου των μελών του, να εκδώσει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες ή να αυξήσει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που και στις δύο περιπτώσεις δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Η ισχύς αυτής της εξουσίας αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες μπορεί να φθάσει μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που ανανεώθηκε η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 2.Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εγκριθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των δέκα ενδεκάτων (10/11) του συνόλου των μελών του, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Καταστατικού να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 3.Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων του άρθρου αυτού, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας είναι περισσότερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την αυξημένη απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού. 4.Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. 5.Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 6.Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας τους και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. 7.Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή την αναλογία μετατροπής ή τη διακύμανσή τους και το ποσό του δανείου που θα εκδοθεί. Η τελική τιμή ή αναλογία μετατροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών. 8.Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. 9.Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. 10.Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 11.Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος. 12.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης ή της κάλυψης του ομολογιακού δανείου. 13.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 11 και 12, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 7Μετοχές1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές μετοχές. 2.Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό, καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του οριζόμενου αναπληρωτή εκάστου των προηγουμένων και ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3.Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι μεταγενέστερα ανταλλάσσονται με οριστικούς και φέρουν όλα τα στοιχεία τους, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Άρθρο 81.Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός προσώπων που έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία επί μιας ή περισσότερων μετοχών, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού ένα εκπρόσωπο τους προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή ή τις μετοχές αυτές, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιω­μάτων αυτών. 2.Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια, για κάθε μέτοχο, την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της. 3.Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την Εταιρεία των κυρίων του μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε εφαρμοστέες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙΜέτοχοι Άρθρο 9Δικαιώματα Μετόχων1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο. 4.Αν το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 παράγραφος 8 του παρόντος χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μπορεί όμως να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή επειδή οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. 5.Η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης απ’ αυτούς. 6.Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 7.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί η σχετική απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Άρθρο 10Δικαιώματα Μειοψηφίας1.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 2.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 23 και 24 του παρόντος Καταστατικού. 3.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: 1)Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, ή σε άλλους εργαζομένους της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. 2)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 4.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ’ αυτούς όταν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ή κατά την κρίση του πριν απ’ αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 5.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο αποφαίνεται αν υποχρεούται η Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 6.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων γίνεται με ονομαστική κλήση. 7.Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τηρούν αυτές κατατεθειμένες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι: 1)την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, 2)την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου, στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. 8.Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία αυτές τελέστηκαν. 9.Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 10.Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙVΔιοικητικό Συμβούλιο Άρθρο 11Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου1.Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από έντεκα (11) Συμβούλους, ένας από τους οποίους εκπροσωπεί τους εργαζομένους. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων εκλέγεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η πλέον αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγονται από Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της Εταιρείας και στην οποία συμμετέχουν ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Εταιρείας. Η εκλογή γίνεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός των τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας και η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της Επιτροπής αυτής, που προεδρεύεται από δικαστικό αντιπρόσωπο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 1264/1982, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Έως τον ορισμό του εκπροσώπου των εργαζομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς το μέλος αυτό. 2.Η από οποιαδήποτε αιτία μη εκλογή ή διορισμός ή μη έγκαιρη αναπλήρωση οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς το μέλος αυτό. 3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, διορίζονται και ανακαλούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας τους και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι έτη. Μετά την πάροδο δέκα (10) ετών από τη σύσταση της Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά, πρέπει να είναι ανεξάρτητα και να μη συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής με επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής, διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου, καθώς και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. 5.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά μέλη και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Οι διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1 και 2 του ν. 3016/2002 εφαρμόζονται αναλογικά. Άρθρο 12Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου1.Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει, κατά κύριο λόγο, τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, ενώ έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον κάθε δικαστηρίου και κάθε δημόσιας ή άλλης αρχής και κάθε τρίτου. 2)Ασκεί κάθε ένδικο βοήθημα και ένδικο μέσο, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες και συνομολογεί διαιτησίες. 3)Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσης συμβάσεις, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους, σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες. 4)Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πρά­κτορες της Εταιρείας, καθορίζει τις απολαβές και μισθούς αυτών και, εν γένει, παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρείας και ανακαλεί αυτή. 5)Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και πάντα τίτλο εις διαταγή, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του εταιρικού σκοπού. 6)Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει. 7)Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη. 8)Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας εκδίδοντας τους σχετικούς κανονισμούς και εν γένει επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας αυτής και ασκεί κάθε εξουσία διαχείρισης των εταιρικών συμφερόντων και προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού της Εταιρείας. 2.Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων από το Δ.Σ. προσώπων, μελών ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτω από την εταιρική επωνυμία. 3.Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του Άρθρου 13, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, κατόπιν σχετικής απόφασής του, εγγράφως την άσκηση αποκλειστικά ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέλη του ή όχι, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης. 4.Οι ανωτέρω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23, και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Άρθρο 13Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή/ διορισμό του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ιδιότητες που μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, ορίζονται και ανακαλούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εκλέγει τον Αντιπρόεδρό του, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο. 2.Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Επίσης, ο Πρόεδρος παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 3.Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας και μέλος του Δ.Σ. αυτής. Με την εξαίρεση συγκεκριμένων αναθέσεων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού, ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω καταστατικές αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο: 1)Προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας. 2)Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. 3)Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι ποσού που ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 4.Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, εάν υπάρχει, και αυτόν όταν κωλύεται, ή σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν υφίσταται Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εξουσιοδοτείται απ’ αυτό. Άρθρο 14Παραίτηση - Αναπλήρωση ΜέλουςΔιοικητικού Συμβουλίου1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνονται εάν παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο ή ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που εκλέχθηκαν ή ορίστηκαν. 2.Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ο Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του, μέχρι την επιλογή ή τον διορισμό νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11§3 και 13 §1 του παρόντος Καταστατικού. 3.Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, χρέη Προέδρου εκτελεί προσωρινά ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, αν δεν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο. Αν εκλείψουν τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος και δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., τον Πρόεδρο αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εξουσιοδοτείται από αυτό. Άρθρο 15Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση εγγράφως, επιτρεπομένης και της τηλεομοιοτυπίας (fax). Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 4.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρουν με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 16Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις από άλλο Σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (fax). Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, εκτός των ειδικών περιπτώσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει. 3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του. Άρθρο 17Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στα πρακτικά καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα. 3.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 18Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση. 2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν, κατά αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης αυτής μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του Μετοχικού Κεφαλαίου. 3.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, κλπ) από την Εταιρεία σε ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκπροσωπουμένου Μετοχικού Κεφαλαίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου για συμβάσεις, οι οποίες δεν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της. 4.Δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 19Απαγόρευση Ανταγωνισμού1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ’ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως εταίροι σε προσωπικές ή άλλης μορφής εταιρίες ή κοινοπραξίες που έχουν συναφείς σκοπούς. Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρούνται οι θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας ή εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει. 2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως Σύμβουλοι. Όλο το προσωπικό της Εταιρείας οφείλει να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920, επιφυλασσομένης και της εφαρμογής της Νομοθεσίας περί προστασίας του εμπορικού και βιομηχανικού απορρήτου. Το δικαίωμα αποζημιώσεως της Εταιρείας διατηρείται ανεξάρτητα από την ποινική ρήτρα που τυχόν θα προβλεφθεί σχετικώς στον Οργανισμό Προσωπικού της Εταιρείας ή στις συμβάσεις εργασίας. 4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του κ.ν. 2190/1920. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΓενική Συνέλευση των Μετόχων Άρθρο 20Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία εκτός αυτών που ρητά απαγορεύονται από τον νόμο 3428/2005. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: 1)Τροποποίηση του Καταστατικού, όπου επιτρέπεται. 2)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος. 3)Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της Εταιρείας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για διάλυση της Εταιρείας εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. 4)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 και 14 του παρόντος. 5)Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη διάταξη του άρθρου 29 του παρόντος Καταστατικού. 6)Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. 7)Διάθεση ετησίων κερδών. 8)Διορισμό Ελεγκτών. 9)Διορισμό Εκκαθαριστών. 10)Έγκριση του ετήσιου σχεδίου χρηματοδότησης ή ισοδύναμου μέσου της Εταιρίας και συνολικά οριοθέτηση των επιπέδων της χρέωσής της, κατά την έννοια του άρθρου 7 παρ. 9 περ. γ του ν. 3428/2005. Άρθρο 21Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όταν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρίστανται ή αντιπροσωπεύο­νται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 3.Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων επιτρέπεται να συνέρχεται κατ’ εξαίρεση εκτός της έδρας της Εταιρείας σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, στην οποία καθορίζονται και οι όροι με τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ’ αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της, συνυπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Άρθρο 22Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων1.Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται με σαφήνεια η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας πριν από είκοσι (20) ημέρες και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και πριν από είκοσι (20) ημέρες στις εφημερίδες, όπως εκάστοτε ορίζεται στον κ.ν. 2190/1920 και στη σχετική νομοθεσία. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 2.Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Άρθρο 23Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της ορισθείσας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. 3.Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων. 4.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις δια­τάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από άδειά της. Άρθρο 24Πίνακας των Μετόχων με Δικαίωμα ΨήφουΣαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Άρθρο 25Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσηςτων Μετόχων1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 2.Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση των μετόχων δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την επαναληπτική Συνέλευση. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτή. 3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Άρθρο 26Εξαιρετική Απαρτία και ΠλειοψηφίαΓενικής Συνέλευσης των Μετόχων1.Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ’ αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: 1)στη μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας, εφόσον τούτο προβλέπεται στο νόμο, 2)στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, 3)στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παραγρ. 1 του Καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή πραγματοποιούμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, 4)στη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, 5)στον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων στη συμμετοχή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, 6)στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, 7)στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, 8)στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, 9)στην έγκριση του ετήσιου σχεδίου χρηματοδότησης ή ισοδύναμου μέσου της Εταιρίας και στον καθορισμό συνολικών ορίων για τα επίπεδα της χρέωσής του, κατά την έννοια του άρθρου 7 παρ. 9 περ. γ΄ του ν. 3428/2005. 10)σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό προβλέπει εξαιρετική απαρτία. 2.Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ’ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 3.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ’ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 4.Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Άρθρο 27Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσηςτων Μετόχων1.Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Άρθρο 28Θέματα Συζήτησης - ΠρακτικάΓενικής Συνέλευσης Μετόχων1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων. 2.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά καταχωρείται επίσης και ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συντεταγμένος πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων. 3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, τον Γραμματέα, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα. 4.Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε παρίσταται σ’ αυτήν και αντιπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης-Τμήμα Εποπτείας Α.Ε. ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης. Άρθρο 29Απόφαση Απαλλαγής Μελών του ΔιοικητικούΣυμβουλίου και των ΕλεγκτώνΜετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Τέτοια απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΈλεγχος Άρθρο 30Ορκωτοί Ελεγκτές1.Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από ελεγκτή ή ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, όπως ορίζεται στον κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 75 του ν. 1969/1991 (Α΄ 167) και τα π.δ. 226/1992 και 227/1992 (Α΄ 120), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο τους Ελεγκτές και ειδικότερα μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. 2.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ορίζει τους Ελεγκτές, η Εταιρεία ανακοινώνει σε αυτούς το διορισμό τους. Αν οι οριζόμενοι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από το νόμο. 3.Οι Ορκωτοί Ελεγκτές μπορούν να επανεκλέγονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη. Άρθρο 31Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών1.Οι Ορκωτοί Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας και υποχρεούνται κατά τη λήξη του οικονομικού έτους να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους, από την οποία πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, αν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσας χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα προκύψαντα κατ’ αυτήν αποτελέσματα. 2.Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει τα ακόλουθα: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και β) αν επαληθεύτηκε η συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στο εδάφιο γ’ της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. 3.Οι Ορκωτοί Ελεγκτές δικαιούνται επίσης να ζητούν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρό του και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΕτήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Κέρδη - Ζημίες Άρθρο 32Εταιρική ΧρήσηΗ εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση είναι υποδωδεκάμηνη και θα αρχίσει από τη καταχώριση της Εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης με την οποία παρέχεται η άδεια σύστασης της παρούσας Εταιρείας και έγκρισης του Καταστατικού της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους συστάσεως της Εταιρείας. Άρθρο 33Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως», «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και Προσάρτημα) καθώς και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας και συντάσσονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: 1)Την έκθεση διαχείρισης, 2)τον ισολογισμό, 3)το λογαριασμό «αποτέλεσμα χρήσεως», 4)τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και 5)το προσάρτημα. Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του κ.ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. 3.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και συνοδεύονται: 1)Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, και στην οποία πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και 2)Από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών που θα περιέχει όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 και στις παραγράφους 3, εδάφιο γ και 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 4.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση για τις οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: 1)τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των παραπάνω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται για τον σκοπό αυτό και 2)τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 5.Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον, πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως προβλέπεται από τον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 6.Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. 7.Επιπλέον των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις και κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι οποίες εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 8.Η Εταιρεία, εφόσον έχει συνδεδεμένες εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 42ε του κ.ν. 2190/1920, καταρτίζει και υποβάλλει, εκτός από τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους, και ενοποιημένους ισολογισμούς. Άρθρο 34Διάθεση Κερδών1.Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. 2.Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 1)Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν όμως τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο. 2)Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή είτε ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου είτε ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης, όποιου από τα δύο ποσοστά είναι υψηλότερο, σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 3)Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ως πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται ως υπόλοιπο εις νέον. 3.Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 4.Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Άρθρο 351.Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημερομηνία που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή, με εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όσοι δεν ζήτησαν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να εγείρουν απαίτηση για τόκους. 2.Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων, μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διανομή δημοσιευτεί σε μια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα διανεμόμενα με τον τρόπο αυτό μερίσματα δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙΔιάλυση - Εκκαθάριση Άρθρο 36Λόγοι Λύσης της Εταιρείας1.Η Εταιρεία λύεται: 1)Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η παράταση της διάρκειάς της, 2)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος, 3)Αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. 2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας. 3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο. 4.Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920. 5.Αν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Άρθρο 37Εκκαθάριση1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν Εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές. Οι Εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορούν να είναι ένας (1) έως τέσσερις (4), μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, όπως αυτές έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι δια­τάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου. 2.Οι Εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό ενάρξεως εκκαθαρίσεως, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Α.Ε. της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται σε δημοσιότητα οι κατ’ έτος Ισολογισμοί Εκκαθαρίσεως και ο τελικός Ισολογισμός. 3.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 4.Οι Εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. 5.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και αποφασίζει για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των εκκαθαριστών. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίεςδημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο. 6.Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. 7.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός της ισολογισμός υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧΜεταβατικές Διατάξεις Άρθρο 38Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού ΚεφαλαίουΤο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, που ανέρχεται σε εξακόσια τριάντα εννέα εκατομμύρια πενήντα μία χιλιάδες δέκα επτά Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (€ 639.051.017,76), καλύπτεται εξ’ολοκλήρου, δηλαδή κατά ποσοστό 100% από την Ανώνυμη Εταιρεία «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ΑΕ» με την απόσπαση και την εισφορά του κλάδου Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 3428/2005, που περιλαμβάνει και τα ακίνητα που τον συνοδεύουν με βάση την, κατά την 30.6.2006, καταρτισθείσα απογραφή και λογιστική κατάσταση περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα και με την εγκριθείσα έκθεση της ελεγκτικής εταιρίας ΒΚR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής Κούτρας Γρηγόριος - ΑΜ/ΣΟΕΛ 13601) με την οποία διαπιστώθηκε η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του παραπάνω εισφερθέντος κλάδου στο ποσό των εξακοσίων τριάντα εννέα εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ Ευρώ και δέκα έξι λεπτών (€ 639.050.998,16) και επιβεβαιώθηκε η λογιστική κατάσταση εισφερόμενου κλάδου της 30.6.2006, καθώς και κατά δέκα εννέα Ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 19,60) σε μετρητά για τη στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τέσσερις (7.258.644) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ Ευρώ και τεσσάρων λεπτών (€ 88, 04) η κάθε μία. Άρθρο 39Πρώτο Διοικητικό ΣυμβούλιοΣύμφωνα με τη διάταξη του Άρθρου 11, παρ. 3 εδ. α του παρόντος, τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία για πενταετή θητεία θα διοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης κατά το Άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 3428/2005 και ένα μέλος αυτού θα εκλεγεί από τους εργαζόμενους, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος. Άρθρο 40Ορκωτοί Ελεγκτές της Πρώτης Εταιρικής ΧρήσηςΟρκωτοί Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι ακόλουθοι: 1.Τακτικός: ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, ορκωτός ελεγκτής – λογιστής με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 13601, ΒDΟ (ΜΠΙ ΝΤΙ ΟΟΥ) Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε., Πατησίων 81 & Χέυδεν τ.κ.104 34 2.Αναπληρωματικός: ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ορκωτός ελεγκτής – λογιστής με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 14001, ΒDΟ (ΜΠΙ ΝΤΙ ΟΟΥ) Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε., Πατησίων 81 & Χέυδεν, τ.κ.104 34 Η αποζημίωση των ελεγκτών θα ορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου. Άρθρο 41Όροι και Συμφωνίες Απόσπασης Εισφοράςτου Κλάδου. - Τελικές Διατάξεις1.Εισφέρουσα τον κλάδο είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρία», με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ» και αριθμό μητρώου 17913/01/Β/88/514, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηνών, Λεωφόρος Μεσογείων αριθμ. 207. 2.Η απόσπαση του κλάδου «Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΕΣΦΑ) της ανώνυμης εταιρείας «ΔΕΠΑ» και η εισφορά αυτού για τη σύσταση της Εταιρείας, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3428/2005 σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών και τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993 και συγκεκριμένα κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2166/1993, με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου, όπως απεικονίζονται στη Λογιστική Κατάσταση της 30.6.2006. 3.Η απόσπαση του ως άνω κλάδου και η εισφορά αυτού στην Εταιρεία, τελειώνει με την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Προεδρικού Διατάγματος σύστασης της Εταιρείας. 4.Από της τελειώσεως της απόσπασης του κλάδου και της σύστασης της Εταιρείας, η Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της εισφέρουσας εταιρείας, που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο. 5.Η εισφέρουσα εταιρεία μεταβιβάζει το σύνολο της περιουσίας του ως άνω κλάδου της (ενεργητικό, υποχρεώσεις και τα ποσά που απεικονίζονται στο κονδύλι «Διαφορές Αναπροσαρμογής/Επιχορηγήσεις/Δωρεές παγίων» δηλαδή αξία ακινήτων αποκτηθέντων δωρεάν και επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων) στην Εταιρεία, με βάση την περιουσιακή κατάσταση αυτού, η οποία εμφαίνεται στη Λογιστική Κατάσταση της 30.6.2006 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της απόσπασης του κλάδου και της σύστασης της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρείας. 6.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σχηματίζεται όπως προαναφέρθηκε από το ποσό της λογιστικής αξίας του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρείας, όπως διαπιστώθηκε από την ελεγκτική εταιρία ΒΚR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής Κούτρας Γρηγόριος - ΑΜ/ΣΟΕΛ 13601), που ανέρχεται σε εξακόσια τριάντα εννέα εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ Ευρώ και δέκα έξι λεπτά (€ 639.050.998,16) καθώς και από ποσό δέκα εννέα Ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 19,60) που καταβάλλεται σε μετρητά για σκοπούς στρογγυλοποίησης. Η έκθεση της ελεγκτικής εταιρίας ΒΚR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής Κούτρας Γρηγόριος - ΑΜ/ΣΟΕΛ 13601) έχει ως ακολούθως: Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΕΠΑ Α.Ε.»ΠΟΥ ΑΠΟΣΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΗΝ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.»ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΤΗΣ 30.6.2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΤΟΥ Ν. 2166/1993 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 3428/2005 Γ Ε Ν Ι Κ Α 1.Εντολή και αντικείμενο ελέγχου Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε μετά την από 17.4.2006 εντολή ανάθεσης της εταιρείας «ΔΕΠΑ Α.Ε.» προς την «ΒΚR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» με σκοπό την απόσχιση του κλάδου μεταφοράς αερίου και την δημιουργία νέας εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και του ν. 3428/2005. Στην έκθεση αυτή διαπιστώνεται η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου κλάδου μεταφοράς αερίου της Εταιρείας «ΔΕΠΑ Α.Ε.» κατά την 30.6.2006, ημερομηνία που η επιχείρηση συνέταξε τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού. 2.Ίδρυση – Έδρα – Διάρκεια Η εν λόγω Εταιρεία, έχει συσταθεί βάσει καταστατικού που καταρτίστηκε με την υπ’ αριθμό 12995/22.8.1988 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Σοφία Παναγάκη-Κούσουλα. Η εταιρεία έχει λάβει τον αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 17913/01/Β/88/514. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε μέχρι της τριακοστής πρώτης (31ης) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εκατό (2100). 3.ΣκοπόςΣκοπός της Εταιρείας είναι: 1)Η απόκτηση, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και εμπορία φυσικών αερίων υδρογονανθράκων (φυσικού αερίου) που θα προέρχονται από εγχώρια κοιτάσματα ή θα εισάγονται από το εξωτερικό. 2)Η κατεργασία βιομάζας, στερεών ή υγρών καυσίμων ή άλλων υλών για την παραγωγή αερίων υδρογονανθράκων. 3)Η εκμετάλλευση ή συμμετοχή στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων αερίων υδρογονανθράκων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 4)Η ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την κατεργασία ή την καύση φυσικού αερίου για την παραγωγή ετέρων προϊόντων ή άλλης μορφής ενέργειας και την αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και εμπορία αυτών. 5)Η κατασκευή λειτουργία και εκμετάλλευση αγωγών και δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου καθώς και των εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για την επιδίωξη των σκοπών της. 6)Η μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων, η κατάρτιση, επεξεργασία και διάθεση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικώς η δραστηριότητα που συνδέεται με τη μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση πληροφοριών. 7)Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 8)Η παροχή συμβουλών και η διαχείριση έργων επί θεμάτων που εμπίπτουν στους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού. Για την επιδίωξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί: 1)Να συνεργάζεται και να συνάπτει συμβάσεις με επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες μελετών, κατασκευών ή άλλες, 2)Να συνάπτει δάνεια με τράπεζες ή άλλες χρηματοδοτικούς οργανισμούς Ελληνικούς ή του εξωτερικού. Η Εταιρεία καταρτίζοντας προς τούτο συμβάσεις με το Δημόσιο, δύναται να αναλαμβάνει την άσκηση και την διαχείριση των δικαιωμάτων και εν γένει των συμφερόντων αυτού, που απορρέουν από συμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου με τρίτους και που έχουν αντικείμενο που ανάγεται στους σκοπούς της Εταιρείας ή είναι συναφές προς αυτούς. Η Εταιρεία καταρτίζοντας συμβάσεις με το Δημόσιο μπορεί να αναλαμβάνει την άσκηση κάθε δικαιώματος του δημοσίου που εμπίπτει στους σκοπούς της. Για την πραγμάτωση των ως άνω σκοπών η ΔΕΠΑ Α.Ε., δύναται να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφισταμένων ή ιδρυόμενων επιχειρήσεων, καθώς και να ιδρύει εταιρείες για την εκτέλεση προγραμμάτων που έχουν σχέση προς τους αναφερθέντες σκοπούς της, να δανειοδοτεί τέτοιες επιχειρήσεις, να εγγυάται υπέρ αυτών, να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, να συμμετέχει στο κεφάλαιο δανειοδοτηθεισών υπό αυτής επιχειρήσεων με μετατροπή σε μετοχές των εις χείρας των ομολογιών των δανείων αυτών. Η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και πράξη προς επιδίωξη των σκοπών της εντός των ορίων του παρόντος Καταστατικού και των κειμένων διατάξεων στην ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας και στη διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με τους σκοπούς της Εταιρείας. 4.ΚεφάλαιοΤο εισφερόμενο κεφάλαιο κατά την 30.6.2006, ημερομηνία συντάξεως του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, ανέρχεται στο ποσό των € 991.238.046,04 διαιρούμενο σε 11.258.951 μετοχές των € 88,04 εκάστη. Ο πίνακας των μετόχων διαμορφώνεται ως εξής: ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 7.318.318 65% -ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 3.940.633 35% Σύνολο 11.258.951 100,00% 5.Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος Βάση της εργασίας μας για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου κλάδου αποτέλεσαν: 1)Τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας: Η Εταιρεία «ΔΕΠΑ Α.Ε. « τηρεί λογιστικά βιβλία Γ΄ Κα­τηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992) και έχει συντάξει περισσότερους από έναν Ισολογισμούς για δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα. 2)Η Απογραφή και ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 30.6.2006: Για το σκοπό του μετασχηματισμού η Εταιρεία «ΔΕΠΑ Α.Ε.» συνέταξε την 30.6.2006 απογραφή με όλα τα περιουσιακά στοιχεία του αποσχιζόμενου κλάδου και στη συνέχεια, με βάση αυτή την απογραφή, προέβη στη σύνταξη Ισολογισμού Μετασχηματισμού με ημερομηνία 30.6.2006, στον οποίο εμφανίζεται η λογιστική αξία του προαναφερόμενου κλάδου. 6.Καταχώρηση Απογραφής και Ισολογισμού Η Απογραφή και ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών το οποίο φέρει την υπ’ αριθμ. 10440/17.3.99 πράξη θεώρησης της Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών. Στις σελίδες 402 έως 404 έχει καταχωρηθεί συγκεντρωτικά, η Απογραφή της 30.6.2006 και στις σελίδες 405 έως 406 έχει καταχωρηθεί ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού. Σημειώνεται ότι αναλυτικά η απογραφή των αποθεμάτων έχει καταχωρηθεί σε θεωρημένες καταστάσεις απογραφής κατά αποθηκευτικό χώρο. Ήτοι:- Στις καταστάσεις με αριθμ. 2599/3.2.2000 και 8887/ 12.12.2005 πράξεις θεώρησης της Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών και στις σελίδες 1921 έως 2041 έχουν καταχωρηθεί τα αποθέματα της αποθήκης του Κεντρικού. - Στις καταστάσεις με αριθμ. 6564/21.9.2005 πράξη θεώρησης της Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών και στις σελίδες 30 έως 56, έχουν καταχωρηθεί τα αποθέματα της αποθήκης ν. Μεσήμβριας Θεσσαλονίκης. - Στις καταστάσεις με αριθμ. 6633/22.9.2005 πράξη θεώρησης της Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών και στις σελίδες 21 έως 37 έχουν καταχωρηθεί τα αποθέματα της αποθήκης Ξάνθης. - Στις καταστάσεις με αριθμ. 6556/21.9.2005 πράξη θεώρησης της Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών και στις σελίδες 41 έως 80 έχουν καταχωρηθεί τα αποθέματα της αποθήκης Σιδηροκάστρου. - Στις καταστάσεις με αριθμ. 6557/21.9.2005 πράξη θεώρησης της Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών και στις σελίδες 29 έως 52 έχουν καταχωρηθεί τα αποθέματα της αποθήκης των Φαρσάλων. - Στις καταστάσεις με αριθμ. 6634/22.9.2005 πράξη θεώρησης της Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών και στις σελίδες 18 έως 29 έχουν καταχωρηθεί τα αποθέματα της αποθήκης του Βόλου. Σε αθεώρητες καταστάσεις απογραφής με αριθμ. 1 έως 375 έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του αποσχιζόμενου κλάδου. Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Ξ Ι ΑΤ ΟΥ Α Π Ο Σ Χ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Ο Υ Κ Λ Α Δ Ο ΥΤ Η Ν 30.6.2006Επισημαίνεται ότι η αξία του αποσχιζόμενου κλάδου προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα χωρίς να γίνουν εκτιμήσεις αξιών και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2166/1993. Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου κλάδου της Εταιρείας «ΔΕΠΑ Α.Ε.», όπως αυτά εμφανίζονται στον συνταχθέντα για τον σκοπό του μετασχηματισμού Ισολογισμό, έχουν αναλυτικά ως κάτωθι: (Η παράθεση γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30.6.2006). Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 7.Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων Υπόλοιπο 30.6.2006 € 9.510.933,53 Ήτοι:- Συναλλαγματικές διαφορές από δάνειο Ε.Τ.Ε10 εκ. $ 501.990,21 - Συναλλαγματικές διαφορές από δάνειο Ε.Τ.Ε.(2) 2.398.375,93 - Συναλλαγματικές διαφορές από δάνειο ΕΤΕ (3) 2.269.955,71 - Συναλλαγματικές διαφορές από δάνειο ΕΤΕ (4) 2.540.187,29 - Συναλλαγματικές διαφορές από δάνειο ΕΤΕ (5) 558.322,38 - Συναλλαγματικές διαφορές από δάνειο Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα & Χάλυβα 1.242.102,00 - Συναλλαγματικές διαφορές από υποτ/ση 13.03.99 0,01Σύνολο € 9.510.933,53 Ο ανωτέρω λογαριασμός που αφορά συναλλαγματικές διαφορές για κτήσεις παγίων στοιχείων, αναφέρεται στη σελίδα 402 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στη σελίδα 1 της κατάστασης απογραφής. 8.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30.6.2006 € 220.082,28 Ήτοι:- Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων € 34.368,60 - Έξοδα αναδιοργανώσεων € 2.069.754,13 Σύνολο € 2.104.122,73 Μείον:-Σωρευμένες αποσβέσεις μέχρι και την 30.6.2006 € 1.884.040,45 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30.6.2006 € 220.082,28 Ο ανωτέρω λογαριασμός εμφανίζεται στη σελίδα 402 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελίδες 1 έως 4 της κατάστασης απογραφής. Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις 9.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30.6.2006 € 19.318.770,79 Ήτοι:Δικαιώματα Χρήσης Ενσώματων Παγίων Στοιχείων € 25.718.377,79 Μείον:-Σωρευμένες αποσβέσεις μέχρι και την 30.6.2006 € 6.399.607,00 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30.6.2006 € 19.318.770,79 Ο ανωτέρω λογαριασμός που αφορά τα δικαιώματα δουλείας διόδου για πρόσβαση στον κύριο αγωγό και των παγίων (οικοπέδων) από τα οποία διέρχεται ο αγωγός του φυσικού αερίου, εμφανίζεται στη σελίδα 402 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στη σελίδα 1 της κατάστασης απογραφής. Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 10.Γήπεδα-οικόπεδαΥπόλοιπο 30.6.2006 € 10.693.421,62 Ο ανωτέρω λογαριασμός αναγράφεται στην σελίδα 402 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελίδες 5 έως 6 της κατάστασης απογραφής. (Αναλυτική κατάσταση των οικοπέδων του κλάδου επισυνάπτεται στο παράρτημα της εκθέσεως). 11.Κτίρια και τεχνικά έργα Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30.6.2006 € 46.078.398,41 Ήτοι:- Συμβόλαια ΔΕΣΦΑ € 31.826.381,52 - Παραχώρηση χρήσης € 26.176.003,27 - Οικίσκοι € 81.332,71 - LΜR System € 989.482,49 - Λοιποί χώροι € 13.155.006,58 - Κτίρια σε ακίνητα τρίτων € 599.210,69 Σύνολο € 72.827.417,26 Μείον:- Σωρευμένες αποσβέσεις μέχρι και την 30.6.2006 € 26.749.018,85 Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 30.6.2006 € 46.078.398,41 Ο ανωτέρω λογαριασμός αναφέρεται στη σελίδα 402 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελίδες 7 έως 31 της κατάστασης απογραφής. (Αναλυτική κατάσταση των κτιρίων του κλάδου επισυνάπτεται στο παράρτημα της εκθέσεως). 12.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός Μηχ/κός εξοπλισμός Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30.6.2006 € 954.451.959,09 Ήτοι:- Μηχανήματα € 72.951.827,73 - Τεχνικές εγκαταστάσεις € 1.081.166.382,07 - Φορητά μηχανήματα χειρός € 101.598,78 - Εργαλεία € 470.006,88 - Μηχανολογικά όργανα € 858.694,03 - Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός € 5.492.801,16 Σύνολο € 1.161.041.310,65 Μείον:- Σωρευμένες Αποσβέσεις μέχρι και την 30.6.2006 € 206.589.351,56 Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 30.6.2006 € 954.451.959,09 Ο ανωτέρω λογαριασμός αναφέρεται στη σελίδα 402 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελίδες 32 έως 78 της κατάστασης απογραφής. (Αναλυτική κατάσταση των μηχανημάτων του κλάδου επισυνάπτεται στο παράρτημα της εκθέσεως). 13.Μεταφορικά μέσα Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30.6.2006 € 321.506,13 Ήτοι αξία κτήσεως: - Επιβατηγά € 609.234,80 - Φορτηγά € 1.084.134,47 - Μέσα Εσωτερικών Μεταφορών € 154.844,98 - Λοιπά Μέσα Μεταφοράς € 155.705,38 Σύνολο € 2.003.919,63 Μείον:- Σωρευμένες Αποσβέσεις μέχρι και την 30.6.2006 € 1.682.413,50 Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 30.6.2006 € 321.506,13 Ο ανωτέρω λογαριασμός αναφέρεται στη σελίδα 402 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελίδες 79 έως 81 της κατάστασης απογραφής. (Αναλυτική κατάσταση των μεταφορικών μέσων του κλά­δου επισυνάπτεται στο παράρτημα της εκθέσεως). 14.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30.6.2006 € 2.407.996,81 Ήτοι αξία κτήσεως: - Έπιπλα € 1.482.102,38 - Σκεύη € 112.318,37 - Μηχανές γραφείων € 404.176,08 - Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα € 2.095.954,55 - Μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς € 150.206,02 - Επιστημονικά όργανα € 777.495,94 - Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών € 21.529.621,21 - Λοιπός εξοπλισμός € 1.025.918,49 Σύνολο € 27.577.793,04 Μείον:- Σωρευμένες Αποσβέσεις μέχρι και την 30.6.2006 € 25.169.796,23 Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 30.6.2006 € 2.407.996,81 Ο ανωτέρω λογαριασμός αναφέρεται στη σελίδα 402 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελίδες 82 έως 194 της κατάστασης απογραφής. (Αναλυτική κατάσταση των επίπλων του κλάδου επισυνάπτεται στο παράρτημα της εκθέσεως). 15.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές για κτήση παγίων Υπόλοιπο 30.6.2006 € 82.260.404,02 Ήτοι:- SΤRΟΥΤRΑΝSGΑΖ Α/Ο € 1.069.396,46 - ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. € 2.474.182,17 - SΟFRΕGΑΖ S.Α. € 2.433.031,12 - Κρυογενικές Εγκαταστάσεις Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ (Ρεβυθούσας) € 8.810.147,10- Κλάδος (Μεταφοράς Υψηλής Πίεσης) Κομοτήνη – Αλεξανδρούπολη € 10.059.751,05 - Κλάδος (Μεταφοράς Υψηλής Πίεσης) Κορίνθου € 2.700.947,50 - Κλάδος (Μεταφοράς Υψηλής Πίεσης) Κήποι Αλεξανδρούπολης € 20.457.579,36 - Συστήματα Τηλελειτουργίας (Σύστημα Τηλεμετρίας/Τηλεχειρισμού) SΚΑDΑ € 2.017.027,72 - Κλάδος (Μεταφοράς Υψηλής Πίεσης) Καβάλας-Κομοτηνής, Αν. Θες/νίκης, Β. Θες/νίκης, Πλατέως Ημαθίας, Βόλου, Οινοφύτων και Λαυρίου € 1.795.491,36 - Λοιπές ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση € 27.883.464,31 -Λοιπές Προκαταβολές προμηθευτών € 2.559.385,87 Σύνολο € 82.260.404,02 Ο ανωτέρω λογαριασμός αναφέρεται στη σελίδα 402 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελίδες 195 έως 209 της κατάστασης απογραφής. ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροαπαιτήσεις 16.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Υπόλοιπο 30.6.2006 € 93.921,51 Ήτοι:- Εγγύηση ΔΕΗ € 18.927,37 - Εγγύηση ενοικίου € 74.994,14 Σύνολο € 93.921,51 Ο ανωτέρω λογαριασμός αναφέρεται στη σελίδα 402 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στη σελίδα 210 της κατάστασης απογραφής. Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 17.Φυσικό αέριο Υπόλοιπο 30.6.2006 € 4.738.530,19 Ο ανωτέρω λογαριασμός που αφορά αποθέματα φυσικού αερίου, αναφέρεται στην σελίδα 402 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στη σελίδα 1921 της θεωρημένης κατάστασης απογραφής. 18.Υλικά κατασκευής και συντηρήσεως αγωγού Φ.Α. Υπόλοιπο 30.6.2006 € 31.398.723,93 Ο ανωτέρω λογαριασμός, που αφορά κυρίως αποθέματα υλικών κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου, αποθέματα αναλωσίμων υλικών και αποθέματα ανταλλακτικών παγίων στοιχείων, αναφέρεται στην σελίδα 402 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις θεωρημένες καταστάσεις απογραφής για το κεντρικό στις σελίδες 1922 έως 2041, για τη Ν. Μεσήμβρια Θεσσαλονίκης στις σελίδες 30 έως 56, για τη Ξάνθη στις σελίδες 21 έως 37, για το Σιδηρόκαστρο στις σελίδες 41 έως 80, για τα Φάρσαλα στις σελίδες 29 έως 52, για τον Βόλο στις σελίδες 18 έως 29 και αναλύεται ανά αποθηκευτικό χώρο ως εξής: ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΞΙΑ ΞΑΝΘΗ 804.847,09 ΘΕΣ/ΚΗ Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ 993.909,43 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1.577.431,84 ΦΑΡΣΑΛΑ 492.021,82 ΒΟΛΟΣ 4.059.207,50 ΠΑΤΗΜΑ 2.542.427,17 ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ 7.030.129,20 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 8.913.406,93 6ΧΛΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΣΟΥΦΛΙ 302.104,33 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 382.941,27 ΑΛΕΞ/ΛΗ – ΑΒΑΝΤΟΣ 2.242.163,87 ΒΕΛΚΙΟ – ΣΑΠΠΕΣ 2.058.133,48 ΣΥΝΟΛΟ 31.398.723,93 ΙΙ. Απαιτήσεις 19.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων Υπόλοιπο 30.6.2006 € 247,52 Πρόκειται για απαίτηση από τα Ελληνικά Πετρέλαια, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην σελίδα 402 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στη σελίδα 223 της κατάστασης απογραφής. 20.Χρεώστες διάφοροι Υπόλοιπο 30.6.2006 € 1.534.914,87 - Προκαταβολές προσωπικού € 28.521,00 - Δάνεια προσωπικού € 401.866,83 - Ελληνικό Δημόσιο-Προκ/νοι- Παρ/νοιφόροι € 14.217,66 - Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών (εσωτερ.) € 1.987,36 - Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών (εξωτ.) € 14.645,09 - Προκαταβολές σε προμηθευτές (εσωτ.) € 874.182,77 - Προκαταβολές σε προμηθευτές (εξωτ.) € 21.132,77 - Προμηθευτές – Παρ/νες εγγυήσεις € 44.996,15 - Λοιποί χρεώστες Διάφοροι € 133.365,24 Σύνολο € 1.534.914,87 Ο ανωτέρω λογαριασμός που αναφέρεται στη σελίδα 402 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελίδες 211 έως 243 και 360 έως 375 της κατάστασης απογραφής. 21.Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών και πιστώσεων Υπόλοιπο 30.6.2006 € 129.802,69 - Προσωπικό- Λογ/σμοί προς απόδοση € 55.448,74 - Λοιποί συνεργάτες-Τρίτοι € 9.687,64 - Πάγιες προκαταβολές € 64.666,31 Σύνολο € 129.802,69 Ο ανωτέρω λογαριασμός που αναφέρεται στη σελίδα 402 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελίδες 244 έως 250 της κατάστασης απογραφής. ΙV. Διαθέσιμα 22.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Υπόλοιπο 30.6.2006 € 6.000.000,00 Ο λογαριασμός αφορά ποσό καταθέσεων όψεως σε λογαριασμούς τραπεζών της εταιρείας ΔΕΠΑ Α.Ε. Ο ανωτέρω λογαριασμός αναφέρεται στην σελίδα 402 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στη σελίδα 257 της κατάστασης απογραφής. Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.Έξοδα επομένων χρήσεων Υπόλοιπο 30.6.2006 € 234.564,83 Ήτοι:- Ασφάλιστρα € 177.686,05 - Συνδρομές € 6.160,00 - Παρεπόμενες παροχές € 500,00 - Ενοίκια κτιρίων € 14.564,63 - Διάφορα έξοδα επομένων χρήσεων € 35.142,49 - Χαρτόσημο μισθωμάτων € 511,66 Σύνολο € 234.564,83 Ο παραπάνω λογαριασμός, αναφέρεται στην σελίδα 402 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελίδες 251 έως 256 της κατάστασης απογραφής. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 24.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών Υπόλοιπο 30.6.2006 € 323.966.851,31 Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά απαιτήσεις από εγγυητικές επιστολές και αναφέρεται στη σελίδα 404 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελίδες 322 έως 345 της κατάστασης απογραφής. 25.Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις Υπόλοιπο 30.6.2006 € 87.978.126,20 Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά απαιτήσεις από το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβάσεων και αναφέρεται στη σελίδα 404 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελίδες 346 έως 359 της κατάστασης απογραφής. Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφάλαιο 26.ΚεφάλαιοΥπόλοιπο 30.6.2006 € 639.050.998,16 Το κεφάλαιο του κλάδου μεταφοράς που αποσχίζεται, ανέρχεται κατά την 30.6.2006 σε € 639.050.998,16 όπως αναγράφεται δε στη σελίδα 403 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών. ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων 27.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού Υπόλοιπο 30.6.2006 € 214.341.577,09 Το ανωτέρω ποσό που αφορά επιχορηγήσεις πα­γίων επενδύσεων, έχει καταγραφεί στη σελίδα 403 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελίδες 258 έως 260 της κατάστασης απογραφής. (Αναλυτική κατάσταση των επιχορηγήσεων επενδύσεων του παγίου ενεργητικού επισυνάπτεται στο παράρτημα της εκθέσεως). 28.Αξία ακινήτων και λοιπών παγίων αποκτηθέντων δωρεάν Υπόλοιπο 30.6.2006 € 191.352.50 Ο ανωτέρω λογαριασμός που αφορά την αξία των αποκτηθέντων δωρεάν ακινήτων έχει καταγραφεί στη σελίδα 403 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στη σελίδα 261 της κατάστασης απογραφής. Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 29.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Υπόλοιπο 30.6.2006 € 8.057.926,35 Πρόκειται για πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού όπως αναφέρεται στη σελίδα 403 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελίδες 262 έως 268 και 360 έως 375 της κατάστασης απογραφής. 30.Λοιπές προβλέψεις Υπόλοιπο 30.6.2006 € 1.741.878,87 Πρόκειται για προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ποσού € 14.389,58 και για προβλέψεις απαξίωσης διαφόρων υλικών ποσού € 1.727.489,29, όπως αναφέρεται στη σελίδα 403 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελίδες 269 - 271 της κατάστασης απογραφής. Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 31.Δάνεια τραπεζών Υπόλοιπο 30.6.2006 € 289.443.970,47 - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ € 203.973.885,00 - ΕΥΡΩΠ. ΚΟΙΝΟΤ. ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ € 85.470.085,47 Σύνολο € 289.443.970,47 Ο ανωτέρω λογαριασμός, είναι καταχωρημένος στη σελίδα 403 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στη σελίδα 272 της κατάστασης απογραφής. ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 32.ΠρομηθευτέςΥπόλοιπο 30.6.2006 € 9.147.552,04 Πρόκειται για υπόλοιπα προμηθευτών οι κυριότεροι των οποίων είναι οι εξής: - ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ € 970.029,08 - ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ € 941.597,80 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GΑS ΑΕ € 811.529,02 - ΡΕΝSΡΕΝ LΙΜΙΤΕD € 368.991,17 - ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ € 279.533,85 - ΤΕLVΕΝΤ USΑ, inc € 191.308,80 - SΟFRΕGΑΖ S.Α. € 870.162,17 - JSC ΖΑΝGΑS € 569.355,85 - ΒΟRSΙΝG SΜR € 259.597,62 - SΤRΟΥΤRΑΝSGΑΖ Α/Ο € 309.596,84 - Λοιποί Προμηθευτές € 3.575.849,84 Σύνολο € 9.147.552,04 Ο ανωτέρω λογαριασμός αναφέρεται στην σελίδα 403 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελίδες 273 - 289 της κατάστασης απογραφής. 33.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη Υπόλοιπο 30.6.2006 € 596.050,89 Ήτοι:- Φ.Μ.Υ. € 552.400,53 - Φόροι-τέλη Αμοιβών τρίτων € 8.507,01 - Λοιποί φόροι-τέλη € 35.143,35 Σύνολο € 596.050,89 Ο ανωτέρω λογαριασμός αναφέρεται στην σελίδα 403 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελίδες 290 - 295 και 360 έως 375 της κατάστασης απογραφής. 34.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Υπόλοιπο 30.6.2006 € 319.290,38 Ήτοι:- ΙΚΑ € 270.788,42 - ΤΕΑΧ € 1.269,16 - ΤΣΜΕΔΕ € 14.259,27 - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ € 16.783,40 - ΚΥΤ € 11.375,91 - ΤΑΜΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΩΝ € 2.478,90 - ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ € 2.335,32 Σύνολο € 319.290,38 Ο ανωτέρω λογαριασμός αναφέρεται στην σελίδα 403 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελίδες 296 - 301 και 360 έως 375 της κατάστασης απογραφής. 35.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στη επόμενη χρήση Υπόλοιπο 30.6.2006 € 796.822,15 Ο ανωτέρω λογαριασμός που αφορά υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αναφέρεται στη σελίδα 403 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στη σελίδα 302 της κατάστασης απογραφής. 36.Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις Υπόλοιπο 30.6.2006 € 61.208,48 Ο ανωτέρω λογαριασμός που αφορά υποχρέωση προς τα Ελληνικά Πετρέλαια, αναφέρεται στην σελίδα 403 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών. και στη σελίδα 276 της κατάστασης απογραφής. 37.Πιστωτές Διάφοροι Υπόλοιπο 30.6.2006 € 149.711,74 Ήτοι:- Δικαιούχοι Αμοιβών € 36.892,21 - Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο € 1.841,24 - Ταμείο Παρακαταθηκών € 1.886,48 - Σωματείο ΣΕΔΕΠΑ € 1.207,44 - Προμήθεια ΕΚΑΧ € 102.694,52 - Προσωπικό- Λογ/σμοί προς απόδοση € 4.314,58 - Λοιποί συνεργάτες-Τρίτοι € 852,33 - Πάγιες προκαταβολές € 22,94 Σύνολο € 149.711,74 Ο ανωτέρω λογαριασμός, αναφέρεται στη σελίδα 403 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελίδες 303 - 315 και 360 έως 375 της κατάστασης απογραφής. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 38.Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα Υπόλοιπο 30.6.2006 € 5.483.823,36 Ο ανωτέρω λογαριασμός που αφορά πρόβλεψη για τόκους δανείων πληρωτέους την επόμενη χρήση € 4.949.714,80 και € 534.108,56 για επιδόματα-δώρα προσωπικού, αναφέρεται στη σελίδα 403 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελίδες 316 έως 321 και 360 έως 375 της καταστάσεως απογραφής. 39.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Υπόλοιπο 30.6.2006 € 12.015,74 Ο ανωτέρω λογαριασμός που αφορά αγορές υπό τακτοποίηση, αναφέρεται στη σελίδα 403 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στη σελίδα 316 της κατάστασης απογραφής. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 40.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών Υπόλοιπο 30.6.2006 € 323.966.851,31 Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά υποχρεώσεις από εγγυητικές επιστολές και αναφέρεται στη σελίδα 404 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελίδες 322 έως 345 της κατάστασης απογραφής. 41.Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις Υπόλοιπο 30.6.2006 € 87.978.126,20 Ο ανωτέρω λογαριασμός που αφορά υποχρεώσεις από το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβάσεων, αναφέρεται στη σελίδα 404 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελίδες 346 έως 359 της κατάστασης απογραφής. Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Σύμφωνα με τα όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω, τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας «ΔΕΠΑ Α.Ε.» τα οποία αφορούν τον κλάδο μεταφοράς που αποσχίζεται, έχουν ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ- Έξοδα εγκαταστάσεως € 9.731.015,81 - Πάγιο ενεργητικό € 1.115.626.378,38 - Κυκλοφορούν ενεργητικό € 43.802.219,20 - Μεταβατικοί λογ/σμοί ενερ/κού € 234.564,83 € 1.169.394.178,22 ΠΑΘΗΤΙΚΟ- Επιχ/γήσεις επενδύσεων παγ. Ενερ/κού € 214.341.577,09 - Αξία ακιν/των και λοιπ. παγ. αποκ. δωρεάν € 191.352,50 - Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα € 9.799.805,22 - Υποχρεώσεις € 300.514.606,15 - Μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού € 5.495.839,10 € 530.343.180,06 Διαφορά € 639.050.998,16 Επομένως το συνολικό κεφάλαιο που εισφέρεται με τον κλάδο που αποσχίζεται, ανέρχεται στο ποσό των € 639.050.998,16. Με τιμή ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΗΛ. ΚΟΥΤΡΑΣ Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Α.Μ. ΣΟΕΛ 13601 7.Η παραπάνω αναφερόμενη έκθεση καθώς και η Λογιστική Κατάσταση της 30.6.2006 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 9.10.2006 της ΔΕΠΑ και τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εισφέρουσας εταιρείας ΔΕΠΑ της 15.11.2006. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε: 1)Τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την απόσπαση κλάδου και εισφορά των περιουσιακών του στοιχείων στη νεοϊδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3428/2005σε συνδυασμό με αυτές του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 2166/1993, 2)Τη Λογιστική Κατάσταση (Ισολογισμός Μετασχηματισμού) του αποσπώμενου και εισφερόμενου κλάδου Ε.Σ.Φ.Α με ημερομηνία 30.6.2006, 3)Την Έκθεση της Ελεγκτικής Εταιρίας ΒΚR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. που υπογράφεται από τον Ορκωτό Ελεγκτή Γρηγόριο Η. Κούτρα (ΑΜ/ΣΟΕΛ: 13601) και την προσδιορισθείσα Λογιστική Αξία του κλάδου Ε.Σ.Φ.Α, 4)Την πραγματοποίηση της απόσχισης του κλάδου «Ε.Σ.Φ.Α.» της ΔΕΠΑ Α.Ε. και την εισφορά του στην νεοϊδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.», 5)το Σχέδιο του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.», 6)το Σχέδιο συμβολαιογραφικής πράξης που περιλαμβάνει την απόσπαση του κλάδου Ε.Σ.Φ.Α, 7)το Σχέδιο Π.Δ σύστασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.» και 8)χορηγήθηκαν εξουσιοδοτήσεις για τυχόν απαιτούμενες συμπληρώσεις/τροποποιήσεις επί των ανωτέρω υπό ε, στ και ζ εγγράφων. 8.Η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία μεταβιβάζει με το παρόν, εκχωρεί, δίδει, παραδίδει, λόγω εισφοράς προς την Εταιρεία κεφαλαίου σε είδος, με καταβολή και εις εκπλήρωση της υποχρέωσής της για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τον προαναφερθέντα κλάδο και ειδικότερα το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των ποσών που απεικονίζονται στο κονδύλι «Διαφορές Αναπροσαρμογής/Επιχορηγήσεις/Δωρεές παγίων» δηλαδή αξία ακινήτων αποκτηθέντων δωρεάν και επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων του ως άνω κλάδου της όπως απεικονίζονται στη Λογιστική Κατάσταση της 30.6.2006 και κατά συνέπεια η Εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου αυτής που αφορά τον εισφερόμενο κλάδο της. 9.Η ΔΕΠΑ, μεταβιβάζει με το παρόν, εκχωρεί, εισφέρει, δίδει και παραδίδει στην Εταιρεία, την επιχείρηση που ασκούσε μέχρι σήμερα με τον εισφερόμενο κλάδο της, δηλαδή το σύνολο των μεταβιβάσιμων και κατά το νόμο μεταβιβαστών πραγμάτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, έννομων σχέσεων και πραγματικών καταστάσεων και γενικά το σύνολο των πάσης φύσεως περιουσιακών και επιχειρηματικών αυτής στοιχείων που εξυπηρετούσαν την λειτουργία του εισφερόμενου κλάδου, στα οποία ενδεικτικά αναφέρονται κινητά και ακίνητα, εμπράγματα δικαιώματα επ’ αυτών, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, καλή φήμη, πελατεία, επαγγελματικά απόρρητα, τεχνογνωσία, εμπορική πίστη, πάσης φύσεως διαρκείς ή άλλες έννομες σχέσεις με τρίτους, (π.χ. συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, χρησιδανείου, εγγυήσεων, μισθώσεως, εκμισθώσεως, υπομισθώσεως, υπεκμισθώσεως κλπ.), υλικά και άϋλα αγαθά, τα οποία είναι οργανωμένα σε οικονομική ενότητα για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από τον εισφερόμενο κλάδο της, έστω και αν αυτά δεν είναι αποτιμητά σε χρήμα ή δεν περιγράφονται ή δεν κατονομάζονται ρητά στο παρόν ή στην παραπάνω από 29.9.2006 έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας ΒΚR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής Κούτρας Γρηγόριος - ΑΜ/ΣΟΕΛ 13601), είτε λόγω παραλείψεως ή παραδρομής, είτε διότι δεν είναι επιδεκτικά συγκεκριμένης λογιστικής αποτιμήσεως, αν και αποτελούν παραρτήματα και παρακολουθήματα της επιχειρηματικής λειτουργίας του εισφερόμενου κλάδου είτε αποκτήθηκαν ή δημιουργήθηκαν μετά την 30.6.2006, ημερομηνία σύνταξης της προαναφερθείσης Λογιστικής Κατάστασης και μέχρι την ολοκλήρωση της εισφοράς του κλάδου. 10.Μεταβιβάζεται στην Εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άϋλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που αφορά τον ως άνω κλάδο της εισφέρουσας αυτόν ανώνυμης εταιρείας και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της απόσπασης του κλάδου περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Εταιρεία. Ειδικά μεταβιβάζονται στην Εταιρεία, τα πιο κάτω περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται κατά νόμο η τήρηση ειδικού τύπου, ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α. ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΜΕΤΑ ή ΑΝΕΥ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ. Ι. ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Στο Νομό Σερρών η ΔΕΠΑ ΑΕ, έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της και τα εξής ακίνητα: 1)Ένα διαιρετό τμήμα αγρού έκτασης πεντακοσίων(500,00)τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στην νοτιοανατολική γωνία του με αριθμότεμαχίου αναδασμού τριακόσια τέσσερα (304) αγρού, συνολικής έκτασης εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε (72.375,00) τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στην θέση «Απιδιές» του αγροκτήματος ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙΟΥ Σερρών, της ομώνυμης Κοινότητας, περιοχής του Ειρηνοδικείου και υποθηκοφυλακείου ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ συνορευόμενο το τμήμα αυτό γύρω-γύρω βόρεια με πλευρά Η-Ζ μέτρων γραμμικών είκοσι (20,00) με υπόλοιπο τμήμα του ιδίου αγρού, νότια με πλευρά Α-Θ μέτρων γραμμικών είκοσι (20,00) με αγροτικό δρόμο, ανατολικά με πλευρά Α-Ζ μέτρων γραμμικών είκοσι πέντε (25,00) με επαρχιακό δρόμο και δυτικά με πλευρά Θ-Η μέτρων γραμμικών είκοσι πέντε (25,00) με υπόλοιπο τμήμα του ιδίου αγρού, όπως το τμήμα αυτό φαίνεται και αποτυπώνεται στο συνημμένο στο από 23-8-1996 τοπογραφικό διάγραμμα του τεχνολόγου τοπογράφου μηχανικού Θεσσαλονίκης Ζώτου Γεωργίου, μεταξύ των στοιχείων Α-Ζ-Η-Θ-Α, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 6911/1997 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Σιντικής Σερρών Χρήστου Σαμαρά. Ότι το ανωτέρω τμήμα αγροτεμαχίου περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε διαιρετός από αγορά από την Κοινότητα Στρυμονοχωριου Σιντικής Σερρών δυνάμει του υπ’ αριθμόν 6911/21.1.1997 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Σιντικής Σερρών Χρήστου Ι. Σαμαρά, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σιντικης στον τόμο ..... με αύξοντα αριθμόν ....... 2)Ένα διαιρετό τμήμα αγρού εκτάσεως σαράντα έξη χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε τετραγωνικών μέτρων και είκοσι εκατοστών (46.435,20) από το με αριθμό επτακόσια σαράντα επτά (747) κοινόχρηστο αγροτεμάχιο, αρχικής συνολικής εκτάσεως έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ (6.471.988) τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στο αγρόκτημα Θερμοπηγής Σιντικής Σερρών, του Δήμου ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, της περιοχής Ειρηνοδικείου και ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ Σιντικής συνορευόμενο το τμήμα αυτό βόρεια με πλευρά Β1-Γ1 μέτρων γραμμικών εκατόν εξήντα εννέα και πενήντα εκατοστών (169,50), ανατολικά με πλευρά τεθλασμένη Γ1-Γ-Κ μέτρων γραμμικών διακοσίων εβδομήντα δύο (272,00) και νότια με πλευρά Κ-Η μέτρων γραμμικών διακοσίων τριάντα ένα και πενήντα εκατοστών (231,50) με υπόλοιπο τμήμα του υπ’ αριθμ. 747 κοινοχρήστου αγροτεμαχίου, δυτικά δε με πλευρά τεθλασμένη Η-Θ-Β-Β1 μέτρων γραμμικών εκατόν εβδομήντα έξη (176,00) με αγροτικό δρόμο, όπως αυτό φαίνεται και αποτυπώνεται στο από Νοέμβριο 1989 τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Αθηνών Ιωάννη Καρβούνη, μεταξύ των στοιχείων Β1-Γ1-Γ-Κ-Η-Θ-Β-Β1, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 3602/1997 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Σιντικής Σερρων Χρήστου Σαμαρά. Ότι το ανωτέρω τμήμα αγροτεμαχίου περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε διαιρετώς από αγορά από τον Δήμο Σιδηροκάστρου Σερρών (ΝΠΔΔ) δυνάμει του υπ’ αριθμόν 3.602/9.11.1990 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Σιντικής Σερρών Χρήστου Σαμαρά, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σιντικης στον τόμο 395 με αύξοντα αριθμόν 39457. Στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 3.475,43 και βοηθητικών χώρων μ2 109,14, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1998. 3)Ένα διαιρετό τμήμα κοινόχρηστης αγροτικής εκτάσεως επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα έξη τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα εκατοστών (7.886,80), που αποτελεί τμήμα από το υπ’ αριθμ. επτακόσια σαράντα επτά (747) κοινόχρηστο αγροτεμάχιο, αρχικής συνολικής εκτάσεως έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ (6.471.988) τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στο αγρόκτημα Θερμοπηγής Σιντικής Σερρών, του Δήμου ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, της περιοχής Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου ΣΙΝΤΙΚΗΣ συνορευόμενο το τμήμα αυτό βόρεια με πλευρά Η-Κ μέτρων γραμμικών διακοσίων είκοσι εννέα και εβδομήντα πέντε εκατοστών με ιδιοκτησία της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ ΑΕ), ανατολικά με πλευρά Κ-Κ1 μέτρων γραμμικών τριάντα πέντε (35,00) με υπόλοιπο τμήμα του με αριθμό 747 κοινοχρήστου αγροτεμαχίου, νότια με πλευρά Κ1-Λ μέτρων γραμμικών διακοσίων τριάντα δύο και είκοσι εκατοστών (232,20) με υπόλοιπο τμήμα του με αριθμό 747 κοινοχρήστου αγροτεμαχίου και δυτικά με πλευρά Λ-Η1 μέτρων γραμμικών δέκα και εβδομήντα εκατοστών (10,70) και με πλευρά Η1-Η μέτρων γραμμικών είκοσι δύο και δέκα εκατοστών (22,10) με αγροτικό δρόμο που οδηγεί νότια προς διακλάδωση Εθνικής Οδού Σερρών-Προμαχώνα και βόρεια προς Θερμοκήπια, όπως η έκταση αυτή φαίνεται και αποτυπώνεται στο από 5-8-1994 τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη μεταξύ των στοιχείων Η-Κ-Κ1-Λ-Η1-Η το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 5713/7.9.1994 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Σιντικής Σερρών Χρήστου Σαμαρά. Ότι το ανωτέρω τμήμα αγροτεμαχίου περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε διαιρετώς από αγορά από τον Δήμο Σιδηροκάστρου Σερρών δυνάμει του υπ’ αριθμόν 5.713/7.9.1994 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Σιντικής Σερρών Χρήστου Σαμαρά, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σιντικής στον τόμο 423 με αύξοντα αριθμόν 42205. 4)Ένα διαιρετό και αυτοτελές τμήμα εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του όλου αφρού, υπ’ αριθμό τεμαχίου εξακόσια τριάντα έξι (636) εκτάσεως του όλου δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα οκτώ (18.738) τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στην θέση «ΜΕΡΑΣ» της κτηματικής περιοχής ΚΑΡΠΕΡΗΣ, της ομώνυμης Κοινότητας του ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου και ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ το οποίο αποτυπώνεται στο με ημερομηνία 25ης Μαΐου του 1993 έτους τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπομηχανικού Σερρών Ιωάννη Αρ. Γοργία που προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 13.954/27.5.1993 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Νικης Κώτσιου-Μαγκαλάκη με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα (Γ-Δ-Ε-Ζ-Γ). Το ανωτέρω τμήμα των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) μέτρων αποτυπώνεται και περικλείεται στο αναφερόμενο πιο πάνω τοπογραφικό διάγραμμα με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα (Α-Β-Γ-Δ-Α) και συνορεύει από τον Βορρά με πλευρά του σχεδιαγράμματος (Β-Γ) μέτρα γραμμικά (76) με το υπ’ αριθμόν 637 τεμάχιο αναδασμού ιδιοκτησίας Χρήστου Δόλγερα, από τον Νότο με πλευρά του σχεδιαγράμματος (Α-Δ) μέτρα γραμμικά (50) με το υπ’ αριθμόν 635 τεμάχιο αναδασμού, ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Μουρατίδη, Ανατολικά με πλευρά του σχεδιαγράμματος (Γ-Δ) μέτρα γραμμικά (70,90) με τάφρο Αναγέννησης και Δυτικά με πλευρά του σχεδιαγράμματος (Α-Β) μέτρα γραμμικά (63,50) με υπόλοιπο τμήμα του όλου αγροτεμαχίου. Ότι το προπεριγραφόμενο αγροτεμάχιο εκτάσεως μ2 4.000,00 περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τους α) Αθανάσιο Πολλάς του Δοξάκη (347,99/1000) β) Σοφία σύζυγος Ιωάννη Κωτσιά 357,56/1000 και γ) Η Πασχάλα σύζυγος Αθανασίου Φούτσκα (294,45/1000) δυνάμει του υπ’ αριθμόν 13.954/27.5.1993 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Σερρών Νίκης Κώτσιου-Μαγκαλάκη, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ηράκλειας στον τόμο 116 με αύξοντα αριθμόν 11538. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1999. ε) το υπ’ αριθμ. ενενήντα εννιά (99), πρώτης (Α΄) κατηγορίας, αγροτεμάχιο, συνολικής εκτάσεως εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα επτά τετραγωνικών μέτρων (9.897 τ.μ.), που βρίσκεται στην επικοισθείσα περιοχή του Αγροκτήματος ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΚΑΠΝΟΤΟΠΟΥ Σερρών, της Κοινότητας ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ, Νομού Σερρών, αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Σερρών, στη θέση «Βάλτα», που συνορεύει από γύρω κατά τον τίτλο κτήσεως: Ανατολικά με δρόμο, Δυτικά με αποστραγγιστικό, Βόρεια με τον υπ’ αριθμό 98 αγρό του Γιάγκου Ιωάννη (απαλλοτριωμένο) και Νοτια με τον υπ’ αριθμό 100 αγρό του Προδρόμου Δανιηλίδη και κατά το παρακάτω αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα: Νοτιοανατολικά σε πλευρά Α-Β μέτρων γραμμικών εκατόν επτά (107 γ.μ.) με αγροτική οδό, Νοτιοδυτικά σε πλευρά Β-Γ μέτρων γραμμικών ενενήντα οκτώ (98 γ.μ.) με το υπ’ αριθμό 100 αγροτεμάχιο, Βορειοδυτικά σε πλευρά Γ-Δ με ρέμα και Βορειοανατολικά σε πλευρά Α-Δ μέτρων γραμμικών ογδόντα επτά (87 γ.μ.) με το υπ’ αριθμό 98 αγροτεμάχιο, όπως αυτό απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου - τοπογράφου Γεωργίου Βακάκη, με την υπεύθυνη δήλωση αυτού του νόμου 651/1977 περί του ότι το άνω αγροτεμάχιο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εντός ζώνης, βρίσκεται εκτός περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλεως και δεν χρήζει εισφοράς σε γη και χρήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1337/83, μεταξύ των στοιχείων Α-Β-Γ-Δ-Α,. το οποίο σχεδιάγραμμα προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 2.538/27.5.1993 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μαρίας Αντωνίου Ανδρέογλου. Ότι το προπεριγραφόμενο αγροτεμάχιο περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τους α)Βαρβάρα σύζυγο Ιωάννη Χλάχλα, το γένος Ιορδάνη Χαλκίδη, β)Μιχαήλ Χαλκίδη του Ιορδάνη και γ) Παναγιώτη Χαλκίδη του Ιορδάνη και της Σοφίας, συγκυρίων κατά ποσοστό ενός τρίτου (1/3) εξ αδιαιρέτου ο καθένας, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 2.538/27.5.1993 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μαρίας Αντωνίου Ανδρέογλου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σιντικής στον τόμο 414 με αύξοντα αριθμόν 41346. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1999. 5)Ένα διαιρετό τμήμα αγρού εκτάσεως τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τριών τετραγωνικών μέτρων και ενενήντα ενός εκατοστών (3.843,91) από το υπ’ αριθμ. (3827) κοινόχρηστο αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (217.420,00) τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στη θέση «ΜΕΡΑΣ» του αγροκτήματος Σερρών του ομώνυμου Δήμου και Ειρηνοδικείου του Νομού Σερρών, αποτυπώνεται (το διαιρετό τμήμα) στο με ημερομηνία 15-2-2001 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Αθηνών Λάμπρου Κ. Κοτσώνη, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 19.151/4.2.2002 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Σερρών Νίκης Κώτσιου-Μαγκαλάκη, με τα χαρακτηριστικά στοιχεία (Α2-Α3-Ε-Λ-Θ-Ζ-Α2) και συνορεύει από τον Βορρά με πλευρά του σχεδιαγράμματος (Α2-Α3) μέτρα γραμμικά (73,79) με ιδιοκτησία πρώην Δημητρίου Σαρακατσάνη και ήδη της «αγοράστριας εταιρείας», από τον Νότο με πλευρά του σχεδιαγράμματος (Ζ-Θ), (Θ-Λ) και (Λ-Ε) μέτρα γραμμικά αντίστοιχα (4,35), (23,14) και (48,06) με ιδιοκτησία του Δήμου Σερρών, Ανατολικά με πλευρά του σχεδιαγράμματος (Α3-Ε) μέτρα γραμμικά (49,65) με κοινόχρηστο και Δυτικά με πλευρά του σχεδιαγράμματος (Α2-Ζ) μέτρα γραμμικά (53,47) με αγροτική οδό. Ότι το ανωτέρω διαιρετό τμήμα αγρού εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 3.843,91 περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε απο αγορά απο τον Δήμο Σερρών (ΝΠΔΔ) δυνάμει του υπ’ αριθμόν 19.151/4.2.2002 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Σερρών Νίκης Κώτσιου-Μαγκαλάκη, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σερρών στον τόμο 1692 με αύξοντα αριθμόν 161. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1999. 6)Ένα διαιρετό τμήμα και αυτοτελές τμήμα, εμβαδού δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννέα τετραγωνικών μέτρων και εβδομήντα τριών εκατοστών (2.729,73) το οποίο βρίσκεται στην δυτική πλευρά μείζονος αγροτεμαχίου του εκτάσεως μ2 10.655,00 που βρίσκεται στη θέση «ΜΕΡΑΣ» του αγροκτήματος ΣΕΡΡΩΝ του ομωνύμου Δήμου και Ειρηνοδικείου του Νομού Σερρών, το οποίο αποτυπώνεται στο με ημερομηνία 15-2-2001 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Αθηνών Λάμπρου Κ. Κοτσώνη, με τα χαρακτηριστικά στοιχεία (Α1-Α2-Α3΄-Α4-Α1) το οποίο ποσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 19.147/2002 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Σερρών Νίκης Κώτσιου-Μαγκαλάκη. Το ανωτέρω τμήμα εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών (2.729,73) φαίνεται και αποτυπώνεται στο πιο πάνω τοπογραφικό διάγραμμα, με τα χαρακτηριστικά στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Μ-Α3-Α2-Η-Α) και συνορεύει από τον Βορρά με τεθλασμένη πλευρά του σχεδιαγράμματος (Α-Β) και (Β-Γ) μέτρα γραμμικά αντίστοιχα (10,08) και (65,34) με υπόλοιπο διαιρετό τμήμα ιδιοκτησίας του πωλητή Δημητρίου Σαρακατσάνη, από τον Νότο με πλευρά του σχεδιαγράμματος (Α2-Α3) μέτρα γραμμικά (73,79) με ιδιοκτησία του Δήμου Σερρών, Ανατολικά με πλευρά του σχεδιαγράμματος (Γ-Δ), (Δ-Μ) και (Μ-Α3) μέτρα γραμμικά αντίστοιχα (5,01), (8,02) και (25,50) με κοινόχρηστο και Δυτικά με πλευρά του σχεδιαγράμματος (Α-Η) και (Η-Α2) μέτρα γραμμικά αντίστοιχα (7,68) και (22,03) με αγροτική οδό. Ότι το ανωτέρω διαιρετό και αυτοτελές τμήμα αγρού εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 2.729,73 περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε απο αγορά από τον Δημήτριο Σαρακατσάνη του Γεωργίου και της Θεοδοσίας, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 19.147/3.1.2002 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Σερρών Νίκης Κώτσιου-Μαγκαλάκη, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σερρών στον τόμο 1692 με αύξοντα αριθμόν 160. 7)Ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων (500,00) από το υπ’ αριθμόν 6722 κοινόχρηστο τεμάχιο συνολικής εκτάσεως 510.987,00 μέτρων τετραγωνικών της συμπληρωματικής οριστικής διανομής έτους 1967 του αγροκτήματος του Δημοτικού Διαμερίσματος ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ του ομωνύμου Δήμου ΣΕΡΡΩΝ. Ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 500,00 περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από παραχώρηση από τον Γενικό Γραμματέα Κεντρικής Μακεδονίας, με την υπ’ αριθμόν 10.551/1997 απόφαση του που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Φυλλίδος στον τόμο 366 και υπ’ αριθμ. 5. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα/ πυργίσκος εμβαδού μ2 8,28. 8)Έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι και 88/100 (4.120,88) που βρίσκεται στην περιοχή της Κοινότητας ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ του Νομού ΣΕΡΡΩΝ η οποία φαίνεται περικλειομένη με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Α και Λ-Ι-Θ-Η-Κ-Λ στο από 7.8.1992 και υπ’ αριθμ. σχεδίου D.W.G. Νο 520-1-32Ρ-416-07-04-1 (κλίμακα 1:200) κτηματολογικό διάγραμμα (φύλλο 23) και στον επ’ αυτού κτηματολογικό πίνακα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, τα οποία έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Σωτ.Σωτηρίου στις 18.1.1993. Ότι η ανωτέρω έκταση περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε με αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω δημόσιας ωφελείας και ειδικώτερα για την κατασκευή Σταθμού μέτρησης και ρύθμισης της πίεσης και βαννοστασίων του συστήματος φυσικού αερίου η οποία απαλλοτρίωση κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 1027163/1333/0010/6.4.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄ φύλλο 916/5.9.1994, που μεταγράφτηκε νόμιμα της οποίας ο καθορισμός τιμής μονάδος έγινε με την υπ’ αριθμόν 29/1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας, σε συνδυασμό με την παρακατάθεση της αποζημιώσεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών Δανείων, εκδοθέντος του υπ’ αριθμόν 3.720/21.4.1997 γραμματίου αυτής, της ανωτέρω παρακατάθεσης δημοσιευθείσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄ φύλλο 380/16.5.1997. Ότι στην ανωτέρω έκταση υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1999. 9)Έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων εννιακοσίων εξήντα έξη και 90/100 (1.966,90), που βρίσκεται στην περιοχή της Κοινότητας ΓΑΖΩΡΟΥ του Νομού ΣΕΡΡΩΝ η οποία φαίνεται περικλειομένη με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α στο απο 21.2.1994 υπ’ αριθμ. σχεδίου D.W.G. Νο 5112-32L-416-01-02-2 (κλίμακα 1200) κτηματολογικό διάγραμμα και στον επ’ αυτού κτηματολογικό πίνακα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, τα οποία έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Εμμ. Κογχυλάκης στις 11.5.1994. Ότι η ανωτέρω έκταση περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε με αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω δημόσιας ωφελείας και ειδικότερα για την κατασκευή απαραιτήτων εγκαταστάσεων για την λειτουργία και συντήρηση του αγωγού φυσικού αερίου, η οποία απαλλοτρίωση κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 1097877/6027/0010/12.8.1994 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄ φύλλο 916/5.9. 1994, που μεταγράφτηκε νόμιμα, της οποίας ο καθορισμός της τιμής μονάδος έγινε με την υπ’ αριθμόν 134/1995 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών σε συνδυασμό με την παρακατάθεση της αποζημιώσεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών Δανείων, εκδοθέντος του υπ’ αριθμόν 3.719/21.4.1997 γραμματίου αυτού της ανωτέρω παρακατάθεσης δημοσιευθείσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄ φύλλο 380/16.5.1997. Ότι στην ανωτέρω έκταση υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1999. ΙΙ.-ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ. Στο Νομό ΚΙΛΚΙΣ η ΔΕΠΑ ΑΕ, έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της και τα εξής ακίνητα: Έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων διακοσίων είκοσι οκτώ (1.228,00) που βρίσκεται στη περιοχή της Κοινότητας και ήδη Δ.Δ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ η οποία φαίνεται περικλειομένη με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α στο με κλίμακα 1:200 και υπ’ αριθμ. σχεδίου D.W.G. Νο 5101-21L-416-09-03-1/13.3.1992 κτηματολογικό διάγραμμα και στον επ’ αυτού κτηματολογικό πίνακα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, τα οποία έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Σωτ.Σωτηρίου στις 30.4.1992. Ότι η ανωτέρω έκταση περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε με αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω δημόσιας ωφελείας και ειδικώτερα για την κατασκευή βαννοστασίων για την λειτουργία του συστήματος φυσικού αερίου, η οποία απαλλοτρίωση κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 1112458/8207/0010/19.10.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄ φύλλο 1225/25.1.1992, που μεταγράφτηκε νόμιμα, της οποίας ο καθορισμός της τιμής μονάδος έγινε με την υπ’ αριθμόν 78/1993 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς σε συνδυασμό με την παρακατάθεση της αποζημιώσεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών Δανείων, εκδοθέντος του υπ’ αριθμόν 2.014/13.8.1993 γραμματίου αυτού της ανωτέρω παρακατάθεσης δημοσιευθείσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄ φύλλο 1008/24.8.1993. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1999. ΙΙΙ.-ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ. Στο Νομό ΠΙΕΡΙΑΣ η ΔΕΠΑ ΑΕ, έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της και τα εξής ακίνητα: 1)Ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην θέση «Παναγία» της κτηματικής περιφέρειας ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, της Κοινότητας Περιστάσεως, περιφέρειας του Ειρηνοδικείου ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ που αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθμ. εξακόσια εννενήντα τρία (693) τεμαχίου, Α΄ κατηγορίας, που έχει έκταση τέσσερις χιλιάδες τριάντα επτά (4.037) τετρ. μέτρα, που απεικονίζεται με τα κεφαλαία γράμματα Α-Λ-Μ-Δ-Ε-Ζ-Α στο από 15-11-92 τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του συντάξαντος αρχ. μηχανικού Αναγνώστη Καλαμάρα, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 4249/1993 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κατερίνης Σοφίας Φουντά-Κάκκαλου, και συνορεύει γύρω βορειοανατολικά με υπόλοιπο τμήμα ιδίου τεμαχίου επι πλευράς Λ-Μ εξήντα τριών μέτρων (63 μ.), βορειοδυτικά με υπ’ αριθμ. 694 τεμάχιο επί πλευράς Α-Λ εβδομήντα επτά μέτρων και εβδομήντα εκατοστών (77.70 μ.), νοτιοανατολικά με υπ. αρίθ. 692 τεμάχιο επί πλευράς Μ-Δ πενήντα ενός μέτρων και εξήντα έξη εκατοστών (51,66 μ.) και νότια με αγροτική οδό επί πλευρών Δ-Ε είκοσι ενός μέτρων και ογδόντα εκατοστών (21,80 μ), Ε-Ζ είκοσι έξη μέτρων (26 μ.) και Ζ-Α δέκα επτά μέτρων και εβδομήντα εκατοστών ( 17,70 μ,). Το αγροτεμάχιο αυτό βαρύνεται (δουλεύον ακίνητο) με πραγματικές δουλείες παροχής διόδου και αντλήσεως νερού πάνω σε τμήμα αυτού που έχει έκταση 425 τετραγ. μέτρα που απεικονίζεται στο προαναφερόμενο τοπογραφικό με τα κεφαλαία γράμματα Λ-Κ-Ι-Θ-Η-Α-Λ και με μήκη πλευρών Λ-Κ πέντε μέτρων (5 μ.), Κ-Ι εξήντα έξη μέτρων και πενήντα εκατοστών (66,50), Ι-Θ επτά μέτρων (7μ.), Θ-Η πέντε μέτρων (5μ.), Η-Α δώδεκα μέτρων και πενήντα εκατοστών (12,50μ) και Α-Λ εβδομήντα επτά μέτρων και εβδομήντα εκατοστών (77,70μ), μέσα στο οποίο υπάρχει γεώτρηση και αντλιοστάσιο, υπέρ των πωλητριών και των εκάστοτε κυρίων και συγκυρίων και των καθολικών και ειδικών διαδόχων του υπολοίπου τμήματος του υπ’αρ.693 τεμαχίου, (δεσπόζον ακίνητο) το οποίο εναπομένει μετά από την με το παρόν συμβόλαιο, πώληση και μεταβίβαση του παραπάνω αγροτεμαχίου. Ότι το ανωτέρω διαιρετό και αυτοτελές τμήμα αγρού εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 4.037,00 περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε απο αγορά από τις Βασιλική χήρα Θεοδοσίου Μερτζεμέκη, το γένος Αργυρίου Χατζηαργυρίου, Ξανθή σύζυγο Αθανασίου Παντούλη, το γένος Θεοδοσίου Μερτζεμέκη, Μαγδαληνή σύζυγο Ιωάννη Γιαννούλη, το γένος Θεοδοσίου Μερτζεμέκη και Ιωάννα σύζυγο Κωνσταντίνου Κώστα, το γένος Θεοδοσίου Μερτζεμέκη, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 4249/1993 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κατερίνης Σοφίας Φουντά-Κάκκαλου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης στον τόμο 300 με αύξοντα αριθμόν 433-434. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1999. 2)Ένα αγροτεμάχιο, συνολικής εκτάσεως οκτώ χιλιάδων διακοσίων (8.200,00) τ.μ. που βρίσκεται στη τοποθεσία «ΚΑΝΑΛΟΣ» της Κτηματικής περιοχής της Κοινότητας ΣΚΟΤΙΝΑΣ του ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ, της περιφερείας του Ειρηνοδικείου ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, το οποίο αποτελέσθηκε από δύο συνεχόμενα τμήμα, ήτοι ενός εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 3.200,00 και ετέρου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 5.000,00 και ειδικώτερα: 1) Αγροτεμάχιο εκτάσεως τριών χιλιάδων διακοσίων (3.200,00) τ.μ. ευρισκόμενο στην παραπάνω θέση, το οποίο εμφαίνεται και προσδιορίζεται στο από Μαΐου 1993 τοπογραφικό διάγραμμα του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού και κατοίκου Σκοτίνας Πιερίας, Δημητρίου Κουμουρτζή το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 10.571/29.7.1993 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Κατερίνης Ιωάννη Γεωργίου Βακάλικου, με τα αλφαβητικά στοιχεία Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Δ και συνορεύει από γύρω, βορειοδυτικά σε πλευρές Η-Θ σαράντα μέτρα (40,00), Θ-Ι τριάντα μέτρα και τριάντα εκατοστά (30,30) και βόρεια σε πλευρά Ι-Κ δέκα μέτρα (10,00) με ιδιοκτησία κληρονόμων Μιχαήλ Γερομιχαλού, ανατολικά σε πλευρές Κ-Λ δέκα (10,00) μέτρα και Λ-Μ τριάντα τρία (33,00) μέτρα με ιδιοκτησία Γεωργίου Καλαμάρα του Θεοχάρη, νότια σε πλευρά Μ-Δ εξηντα τέσσερα (64,00) μέτρα με ιδιοκτησία Χρήστου Σακελλαρίου του Θωμά νοτιοδυτικά σε πλευρές Δ-Ε δέκα μέτρα και εξήντα εκατοστά (10,60) και Ε-Ζ δέκα πέντε (15,00) μέτρα και δυτικά σε πλευρά Ζ-Η δέκα εννέα (19,00) μέτρα με ανάχωμα και πέρα από αυτό, με ιδιοκτησία Θεοχάρη Γανωτή. Ότι το αγροτεμάχιο αυτό περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε απο αγορά από τους Σταματία σύζυγο Χρήστου Κουτσιβού, το γένος Γρηγορίου Γερομιχαλού και Χρήστο Σακελλαρίου του Θωμά, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 10.571/29.7.1993 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Κατερίνης Ιωάννη Γεωργίου Βακάλικου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης στον τόμο 307 με αύξοντα αριθμόν 30. 2) Έτερο αγροτεμάχιο εκτάσεως πέντε χιλιάδων (5.000) τ.μ. στην ίδια τοποθεσία με το αμέσως παραπάνω περιγραφόμενο αγροτεμάχιο, το οποίο εμφαίνεται και προσδιορίζεται στο από Μαΐου 1993 τοπογραφικό διάγραμμα του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού και κατοίκου Σκοτίνας Πιερίας, Δημητρίου Κουμουτζή, που προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 10.572/29.7.1993 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Κατερίνης Ιωάννη Γεωργίου Βακάλικου, με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Α και συνορεύει από γύρω, ανατολικά σε πλευρές Μ-Ν είκοσι πέντε μέτρα και εξήντα εκατοστά (25,60) με ιδιοκτησία Γεωργίου Καλαμάρα του Θεοχάρη και Ν-Ξ σαράντα (40,00) μέτρα με εκκλησιαστικό κλήρο «Βακούφικο», νότια σε πλευρές Ξ-Ο σαράντα πέντε (45,00) μέτρα και Ο-Α είκοσι δύο μέτρα και σαράντα εκατοστά (22,40) με ανάχωμα και πέρα από αυτό με Κοινοτική οδό, δυτικά σε πλευρές Α-Β τριάντα μέτρα και σαράντα εκατοστά (30,40), Β-Γ πενήντα δύο (52,00) μέτρα και Γ-Δ επτά μέτρα και εβδομήντα εκατοστά (7,70) με ανάχωμα και πέρα από αυτό με ιδιοκτησία κληρονόμων Κων/.νου Βλέτση και βόρεια σε πλευρά Δ-Μ εξήντα τέσσερα (64,00) μέτρα με ιδιοκτησία ΔΕΠΑ ΑΕ, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 10571/29.7.1993 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Ι.Βακαλίκου, (πρώην ιδιοκτησίας Χρήστου Σακελλαρίου και Σταματίας Κουτσιβού). Ότι το αγροτεμάχιο αυτό περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τον Χρήστο θωμά Σακελλαρίου, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 10.572/29.7.1993 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Κατερίνης Ιωάννη Γεωργίου Βακάλικου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης στον τόμο 307 με αύξοντα αριθμόν 31. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1999. 3)Ένα τμήμα χέρσου τεμαχίου εμβαδού 506 τ.μ., που αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθμ. 128 τεμαχίου, που βρίσκεται στη θέση «Συκιές» της κτηματικής περιφερείας ΜΕΘΩΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, το οποίο εμφαίνεται στο από 7-7-1995 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού της Νομαρχίας Πιερίας Μανώλη Μόχλα, που προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 5.256/29.2.1996 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κολινδρού Σταυρούλας Μπαγλατζή-Κανδήλα, με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α ορίζεται γύρωθεν Β.Α. σε πλευρά Α-Β 22 μ. με υπόλοιπο τμήμα 128 τεμαχίου, Ν.Α. σε πλευρά Β-Γ 22 μ. με υπόλοιπο τμήμα 128 τεμαχίου, Ν.Δ. σε πλευρά Γ-Δ 24 μ. επίσης με υπόλοιπο τμήμα του 128 τεμαχίου και Β.Δ. σε πλευρά Α-Δ 22 μ. με αγροτικό δρόμο. Ότι το αγροτεμάχιο αυτό περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από την Κοινότητα Μεθώνης δυνάμει του υπ’ αριθμόν 5.256/29.2.1996 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κολινδρού Σταυρούλας Μπαγλατζή-Κανδήλα, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κολινδρού στον τόμο 17 με αύξοντα αριθμόν 141. 4)Έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων οκτακοσίων σαράντα πέντε (1.845,00) που βρίσκεται στη περιοχή της Κοινότητας και ήδη Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΥΕΡΟΧΩΡΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ η οποία φαίνεται περικλειομένη με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α στο με κλίμακα 1:200 και υπ’ αριθμ. σχεδίου D.W.G. 5101-17L-416-08-03-1/13.3.1992 κτηματολογικό διάγραμμα και στον επ’ αυτού κτηματολογικό πίνακα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, τα οποία έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Σωτ.Σωτηρίου στις 30.4.1992. Ότι η ανωτέρω έκταση περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε με αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω δημόσιας ωφελείας και ειδικώτερα για την κατασκευή βαννοστασίων για την λειτουργία του συστήματος φυσικού αερίου. η οποία απαλλοτρίωση κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 1112446/8195Ότι στην ανωτέρω έκταση υπάρχουν κτίσματα/ πυργίσκος εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1999. ΙV.-ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. το Νομό ΗΜΑΘΙΑΣ η ΔΕΠΑ ΑΕ, έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της και τα εξής ακίνητα: 1)Ένα διαιρετό τμήμα αγροτεμαχίου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών ένδεκα χιλιάδων τετρακοσίων εξ και πενήντα εκατοστών (11.406,50) το οποίο αποτελεί τμήμα αγρού μείζονος εκτάσεως από μέτρα τετραγωνικά 39.313,00, που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή της πόλεως ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ του ομωνύμου Δήμου και Ειρηνοδικείου και στη θέση «ΒΡΕΖΙΟ», υπ’ αριθμ. τεμαχίου 585, ο οποίος αγρός φαίνεται με κεφαλαία γράμματα Α-Β-Γ-Ζ-Η-Θ-Ε-Δ-Α, στο τοπογραφικό διάγραμμα του τεχνολ. πολιτικού μηχανικού Αγαθόνικου Δελαβερίδη το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 10.988/2.12.1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Βέροιας Άρτεμης Παζαρα-Καλίμπακα. Το ανωτέρω διαιρετό τμήμα εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών ένδεκα χιλιάδων τετρακοσίων εξ και πενήντα εκατοστών (11.406,50) φαίνεται και αποτυπώνεται στο πιο πάνω τοπογραφικό διάγραμμα, και συνορεύει ολόγυρα με αγροτικό δρόμο επί πλευράς μέτρων γραμμικών 62,38, με υπόλοιπο ιδίου αγρού από δυο μεριές και με κανάλι επί πλευράς μέτρων γραμμικών 62,38, όπως με λεπτομέρεια περιγράφεται και εικονίζεται στο πιο πάνω τοπογραφικό διάγραμμα και σημειώνεται με τα στοιχεία Δ-Ε-Ζ-Γ-Δ. Ότι το αγροτεμάχιο αυτό περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τους Παρασκευή σύζυγο Αντωνίου Γκαβάνη, Ολγα σύζ. Αποστόλου Λαφαζάνη και Γεώργιο Λουγκαρόπουλο του Θωμά, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 10.988/2.12.1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Βεροίας Αρτεμης Παζάρα-Καλιμπάκα που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αλεξανδρείας στον τόμο 90 με αύξοντα αριθμόν 124. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 240,00, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1998. 2)Ένα διαιρετό και αυτοτελές τμήμα αγρού έκτασης πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα τετραγωνικών μέτρων και εβδομήντα έξ εκατοστών (5.959,76) το οποίο βρίσκεται στην βορειοανατολική πλευρά του όλου αγρού, από μέτρα τετραγωνικά 14.917,00, το οποίο βρίσκεται στην τοποθεσία «ΒΑΛΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΣΑΑΚ Αιγινίου», της κτηματικής περιοχής Τρικάλων, της ομώνυμης Κοινότητας, της περιφέρειας του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, όπως το όλο εικονίζεται στο σχεδιάγραμμα του Μηχανικού Λάμπρου Κ. Κοτσώνη που προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 37.304/22.1.1993 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αλεξάνδρειας Ζηνοβίας θυγ. Χρ. Τσαραμπουλίδου-Σιδηροπούλου, και σημειώνεται με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Ζ, Ε, Δ, Α. Το ανωτέρω διαιρετό τμήμα εκτάσεως πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα τετραγωνικών μέτρων και εβδομήντα έξ εκατοστών (5.959,76) φαίνεται και αποτυπώνεται στο πιο πάνω τοπογραφικό διάγραμμα, με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α και ορίζεται γύρω ανατολικά επί πλευράς 193,82 γραμ.μετ. με ρέμα και αγροτικό δρόμο, δυτικά επί πλευράς 103,83 γραμ. μέτρων με Ιωάννη Στεφανίδη, βόρεια επί πλευράς 56,73 γραμ. μέτρων με στραγγιστική τάφρο, και νότια επί πλευράς 56,73 γραμ. μέτρων με το υπόλοιπο τμήμα του αυτού αγρού. Ότι το αγροτεμάχιο αυτό περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τους Γεώργιο Κεσκινίδη ή Κοσκινίδη του Μιχαήλ, Μαρία χήρα Μιχαήλ Κισκίνη ή Κοσκινίδου, το γένος Πασχάλη Λαγγουρίδου, Χαρίκλεια σύζυγο Ιωάννη Κοεμτζή, το γένος Μιχαήλ Κισκινίδου ή Κοσκινίδου, Παναγιώτη Τζιάστα του Πασχάλη, Σταματία Παναγιώτη Τζιά­στα Μαρία θυγατέρα Παναγιώτη Τζιάστα, Βαϊα σύζυγο Νικολάου Κωνσταντινίδου, το γένος Πέτρου Μεταξά και Βασίλειο Ιωάννη Γαλατσίδα δυνάμει του υπ’ αριθμόν 37.304/22.1.1993 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αλεξάνδρειας Ζηνοβίας Τσαραμπουλίδου-Σιδηροπούλου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αλεξανδρείας στον τόμο 45 με αύξοντα αριθμόν 148. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1999. V.-ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ. Στο Νομό ΛΑΡΙΣΗΣ η ΔΕΠΑ ΑΕ, έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της και τα εξής ακίνητα: 1)Τμήμα διαιρετό και χωρισμένο ενός χωραφιού έκτασης του τμήματος αυτού μέτρων τετραγωνικών χιλίων οχτακοσίων ογδόντα έξι και 0,06 (1.886,06), το οποίο βρίσκεται στη θέση «Μητσίτια» της κτηματικής περιφέρειας του χωριού Διλόφου-Λάρισας, της ομώνυμης Κοινότητας του Υποθηκοφυλακείου Λάρισας, εμφαινόμενο και περικλειόμενο από τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α1-Β1-Γ-Ε1-Γ1-Δ1-Α1 στο από 10 Απριλίου 1995 τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του συντάξαντος Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 18.743/96 συμβόλαιό του συμβολαιογράφου Λάρισας Γεωργίου Ευαγγέλου Φυτίλη, συνορευόμενο γύρω Βορειανατολικά επί πλευράς Α1-Β1-Γ μέτρων πενήντα οχτώ και 0,65 (58,65) με δρόμο Λάρισας-Διλόφου, Νοτιοανατολικά επί πλευράς Γ-Ε1 μέτρων τριάντα εννέα και 0,60 (39,60) με ιδιοκτησία Βασιλικής Μουλά, Νοτιοδυτικά επί πλευράς Ε1-Γ1-Δ1 μέτρων σαράντα τριών και 0,83 (43,83) με υπόλοιπο χωράφι που λαμβάνει με το παρόν η Μαρία Μουλά και Βορειοδυτικά επί πλευράς Α1-Δ1 μέτρων τριάντα έξι και 0,89 (36,89) με υπόλοιπο χωράφι που λαμβάνει με το παρόν η Μαρία Μουλά. Ότι το ανωτέρω διαιρετό τμήμα περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε λόγω αυτουσίας εξωδίκου διανομής μείζονος αγρού εκτάσεως μ2 26.719,00 με του λοιπούς συγκυρίους, η οποία διανομή έγινε με το αριθμόν 18.743/96 συμβόλαιό του συμβολαιογράφου Λάρισας Γεωργίου Ευαγγέλου Φυτίλη, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αλεξανδρείας στον τόμο 442 με αύξοντα αριθμόν 225. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1999. 2)Ένα αγροτεμάχιο, συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών πενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων (52.644,00) που βρίσκεται στη θέση «Σοβάνικα» της κτηματικής περιφερείας του χωριού ΑΜΠΕΛΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της ομώνυμης Κοινότητας του ΔΗΜΟΥ και Υποθηκοφυλακείου ΦΑΡΣΑΛΩΝ, το οποίο αποτελέσθηκε από δύο συνεχόμενα τμήματα, ήτοι ενός εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 13.725,29 και ετέρου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 38.918,46 και ειδικώτερα: 1) Αγρός υπ’ αύξοντα αριθμόν τεμαχίου αναδασμού 307 της Β-Γ κατηγορίας γαιών, κείμενος εις θέσιν «Σοβάνικα» της κτηματικής περιφερείας του χωρίου Αμπελίας Φαρσάλων, της ομωνύμου Κοινότητος, του Υποθηκοφυλακείου Φαρσάλων, συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών κατά μεν τους τίτλους τριάκοντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήκοντα πέντε (38.875) κατά δε την νεωτέραν από 1ης Ιουνίου 1992 εμβαδομέτρησιν τριάκοντα οκτώ χιλιάδων εννεακοσίων δέκα οκτώ και τεσσαράκοντα έξ εκατοστών (38.918,46). Ο άνω αγρός εικονίζεται είς το συνημμένον στο υπ’ αριθμόν 3.285/4.7.1992 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Λαρίσης Αθανασίου Βασ. Αλμπάνη, από 1ης Ιουνίου 1992 τοπογραφικόν σχεδιάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου- Μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, περικλείεται από τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-θ-Ι-Κ- Λ - Α και συνορεύετε γύρωθεν βορείως επί τεθλασμένης πλευράς Α - Β - Γ - Δ, αποτελούμενης εκ τριών ευθειών της πρώτης Α - Β μήκους μέτρων εκατόν είκοσι τριών και εξήκοντα ενός εκατοστών (123,61), της δευτέρας Β - Γ μήκους μέτρων είκοσι έξ και είκοσι ενός εκατοστών (26,21) και της τρίτης Γ - Δ μήκους μέτρων δώδεκα και ενενήκοντα δυο εκατοστών (12,92) με δρόμον, εκείθεν βορειοανατολικός επί πλευράς Δ - Ε μήκους μέτρων πεντήκοντα πέντε και είκοσι εννέα εκατοστών (55,29) επίσης με δρόμον, εκείθεν ανατολικώς επί πλευράς Ε - Ζ μήκους μέτρων διακοσίων δέκα πέντε και είκοσι έξ εκατοστών {215,26} με αγρόν ιδιοκτησίας Χρηστου Μαργαρίτου, εκείθεν νοτίως επί τεθλασμένης πλευράς Ζ-Η-θ-Ι-Κ-Λ, αποτελουμένης εκ πέντε ευθειών της πρώτης Ζ - Η μήκους μέτρων είκοσι δύο και τεσσαράκοντα οκτώ εκατοστών (22,48), της δευτέρας Η - θ μήκους μέτρων τριάκοντα τεσσάρων και δέκα οκτώ εκατοστών (34,18), της τρίτης θ - Ι μήκους μέτρων πεντήκοντα δύο και είκοσι οκτώ εκατοστών (52,28), της τετάρτης Ι - Κ μήκους μέτρων εξήκοντα και ενός εκατοστού (60,01) και της πέμπτης Κ - Λ μήκους μέτρων τεσσαράκοντα τριών και είκοσι επτά εκατοστών (43,27) με δρόμον και εκείθεν επί πλευράς Λ-Α μήκους μέτρων εκατόν ογδοήκοντα και εβδομήκοντα εκατοστών (180,70) με αγρόν ιδιοκτησίας Λουκά Παπαδημητρίου. Ότι ο ανωτέρω αγρός αυτό περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από την Σταυρούλα σύζυγο Βοΐου Μπελιώκα, το γένος Δημητρίου Λεμονή Σακελλαρίου, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 3.285/4.7.1992 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Λαρίσης Αθανασίου Βασ.Αλμπάνη, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Φαρσάλων στον τόμο 375 με αύξοντα αριθμόν 74. 2) Έτερο αγροτεμάχιο έκτασης μέτρων τετραγωνικών κατά μεν τον τίτλο κτήσης δέκα τριών χιλιάδων οχτακοσίων δέκα τριών (13.813) κατά δε πρόσφατη εμβαδομέτρηση μέτρων τετραγωνικών δέκα τριών χιλιάδων εφτακοσίων είκοσι πέντε και 0,29 (13.725,29), εμφαινόμενο στο από 16-12-1992 τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του συνταξάντος τοπογράφου Μηχανικού Φιλίππου Σπανίδη και περικλειόμενο με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Μ-Ν-Α, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 16.886/24.2.1993 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Λαρίσης Γεωργίου Ευαγγέλου Φυτίλη, μετά της επί αυτού βεβαίωσης του άνω μηχανικού ότι το άνω ακίνητο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης, συνορευόμενο γύρω Βόρεια επί πλευράς Α-Β μέτρων εκατόν έντεκα και 0,03 (111,03) με αγροτικό δρόμο, Νότια επί πλευράς Μ-Ν μέτρων σαράντα ενός και 0,33 (41,33) με αγροτικό δρόμο, Ανατολικά επί πλευράς Β-Μ μέτρων εκατόν ογδόντα ενός (181) με ιδιοκτησία ιδίας αγοράστριας εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε» και Δυτικά επί πλευράς Α-Ν μέτρων εκατόν ενενήντα τριών και 0,66 (193,66) με ρέμα. Ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από την Αργυρή σύζυγο Βαΐου Κυρίτση, το γένος Λουκά Παπαδημητρίου, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 16.886/24.2.1993 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Λαρίσης Γεωργίου Ευαγγέλου Φυτίλη, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Φαρσάλων στον τόμο 380 με αύξοντα αριθμόν 28. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 1.872,00 και βοηθητικών χώρων εμβαδού μ2 1.125,00, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1999. 3)Αγρός συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων επτά και 38/100 (8.407,38) που βρίσκεται στη θέση «Τσαφέρκο» της κτηματικής περιφερείας του χωριού και ήδη Δ.Δ. ΓΑΛΗΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. του ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, του Υποθηκοφυλακείου ΛΑΡΙΣΑΣ, το οποίο αποτελέσθηκε από τρία συνεχόμενα τμήματα, ήτοι ενός εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 3.532,50, ετέρου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 4079,48 και τρίτου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 795,40 και ειδικώτερα: 1) Τμήμα από ένα χωράφι μεγαλύτερης έκτασης, από μέτρα τετραγωνικά 16.385,33 που φαίνεται το όλο στο από 10-9-1993 τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του συντάξαντος αγρονόμου-τοπογράφου Μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη και περικλειόμενο με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 17.331/18.11.1993 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Λάρισας Γεωργίου Ευαγγέλου Φυτίλη, στο παρόν, μετά της επί αυτού βεβαίωσης του άνω μηχανικού ότι το άνω ακίνητο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Το ανωτέρω τμήμα είναι εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο και 50/100 (3.532,50) ή διακόσια δέκα έξη χιλιοστά (216/1000) εξ αδιαιρέτου του όλου, περικλειόμενο με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α1-Β1-Γ1-Δ1-Ε1-Α1, στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα και συνορευόμενο γύρω Βορειοανατολικά επί πλευράς Α-Β μέτρων εβδομήντα έξι και 0,01 (76,01) με χωματόδρομο και πέραν αυτού με κανάλι, ανατολικά επί πλευράς Β-Γ μέτρων διακοσίων εξήντα (260) με ιδιοκτησίαν Σωκράτη Ντάλλα, ότια επί πλευράς Γ-Δ-Ε που αποτελείται από δυο πλευρές, της πρώτης Γ-Δ μέτρων σαράντα τεσσάρων και 0,71 (44,71) και της δεύτερης Δ-Ε μέτρων έξι και 0,11 (6,11) με χωματόδρομο και πέραν αυτού με κανάλι και Δυτικά επί πλευράς Α-Ε μέτρων διακοσίων πενήντα οκτώ και 0,89 (258,89) με χωματόδρομο. εκτάσεως του τμήματος αυτού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων εντακοσίων τριάντα δύο και 50/100 (3.532,50). Ότι το ανωτέρω ποσοστό εξ αδιαιρέτου και τμήμα περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τον Αχιλλέα Πουλιούλη του Βασιλείου δυνάμει του υπ’ αριθμόν 17.331/18.11.1993 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Λαρίσης Γεωργίου Ευαγγέλου Φυτίλη, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Φαρσάλων στον τόμο 406 με αύξοντα αριθμόν 111. 2) Ένα αγροτεμάχιο, έκτασης μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα εννέα και 0,48 (4.079,48), εμφαινόμενο στο από 4-11-1994 τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του συντάξαντος τοπογράφου Μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη και περικλειόμενο με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Κ-Λ-Γ-Ι-Κ, το προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 18.163/7.4.1995 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Λαρίσης Γεωργίου Ευαγγέλου Φυτίλη, μετά της επί αυτού βεβαίωσης του άνω μηχανικού ότι το άνω ακίνητο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τους ισχύοντες πολεοδομικούς κανονισμούς και τις κείμενες διατάξεις, συνορευόμενο γύρω Ανατολικά επί πλευράς Κ-Λ μέτρων ενενήντα δύο και 0,93 (92,93) με υπόλοιπο χωράφι ιδίου πωλητή, Δυτικά επί πλευράς Ι-Γ μέτρων ογδόντα πέντε και 0,44 (85,44) με ιδιοκτησία εν μέρει με ιδιοκτησία ΔΕΠΑ και εν μέρει με ιδιοκτησία Αδελφών Πουλιούλη, Βόρεια επί πλευράς Ι-Κ μέτρων σαράντα ενός και 0,77 (41,77) με υπόλοιπο χωράφι ιδίου πωλητή και Νότια επί πλευράς Γ-Λ μέτρων πενήντα και 0,14 (50,14) με αγροτικό δρόμο. Ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τον Σωκράτης Αντωνίου Δάλας, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 18.163/7.4.1995 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Λαρίσης Γεωργίου Ευαγγέλου Φυτίλη, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Φαρσάλων στον τόμο 428 με αυξοντα αριθμόν 198. 3) έκταση μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων ενενήντα πέντε και 40/100 (795,40), η οποία απορρέει από αγρό μεγαλύτερης έκτασης από μ2 15.625, κατά δε πρόσφατη εμβαδομέτρηση έκτασης μ2 16.385,33, ο οποίος φαίνεται στο προαναφερόμενο από 7 Ιουλίου 1995 τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του συντάξαντος Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη και περικλειόμενο με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α, συνορευόμενος ο αγρός αυτός στο σύνολο του γύρω Βορειοανατολικά επί πλευράς Α-Β μέτρων εβδομήντα πέντε και 0,02 (75,02) με χωματόδρομο και πέραν αυτού με κανάλι, Ανατολικά επί πλευράς Β-Γ μέτρων διακοσίων πενήντα εννέα και 0,07 (259,07) με ιδιοκτησία Σωκράτη Ντάλλα, Νότια επί πλευράς Γ-Δ-Ε, που αποτελείται από δύο πλευρές, της πρώτης Γ-Δ μέτρων σαράντα τεσσάρων και 0,71 (44,71) και της δεύτερης Δ-Ε μέτρων έξι και 0,11 (6,11) με χωματόδρομο και πέραν αυτού με κανάλι και Δυτικά επί πλευράς Α-Ε μέτρων διακοσίων πενήντα οχτώ και 0,89 (258,89) με χωματόδρομο. Ότι μετά διάφορες μεταβιβάσεις από την ιδιοκτήτη του όλου ακινήτου Αχιλλέα Πουλιούλη του Βασιλείου, προς διαφόρους τρίτους, μεταξύ των οποίων και η ΔΕΠΑ, το εναπομένων τελικά τμήμα εκτάσεως μ2 795,40, πούλησε και μεταβίβασε στην ΔΕΠΑ Α.Ε. με το υπ’ αριθμόν 18.752/12.2.1996 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Λαρίσης Γεωργίου Ευαγγέλου Φυτίλη, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Φαρσάλων στον τόμο 442 με αύξοντα αριθμόν 226. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 264,70. 4)ένα χωράφι που βρίσκεται στη θέση «Καλύβια-Γκορτσιά» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας, ήδη Δ.Δ. ΡΑΨΑΝΗΣ, του ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ. του Υποθηκοφυλακείου ΟΛΥΜΠΟΥ έκτασης μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων τριάντα πέντε (1.335,00) συνορευόμενο γύρω Ανατολικά με ιδιοκτησία Ιωάννου Βλαχοστέργιου, Δυτικά με δημόσιο δρόμο και αγρό Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου, Βόρεια με ιδιοκτησία Δημητρίου Μπάκαβου και Νότια με αγροτικό δρόμο. Ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τους Μαρία χήρα Βασιλείου Δουμακή, το γένος Χρήστου Κομνηνακίδου, Αθανάσιο Βασιλείου Δουμακή και Αθανάσιο Αθανασίου Δουμακή, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 17.492/1.2.1994 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Λαρίσης Γεωργίου Ευαγγέλου Φυτίλη, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ολύμπου στον τόμο 71 με αύξοντα αριθμόν 332. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1994. 20)Ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του χωριού Νέσσωνος Λαρίσης, της ομωνύμου Κοινότητος ΝΕΣΣΩΝΟΣ του Υποθηκοφυλακείου ΚΙΣΣΑΒΟΥ συνολικής εκτάσεως έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα έξι μέτρων τετραγωνικών και δέκα τεσσάρων εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (6.916,14 μ2) όπως αυτό περικλείεται και αποτυπώνεται με τα αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α στο τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 12.208/ 30.12.1992 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Λαρίσης Ελευθερίας Γρουσοπούλου-Ψημμένου και συνορεύει Βορειοανατολικά στην πλευρά του διαγράμματος ΓΒ μήκους μέτρων εκατόν δύο και ογδόντα πέντε εκατοστά του μέτρου (102.85) με ιδιοκτησία Ηλία Μαργαρίτη Βορειοδυτικά στην πλευρά του διαγράμματος ΑΒ μήκους μέτρων εξήντα έξι και σαράντα (66.40) εκατοστών του μέτρου με κανάλι και πέραν αυτού με αγροτική οδό Νοτιοανατολικά στην πλευρά του διαγράμματος ΔΓ μήκους μέτρων εξήντα έξι και εβδομήντα εκατοστών του μέτρου (66.70) με δημόσιο δρόμο Λαρίσης - Συκουρίου και Νοτιοδυτικά στην πλευρά του διαγράμματος μήκους ΑΔ μέτρων εκατόν τριών και ογδόντα οκτώ εκατοστών του μέτρου (103.88) με αγροτική οδό και εβδομήντα εκατοστά (0.70) του τετραγωνικού μέτρου με εθνική οδό Λαρίσης - Συκουρίου. Ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τον Ηλία Μαργαρίτη του Αθανασίου, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 12.208/30.12.1992 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Λαρίσης Ελευθερίας Γρουσοπούλου-Ψημμένου που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κισσάβου, στον τόμο 25 με αύξοντα αριθμόν 446. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, βοηθητικών χώρων εμβαδού μ2 234,00, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1992. 5)ένα αγροτεμάχιο, που βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή ΓΥΡΤΩΝΗΣ της κτηματικής περιφέρειας, του δημοτικού διαμερίσματος ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ του ομώνυμου δήμου, του Υποθηκοφυλακείου ΚΙΣΣΑΒΟΥ, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικώ τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα δύο και ογδόντα ένα λεπτά (4.282,81) και απεικονίζεται περικλειόμενο με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία «Α-Β-Γ-Δ-Α» στο με χρονολογία «Νοέμβριος 2004» τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Αποστόλου Τσιομήτα, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 32.457/21.12.2004 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Λάρισας Δημητρίου Γεωργίου Δελή, και στο οποίο τοπογραφικό διάγραμμα βεβαιώνεται από τον υπογράφοντα αυτό μηχανικό ότι το αγροτεμάχιο αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και συνορεύει βόρεια και με πλευρά Α-Δ του διαγράμματος μέτρων μήκους είκοσι εννιά και ένδεκα εκατοστών (29,11) με δημοτική έκταση, νότια και με πλευρά Β-Γ του διαγράμματος μέτρων μήκους είκοσι εννέα (29,00) με αγροτικό δρόμο, ανατολικά και με πλευρά Γ-Δ του διαγράμματος μέτρων μήκους εκατόν σαράντα έξι και σαράντα εκατοστών (146,40) με ιδιοκτησία Απόστολου Τσιομήτα και δυτικά και με πλευρά Α-Β του διαγράμματος μέτρων μήκους εκατόν σαράντα εννιά (149) με το υπ’ αύξοντα αριθμό τεμαχίου «38» αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Μιχαήλ Λυγούρα. Ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τον Απόστολο Λάμπρου και Ασπασίας Τσιομήτα, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 32.457/21.12.2004 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Λάρισας Δημητρίου Γεωργίου Δελή, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κισσάβου στον τόμο 36 με αύξοντα αριθμόν 480. VΙ.-ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. Στο Νομό ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ η ΔΕΠΑ ΑΕ, έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της και τα εξής ακίνητα: 1)Ένα αγροτεμάχιο κείμενο στη θέση «Καναπίτσα-Αμαξόστρατα» της κτηματικής περιφερείας της Κοινότητας και ήδη Δ.Δ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ Φθιώτιδος, του ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ αρμοδιότητος του Υποθηκοφυλακείου ΛΑΜΙΑΣ, το οποίο έχει έκταση εννέα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα εννέα τετραγωνικά μέτρα και ένδεκα εκατοστά (9.899,11 Μ2), εμφαινόμενο και αποτυπούμενο στο από Ιουνίου 1992 έτους τοπογραφικό διάγραμμα του τεχνολόγου πολιτικού μηχανικού Ηλία Πατσαρούχα, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 8.440/7.10.1992 συμβόλαιό του συμβολαιογράφου Λαμίας Κωνσταντίνου Νικολάου Καψάλη, μετά της υπ’ αυτού υπεύθυνης δήλωσης του ν. 651/1977 του παραπάνω τεχνολόγου πολιτικού μηχανικού ότι τούτο δεν προέρχεται από κατάτμηση μεγαλύτερης έκτασης, είναι αυτοτελές, ανεξάρτητο, άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα, το οποίο εμφαίνεται στο προμνησθέν τοπογραφικό διάγραμμα με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α συνορευόμενο συνολικά γύρωθεν, ανατολικά σε πλευρά Α Ζ μήκους μέτρων εκατόν είκοσι τριών και σαράντα πέντε εκατοστών (123,45) με ιδιοκτησία κληρονόμων θάνου, δυτικά σε πλευρά τεθλασμένη Γ Δ Ε συνολικού μήκους μέτρων εκατόν τριάντα εννέα και εξήντα πέντε εκατοστών (139,65%), ήτοι πλευρά ΓΔ (69,35) συν πλευρά ΔΕ (70,30) με ρέμα «ΞΗΡΙΑΣ», βόρεια σε πλευρά ΕΖ μήκους μέτρων πενήντα επτά και πενήντα εκατοστών (57,50) με ιδιοκτησία κληρονόμων Κατσαγάνη και νότια σε πλευρά ΑΒΓ συνολικού μήκους μέτρων ενενήντα δύο και σαράντα πέντε εκατοστών (92,45), ήτοι πλευρά ΑΒ (41,10) συν πλευρά ΒΓ (51,35) με αγροτικό δρόμο. Ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τον Βασίλειο Βάρσο του Χρήστου δυνάμει του υπ’ αριθμόν 8.440/7.10.1992 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Λαμίας Κωνσταντίνου Νικολάου Καψάλη που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λαμίας στον τόμο 237 με αύξοντα αριθμόν 476. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1992. 2)Τμήμα αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση «Σημείο» σε καθαρά αγροτική περιοχή, της κτηματικής περιφέρειας του χωριού ΒΟΥΖΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ, της ομωνυμης Κονοτητας και ήδη Δ.Δ. ΒΟΥΖΙΟΥ, του Δήμου ΔΟΜΟΚΟΥ, αρμοδιότητας του Υποθηκοφυλακείου Δομοκού. Το παραπάνω τμήμα είναι εμβαδού τετραγωνικών μέτρων χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα δύο και πενήντα εκατοστών (1.472,50) που εμφαίνεται και αποτυπώνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α΄-Β΄-Γ΄-Ζ-Θ-Κ-Ν-Ξ-Π-Ρ-Δ΄-Α΄στο από 12-2-1996 τοπογραφικό διάγραμμα ν. 651/1977 του πολιτικού μηχανικού Αποστολίδη Ν.Αρισταρχου, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 18.472/14.6.1996 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Δομοκού Δήμητρας Δοξαρα-Τσόγκα και συνορεύει γύρω γύρω ανατολικά σε πλευρά Β΄-Γ΄, μήκους μέτρων είκοσι (20,00) συν πλευρά Γ΄-Ζ μήκους μέτρων είκοσι τεσσάρων (24,00), συν πλευρά Ζ-Θ μήκους μέτρων εβδομήντα (70,00) συν πλευρά Θ-Κ μήκους μέτρων εκατόν ενός (101,00) εν μέρει με ιδιοκτησία Ιωάννου Παγούρα, εν μέρει με ιδιοκτησία Χρήστου Κική, εν μέρει με ιδιοκτησία Βασιλείου Γκουζίνη και εν μέρει με ιδιοκτησία Δημητρίου Καραπλή, δυτικά σε πλευρά Α΄-Δ΄ μήκους μέτρων είκοσι (20,00) με υπόλοιπο τμήμα του υπ’ αριθμ. 40 αγροτεμαχίου σε πλευρά Ρ-Π μήκους μέτρων είκοσι τριών (23,00) επίσης με υπόλοιπο τμήμα του υπ’ αριθμ. 40 αγροτεμαχίου σε πλευρά Π-Ξ μήκους μέτρων εβδομήντα (70,00) με υπόλοιπο τμήμα του με αριθμό 41 αγροτεμαχίου και σε πλευρά Ξ,Ν μήκους μέτρων εκατόν ενός (101,00) με υπόλοιπο τμήμα του υπ’ αριθμ. 42 αγροτεμαχίου, βόρεια σε πλευρά Α΄-Β΄ μήκους μέτρων είκοσι πέντε (25,00) με υπόλοιπο τμήμα του υπ’ αριθμ. 40 αγροτεμαχίου και νότια σε πλευρά Δ΄-Ρ μήκους μέτρων είκοσι (20,00) με υπόλοιπο τμήμα του με αριθμό 40 αγροτεμαχίου και σε πλευρά Ν-Κ μήκους μέτρων πέντε (5,00) με χωματόδρομο. Ότι το ανωτέρω τμήμα αγροτεμαχίου περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τον Χαράλαμπο Γεωργίου Σιάππα, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 18.472/14.6.1996 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Δομοκού Δήμητρας Δοξαρα-Τσόγκα που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δομικού στον τόμο 109 με αύξοντα αριθμόν 222. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 8,28 τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1996. 3)Έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων είκοσι (1.720,00) που βρίσκεται στη περιοχή της Κοινότητας και ήδη Δ.Δ. ΜΠΡΑΛΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ η οποία φαίνεται περικλειομένη με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο με κλίμακα 1:200 και υπ’ αριθμ. σχεδίου D.W.G. Νο 5101-09L-416-02-01-2/13.3.1992 κτηματολογικό διάγραμμα και στον επ’ αυτού κτηματολογικό πίνακα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, τα οποία έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Σωτ.Σωτηρίου στις 3.6.1992. Ότι η ανωτέρω έκταση περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε με αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω δημόσιας ωφε­λείας και ειδικώτερα για την κατασκευή Βαννοστασίων για την λειτουργία του συστήματος φυσικού αερίου, η οποία απαλλοτρίωση κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 1112450/8199Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1992. 4)Έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων (1.544,00) που βρίσκεται στη περιοχή του ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ η οποία φαίνεται περικλειομένη με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Α στο με κλίμακα 1:200. και υπ’ αριθμ. σχεδίου D.W.G. Νο 5101-08L-416-04-03-1/13.3.1992 κτηματολογικό διάγραμμα και στον επ’ αυτού κτηματολογικό πίνακα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, τα οποία έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Σωτ.Σωτηρίου στις 3.6.1992. Ότι η ανωτέρω έκταση περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε με αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω δημόσιας ωφελείας και ειδικώτερα για την κατασκευή Βαννοστασίων για την λειτουργία του συστήματος φυσικού αερίου η οποία απαλλοτρίωση κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 1112452/8201Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1992. 20)Έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων είκοσι εννέα (1.029,00) που βρίσκεται στη περιοχή της Κοινότητας και ήδη Δ.Δ. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ η οποία φαίνεται περικλειομένη με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο με κλίμακα 1:200 και με αριθμό σχεδίου D.W.G. Ν 5101/11L-416-04-03-1/13.3.1992 κτηματολογικό διάγραμμα και στον επ’ αυτού κτηματολογικό πίνακα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, τα οποία έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Σωτ.Σωτηρίου στις 3.6.1992. Ότι η ανωτέρω έκταση περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε με αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω δημόσιας ωφελείας και ειδικώτερα για την κατασκευή Βαννοστασίων για την λειτουργία του συστήματος φυσικού αερίου η οποία απαλλοτρίωση κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 1112449/8198/0010/19.10.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄ φύλλο 1225/25.11.1992, που μεταγράφτηκε νόμιμα, της οποίας ο καθορισμός τιμής μονάδος έγινε με την υπ’ αριθμόν 438/1993 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας σε συνδυασμό με την παρακατάθεση της αποζημιώσεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών Δανείων, εκδοθέντος του υπ’ αριθμόν 2059/10.9.1993 γραμματίου αυτού, της ανωτέρω παρακατάθεσης δημοσιευθείσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄ φύλλο 1394/15.11.1993. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1992. VΙΙ.-ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Στο Νομό ΒΟΙΩΤΙΑΣ η ΔΕΠΑ ΑΕ, έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της και τα εξής ακίνητα: 1)Ένα αγροτεμάχιο, συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δέκα τριών χιλιάδων εκατόν εννέα και 39/100 (13.109,38) το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΚΑΤΩ ΜΠΑΛΙ» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας ήδη Δ.Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΘΗΒΩΝ, του ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Θηβών, επαρχίας Θηβών, νομού Βοιωτίας, το οποίο αποτελέσθηκε από δύο συνεχόμενα τμήματα, ήτοι ενός εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 11.727,89 και ετέρου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 1.381,49 και ειδικώτερα: 1) Ένα αγροτεμάχιο που έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά έντεκα χιλιάδες επτακόσια είκοσι επτά και 0,89 (11.727,89), φαίνεται με τα κεφαλαία περιμετρικά τοποθετημένα αλφαβητικά στοιχεία Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Μ.Σ.Χ.Φ.Υ.Τ.Π.Ρ.Ξ.Ν.Η και τον αριθμό εκατόν τέσσερα άλφα (104Α) στο από 18.7.1997 τοπογραφικό διάγραμμα του αγορονόμου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κ. Κοτσώνη, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 1.628/24.7.1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κωνσταντίνου Λιναρδάκη, και το οποίο φέρει την υπεύθυνη δήλωση του ν. 651/1977 και του άρθρου 14 παρ. 6 του ν. 2289/95, συνταγμένη και υπογραμμένη από τον άνω Μηχανικό σύμφωνα με την οποία το αγροτεμάχιο με αριθμό (104Α) είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, είναι εκτός σχεδίου πόλεως, δεν υπόκειται στις διατάξεις του ν. 1.337/1983 και είναι τμήμα του ευρύτερου αγροτεμαχίου (104) και το εναπομένον τμήμα 104Β είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και σύμφωνα με το τοπογραφικό αυτό συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε τεθλασμένη πλευρά Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Μ συνολικού μήκους μέτρων ογδόντα επτά και 0,61 (87,61) [όπου Η.Θ μέτρα (26), συν Θ.Ι μέτρα (6,82), συν Ι.Κ μέτρα (13,39), συν Κ.Λ μέτρα (10,97), συν Λ.Μ μέτρα (30.43)] μερικά με ιδιοκτησία Ευάγγελου Αθανασίου (αριθμ. Ιδιοκτησίας στο άνω σχεδιάγραμμα 111) και μερικά με ιδιοκτησία Βασιλικής Τσεσμελή, κατά δήλωση των συμβαλλομένων (αρ.ιδιοκτησίας στο άνω σχεδιάγραμμα 106) και σε πλευρά Π.Ρ μήκους μέτρων τριάντα πέντε και 0,42 (35,42) με ιδιοκτησία Δημητρίου Τζαβέλλα (αριθμ. Ιδιοκτησίας στο άνω σχεδιάγραμμα 107), ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά Μ.Σ.Χ μήκους μέτρων συνολικά εκατόν σαράντα τριών και 0,03 (143,03) μερικά με ιδιοκτησία Παναγιώτη Δριχούτη και μερικά με ιδιοκτησία των πωλητριών (αριθμ. Ιδιοκτησίας άνω σχεδιαγράμματος 104Β), ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ σε πρόσωπο Τ.Υ.Φ.Χ μήκους μέτρων ογδόντα έξι και 0,9 (86,9) [όπου Τ.Υ μέτρα 43,09, συν Υ.Φ μέτρα 28,26μ συν Φ.Χ μέτρα 15,55] με αγροτικό δρόμο και σε πλευρά Ν.Ξ μήκους μέτρων τριάντα τεσσάρων και 0,59 (34,59) με ιδιοκτησία Δημητρίου Τζαβέλλα (αριθμ. Ιδιοκτησίας στο άνα σχεδιάγραμμα 107) και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ σε πλευρές Τ.Π μήκους μέτρων εκατόν επτά και 0,08 (107,08) και Ν.Η μήκους μέτρων δώδεκα και 0,28 (12,28) με ιδιοκτησία αγνώστου (αριθμ. Ιδιοκτησίας στο άνω σχεδιάγραμμα 108) και σε πλευρά Ξ.Ρ μήκους μέτρων τριάντα ενός και 0,30 (31,30) με ιδιοκτησία Δημητρίου Τζαβέλλα (αριθμ. Ιδιοκτησίας στο άνω σχεδιάγραμμα 107). Ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο εκτάσεως Μ2 11.727,89 περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τους Αγγελική σύζυγο Δημητρίου Χρήστου, το γένος Σπυρίδωνος Δριχούτη και Σωτηρία Δριχούτη του Σπυρίδωνο, σύζυγο Χαράλαμπους Μπελεγράτη, με το υπ’ αριθμόν 1.628/24.7.1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κωνσταντίνου Λιναρδάκη που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 1174 με αύξοντα αριθμόν 21. 2) Ένα αγροτεμάχιο το οποίο έχει έκταση κατά τον τίτλο κτήσης μέτρα τετραγωνικά τρεις χιλιάδες (3.000), κατά δε νεώτερη καταμέτρηση μέτρα τετραγωνικά χίλια τριακόσια ογδόντα ένα και 0,49 (1381,49), φαίνεταί με τα κεφαλαία περιμετρικά τοποθετημένα αλφαβητικά στοιχεια Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Μ.Λ.Κ.Ι.Θ.Β και τον αριθμό εκατόν έξι (106) στο από 1.8.1997 τοπογραφικό διάγράμμα του αγορονόμου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κ.Κοτσωνη το οποίο προσαρτάται, στο υπ’ αριθμ. 1.688/1997 προσύμφωνο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Λιναρδάκη, και το οποίο φέρει την υπεύθυνη δήλωση του άνω Μηχανικού σύμφωνα με τον ν. 651/77 και το άρθρο 14 παρ. 6 του ν. 2289/95, σύμφωνα με την οποία το αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. (106) δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, είναι εκτός σχεδίου πόλεως, δεν υπόκείται στις διατάξεις του ν. 1337/1983 και δεν είναι τμήμα ευρύτερου αγροτεμαχίου και σύμφωνα με το τοπογραφικό αυτό συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πρόσωπο τεθλασμένο Β.Γ.Δ.Ε.Ζ συνολικού μήκους μέτρων εξήντα επτά και 0,87 (67,87) [όπου Β.Γ μέτρα (14,54), συν Γ.Δ μέτρα (21,94), συν Δ.Ε μέτρα (17,31), συν Ε.Ζ μέτρα (14,06)] με αγροτικό δρόμο, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά Ζ.Μ μήκους μέτρων είκοσι ενός και 0,55 (21,55) με ιδιοκτησία Παναγιωτη Δριχουτη, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ σε τεθλασμένη πλευρά Θ.Ι.Κ.Λ.Μ. συνολικού μήκους μέτρων εξήντα ενός και 0,61 (61,61) [όπου Θ.Ι μέτρα (6,82) συν Ι.Κ (13,39), συν Κ.Λ μέτρα (10,97), συν Λ.Μ. μέτρα (30,43) ] με ιδιοκτησία «ΔΕΠΑ ΑΕ», κατά δήλωση των συμβαλλομένων και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά Θ.Β μήκους μέτρων είκοσι ενός και 0,72 (21,72) με ιδιοκτησία Αθανασίου Ευαγγέλου. Ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο εκτάσεως Μ2 1.381,49 περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τις Βασιλική σύζυγο Σταύρου Τσεσμελή, το γένος Δημητρίου Ιωάννου και Σωτηρία χήρα Δημητρίου Ιωάννου, το γένος Παναγιώτη Δριχούτη με το υπ’ αριθμόν 1.728/24.7.1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κωνσταντίνου Λιναρδάκη που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 1189 με αύξοντα αριθμόν 68. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 233,93, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1999. 2)Ένα τμήμα αγρού που βρίσκεται στη θέση «Ψηλοράχη η Καψαλιδέζα», της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας ήδη Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ, του ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών πεντακόσια πενήντα τρία και 91% (553,91), το οποίο φαίνεται με τα γράμματα Ν-Β-Ξ-Π-Ν, στο από μήνα Οκτώβριο 1995 έτους τοπ. Διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Αρίσταρχου Αποστολίδη, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 46.353/29.5.1996 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Θηβών Μίνας Κωστή-Γκόγκου και κατά δήλωση του άνω Μηχανικού το άνω αγροτεμάχιο αποτελεί τμήμα του υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Α, αγρού το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου, εκτός ζώνης και είναι μη άρτιο αλλά οικοδομήσιμο κατ’ εξαίρεση για την κατασκευή οικίσκου και ΑΝΤΕΝΝΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 2145 (ΦΕΚ 88/Α΄/28.5.1993). Η περιοχή που βρίσκεται το αγροτεμάχιο δεν εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 1337/1983. Το αγροτεμάχιο δεν έχει υποχρέωση εισφοράς σε γη ή χρήμα. Δεν έχει κυρωθεί καμία πράξη εφαρμογής του ν. 1337/1983 και συνορεύει Ανατολικά με πλευρά Ξ-Β, μήκους μέτρα 20.00 με κληρονόμους Χαραλάμπους Κοροπούλη, Βορειοανατολικά με πλευρά Ν-Β, μήκους μέτρα 25.00 εν μέρει με χωματόδρομο και εν μέρει με κληρονόμους Χαρ. Κοροπούλη, Βορειοδυτικά με πλευρά Π-Ν, μήκους μέτρα 20.00 και Νοτιοδυτικά με πλευρά Π-Ξ, μήκους μέτρα 40.00 με υπόλοιπη ιδιοκτησία ιδίων πωλητών. Ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τους Αλεξάνδρα χήρα Παναγιώτου Κοροπούλη, το γένος Χρήστου Παπακωνσταντίνου, Δημήτριο Παναγιώτου Κοροπούλη και Ευάγγελο Παναγιώτου Κοροπούλη με το υπ’ αριθμόν 46.353/29.5.1996 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Θηβών Μίνας Κωστή-Γκόγκου που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 1142 με αύξοντα αριθμόν 21. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 8,28 τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1999. 3)Ένα αγροτεμάχιον, έκτασης, κατά μεν τον τίτλον κτήσεως μέτρων τετραγωνικών Δέκα χιλιάδων τριακοσίων δύο και 0,19 (10.302,19μ2), τώρα δε, σύμφωνα με πρόσφατη και επακριβή καταμέτρηση, που έγινε από τον Διπλ. Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό Γεώργιο Κ. Στεργίου, μέτρων τετραγωνικών Εννιά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο και 0,24 (9.632,24μ2), που βρίσκεται στη θέση «ΧΑΡΑΪΝΤΙΝΙ» της κτηματικής περιφέρειας ΘΗΒΩΝ, του ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ, Νομού Βοιωτίας, το οποίο εμφαίνεται και απεικονίζεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Α στο από Μαρτίου 2004 Τοπογραφικό Διάγραμμα του ως άνω Μηχανικού Γεωργίου Κ. Στεργίου, το οποίον προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 15.166/5.6.2004 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Θηβών Κωνσταντίνου Ι.Πάτρωνα, και στο οποίο διάγραμμα ο συντάξας αυτό πιο πάνω Μηχανικός δηλώνει υπεύθυνα, σύμφωνα με τον ν. 651/1977, ότι το αγροτεμάχιον (γήπεδον) αυτό βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, εκτός Ζ.Ο.Ε. και είναι άρτιον και οικοδομήσιμον, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις ( π.δ. της 24/31-5-1985- Φ.Ε.Κ. 270Δ΄), και η δόμηση είναι επιτρεπτή στο τμήμα έξω από την ζώνη απαγόρευσης δόμησης, λόγω της διέλευσης του Αγωγού Φυσικού Αερίου (Ν.2289/95).- Σημειώνεται, ότι, όπως φαίνεται από το ως άνω Τοπογραφικό Διάγραμμα εντός του ως άνω ακινήτου και στο νότιον τμήμα αυτού διέρχεται ο αγωγός φυσικού αερίου (Ζώνη δουλείας πλάτους οκτώ (8,00) μέτρων). Το παραπάνω αγροτεμάχιο συνορεύει, σύμφωνα με το ίδιο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με πλευρά Ζ-Η μήκους μέτρων Ογδόντα έξη και 0,39 (86,39) με ιδιοκτησία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε.» και με πλευρά Δ-Ε μήκους μέτρων τριών και 0,65 (3,65), συν πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων εξήντα ενός και 0,93 (61,93), συν πλευρά ΒΓ μήκους μέτρων πενήντα οκτώ και 0,31 (58,31) με άσφαλτο και πέραν αυτής με ιδιοκτησία Μαρίας συζ. Αθανασίου Δημοπούλου και Χρήστου Γεωργίου Δεμένικου, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με πλευρά μεν Θ-Ι μήκους μέτρων Ογδόντα δύο και 0,24 (82,24), συν πλευρά Ι-Α μήκους μέτρων Εκατόν δύο και 0,51 (102,51) με ιδιοκτησία Ευαγγέλου Σιδεριά, με πλευρά δε Α-Β μήκους μέτρων πενήντα ενός και 0,18 (51,18) με αγροτικό δρόμο πλάτους έξη (6,00) μέτρων και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με πλευρά μεν Η-Θ μήκους μέτρων σαράντα έξη (46,00) με ιδιοκτησία Γ. Σταμούλη, με πλευρά δε Ε-Ζ μήκους μέτρων τριών και 0,67 (3,67) με ιδιοκτησία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε.». Ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο εκτάσεως Μ2 9.632,24 περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τους Γεώργιο Δεμένικο του Χρήστου και Χρήστου Δεμένικου του Γεωργίου, με το υπ’ αριθμόν 15.166/5.6.2004 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Θηβών Κωνσταντίνου Ι.Πάτρωνα, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 1396 με αύξοντα αριθμόν 34. 4)Έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ (4.888,00) που βρίσκεται στη περιοχή του ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ του Νομού ΒΟΙΩΤΙΑΣ η οποία φαίνεται περικλειομένη με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο υπ’ αριθμ. σχεδίου D.W.G. Νο 5201-06C-416-05-02-2 και με κλίμακα 1:200 κτηματολογικό διάγραμμα και στον επ’ αυτού κτηματολογικό πίνακα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, της 13.3.1992 τα οποία έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Σωτ.Σωτηρίου την 1η.2.1993 Ότι η ανωτέρω έκταση περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε με αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω δημόσιας ωφελείας και ειδικώτερα για την κατασκευή Σταθμού μέτρησης και ρύθμισης της πίεσης των Βαννοστασίων για την λειτουργία του συστήματος φυσικού αερίου. η οποία απαλλοτρίωση κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 1046154/2473Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1999. 20)Έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εννέα χιλιάδων είκοσι (9.020,00) που βρίσκεται στη περιοχή της Κοινότητας και ήδη Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ του Δήμου ΔΑΥΛΙΑΣ του Νομού ΒΟΙΩΤΙΑΣ, η οποία φαίνεται περικλειομένη με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α και Β-Ζ-Η-Δ-Γ-Β στο υπ’ αριθμ. σχεδίου D.W.G. Νο 5101-07L-416-04-04-1 και με κλίμακα 1:200 κτηματολογικό διάγραμμα και στον επ’ αυτού κτηματολογικό πίνακα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, της 13.3.1992 τα οποία έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Σωτ. Σωτηρίου στις 3.6.1992. Ότι η ανωτέρω έκταση περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε με αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω δημόσιας ωφελείας και ειδικώτερα για την κατασκευή Ξεστροπαγίδων και Βαννοστασίων για την λειτουργία του συστήματος φυσικού αερίου. η οποία απαλλοτρίωση κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 1112445/8194/0010/19.10.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄ φύλλο 1225/25.11.1992, που μεταγράφτηκε νόμιμα, της οποίας ο καθορισμός τιμής μονάδος έγινε με την υπ’ αριθμόν 59/1993 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς σε συνδυασμό με την παρακατάθεση της αποζημιώσεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών Δανείων, εκδοθέντος του υπ’ αριθμόν 2197/16.2.1994 γραμματίου αυτού, της ανωτέρω παρακατάθεσης δημοσιευθείσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄ φύλλο 208/3.3.1994. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1999. 5)Έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων σαράντα επτά (2.047,00) που βρίσκεται στη περιοχή της Κοινότητας και ήδη Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ του Νομού ΒΟΙΩΤΙΑΣ η οποία φαίνεται περικλειομένη με τα αλφαβητικά στοιχεία Γ-Δ-Ε-Ζ-Γ καιΑ-Β-Γ-Δ-Ζ-Η-Α στο υπ’ αριθμ. σχεδίου D.W.G. Νο 5101-04L-416-02-04-2/13.3.1992 υπό κλίμακα 1:200 κτηματολογικό διάγραμμα και στον επ’ αυτού κτηματολογικό πίνακα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, της 13.3.1992 τα οποία έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Σωτ.Σωτηρίου στις 3.6.1992 Ότι η ανωτέρω έκταση περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε με αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω δημόσιας ωφελείας και ειδικώτερα για την κατασκευή Ξεστροπαγίδων και Βαννοστασίων για την λειτουργία του συστήματος φυσικού αερίου. η οποία απαλλοτρίωση κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 1112442/8191/0010/19.10.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄ φύλλο 1225/25.11.1992, που μεταγράφτηκε νόμιμα της οποίας ο καθορισμός τιμής μονάδος έγινε με την υπ’ αριθμόν 193/1993 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών σε συνδυασμό με την παρακατάθεση της αποζημιώσεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών Δανείων, εκδοθέντος του υπ’ αριθμόν 2196/16.2.1994 γραμματίου αυτού, της ανωτέρω παρακατάθεσης δημοσιευθείσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄ φύλλο 208/3.3.1994. VΙΙΙ.-ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Στο Νομό ΞΑΝΘΗΣ η ΔΕΠΑ ΑΕ, έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της και τα εξής ακίνητα: 1)Ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην εποικισθείσα περιοχή του αγροκτήματος Κοτζά Ορμάν ΣΑΑΚ θαλασσιάς (ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΣΟΣ) του ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ του ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, κατηγορίας Α΄, υπ’ αριθμ. τεμαχίου 801, συνολικής έκτασης μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων εκατό (3.100 μ2) σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης και σύμφωνα με νεώτερη και επακριβή καταμέτρηση μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα οχτώ και τριακοσίων ογδόντα χιλιοστών (2.478,380 μ2), το οποίο συνορεύει γύρω του: Βόρεια με ακίνητο ιδιοκτησίας Δημόκλειας Τεπελίδη, Νότια με ακίνητο ιδιοκτησίας ΔΕΠΑ ΑΕ, Ανατολικά με χωματόδρομο και Δυτικά με επαρχιακή οδό, όπως αυτό ειδικώτερα φαίνεται κατά θέση, έκταση όρια και πλευρικές διαστάσεις, με στοιχεία περιγράμματος Δ-Γ-Ε-Ζ και Δ, στο προσαρτημένο στο με αριθμό 7814/2-12-1999 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Ξάνθης Γιαννούλας Βαϊου Νίκου, τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Αθηνών Λάμπρου Κοτσώνη, πάνω στο οποίο υπάρχει η από 13-9-1999 υπεύθυνη δήλωσή του, από την οποία προκύπτει ότι το αγροτεμάχιο αυτό με στοιχεία περιγράμματος ΔΓΕΖ δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και βρίσκεται στη ζώνη προστασίας Γ του Νέστου ποταμού και ισχύουν οι όροι δόμησης που ορίζονται στο ΦΕΚ 854/Β΄/16.9.1996) με ελάχιστο όριο κατάτμησης και αρτιότητας τα 4 στρέμματα. Ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο εκτάσεως Μ2 2.478,380 περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τον Λάζαρο Ορφανού Κασσιανίδη με το υπ’ αριθμόν 7846/13.12.1999 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Ξάνθης Γιαννούλας Βαϊου Νίκου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης στον τόμο 1054 με αύξοντα αριθμόν 352. 2) Ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην εποικισθείσα περιοχή του αγροκτήματος Κοτζά Ορμάν ΣΑΑΚ (ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΣΟΣ) Θαλλασιάς του ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ του ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, κατηγορίας Α΄, υπ’ αριθμ. τεμαχίου 802, συνολικής έκτασης μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων οχτακοσίων (2,800μ2) σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης και σύμφωνα με νεώτερη και επακριβή καταμέτρηση μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα οχτώ και πεντακοσίων τριάντα εφτά χιλιοστών (2.238,537μ2), το οποίο συνορεύει γύρω του: Βόρεια με ακίνητο ιδιοκτησίας Εκκλησιαστικής Επιτροπής θαλασσιάς, Νότια με ακίνητο ιδιοκτησίας κληρονόμων Αποστόλου Πασαγιάννη, Ανατολικά με χωματόδρομο και Δυτικά με επαρχιακή οδό, όπως αυτό ειδικώτερα φαίνεται κατά θέση, έκταση, όρια και πλευρικές διαστάσεις, με στοιχεία περιγράμματος Ζ-Ε-Η-Θ και Ζ, στο επισυναπτόμενο στο υπ’ αριθμόν 7.814/2.12.1999 συμβόλαιό μου της συμβολαιογράφου Ξάνθης Γιαννούλας Β.Νίκου, τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Αθηνών Λάμπρου Κοτσώνη, πάνω στο οποίο υπάρχει η από 13-9-1999 υπεύθυνη δήλωσή του, από την οποία προκύπτει ότι το αγροτεμάχιο αυτό με στοιχεία περιγράμματος ΖΕΗΘ δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και βρίσκεται στη ζώνη προστασίας Γ του Νέστου ποταμού και ισχύουν οι όροι δόμησης που ορίζονται στο ΦΕΚ 854 Β (16-9-96) με ελάχιστο όριο κατάτμησης και αρτιότητας τα 4 στρέμματα. Ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο εκτάσεως Μ2 2.238,537 περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τον Σάββα Πεντεζίδη του Ιωάννη και της Αναστασίας, με το υπ’ αριθμόν 7814/2.12.1999 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ξάνθης Γιαννούλας Βαϊου Νίκου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης στον τόμο 1054 με αύξοντα αριθμόν 227. 2)Το υπ’ αριθμόν 34α κοινόχρηστο τεμάχιο το οποίο βρίσκεται στο Αγρόκτημα Ιμέρα του Νομού Ξάνθης της Α.Δ. του έτους 1930, εκτάσεως αυτού μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων σαράντα (540,00). Ότι το ανωτέρω τεμάχιο παραχωρήθηκε στην ΔΕΠΑ Α.Ε με την υπ’ αριθμόν 5.856/29.8.1997 απόφαση της Περιφερείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειακή Διοίκηση Ξάνθης, η οποία έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σταυρούπολης στον τόμο 133 με αύξοντα αριθμόν 78, για την τοποθέτηση στο τεμάχιο αυτό οικίσκου και ιστού κεραίας για τις ανάγκες του έργου φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.994/79, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 94/93. Ότι στο ανωτέρω τεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1997. ΙΧ.-ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Στο Νομό ΡΟΔΟΠΗΣ η ΔΕΠΑ ΑΕ, έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της και τα εξής ακίνητα: 1)ένα τμήμα οικοπέδου άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, εμφαίνεται με τα στοιχεία Α-Β-Γ1-Γ2-Γ3-Γ4-Δ1-Δ2-Δ3-Δ4-Α στο από 22-4-1999 τοπογραφικό διάγραμμα και το οποίο τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου και τοπογράφου μηχανικό Αναστάσιο Ταζέ, το οποίο περιέχοντας και τη δήλωση του νόμου 651/1977, υπογραφόμενη από τον άνω αγρονόμο και τοπογράφο μηχανικό Αναστάσιο Ταζέ, σύμφωνα με την οποία τούτο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Κομοτηνής που εγκρίθηκε με το από 22 Ιανουαρίου 1981 π.δ. (ΦΕΚ 158/26-3-1981) και το οποίο προσαρτάται στο 3.088/8.8.2000 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστούλας Καραγιάννη - Κοκκίνου, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά είκοσι μία χιλιάδες επτακόσια εξήντα οκτώ (21.768,00) και συνορεύεται κατά το διάγραμμα αυτό Ανατολικά σε πλευρά Α-Β μήκους μέτρων διακοσίων (200,00) με εναπομένον τμήμα της ΔΕΗ, Βόρεια σε πρόσωπο Β-ΓΙ μήκους μέτρων ογδόντα τεσσάρων και 0,13 (84,13) με οδό 9 πλάτους μέτρων δέκα πέντε (15,00) που δεν έχει κατασκευαστεί, Βορειοδυτικά σε τόξο προσώπου Γ1-Γ2 μήκους μέτρων δέκα τεσσάρων και 0,28 (14,28) συν Γ2-Γ3 μήκους μέτρων δέκα τεσσάρων και 0,05 (14,05) συν Γ3-Γ4 μήκους μέτρων δέκα τεσσάρων και 0,28 (14,28) με απόληξη της οδού 9 και δυτικής περιφερειακής οδού, Δυτικά σε πρόσωπο Γ4-Δ1 μήκους μέτρων εκατόν σαράντα έξη και 0,53 (146,53) με δυτική περιφερειακή οδό πλάτους μέτρων δέκα πέντε και 0,50 (15,50) που δεν έχει κατασκευαστεί, Νοτιοδυτικά σε τόξο προσώπου Δ1-Δ2 μήκους μέτρων δέκα πέντε και 0,01 (15,01) συν Δ2-Δ3 μήκους μέτρων δέκα τεσσάρων και 0,63 (14,63) συν Δ3-Δ4 μήκους μέτρων δέκα πέντε και 0,01 (15,01) με απόληξη της δυτικής περιφερειακής οδού και της νότιας περιφερειακής οδού και Νότια σε πρόσωπο Δ4-Α μήκους μέτρων ογδόντα δύο και 0,40 (82,40) με νότια περιφερειακή οδό πλάτους μέτρων δέκα πέντε και 0,50 (15,50) που δεν έχει κατασκευαστεί. Σύμφωνα με την άνω δήλωση του ν. 651/1977 το εναπομένο τμήμα με στοιχεία Α-Ε1-Ε2-Ε3-Ε4-Ζ1-Ζ2-Ζ3-Ζ4-Β-Α του Ο.Τ. 43, ιδιοκτησίας της ΔΕΗ είναι επίσης άρτιο και οικοδομήσιμο. Το αγροτεμάχιο αυτό απορρέει από οικόπεδο μεγαλύτερης έκτασης από μ2 105.638,88, που αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 43 Οικοδομικό Τετράγωνο της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής. Ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο εκτάσεως Μ2 21.768,00 περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από την ΔΕΗ Α.Ε. με το υπ’ αριθμόν 3.088/8.8.2000 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστούλας Καραγιάννη- Κοκκίνου που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κομοτηνής στον τόμο 1263 με αύξοντα αριθμόν 72. Ότι στο ανωτέρω οικόπεδο εκτός σχ. πόλεως & εντός ρυμοτομικού σχ. ΒΙΠΕ Κομοτηνής υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 2000 2)Ένα αγρό συνολικής εκτάσεως κατά πρόσφατη εμβαδομέτρηση έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών τετραγωνικών μέτρων και τριάντα ενός εκατοστών (6.443,31 μ2) που βρίσκεται στην θέση «Πεδιάδα» του αγροκτήματος ΚΟΣΜΙΟΥ της ομωνύμου Κοινότητας του ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ του Νομου Ροδόπης, ο οποίος κατατμήθηκε σε δύο αγρούς, ήτοι: 1) στο Βόρειο τμήμα εκτάσεως τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα οκτώ εκατοστών (4.685,88μ2) το οποίο περικλείεται και αποτυπώνεται με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-θ-Ι-Κ-Λ-Μ και Α στο με ημερομηνία 5-10-1998 Τοπογραφικό διάγραμμα του συντάξαντος Πολιτικού Μηχανικού Αθηνών Λάμπρου Κοτσώνη, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 21.324/30.1.1998 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κομοτηνής Μαρίας Γερμανλή-Ιωαννίδου και συνορεύει από τον Βορρά στην πλευρά του διαγράμματος Ε-Ζ-Η-Θ εχόντων μήκος των επί μέρους τμημάτων Ε-Ζ είκοσι εννέα μέτρων και τριάντα πέντε εκατοστών (29,35μ), Ζ-Η είκοσι ενός μέτρων και εβδομήντα οκτώ εκατοστών (21,78μ) και Η-Θ δέκα πέντε μέτρων και δύο εκατοστών (5,02μ) με δρόμο, Νοτιοανατολικά στην πλευρά Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Α εχόντων μήκη των επιμέρους τμημάτων Θ-Ι δώδεκα μέτρων και εβδομήντα έξη εκατοστών (12,76μ), Ι-Κ δέκα εννέα μέτρων και σαράντα ενός εκατοστών (19,41μ.), Κ-Λ είκοσι εννέα μέτρων και εξήντα τριών εκατοστών (29,63μ), Λ-Μ είκοσι τριών μέτρων και τριάντα πέντε εκατοστών (23,35μ.) και Μ-Α είκοσι εννέα μέτρων και ενός εκατοστού (29,01μ) με δρόμο, από την Δύση στην πλευρά Α-Β-Γ εχόντων μήκη των επί μέρους τμημάτων Α-Β είκοσι εννέα μέτρων και δύο εκατοστών (29,02μ), και Β-Γ τριάντα δύο μέτρων και ογδόντα επτά εκατοστών (32,87μ.) με ιδιοκτησία Παναγιώτη Καραγιαβάννη και Βορειοδυτικά στην πλευρά Γ-Δ-Ε εχόντων μήκη των επί μέρους τμημάτων Γ-Δ πενήντα επτά μέτρων και είκοσι εννέα εκατοστών (57,29μ), και Δ-Ε δέκα μέτρων και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (10,94μ) με άγνωστο ιδιοκτήτη, και 2) στο νότιο τμήμα εκτάσεως χιλίων επτακοσίων πενήντα επτά τετραγωνικών μέτρων (1.757,43μ), το οποίο περικλείεται και αποτυπώνεται με τα αλφαβητικά στοιχεία Ο-Π-Ρ-Σ-Ν-Ξ-Ο στο αυτό ως άνω Τοπογραφικό διάγραμμα και συνορεύει από την Ανατολή στην πλευρά Σ-Ν μήκους τριάντα τεσσάρων μέτρων και τριάντα εννέα εκατοστών (34,39μ) με ιδιοκτησία Δημήτρη Γεωργουλιό, Νοτιοανατολικά στην πλευρά Ν-Ξ μήκους εβδομήντα έξι μέτρων και δέκα επτά εκατοστών (76,17μ) με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου Τσουμπρή από την Δύση στην πλευρά 0-Ξ ένδεκα μέτρων και πενήντα επτά εκατοστών (11,57μ) με ιδιοκτησία Αποστόλου Γκετζένη και Βορειοδυτικά στην πλευρά Ο-Π-Ρ-Σ εχόντων μήκη των επί μέρους τμημάτων, Ο-Π σαράντα πέντε μέτρων και ογδόντα οκτώ εκατοστών (45,88μ), Π-Ρ είκοσι τριών μέτρων και ογδόντα ενός εκατοστών (23,81μ) και Ρ-Σ δέκα εννέα μέτρων και είκοσι δύο εκατοστών (19,22μ) με δρόμο. Ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο συνολικής εκτάσεως Μ2 6.443,31 και τα τμήματα που το απαρτίζουν περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τον Μιχαήλ Σπύρου του Νικολάου με το υπ’ αριθμόν 21.324/30.1.1998 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κομοτηνής Μαρίας Γερμανλή-Ιωαννίδου που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κομοτηνής στον τόμο 1166 με αύξοντα αριθμόν 18. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1998 3)Ένα τμήμα αγρού που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή ΑΜΑΞΑΔΩΝ, της ομωνύμου Κοινότητος και ήδη ΔΗΜΟΥ του Νομού Ροδόπης, εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων πενήντα τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα τριών εκατοστών (4.050,83 Μ2), εμφαινόμενο το τμήμα αυτό με τα αλφαβητικά στοιχεία Α.Β.Γ.Δ και Α, στο με ημερομηνία 22-6-1998 Τοπογραφικό διάγραμμα του συντάξαντος Πολιτικού Μηχανικού Αθηνών Λάμπρου Κοτσώνη, το οποίο επισυνάπτεται στο υπ’ αριθμόν 21.622/1.3.1999 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κομοτηνής Μαρίας Γερμανλή - Ιωαννίδου και συνορευόμενο το τμήμα αυτό από το βορρά με υπόλοιπο τμήμα του αγρού, από το Νότο με δρόμο διανομής, από την Ανατολή με Δημοτικό Σχολείο Αμαξάδων και από τη Δύση με Μαρίας Κομήτου χήρας Ανδρέα. Ότι το τμήμα αυτό απορρέει από το υπ’ αριθμ. τεμαχίου 19 αγροτεμάχιο συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 14.919 και περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τους Ελένη Γκουμάρα χήρα Στεργίου, Κρυσταλλένια Γκουμάρα του Στεργίου και Χριστόδουλο Γκουμάρα του Στεργίου με το υπ’ αριθμόν 21.622/1.3.1999 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κομοτηνής Μαρίας Γερμανλή-Ιωαννίδου που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κομοτηνής στον τόμο 1177 με αύξοντα αριθμόν 21. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1999, 4)ένα αγρό με αριθμό τεμαχίου (α.τ.) 158, κατηγορίας Γ, συνολικής εκτάσεως δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων (15.658μ2) που βρίσκεται στην θέση «Πλαγιά» της κτηματικής περιοχής ΧΑΜΗΛΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΣΑΠΩΝ του ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ, όπως περικλείεται και αποτυπώνεται με τα αλφαβητικά Α, Β, Γ, Δ και Α, στο με ημερομηνία 1-7-2003 τοπογραφικό διάγραμμα του συντάξαντος αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Αθηνών Λάμπρου Κοτσώνη, το οποίο επισυνάπτεται στο υπ’ αριθμόν 30.251/23.10.2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κομοτηνής Μαρίας Γερμανλή -Ιωαννίδου και συνορεύει από το Βορρά στη πλευρά του διαγράμματος Α-Β μήκους εκατόν δέκα τεσσάρων μέτρων και πενήντα εκατοστών (114,50μ) με ιδιοκτησία Κοσετζή Δημητρίου από το Νότο στην πλευρά του διαγράμματος Γ-Δ μήκους εκατόν δέκα τεσσάρων μέτρων και πενήντα εκατοστών (114,50μ) με αγροτικό δρόμο, από την Ανατολή στη πλευρά του διαγράμματος Β-Γ μήκους εκατόν τριάντα εννέα μέτρων και πενήντα εκατοστών (139,50μ) με ιδιοκτησία Γκαζίνου Γεωργίου και από τη Δύση στη πλευρά του διαγράμματος Δ-Α μήκους εκατόν τριάντα τεσσάρων μέτρων (134,ΟΟμ) με ιδιοκτησία Θεοδόσιου Αντωνιάδη. Ότι το αγροτεμάχιο αυτό περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τους Καραδημούλα Πολυχρονία και Εμιρζά Αναστασία με το υπ’ αριθμόν 30.251/23.10.2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κομοτηνής Μαρίας Γερμανλή-Ιωαννίδου που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σαπών στον τόμο 202 με αύξοντα αριθμόν 53. 20)Ένα αγρό υπ’ αριθμ. χαρτογραφικού υποβάθρου (α.χ.υ.) 020200042, συνολικής εκτάσεως έξι χιλιάδων διακοσίων είκοσι εννέα τετραγωνικών μέτρων και εξήντα τεσσάρων εκατοστών (6.229,64μ2), που βρίσκεται στη θέση «Πεδιάδα» της κτηματικής περιοχής ΚΟΣΜΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ του ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ, όπως περικλείεται και αποτυπώνεταί με τα αλφαβητικά Α, Β, Γ, Δ και Α, στο με ημερομηνία 11-10-2004 τοπογραφικό διάγραμμα του συντάξαντος αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Αθηνών Λάμπρου Κοτσώνη, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 30.251/23.10.2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κομοτηνής Μαρίας Γερμανλή - Ιωαννίδου και συνορεύει Βορειοανατολικά στη πλευρά του διαγράμματος Γ-Δ μήκους ενενήντα έξι μέτρων και εννέα εκατοστών (96,09μ) με ιδιοκτησίες Καζάκου Ζωής και ΔΕΠΑ Α.Ε., Νοτιοανατολικά στη πλευρά του διαγράμματος Δ-Α μήκους πενήντα εννέα μέτρων και εννέα εκατοστών (59,09μ) με χωματόδρομο, Νοτιοδυτικά στη πλευρά του διαγράμματος Α-Β μήκους εκατόν πέντε μέτρων και εβδομήντα οκτώ εκατοστών (105,78μ) με ιδιοκτησία αγνώστου και Βορειοδυτικά στη πλευρά του διαγράμματος Β-Γ μήκους εξήντα πέντε μέτρων και εξήντα τριών εκατοστών (65,63μ) με ιδιοκτησία Καζάκου Ζωής. Ότι το αγροτεμάχιο αυτό περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τον Παναγιώτη Καραγιοβάνη του Στεργίου με το υπ’ αριθμόν 34.608/24.3.2006 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κομοτηνής Μαρίας Γερμανλή-Ιωαννίδου που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κομοτηνής στον τόμο 1616 με αύξοντα αριθμόν 21. Χ.-ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Στο Νομό ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ η ΔΕΠΑ ΑΕ, έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της και τα εξής ακίνητα: 1)Τμήμα του υπ’ αριθμόν τριακόσια εννέα (309) αγροτεμαχίου, που βρίσκεται στην περιοχή του αγροκτήματος Δρυμού, Κοινότητας ήδη Δ.Δ. ΔΡΥΜΟΥ, του ΔΗΜΟΥ ΜΥΓΔΩΝΙΑΣ του Νομού Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητας Υποθηκοφυλακείου σήμερα ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, εκτάσεως (του τμήματος) μέτρων τετραγωνικών πέντε χιλιάδων εξήντα πέντε (5.065 τ.μ.), που συνορεύει γύρω-γύρω: Νοτιοδυτικά σε πλευρά Α-Ε μέτρων γραμμικών ογδόντα (80.00) με αγροτικό δρόμο, Βορειοδυτικά σε πλευρές Α-Β μέτρων γραμμικών πενήντα εννέα και τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιοστών (59.445) και Β-Γ μέτρων γραμμικών δύο και είκοσι εννέα εκατοστών (2.29) με αγροτικό δρόμο, Βορειοανατολικά σε πλευρά Γ-Δ μέτρων γραμμικών ογδόντα τεσσάρων και εκατόν δέκα οκτώ χιλιοστών (84.118) με το υπόλοιπο αγροτεμάχιο και νοτιοανατολικά σε πλευρά Δ-Ε μέτρων γραμμικών εξήντα ενός και πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιοστών (61.546) με το 710 αγροτεμάχιο, όπως αυτό φαίνεται με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α, στο παραπάνω αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Γεωργίου Βακάκη, που είναι συνημμένο στο παραπάνω υπ’ αριθμ. 2435/8-2-1993 συμβόλαιο προσύμφωνο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μαρίας Αντωνίου Ανδρέογλου. Ότι το αγροτεμάχιο αυτό περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τους Δημήτριο Μαλαματάρη του Σταύρου, Μαρία σύζυγπ Δημ. Τουτζιάρη, το γένος Σταύρου Μαλαματάρη και Αικατερίνη σύζυγο Αποστόλου Μπαχάρη, το γένος Σταύρου Μαλαματάρη, με το υπ’ αριθμόν 3.490/4.10.1995 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ελένης Βερύκιου-Παπαδοπούλου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης στον τόμο 99 με αυξοντα αριθμόν 153. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1995 2)Τον υπ’ αριθμόν τριακόσια πενήντα δύο (352) αγρό Β΄ Κατηγορίας (κληροτεμάχιο), ο οποίος αποτελεί τεμάχιο αγρού μεγαλύτερης έκτασης, κείμενο στην εποικισθείσα περιοχή του αγροκτήματος ΔΙΑΒΑΤΩΝ της Κοινότητας και ήδη Δ.Δ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, του ΔΗΜΟΥ ΕΧΕΔΩΡΟΥ της Επαρχίας Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (34.550,00), εμφαινόμενο με τον αριθμό τριακόσια πενήντα δύο (352) και τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α, στο από Σεπτεμβρίου 1988 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Κώστα Μαράνου το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 23.162/4.1.1994 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καλλιθέας Αριστειδούλας Μεταξά- Χατζάκη το οποίο φέρει την από 14.9.1993 υπεύθυνη δήλωση του ν. 651/1977 που περιέχεται στο σχεδιάγραμμα αυτό και έχει γίνει από τον αυτό ως άνω αρχιτέκτονα μηχανικό Κώστα Μαράνο, με την οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι το κληροτεμάχιο αυτό βρίσκεται εκτός σχεδίου, εκτός ζώνης, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, επίσης το ακίνητο δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 1337/1983 δεν έχει υποχρεώσεις σε εισφορά σε γη και σε χρήμα και δεν κυρώθηκε πράξη εφαρμογής του άρθρου 12 του ν. 1337/1983 και συνορεύει σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα αυτό Βορειοανατολικά επί πλευράς Β-Γ του διαγράμματος μήκους μέτρων διακοσίων πενήντα πέντε (255.00) εν μέρει με Αγροτική οδό και πέραν αυτής με το υπ’ αριθμό 353 τεμάχιο αγρού ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Παπαδόπουλου και εν μέρει με το υπ’ αριθμό 354 αγροτεμάχιο, Βορειοδυτικά επί πλευράς Α-Β του διαγράμματος μήκους μέτρων εκατόν τριάντα οκτώ και 50/100 (138,50) με αγροτική οδό και πέραν αυτής εν μέρει με το υπ’ αριθμό 329 αγροτεμάχιο και εν μέρει με το υπ’ αριθμό 328 αγροτεμάχιο, Νοτιοανατολικά επί τεθλασμένης πλευράς Γ-Δ-Ε του διαγράμματος συνολικού μήκους μέτρων εκατόν εννέα και 50/100 (109,50) (Γ-Δ=82,50 + Δ-Ε=27.00) με ρέμα και Νοτιοδυτικά επί τεθλασμένης πλευράς Ε-Ζ-Α του διαγράμματος συνολικού μήκους μέτρων διακοσίων ενενήντα έξι (296,00), ήτοι επί πλευράς Ε-Ζ μήκους μέτρων εκατόν είκοσι δύο (122,00) με απαλλοτριωθείσα έκταση του ιδίου ως άνω 352 αγροτεμαχίου και επί πλευράς Α-Ζ μήκους μέτρων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (174.00) με απαλλοτριωθείσα έκταση ήδη ιδιοκτησίας ΕΚΟ. Ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο αυτό περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αναστάσιος Ηλία Καλαμπόκης-Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτόρευσης Εκτέλεσης Διεθνών Μεταφορών» με το υπ’ αριθμόν 23.162/4.1.1994 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καλλιθέας Αριστειδούλας Μεταξά-Χατζάκη που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο 1750 με αυξοντα αριθμόν 428. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 936,17. 3)Ένα διαιρετό και αυτοτελές τμήμα μεγαλυτέρου αγρού, εκτάσεως του τμήματος αυτού μέτρων τετραγωνικών δυο χιλιάδων και τριάντα οκτώ εκατοστών (2.000,38) του όλου ακινήτου ευρισκομένου στην κτηματική περιοχή του Αγροκτήματος Δρυμού, του Δημοτικού Διαμερίσματος ΔΡΥΜΟΥ, του ΔΗΜΟΥ ΜΥΓΔΩΝΙΑΣ, του Νομού Θεσσαλονίκης. Το τμήμα αυτό φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Γ-Λ-Κ-Δ1-Ξ-Γ στο σχεδιάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Αναστασίου Σαρηγιάννη, ο οποίος δηλώνει σύμφωνα με το ν. 651/1977 ότι τόσο το τμήμα αυτό εκτάσεως μ2 2.000,38, όσο και το υπόλοιπο διαιρετό και αυτοτελές τμήμα του αγρού που απομένει εκτάσεως μ2 9.717,58 το οποίο εμφαίνεται στο ανωτέρω διάγραμμα μετά στοιχεία Ζ-Η-Δ-Κ-Λ-Ζ είναι άρτια και οικοδομήσιμα και το οποίο διάγραμμα που προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 43.491/30.3.2004 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Περ. Κωτούλα, και συνορεύετε το ανωτέρω τμήμα Βορειοδυτικώς με αγροτική οδό (πλευρά του διαγράμματος Γ-Λ μέτρων γραμμικών 24,99), Βορειοανατολικός με υπόλοιπο τμήμα του άνω υπ’ αριθμόν 309 αγρού (πλευρά του άνω διαγράμματος Λ-Κ μέτρων γραμμικών 79,39 (Νοτιοανατολικός με το υπ’ αριθμόν 710 αγροτεμάχιο (πλευρά του άνω διαγράμματος Κ-Δ1 μέτρων γραμμικών 24,46) και Νοτιοδυτικός με το άνω διαιρετό και αυτοτελές τμήμα των μ.τ. 5.065,00 ιδιοκτησίας της ΔΕΠΑ Α.Ε. (πλευρά του άνω διαγράμματος Δ1-Ξ και Ξ-Γ συνολικώς μέτρων γραμμικών 83,30. Ότι το ανωτέρω τμήμα απορρέει από αγρό μεγαλύτερης έκτασης αρχικά εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 17.258,00, από τον οποίο τμήμα διαιρετό και αυτοτελές αυτού εκτάσεως μ2 5.065,00 περιήλθε νομίμως στην ΔΕΠΑ Α.Ε και απέμεινε στους πωλητές έκταση μέτρων τετραγωνικών 11.717,96 από την οποία το προπεριγραφέν τμήμα αυτού εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 2.000,38, περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε. από αγορά από την τους Δημήτριο Σταύρου Μαλαματάρη, Μαρία Μαλαματάρη του Σταύρου και Αικατερίνη Μαλαματάρη του Σταύρου, με το υπ’ αριθμόν 43.491/30.3.2004 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Περ. Κωτούλα, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης στον τόμο 256 με αύξοντα αριθμόν 301. 4)Έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε (4.435,00) που βρίσκεται στην περιοχή της Κοινότητας και ήδη Δ.Δ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ του ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ η οποία φαίνεται περικλειομένη με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α στο υπ’ αριθμ. σχεδίου D.W.G. nο 5101-19L-416-04-04-04, υπό κλίμακα 1:200 κτηματολογικό διάγραμμα και στον επ’ αυτού κτηματολογικό πίνακα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, τα οποία έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Σωτ.Σωτηρίου στις 30.4.1992. Ότι η ανωτέρω έκταση περιήλθε περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε με αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω δημόσιας ωφελείας και ειδικώτερα για την κατασκευή Βαννοστασίων για την λειτουργία του συστήματος φυσικού αερίου. η οποία απαλλοτρίωση κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 112453/8202/0010 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄ φύλλο 1225/25.1.1992, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου .......... στον τόμο 94 με αύξοντα αριθμόν 124 του οποίου ο καθορισμός της τιμής μονάδος έγινε με την υπ’ αριθμόν 1.754/1996 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδ. Θεσσαλονίκης σε συνδυασμό με την παρακατάθεση της αποζημιώσεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκδοθέντος του υπ’ αριθμόν 3465/20.10.1996 γραμματίου αυτού, της ανωτέρω παρακατάθεσης δημοσιευθείσης νομίμως. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1992. 20)Το υπ’ αριθμόν 2806 β΄ κοινόχρηστο τεμάχιο το οποίο βρίσκεται στο Αγρόκτημα ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ Θεσσαλονίκης, όπως αυτό σημειώνεται στο συνημμένο στην κατωτέρω πράξη από 23.6.1992 απόσπασμα διαγράμματος του Γραφείου Τοπογραφικής Θεσσαλονίκης εκτάσεως αυτού μέτρων τετραγωνικών ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (80,625,00). Ότι το ανωτέρω τεμάχιο παραχωρήθηκε στην ΔΕΠΑ Α.Ε με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 133.273/23.11.1993 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου .............. στον τόμο ... με αύξοντα αριθμόν ...., για την εγκατάσταση σε αυτό του κέντρου ελέγχου, λειτουργίας και συντήρησης του βορείου τομέα συστήματος φυσικού αερίου. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 2.907,28, και βοηθητικών χώρων εμβαδού μ2 1.660,76 τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1993. 5)Τμήμα του υπ’ αριθμόν 231 μείζονος κοινοχρήστου τεμαχίου της οριστικής διανομής του αγροκτήματος ΦΙΛΥΡΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με τα στοιχεία 231 Β, όπως αυτό εμφανίζεται στο διάγραμμα που προσαρτάται στην κατωτέρω απόφαση με κόκκινο χρώμα, εκτάσεως του τμήματος αυτού μέτρων χιλίων τριακοσίων ενενήντα επτά (1.397,00). Ότι το ανωτέρω τεμάχιο παραχωρήθηκε στην ΔΕΠΑ Α.Ε με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 53.391/6.12.1995 απόφαση της Περιφερειακής Διοίκησης ν. Θεσσαλονίκης, η οποία έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης στον τόμο 108 με αύξοντα αριθμόν 492, για την εγκατάσταση σε αυτό Βαννοστασίου. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδου μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1995. ΧΙ.-ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Στο Νομό ΚΑΒΑΛΑΣ η ΔΕΠΑ ΑΕ, έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της και τα εξής ακίνητα: 1)Ένα αγροτεμάχιο, συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών έντεκα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο και 26/100 (11.642,26) που βρίσκεται στην θέση «Κίουτσούκ - Τζαρι» ή «Βουναλάκι» της κτηματικής περιοχής της Κοινότητας και ήδη Δ.Δ. ΧΑΛΚΕΡΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ του Νομού Καβάλας, το οποίο αποτελέσθηκε από δύο συνεχόμενα τμήμα, ήτοι ενός εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 5.750,00 και ετέρου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 5.887,00 και ειδικώτερα: 1) Αγροτεμάχιο με αριθμό οκτακόσια εβδομήντα οκτώ (878) αγρός Β΄ κατηγόριας, έκτασης μέτρων τετραγωνικών πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά (5.887μ.τ.) κατά τον τίτλο κτήσεως και σύμφωνα με σημερινή ακριβή καταμέτρηση μέτρων τετραγωνικών πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων και ογδόντα πέντε εκατοστών (5.884,85 μ.τ.) που φαίνεται στο επισυναπτόμενο στο υπ’ αριθμόν 2.504/28.10.1997 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Καβάλας Αικατερίνης Γεωργίου Καραμπογιά, τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Μηχανικού Λάμπρου Κατσωνη, με τη σε αυτό υπεύθυνη δήλωσή του, σύμφωνα με τον ν. 651/1977, ότι το άνω αγροτεμάχιο με τα στοιχεία Β-Γ-Δ-Ε-Β είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τους ισχύοντες Πολεοδομικούς κανονισμούς και τις κείμενες διατάξεις, συνορευόμενο με ιδιοκτησία Ιορδάνη Σουλίδη, με ιδιοκτησία Χρυσούλας Χατζηβασιλειάδου, με χωματόδρομο και με κοινόχρηστη έκταση - βουνό. Ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο αυτό περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από την Κωνσταντίνα σύζυγο Ευθυμίου Κουτσού, το γένος Μιχαήλ καριώτη, με το υπ’ αριθμόν 2.504/23.10.1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Αικατερίνης Γεωργίου Καραμπογιά, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης στον τόμο 52 με αύξοντα αριθμόν 465. 2) Αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. οκτακόσια εβδομήντα τέσσερα (874), Β΄ κατηγορίας, έκτασης μέτρων τετραγωνικών πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (5.750μ.τ) κατά τον τίτλο κτήσεως και σύμφωνα με σημερινή ακριβή καταμέτρηση τετραγωνικών πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα επτά και εκατοστών σαράντα ενός (5.757,41 μ.τ.), που φαίνεται στο επισυναπτόμενο στο υπ’ αριθμόν 2.503/28.10.1997 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Καβάλας Αικατερίνης Γεωργίου τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Λάμπρου Κατσώνη, με την σε αυτή υπεύθυνη δήλωσή του, σύμφωνα με τον ν. 651/1977, ότι το άνω αγροτεμάχιο με τα στοιχεία Α-Β-Ε-Ζ-Α, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τους ισχύοντες Πολεοδομικούς κανονισμούς και τις κείμενες διατάξεις, συνορευόμενο με ιδιοκτησία Ιωάννη Κλειτσιώτη, με ιδιοκτησία Κωνσταντινιάς συζύγου Ευθυμίου Κουτσού, με χωματόδρομο και με κοινόχρηστη έκταση - βουνό. Ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο αυτό περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τον Ιορδάνη Νικολάου Σουλίδη με το υπ’ αριθμόν 2.503/23.10.1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Αικατερίνης Γεωργίου Καραμπογιά, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας στον τόμο 52 με αύξοντα αριθμόν 464. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1999. 2)ένα αγρός με αριθμό τεμαχίου εννιακόσια πενήντα δύο (952,) που βρίσκεται στην εποικισθείσα περιοχή του αγροκτήματος ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ της ομωνύμου Κοινότητας και ήδη Δ.Δ, του ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, του Νομού Καβάλας, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων οκτακοσίων (6.800,00 μ.τ.), κατά τον τίτλο κτήσεως και κατά νεώτερη καταμέτρηση μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων και εκατοστών είκοσι (6.934,20), που φαίνεται στο επισυναπτόμενο στο υπ’ αριθμόν 3.858/30.9.1999 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Αικατερίνης Γεωργίου Καραμπογιά, τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κ. Κοτσώνη, με την σε αυτό σύμφωνα με τον ν. 651/1977 υπεύθυνη δήλωση του ότι το αγροτεμάχιο με τα στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ. Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Μ.Α είναι άρτιο και οικοδομήσιμο εκτός σχεδίου πόλεως, του Δήμου Χρυσούπολης και ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 5796/16-9-1996 και το ΠΔ της 24/31-5-1985 ΦΕΚ 270Δ, συνορευόμενο γύρω με ρέμα και περα αυτού με αγροτικό δρόμο - χωματόδρομο και με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Αδαμίδη. Ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο αυτό περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τον Ευστράτιος Μουζίδης του Τιμοθέου και της Ζωής, με το υπ’ αριθμόν 3.858/30.9.1999 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Αικατερίνης Γεωργίου Καραμπογιά, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χρυσουπόλεως στον τόμο 57 με αύξοντα αριθμόν 98. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1999. 3)Ένα γεωργικό κλήρο συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε (6.145μ.τ.). που βρίσκεται στην εποικισθείσα περιοχή του αγροκτήματος ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (ΣΑΑΚ Παλαιοχωρίου) του ομώνυμου Δ.Δ. του ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ του Νομού Καβάλας, αποτελούμενος μεταξύ άλλων και από τον με αριθμό τρεις χιλιάδες ενενήντα (3090) αγρό, Α΄ κατηγορίας, εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσεως μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα (3.770μ.τ.) και κατά νεώτερη ακριβή καταμέτρηση μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννέα και εκατοστών εβδομήντα δύο (4.689,72μ.τ.), που φαίνεται στο επισυναπτόμενο στο υπ’ αριθμόν 3.315/31.12.1998 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Αικατερίνης Γεωργίου Καραμπογιά, τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Λάμπρου Κ. Κατσώνη, με την σε αυτό υπεύθυνη δήλωσή του, σύμφωνα με τον ν. 651/1977, ότι το άνω αγροτεμάχιο με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Α, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τους ισχύοντες Πολεοδομικούς κανονισμούς και τις κείμενες διατάξεις, συνορευόμενο γύρω με τα με αριθμό 200, 201, 202, 103 αγροτεμάχια και με δρόμο. Ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο αυτό περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τον Γεώργιο Μανώλη του Νικολάου και της Ευανθίας, με το υπ’ αριθμόν 3.315/31.12.1998 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Αικατερίνης Γεωργίου Καραμπογιά, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χρυσουπόλεως στον τόμο 691 με αύξοντα αριθμόν 87. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1999 4)Έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων επτακοσίων έξη και 24/100 (2.706,24) που βρίσκεται στην περιοχή της Κοινότητας και ήδη Δ.Δ. ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ του ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ του Νομού Καβάλας, η οποία φαίνεται περικλειομένη με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο από 5.1.1993 υπ’ αριθμ. σχεδίου D.W.G Νο 5112-35L-416-04-04-2, κλίμακα 1:200 κτηματολογικό διάγραμμα και στον επ’ αυτού κτηματολογικό πίνακα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, τα οποία έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Εμμ. Κογχυλάκης στις 11.5.1994. Ότι η ανωτέρω έκταση περιήλθε περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε με αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω δημόσιας ωφελείας και ειδικώτερα για την κατασκευή απαραιτήτων εγκαταστάσεων για την λειτουργία και συντήρηση του αγωγού φυσικού αερίου. η οποία απαλλοτρίωση κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 1097878/6028/0010/12.8.1994 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄ φύλλο 916/5.9.1994, που μεταγράφτηκε νόμιμα του οποίου ο καθορισμός της τιμής μονάδος έγινε με την υπ’ αριθμόν 25/1995 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδ. Καβάλας σε συνδυασμό με την παρακατάθεση της αποζημιώσεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκδοθέντος του υπ’ αριθμόν 3321/18.7.1996 γραμματίου αυτού, της ανωτέρω παρακατάθεσης δημοσιευθείσης νομίμως στο ΦΕΚ τεύχος Δ΄, φύλλο 1018/10.9.1996. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1994 ΧΙΙ.-ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ. Στο Νομό ΕΒΡΟΥ η ΔΕΠΑ ΑΕ, έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της και τα εξής ακίνητα: 1)ΕΝΑ ΧΩΡΑΦΙ, που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή ΚΑΒΗΣΟΥ ΦΕΡΡΩΝ στην θέση «Πυλαία» του ομωνύμου ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ, υπ’ αριθμό 690 τεμαχίου, έκτασης μέτρων τετραγωνικών κατά νεωτέρα καταμέτρηση ένδεκα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων και ενενήντα επτά εκατοστών [11.394,97]μ2 που συνορεύει γύρωθεν: βόρεια με ιδιοκτησία Παραλικούδη Χρήστου νότια με ιδιοκτησία Τζίτζικα Νικολάου ανατολικά με ιδιοκτησία Γιαννακίδη Φίλιππου και δυτικά με αγροτικό δρόμο όπως αυτό φαίνεται στο επισυναπτόμενο στο υπ’ αριθμόν 41.010/5.12.2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Μηλίτσας Καρυωτάκη-Παναγοπούλου, Τοπογραφικό διάγραμμα, του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΚΟΤΣΩΝΗ [συνταχθέν στις 14/1/2003], με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΑ. Ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο αυτό περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τον Γεώργιο Τσιμπιλιαράκη του Θεοδώρου, με το υπ’ αριθμόν 41.010/5.12.2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Μηλίτσας Καρυωτάκη-Παναγοπούλου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αλεξανδρούπολης στον τόμο 1040 με αύξοντα αριθμόν 10. 2)ΤΜΗΜΑ ενός χωραφιού, που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή ΑΝΘΕΙΑΣ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ, στη θέση «Τσιλέδες» ή «Τούμπα», του ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ που απορρέει από το με αριθμό τεμαχίου (25), έκτασης του όλου μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσεως 16.715 και κατά νεωτέρα καταμέτρηση 16.750. Το ανωτέρω τμήμα του όλου χωραφιού είναι εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων πεντακοσίων και πενήντα εκατοστών [6.500,50}μ2, που συνορεύει γύρωθεν: βορειοανατολικά με χωματόδρομο βορειοδυτικά με ρέμα, νοτιοανατολικά με υπόλοιπο αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας ιδίων πωλητών και νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία Χατζηαθανασίου Χρύσουλα, όπως αυτό [το τμήμα] φαίνεται στο επισυναπτόμενο στο υπ’ αριθμόν 40.667/9.6.2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Μηλίτσας Καρυωτάκη-Παναγοπούλου, Τοπογραφικό διάγραμμα, του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΚΟΤΣΩΝΗ [συνταχθέν στις 14/1/2003], Ότι το ανωτέρω τμήμα χωραφιού αυτό περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τους Δημήτριο Στογιαννίδη του Ηλία, Κωνσταντίνο Στογιαννίδη του Ηλία, και Ιωάννη Στογιαννίδη του Ηλία, με το υπ’ αριθμόν 40.667/9.6.2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Μηλίτσας Καρυωτάκη-Παναγοπούλου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αλεξανδρούπολης στον τόμο 1013 με αυξοντα αριθμόν 27. 3)ΕΝΑ ΧΩΡΑΦΙ, που βρίσκεται στην περιοχή ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, του ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, υπ’ αριθμ. τεμαχίου (816), Ζ΄ κατηγορίας, έκτασης μέτρων τετραγωνικών εννιά χιλιάδων τριακοσίων [9.300]μ2 και συνορεύει γύρωθεν: βόρεια με ιδιοκτησίες Αμέτ Αλή και Ιωαννίδη Ιωάννη και με χέρσο - κοινόχρηστο, με πλευρά τεθλασμένη μέτρων είκοσι τριών και τριάντα έξι εκατοστών [23,36] συν είκοσι επτά και δέκα τεσσάρων εκατοστών [27,14] συν είκοσι δύο και τριάντα πέντε εκατοστών [22,35], νότια με δρόμο, με πλευρά μέτρων σαράντα τριών και ογδόντα επτά εκατοστών [43,87], ανατολικά με ιδιοκτησία Πορτοκαλίδη Χρήστου και δρόμο κοινόχρηστο, με πλευρά τεθλασμένη μέτρων εκατόν είκοσι εννιά και εβδομήντα εννιά εκατοστών [129,79] συν δέκα εννιά και ενενήντα εννιά εκατοστών [19,99] συν είκοσι τεσσάρων και είκοσι τεσσάρων εκατοστών [24,24] και δυτικά με ιδιοκτησία Ευφραιμίδη Χαράλαμπου, με πλευρά μέτρων εκατόν τριάντα οκτώ και εξήντα έξι εκατοστών [138,66], όπως αυτό φαίνεται στο επισυναπτόμενο στο υπ’ αριθμόν 40.531/27.3.2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Μηλίτσας Καρυωτάκη-Παναγοπούλου, Τοπογραφικό κτηματολογικό διάγραμμα συνταχθεν από την «Π. Καραμόσχος & Συνεργάτες Ε.Ε.», με στοιχεία (Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Α). Ότι το ανωτέρω χωράφι / αγροτεμάχιο περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τον Αναστάσιο Κυριακίδη του Προδρόμου, με το υπ’ αριθμόν 40.531/27.3.2003 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Μηλίτσας Καρυωτάκη-Παναγοπούλου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αλεξανδρούπολης στον τόμο 1003 με αύξοντα αριθμόν 41. 4)Ένα αγρό κείμενο στην κτηματική περιοχή Κήπων του δημοτικού διαμερίσματος ΠΕΠΛΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ του Νομού Έβρου, στη θέση «ΔΟΥΡΟΥΣΙΑ» έκτασης δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τετραγωνικών μέτρων (16.490 τ.μ.) με αριθμό τεμαχίου 886 (Κωδικός 110780300) συνορευόμενο βόρεια με ιδιοκτησία Δημητρίου Ψάλτη νότια με πρώην ιδιοκτησία Δούρδα Δημητρίου και ήδη ιδιοκτησία ΔΕΠΑ Α.Ε. και ιδιοκτησία Καραγεωρ­γιάδη Δέσποινας ανατολικά με ιδιοκτησίες Τιτόνη Κωνσταντίνου και Σπύρου και δυτικά με αγροτικό δρόμο όπως αυτό εμφαίνεται με στοιχεία Ξ.Ο.Π.Λ.Θ.Η.Ρ.Ξ. στο προσαρτώμενο στο υπ’ αριθμόν 7199/2004 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Φερών Ευχαρις Καρυωτάκη-Πάλλη τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Αναστασίου Σαρηγιάννη. Ότι ο ανωτέρω αγρός περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τις Σουλτάνα Καπετανίδου, Αθηνά Γαλεγαλίδου και Αρειστίτσα Καζάκη, με το υπ’ αριθμόν 7.200/22.10.2004 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Φερών Ευχαρις Καρυωτάκη-Πάλλη που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σουφλίου στον τόμο 358 με αύξοντα αριθμόν 83. 20)Ένας αγρός κείμενος στην κτηματική περιοχή Κήπων του δημοτικού διαμερίσματος ΠΕΠΛΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ ν. Έβρου στη θέση «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ» έκτασης εννιά χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (9.000 τ.μ.) (Κωδικός 110780299) συνορευόμενο βόρεια με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου Τσιπλάκη νότια με αγροτικό δρόμο ανατολικά με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου Τσιπλάκη και δυτικά με ιδιοκτησία κληρονόμων Καραγεωργιάδη όπως αυτό εμφαίνεται με στοιχεία Θ.Λ.Μ.Ν.Σ.Θ. στο προσαρτώμενο στο υπ’ αριθμόν 7199/2004 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Φερών Ευχαρις Καρυωτάκη-Πάλλη τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Αναστασίου Σαρηγιάννη. Ότι ο ανωτέρω αγρός περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τον Δημήτριο Δούρδα του Σεβαστού, με το υπ’ αριθμόν 7.199/22.10.20043 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Φερών Ευχαρις Καρυωτάκη-Πάλλη που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σουφλίου στον τόμο 358 με αύξοντα αριθμόν 82. 5)Έναν αγρό κείμενο στην κτηματική περιοχή Κήπων του δημοτικού διαμερίσματος ΠΕΠΛΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ ν. Έβρου στη θέση «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ» έκτασης δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι επτά τετραγωνικών μέτρων (14.827 τ.μ.) (Κωδικός 110780298) με αριθμό τεμαχίου 20 συνορευόμενο βόρεια με ιδιοκτησία κληρονόμων Κοζάρη και ήδη ιδιοκτησία ΔΕΠΑ Α.Ε. νότια με αγροτικό δρόμο ανατολικά με ιδιοκτησία Δούρδα Δημητρίου και ήδη ιδιοκτησία ΔΕΠΑ Α.Ε. και δυτικά με αγροτικό δρόμο όπως αυτό εμφαίνεται με στοιχεία Ε.Ζ.Η.Θ.Σ.Ι.Κ.Ε στο προσαρτώμενο στο υπ’ αριθμον 7.199/2004 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Φερών Ευχαρις Καρυωτάκη-Πάλλη τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Αναστασίου Σαρηγιάννη. Ότι ο ανωτέρω αγρός περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από την Δέσποινα Καραγεωργιάδου του Γαβριήλ, με το υπ’ αριθμόν 7.201/22.10.2004 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Φερών Ευχαρις Καρυωτάκη-Πάλλη που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σουφλίου στον τόμο 358 με αύξοντα αριθμόν 84. 6)Ένα αγρό κείμενο στην κτηματική περιοχή Κήπων του δημοτικού διαμερίσματος ΠΕΠΛΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ Ν.Εβρου στη θέση «ΔΟΥΡΟΥΣΙΑ « έκτασης δεκαπέντε χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (15.000 τ.μ.) υπ’ αριθμ. τεμαχίου 18 (Κωδικός 110780296) συνορευόμενο βόρεια με το υπ’ αριθμόν 17 τεμάχιο ανατολικά με αγροτικό δρόμο νότια με ιδιοκτησία αδελφών Κοζάρη και ήδη ιδιοκτησία ΔΕΠΑ Α.Ε. και δυτικά με αγροτικό δρόμο όπως αυτό εμφαίνεται με στοιχεία Α. Β. Γ.Δ.Α. στο προσαρτώμενο στο υπ’ αριθμόν 7.199/2004 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Φερών Ευχαρις Καρυωτάκη-Πάλλη τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Αναστασίου Σαρηγιάννη. Ότι ο ανωτέρω αγρός περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τους Ευάγγελο Παπαχρήστου, Ευανθία Ρωσολίδου, Μιλτιάδη Βαλκάνη, Λαμπρινή Κεραμάρη, και Δημήτριο Κουρτίδη με το υπ’ αριθμόν 7.202/22.10.2004 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Φερών Ευχαρις Καρυωτάκη-Πάλλη που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σουφλίου στον τόμο 358 με αύξοντα αριθμόν 85. 7)Ένας αγρός κείμενος στην κτηματική περιοχή του Κήπων του Δημοστικού Διαμερίσματος Πέπλου του Δήμου Φερρών Έβρου, στη θέση «ΔΟΥΡΟΥΣΙΑ», έκτασης δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) τετραγωνικών μέτρων υπ’ αριθμ. τεμαχίου 19 (Κωδικός 110780297) συνορευόμενο Βόρεια με ιδιοκτησία Κουρτίδη, Νότια με ιδιοκτησία Δέσποινας Καραγεωργιάδου και ήδη ΔΕΠΑ Α.Ε., Ανατολικά με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου Τσιπλάκη και ήδη ιδιοκτησία ΔΕΠΑ ΑΕ και Δυτικά με αγροτικό δρόμο, όπως εμφαίνεται νε στοιχεία Δ.Γ.Ζ.Ε.Δ στο προσαρτώμενο στο υπ’ αριθμόν 7.199/2004 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Φερών Εύχαρις Καρυθωτάκη -Πάλλη, τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Αναστασίου Σαρηγιάννη. Ότι ο ανωτέρω αγρός περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τους Δημήτριο Κοζάρη του Ευαγγέλου και Μιλτιάδη Κοζάρη του Ευαγγέλου με το υπ’ αριθμόν 7.203/22.10.2004 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Φερών Ευχαρις Καρυωτάκη-Πάλλη που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σουφλίου στον τόμο 358 με αύξοντα αριθμόν 86. 8)Τμήμα δρόμου του αγροκτήματος ΚΗΠΩΝ του δημοτικού διαμερίσματος Πέπλου του ν. Έβρου έκτασης τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375,00) τετραγωνικών μέτρων, όπως αυτό αποτυπώνεται στο απόσπασμα διαγράμματος της Τοπογραφικής Υπηρεσίας Έβρου.- . Ότι ο ανωτέρω αγρός περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε για την εγκατάσταση του μετρητικού σταθμού φυσικού αερίου, από παραχώρηση από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με την υπ’ αριθμόν 12089/19.10.2003 απόφαση της που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ........... στον τόμο .....με αύξοντα αριθμόν ...... ΧΙΙΙ.-ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Στο Νομό ΑΤΤΙΚΗΣ η ΔΕΠΑ ΑΕ, έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της και τα εξής ακίνητα: 1)Ένα αγροτεμάχιο, συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εξήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ (63.978,00) που βρίσκεται στην στην ειδική θέση ΧΑΝΙ ΑΔΑΜ ή ΣΤΡΙΦΙ της κτηματικής περιφέρειας του ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ το οποίο αποτελέσθηκε από επτά (7) συνεχόμενα αγροτεμάχια, ήτοι ενός εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 20.162,722, ετέρου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 9.239,79, τρίτου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 4.414,20, τετάρτου εκτάσεως 17.437,40, πέμπτου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 1.728,66, έκτου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 4.316,847 και εβδόμου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 6.681,31 και ειδικώτερα: 1) Ένα Αγρό άρτιο και οικοδομήσιμο συνολικής έκτασης μέτρων τετραγωνικών είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα δύο και 722/00 (20.162,722) εμφαίνεται στο από 28-2-92 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρ/μου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, με τον αριθμό 0046 και περιμετρικά με τους αριθμούς 10-24-29-66-67-68-69-71-70-100-101-103-102-19-1-7-16-15-13-11-10 και το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 7.081/21.4.1992 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ευαγγελίας Πηλιχού-Ζαχαροπούλου, και συνορεύει ανατολικά σε πλευρά 70-100 μέτρων εκατόν δέκα έξι και 58/οο (116,58) με ιδιοκτησία κληρονόμων Ιωάννου Σκόρδα, και σε πλευρά 66-67 μέτρων τριάντα έξι και 35/οο (36,35) με ιδιοκτησία Χρήστου Μαρούγκα και κληρονόμων Νίκολάου Δεδε, δυτικά σε πλευρά 69-68 μέτρων δέκα εννιά και 14/οο (19,14) με ιδιοκτησία Χρήστου Μαρούγκα και κληρονόμων Νικολάου Δέδε, σε πλευρά 17-16 μέτρων είκοσι έξι και 12/οο (26,12) με ιδιοκτησία Γεωργίου Νεζη σε πλευρά 102-19 μέτρων εκατόν δύο και 43/οο (102,43) με ιδιοκτησία άγνωστων και σε πλευρά 15-13 προσώπου μέτρων είκοσι τριών και 88/οο (23,88) σε πλευρά 13-11 προσώπου μέτρων τριάντα και 94/οο (30,94) και σε πλευρά 11-10 προσώπου μέτρων δώδεκα και 81/οο (12,81) με αγροτική οδό, βόρεια σε πλευρά 10-24 μέτρων είκοσι εννιά και 98/οο (29,98) και σε πλευρά 24-29 μέτρων είκοσι οκτώ και 54/οο (28,54) με ιδιοκτησία Φιλίππου Κασιωτη σε πλευρά 67-68 μέτρων τριάντα έξι και 78/οο (36,78), σε πλευρά 69-71 μέτρων σαράντα δυο και 74/οο (42,74) και σε πλευρά 71-70 μέτρων είκοσι τριών και 83/οο (23,83), με ιδιοκτησία Χρήστου Μαρουγκα και κληρονόμων Νικολάου Δέδε, βορειανατολικά σε πλευρά 29-66 μέτρων εξήντα εννιά και 51/οο (69,51), με ιδιοκτησία Χρήστου Μαρούγκα και κληρονόμων Νικολάου Δέδε και νότια σε πλευρά 15-16 μέτρων δέκα οκτώ και 57/οο (18,57) με ιδιοκτησία Γ. Νέζη σε πλευρά 17-19 μέτρων ενενήντα τέσσερα και 06/οο (94,06) και σε πλευρά 102-103 μέτρων είκοσι τριών και 71/οο (23,71), σε πλευρά 103-101 μέτρων τριάντα επτά και 47/οο (37,47), και σε πλευρά 101-100 μέτρων δέκα τριών και 18/οο (13,18) με ιδιοκτησία αγνώστων. Ότι ο ανωτέρω αγρός περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από την Μαρία χήρα Χρήστου Στάμου, θετή θυγατέρα Χριστοφόρου Μαυράκη, φυσικό τέκνο των Χρήστου και Μαρίας Μαυράκη, με το υπ’ αριθμόν 7.081/21.4.1992 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ευαγγελίας Πηλιχού-Ζαχαροπούλου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ελευσίνος στον τόμο 198 με αύξοντα αριθμόν 395. 2) Ένα αγρό έκτασης μέτρων τετραγωνικών εννιά χιλιά­δων διακοσίων τριάντα εννιά και 89/οο (9.239,89), που εμφαίνεται στο από 28-2-92 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρ/μου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, με τον αριθμό 0042 και περιμετρικά με τα στοιχεία 6-53-Θ-51-Η-50-49-47-46-45-44-43-42-41-38-40-58-57-56-55-54-6 και το οποίο είναι νόμιμα προσαρτημένο στο 7081/92 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ευαγγελίας Πηλιχού-Ζαχαροπούλου και συνορεύει σύμφωνα με το παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα συνορεύει ανατολικά σε πλευρά 43-42 μέτρων είκοσι τριών και 07/οο (23,07) σε πλευρά 42-41 μέτρων είκοσι εννιά και 29/οο (29,29) και σε πλευρά 41-38 μέτρων δέκα και 33/οο (10,33) με ιδιοκτησία κληρονόμων Γεωργίου Χατζή και σε πλευρά 40-58 μέτρων είκοσι έξι και 97/οο (26,97) με ιδιοκτησία Μελεχίου Φιλιππή, δυτικά σε πλευρά 6-53 προσώπου μέτρων είκοσι τεσσάρων και 28/οο (24,28) σε πλευρά 53-Θ προσώπου μέτρων δέκα τεσσάρων και 65/οο (14,65) σε πλευρά Θ-51 προσώπου μέτρων δώδεκα και 98/οο (12,98) και σε πλευρά 51-Η προσώπου μέτρων δέκα και 12/οο (10,12) με αγροτική οδό και πέραν αυτής με ιδιοκτησία της ίδιας της πωλήτριας, σε πλευρά 47-46 μέτρων δέκα τριών και 41/οο (13,41) με ιδιοκτησία κληρονόμων Γεωργίου Χατζή, βόρεια σε πλευρά Η-50 μέτρων είκοσι πέντε και 91/οο (25,91) σε πλευρά 50-49 μέτρων τριάντα και 61/οο (30,61) και σε πλευρά 49-47 μέτρων δέκα έξι και 67/οο (16,67) σε πλευρά 46-45 μέτρων έντεκα και 84/οο (11,84) σε πλευρά 45-44 μέτρων δέκα οκτώ και 94/οο (18,94) και σε πλευρά 44-43 μέτρων δώδεκα και 48/οο (12,48) με ιδιοκτησία κληρονόμων Γεωργ. Χατζή και νότια σε πλευρά 38-40 μέτρων τριάντα έξι (36) με ιδιοκτησία Μελετίου Φιλιππή σε πλευρά 58-57 μέτρων είκοσι και 91/οο (20,91) και σε πλευρά 577-56 μέτρων είκοσι τεσσάρων και 16/οο (24,16) με ιδιοκτησία κληρονόμων Νικολάου Δέδε και Χρήστου Μαρούγκα σε πλευρά 55-54 μέτρων είκοσι πέντε και 81/οο (25,81) και σε πλευρά 54-6 μέτρων τριάντα δύο και 98/οο (32,98) με ιδιοκτησία Κασιώτη. Ότι ο ανωτέρω αγρός περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από την Βασιλική σύζυγο Δημητρίου Σερέπα, το γένος Κωνμσταντίνου Τσεβά, με το υπ’ αριθμόν 7.082/21.4.1992 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ευαγγελίας Πηλιχού-Ζαχαροπούλου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ελευσίνος στον τόμο 198 με αύξοντα αριθμόν 403. 3) Ένα αγρό έκτασης κατά τον τίτλο κτήσης τεσσάρων (4) στρεμμάτων και σύμφωνα με τη νεώτερη καταμέτρησή του μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δέκα τεσσάρων και 20/οο (4.414,20) εμφαίνεται στο από 28-2-92 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρ/μου τοπογράφου μηχανικού Λαμπρου Κοτσώνη, με τον αριθμό 0044 και περιμετρικά με τα στοιχεία 40-38-36-35-34-33-32-58-40- το οποίο είναι νόμιμα προσαρτημένο στο 7081/92 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ευαγγελίας Πηλιχού-Ζαχαροπούλου, και συνορεύει κατά τον τίτλο κτήσης ανατολικα, δυτικά βόρεια και νότια με ιδιοκτησία κληρονόμων Θεμιστοκλέους Μπαρδη και σύμφωνα με το παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα συνορεύει ανατολικά σε πλευρά 38-36 μέτρων ογδόντα τριών και 93/οο (83,93) και σε πλευρά 36-35 μέτρων τριάντα δύο και 59/οο (32,59) με ιδιοκτησία κληρονόμων Νικολάου Δέδε και Χρήστου Μαρούγκα, δυτικά σε πλευρά 34-33 μέτρων είκοσι και 26/οο (20,26) σε πλευρά 32-58 μέτρων εξήντα τριών και 09/οο (63,09) με ιδιοκτησία κληρονόμων Νικολάου Δέδε και Χρήστου Μαργουγκα και σε πλευρά 58-40 μέτρων είκοσι έξι και 97/οο (26,97) με ιδιοκτησία Βασιλικής Σερέπα, βόρεια σε πλευρά 40-38 μέτρων τριάντα εξι (36) με ιδιοκτησία Βασιλικής Σερέπα και νότια σε πλευρά 35-34 είκοσι εννιά και 88/οο (29,88) και σε πλευρά 33-32 μέτρων δέκα εννιά και 34/οο (19,34) με ιδιοκτησία κληρονόμων Νικολάου Δέδε και Χρήστου Μαρούγκα. Ότι ο ανωτέρω αγρός περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τον Μελέτιο Σπυριδωνα Φιλιππή με το υπ’ αριθμόν 7.083/21.4.1992 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ευαγγελίας Πηλιχού-Ζαχαροπούλου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ελευσίνος στον τόμο 198 με αύξοντα αριθμόν 396. 4) Ένα αγρό συνολικής έκτασης μέτρων τετραγωνικών δέκα επτα χιλιάδες τετρακόσιων τριάντα επτά και 40/00 (17.437,40) που εμφαίνεται στο από 28-2-92 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρ/μου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, με τον αριθμό 0043 και περιμετρικά με τα στοιχεία 56-57-58-32-33-34-35-36-38-89-88-Λ-Μ-84-Ν-Ξ-82-80-0-78-75-ΠΡ- 73-72-70-71-69-68-67-66-29-30-31 56 και το οποίο είναι νόμιμα προσαρτημένο στο 7081/92 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ευαγγελίας Πηλιχού-Ζαχαροπούλου, και συνορεύει ανατολικά σε πλευρά 58-32 μέτρων εξήντα τριών και 09/00 (63,09), σε πλευρά 33-34 μέτρων είκοσι και 26/οο (20,26) με ιδιοκτησία Μελετίου Φιλιππή, σε πλευρά 89-88 προσώπου μέτρων οκτώ και 16/οο (8,16) σε πλευρά 88-Λ προσώπου μέτρων είκοσι οκτώ και 72/οο (28,72) σε πλευρά Λ-Μ προσώπου μέτρων εννιά και 08/οο (9,08) σε πλευρά Μ-84 προσώπου μέτρων οκτώ και 79/οο (8,79) σε πλευρά 84-Ν προσώπου μέτρων δέκα τεσσάρων και 31/οο (14,31) σε πλευρά Ν-Ξ προσώπου μέτρων δώδεκα και 31/οο (12,31) σε πλευρά Ξ-82 προσώπου μέτρων έντεκα και 71/οο (11,71) σε πλευρά 82-80 προσώπου μέτρων τριάντα εννιά και 15/οο (39,15) σε πλευρά 80-Ο προσώπου μέτρων δώδεκα και 73/οο (12,73) σε πλευρά 0-78 προσώπου μέτρων δέκα έξη και 77/οο (16,77) με αγροτική οδό και σε πλευρά Π-Ρ προσώπου μέτρων δέκα επτά και 25/οο (17,25) με αγροτική οδό και πέραν αυτής με ιδιοκτησία των ίδιων των αφενός στο παρόν συμβαλλομένων και σε πλευρά 69-68 μέτρων δέκα εννιά και 14/οο (19,14) με ιδιοκτησία πρώην Μαρίας χήρας Χρήστου Στάμου και τώρα με ιδιοκτησία της ΔΕΠΑ Α.Ε., δυτικά σε πλευρά 35-36 μέτρων τριάντα δυο και 59/οο (32,59) και σε πλευρά 36-38 μέτρων ογδόντα τριών και 93/οο (83,93) με ιδιοκτησία Μελετίου Φιλιπή σε πλευρά 67-66 μέτρων τριάντα έξι και 35/οο (36,35) με ιδιοκτησία πρώην Μαρίας χήρας Χρήστου Στάμου και τώρα με ιδιοκτησία της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε πλευρά 29-30 μέτρων είκοσι επτά και 44/οο (27,44) και σε πλευρά 31-56 μέτρων πενήντα δυο και 09/οο (52,09) με ιδιοκτησία Κασιώτη, νοτιοδυτικά σε πλευρά 66-29 μέτρων εξήντα εννιά και 51/οο (69,51) με ιδιοκτησία πρώην Μαρίας χήρας Χρήστου Στάμου και τώρα με ιδιοκτησίας της ίδιας παραπάνω αγοράστριας εταιρείας, βόρεια σε πλευρά 56-57 μέτρων είκοσι τεσσάρων και 16/οο (24,16) σε πλευρά 57-58 μέτρων είκοσι και 91/οο (20,91) με ιδιοκτησία Βασιλικής Σερέπα, σε πλευρά 32-33 μέτρων δέκα εννιά και 34/οο (19,34) σε πλευρά 34-35 μέτρων είκοσι εννιά και 88/οο (29,88) με ιδιοκτησία Μελετιου Φιλιππή, σε πλευρά 38-89 μέτρων τριάντα τριών και 22/οο (33,22) με ιδιοκτησία κληρονόμων Γεωργίου Χατζή, σε πλευρά 78-75 προσώπου μέτρων δώδεκα και 61/οο (12,61) και σε πλευρά 75-Π μέτρων τριάντα δύο και 33/οο (32,33) με αγροτική οδό και σε πλευρά 30-31 μέτρων είκοσι ενός και 71/οο (21,71) με ιδιοκτησία Κασιώτη και νότια σε πλευρά Ρ-73 μέτρων τεσσάρων (4) σε πλευρά 73-72 μέτρων τριάντα επτά και 73/οο (37,73) σε πλευρά 72-70 μέτρων είκοσι δύο και 46/οο (22,46) με ιδιοκτησία Ιωαν.Σκόρδα, σε πλευρά 70-71 μέτρων είκοσι τριών και 83/οο (23,83) σε πλευρά 71-69 μέτρων σαράντα δύο και 74/οο (42,74) σε πλευρά 68-67 μέτρων τριάντα έξι και 78/οο (36,78) με ιδιοκτησία πρώην Μαρίας χήρας Χρήστου Στάμου και τώρα με ιδιοκτησία ΔΕΠΑ Α.Ε. Ότι ο ανωτέρω αγρός περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τους Χρήστο Αναστασίου Μαρούγκα, Βασιλική χήρα Νικολάου Δέδε, Μαργαρίτα Νικολάου Δέδε, Παρασκευή Νικολάου Δέδε, σύζυγο Δαυίδ Μπάκα, και Σωτηρία Νικολάου Δέδε και Χρήστο Αναστασίου Μαρούγκα, με το υπ’ αριθμόν 7.084/21.4.1992 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ευαγγελίας Πηλιχού-Ζαχαροπούλου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ελευσίνος στον τόμο 198 με αύξοντα αριθμόν 397. 5) Ένα αγρό έκτασης μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων είκοσι οκτώ και 66/00 (1728,66) εμφαίνεται στο από 28-2-92 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρ/μου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, με τον αριθμό 0045 και περιμετρικά με τα στοιχεία 74-90-Ι-92-Κ-96-74 και το οποίο είναι νόμιμα προσαρτημένο στο 7081/92 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ευαγγελίας Πηλιχού-Ζαχαροπούλου, και συνορεύει ανατολικά σε πλευρά 90-Ι μέτρων σαράντα οκτώ και 54/οο (48,54) με ιδιοκτησία αγνώστου, δυτικά σε πλευρά Κ-96 προσώπου μέτρων πέντε και 58/οο (5,58) και σε πλευρά 96-74 προσώπου μέτρων είκοσι έξι και 75/οο (26,75) με αγροτική οδό και πέραν αυτής με ιδιοκτησία της ίδιας παραπάνω αγοράστριας εταιρείας, βόρεια σε πλευρά 74-90 προσώπου μέτρων σαράντα τριών και 94/00 (43,94) με αγροτική οδό και νότια σε πλευρά Ι-92 μέτρων είκοσι επτά και 61/οο (27,61) και σε πλευρά 92-Κ μέτρων δέκα έξι και 92/οο (16,92) με ιδιοκτησία άγνωστου. Ότι ο ανωτέρω αγρός περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά από τους Χρήστο Αναστασίου Μαρούγκα, Βασιλική χήρα Νικολάου Δέδε, Μαργαρίτα Νικολάου Δέδε, Παρασκευή Νικολάου Δέδε, συζυγο Δαυίδ Μπάκα, και Σωτηρια Νικολάου Δέδε και Χρήστο Αναστασίου Μαρούγκα, με το υπ’ αριθμόν 7.085/21.4.1992 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ευαγγελίας Πηλιχού-Ζαχαροπούλου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ελευσίνος στον τόμο 198 με αύξοντα αριθμόν 398. 6) Ένα αγρό συνολικής έκτασης μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων τριακόσιων δέκα έξι και 847/οο (4316,847) εμφαίνεται στο από 28-2-92 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρ/μου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, με τον αριθμό 0040 και περιμετρικά με τα στοιχεία 1-Α-4-Β-5-8-Γ-Δ-Ε-12-Ζ-14-1 και το οποίο είναι νόμιμα προσαρτημένο στο 7081/92 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ευαγγελίας Πηλιχού-Ζαχαροπούλου, και συνορεύει ανατολικά σε πλευρά 5-8 προσώπου μέτρων σαράντα πέντε και 07/οο (45,07) σε πλευρά 8-Γ προσώπου μέτρων τριάντα και 80/οο (30,80) σε πλευρά Γ-Δ προσώπου μέτρων δέκα τριών και 69/οο (13,69) σε πλευρά Δ-Ε προσώπου μέτρων δέκα τριών και 61/οο (13,61) σε πλευρά Ε-12 προσώπου μέτρων είκοσι και 03/οο (20,03) σε πλευρά 12-Ζ προσώπου μέτρων δέκα οκτώ και 19/οο (18,19) και σε πλευρά Ζ-14 προσώπου μέτρων είκοσι τριών και 33/οο (23,33) με αγροτική οδό, δυτικά σε πλευρά 1-Α μέτρων ογδόντα επτά και 95/οο (87,95) με ιδιοκτησία Δημητρίου Σερέπα και σε πλευρά 4-Β μέτρων εβδομήντα τεσσάρων και 22/οο (74,22) με ιδιοκτησία Μαριάνθης Αν. Τσίγκου το γένος Καλλιέρη, βόρεια σε πλευρά Α-4 μέτρων είκοσι επτά και 67/οο (27,67) με ιδιοκτησία Μαριάνθης Αν.Τσίγκου το γένος Καλλιέρη και σε πλευρά Β-5 μέτρων δέκα τεσσάρων και 19/οο (14,19) με ιδιοκτησία Βασιλικής Σερέπα και νότια σε πλευρά 14-1 μέτρων τριάντα πέντε και 41/οο (35,41) με ιδιοκτησία Γεωργίου Νέζη. Ότι ο ανωτέρω αγρός περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε απο αγορά απο την Μαρία χήρα Χρήστου Στάμου, θετή θυγατέρα Χριστοφόρου Μαυράκη, φυσικό τέκνο των Χρήστου και Μαρίας Μαυράκη, με το υπ’ αριθμόν 7.086/21.4.1992 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ευαγγελίας Πηλιχού-Ζαχαροπούλου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ελευσίνος στον τόμο 198 με αύξοντα αριθμόν 399. 7) Έναν αγρό άρτιο έκτασης κατα τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών έξη χιλιάδων οκτακοσίων (6.800,00) και συμφωνα με τη νεώτερη καταμέτρηση του μέτρων τετραγωνικών έξη χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ και 31/00 (6.678,31) εμφαίνεται με τον αριθμό δύο (2) και με τα αλφαβητικά περιμετρικά κεφαλαία γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α στο από Οκτωβρίου του 1976 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Αναστα­σίου Λιάκου, το οποίο είναι προσαρτημένο στη 47.523/76 πράξη του συμβολαιογράφου Ελευσίνος Μελετίου Αδάμ, όπως επίσης φαίνεται στο από 8-2-93 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρ/μου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, με τον αριθμό 0041 και περιμετρικά με τα στοιχεία 6-54-55-56-31-30-29-24-10-Δ1-9-7-6, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 7081/92 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ευαγγελίας Πηλιχού-Ζαχαροπούλου, και συνορεύει κατα τον τίτλο κτήση ανατολικά με ιδιοκτησίες Χρήστου Μαρούγκα και Νικολάου Δέδε, δυτικά με αγροτική οδό, βόρεια με ιδιοκτησία πρωην Δημητρίου Παππά και τώρα κληρονόμων Χατζή και νοτια εν μερει με ιδιοκτησία Χριστοφόρου Μαυράκη και εν μέρει με ιδιοκτησία Χρήστου Μαρούγκα και συμφωνα με το παραπάνω τοπογραφικό διαγραμμα συνορεύει ανατολικά σε πλευρά 55-56 μέτρων είκοσι και 82/0 (20,82), σε πλευρά 56-31 μέτρων πενήντα δύο και 09/0 (52,09) και σε πλευρά 29-30 μέτρων είκοσι επτά και 44/00 (27,44) με ιδιοκτησία της ιδίας παραπανω αναφερόμενης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ, δυτικά σε πλευρά 10-Δ1 προσώπου μέτρων εννιά και 57/00 (9,57), σε πλευρά Δ1-9 προσώπου μετρων δέκα τριών και 48/00 (13,48), σε πλευρά 9-7 προσωπου μέτρων σαράντα πέντε και 58/00 (45,58) και σε πλευρά 7-6 προσωπου μέτρων είκοσι εννέα και 82/00 (29,82) με αγροτική οδό βόρεια σε πλευρά 6-54 μέτρων τριάντα δυο και 98/00 (32,98) και σε πλευρά 54-55 μέτρων είκοσι επτά και 81/00 (27,81) με ιδιοκτησία της ιδιας παραπάνω αναφερόμενης ανώνυμης εταιρείας και νότια σε πλευρά 30-31 μέτρων είκοσι ενός και 71/00 (21,71) σε πλευρά 24-29 μέτρων είκοσι οκτώ και 54/00 (28,54) και σε πλευρά 10-24 μέτρων είκοσι εννιά και 98/00 (29,98) με ιδιοκτησία της ΔΕΠΑ ΑΕ. Ότι ο ανωτέρω αγρός περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε απο αγορά απο τους Χαρίκλεια συζυγο Φιλίππου Κασιώτη και Φίλιππο Γεωργίου Κασιώτη, με το υπ’ αριθμόν 7.810/29.3.1993 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ευαγγελίας Πηλιχού-Ζαχαροπούλου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ελευσίνος στον τόμο 201 με αύξοντα αριθμόν 332. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδου μ2 4.867,00 και βοηθητικών χωρων εμβαδου μ2 1.078,00. 2)ένα ακινητο που βρίσκεται εκτος σχεδίου πολης στην ειδική θέση ΣΠΗΛΙΕΣ της κτηματικής περιφέρειας του ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ, έκτασης μέτρων τετραγωνικών εικοσι τεσσάρων χιλιαδων έξακοσίων ενενήντα τριών και 42/οο (24.693,42), εμφαινεται με τα αλφαβητικά περιμετρικά κεφαλαία γραμματά Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-θ-Ι-Α στο από 30-8-1995 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικου Λάμπρου Κοτσώνη, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 9.993/17.2.19963 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ευαγγελίας Πηλιχού-Ζαχαροπούλου, και συνορευει νοτιοδυτικά σε πλευρά Α-Β μέτρων εκατόν πενήντα τριών και 13/οο (153,13) με ιδιοκτησια Δήμου Φυλής, βορειοδυτικά σε πλευρά Β-Γ μέτρων εκατόν τριάντα επτα και 37/οο (137,37) με ιδιοκτησία Δήμου Φυλης, βορειοανατολικά σε πλευρά Γ-Δ μέτρων εκατόν τριάντα επτά και 60/οο (137,60) με ιδιοκτησία Δήμου Φυλής, ανατολικά σε πλευρα Δ-Ε μέτρων σαράντα και 86/00 (40,86) με ιδιοκτησία Δημου Φυλής, νοτιοανατόλικά σε πλευρα Ε-Ζ μέτρων είκοσι τριών και 25/όο (23,25), σε πλευρά Ζ-Η μέτρών πέντε και 25/οο (5,25), σε πλευρά Η-Θ μέτρων είκοσι πεντε και 88/οο (27,88), και σε πλευρά Θ-Ι μετρων εξήντα δυο και 55/οο (62,55) με ρέμα και νοτια σε πλευρά Ι-Α μετρων τριάντα και 39/οό (30,39) με δρόμο. Ότι ο ανωτέρω αγρός περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε από αγορά απο τον ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ με το υπ’ αριθμόν 9.993/ 17.2.1996 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ευαγγελίας Πηλιχού-Ζαχαροπούλου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών και Φυλής στον τόμο 659 με αύξοντα αριθμόν 186. 3)Ένα αγροτεμάχιο, το οποιο βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, στην θέση «Μιχαλέτσα» ή «Πυργάθι», εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου της κοινότητας αυτής, το οποίο φαίνεται στην σημερινή του μορφή και κατασταση με τα κεφαλαία αλφαβητικα στοιχεια ΑΒΓΔΕΑ στο από 2.12.1997 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Λάμπρου Κοτσώνη, το οποιο φέρει την δήλωση του ν. 651/77, το οποίο αφού χαρτοσημάνθηκε και υπογράφτηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους και εμένα προσαρτάται στο στο υπ’ αριθμόν 1.734/17.12.1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κωνσταντίνου Λιναρδάκη σύμφωνα με το οποιο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες εννιακόσια και 0,57 (2.900,57) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά ΑΒ μήκους μέτρων πενήντα (50), με ιδιοκτησια αγνώστου και πέραν αυτής με χωματόδρομο, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά ΑΕ μήκους μέτρων εννέα (9) με ιδιοκτησια αγνώστων, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ σε πλευρα ΕΔ μήκους μέτρων εξήντα τριών και 0,11 (63,11) με ιδιοκτησία Ιωάννη Πέππα, Ν0ΤΙ0ΑΝΑΤ0ΛΙΚΑ σε πλευρά ΔΓ μήκους μέτρων τριαντα δύο και 0,89 (32,89) με ιδιοκτησια αγνώστου και ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά ΓΒ μήκους μέτρων εξήντα τριών και 0,18 (63,18) με ιδιοκτησία αγνώστων. Ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε απο αγορά απο τον Πέτρο Ψευτινάκο του Γεωργίου, με το υπ’ αριθμόν 1.734/17.12.1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κωνσταντίνου Λιναρδάκη που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Μαραθώνος στον τόμο 214 με αυξοντα αριθμόν 174. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδου μ2 22,40, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1997. 4)Ένα αγρό που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης, στην ειδική θέση ΜΟΥΛΚΙ ή ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ της κτηματικής περιφερείας του ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, του τέως Δήμου Φυλής, έκτασης μέτρων τετραγωνικών δέκα χιλιάδων εννιακοσίων (10.900) εμφαινεται με τ’ αλφαβητικά περιμετρικά κεφαλαία γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Υ’-Φ-Χ-Α στο από Μάρτιο του 1974 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Γεωργίου Χατζηδημητρίου, το οποίο είναι νόμιμα προσαρτημένο στο 11.245/74 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσταθίου Α.Σταθάκη, όπως επίσης εμφαίνεται με τ’ αλφαβητικά περιμετρικά κεφαλαια γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Α στο από Φεβρουάριο του 1993 τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Μιλτιάδη Π. Κουράση, το οποίο είναι νόμιμα προσαρτημένο στο 8751/94 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ευαγγελίας Πηλιχού-Ζαχαροπούλου, και συνορεύει ανατολικά σε πλευρά Δ-Ε μέτρων τριάντα οκτώ (38) και σε πλευρά Ε-Ζ μέτρων εξήντα ενός και 30/οο (61,30) με ιδιοκτησία κληρον. Ιωάν. Παππου, δυτικά σε πλευρά Θ-Ι προσώπου μέτρων εβδομήντα τεσσάρων και 0,40/οο (74,040), σε πλευρά Ι-Κ προσώπου μέτρων είκοσι δυο και 1Ο/οο (22,10) και σε πλευρά Κ-Α προσώπου μέτρων τριάντα δυο και 40/οο (32,40) με αγροτική οδό, βόρεια σε πλευρά Α-Β προσώπου μέτρων σαράντα ενός και 30/οο (41,30), σε πλευρά Β-Γ προσώπου μέτρων είκοσι εννιά (29) και σε πλευρά Γ-Δ προσώπου μέτρων τριάντα (30) με αγροτική οδό και νότια σε πλευρά Ζ-Η μέτρων σαράντα εννιά και 50/οο (49,50) με ιδιοκτησία κληρ. Γεωρ. Πίνη και Ευαγ. Φίλη και σε πλευρά Η-Θ μέτρων σαράντα επτά (47) με ιδιοκτησία κληρ. Φωτ. Λιόση. Ότι ο ανωτέρω αγρός περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε απο αγορά απο την Αναστασία χήρα Αγησιλάου Λεονταρίτου, το γένος Φωτίου Λιόση με το υπ’ αριθμόν 8.862/4.8.1994 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ευαγγελίας Πηλιχού-Ζαχαροπούλου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών και Φυλής στον τόμο 637 με αυξοντα αριθμόν 226. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδου μ2 479,43, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1994. 20)Ένας αγρός που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης στην ειδική θέση ΜΠΕΝΑΡΔΗ της κτηματικής περιφέρειας του ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, του τέως Δήμου Φυλής, έκτασής κατά τον αρχικό τίτλο κτήσης πέντε (5) στρεμμάτων και σύμφωνα με τη νεώτερη καταμέτρησή του μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννιά και 30/οο (4.689,30), εμφαίνεται με τ’ αλφαβητικά περιμετρικά κεφαλαία γράμματα Α-Β-Γ-Ο-Η-Λ-Ρ-Κ-Α στο από 31-5-1995 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, το οποίο είναι νόμιμα προσαρτημένο στην 9604/1995 πράξη της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ευαγγελίας Πηλιχού-Ζαχαροπούλου και συνορεύει κατά τον τίτλο κτήσης ανοτολικά με ρεύμα, δυτικά με ιδιοκτησία Αναστασίου Τσίγκου, ήδη Ευαγγέλου Τσίγκου βόρεια με ιδιοκτησία Αδελφών Καμπόλη και νότια με ιδιοκτησία Ιωαννου Κώνστα και σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα συνορευει ανατολικά σε πλευρά Α-Β προσώπου μέτρων είκοσι τριών και 51/οο (23,51), σε πλευρά Β-Γ προσωπου μέτρων τεσσάρων και 11/οο (4,11), σε πλευρά Γ-0 προσώπου μέτρων δέκα επτά και 84/οο (17,84) και σε πλευρά 0-Η προσωπου μέτρων τεσσάρων και 10/οο (4,10) με ρέμα Γιαννούλας, δυτικά σε πλευρά Λ-Ρ μέτρων τεσσάρων και 02/οο (4,02), και σε πλευρά Ρ-Κ μέτρων τριάντα πέντε και 10/οο (35,10) με ιδιοκτησία κληρονόμων Ευαγγ. Τσιγκου, βόρεια σε πλευρά Κ-Α μέτρων εκατόν είκοσι πέντε και 59/οο (121,59) με ιδιοκτησία Δημητρίου Καμπόλη και νότια σε πλευρά Η-Λ μέτρων εκατόν ενός και 36/οο (101,36) με ιδιοκτησία Γεωργίου Κώνστα. Το τμήμα του ακινήτου που εμφαίνεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα με τα αλφαβητικά περιμετρικά κεφαλαία γράμματα Ρ-Α-Η-Ο-Ρ αποτελεί, λωρίδα πρόσβασης ομόρων ιδιοκτησιών. Οτι ο ανωτέρω αγρός περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε απο αγορά απο τους Μαρία χήρα Λεωνίδα Τσίγκου, Αναστάσιο Λεωνίδα Τσίγκο και Ελένη σύζυγος Ελευθερίου Γράτσου, με το υπ’ αριθμόν 9.756/12.10.1995 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ευαγγελίας Πηλιχού-Ζαχαροπούλου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών και Φυλής στον τόμο 654 με αυξοντα αριθμόν 403. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδου μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1999. 5)ένα ακίνητο, που βρίσκεται εκτός σχεδιου πόλης, στην ειδική θέση ΣΤΕΦΑΝΙ της κτηματίκής περιφέρειας του ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, του τέως Δήμου Φυλής, έκτασης μέτρων τετραγωνικών χίλιων τριακοσίων πενηντα οκτώ και 50/οο (1.358,50) εμφαίνεται με τ’ αλφαβητικά περιμετρίκα κεφαλαια γράμματα Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Κ-Λ-Β στο απο 20 Σεπτεμβρίου του 1995 τοπογραφικό-κτηματολογικο δίαγραμμα του Αγρονόμου-τοπογραφου μηχανικου Λαμπρου Κ. Κοτσώνη, το οποιο προσαρταται στο υπ’ αριθμόν 10.416/18.12.1996 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ευαγγελίας Πηλιχού-Ζαχαροπούλου, και συνορεύεί ανατολικα σε πλευρά Γ-Δ μέτρων σαραντα δυο και 40/οο (42,40), σε πλευρα Δ-Ε μέτρων τριάντα ενός και 29/οο (31,29) και σε πλευρα Ε-Ζ μέτρων τριάντα τεσσαρων και 60/οο (34,60) με ιδίοκτησία της ανώνυμης εταρείας με την επωνυμια ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Α.Ε. δυτικά σε πλευρά Λ-Β μέτρων εκατόν έξι και 98/οο (106,98) με ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Α.Ε. βορεια σε πλευρά Β-Γ προσώπου μέτρων δύο και 84/οο (2,84) με ασφαλτοστρωμενο δρόμο και νοτια σε πλευρά Ζ-Κ μέτρων οκτώ καί 44/οο (8,44) και σε πλευρά Κ-Λ μέτρων έξι και 76/οο (6,76) με ιδιοκτησια της άνώνυμης εταιρείας με την επωνυμια ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Α.Ε. Οτι το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε απο αγορά απο την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμια ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Α.Ε. με το υπ’ αριθμόν 10.416/18.12.1996 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ευαγγελίας Πηλιχού-Ζαχαροπούλου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών και Φυλής στον τόμο 671 με αυξοντα αριθμόν 232. 6)Ένα αγροτεμάχιο, το οποίο βρισκεται στην κτηματική περίφέρεια του ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, εκτός σχεδίου καί ζώνης του Δήμου αυτού καί στην ειδική θεση ΜΠΟΤΑΚΟΥΚΙΑ ΝΤΡΑΣΙΖΕΣ συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα και 76/100 (2.459,76), το οποίο αποτελέσθηκε απο την συνλένωση δύο ομόρων αγροτεμαχίων ενός εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 816,75 και ετέρου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 1.643,00 και ειδικώτερα: 1) Ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών οκτακοσιων δέκα εξη και 0,75 (816,75), το οποιο φαίνεται στην σημερινή του μορφή και κατάσταση με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοίχεια Β.Γ.Δ.Ε.Β. στο από 20 Οκτωβρίου 1997, τοπογραφικό διαγραμμα του Πολιτικου Μηχανίκου Λάμπρου Κοτσώνη, το οποιο φέρεί την δήλωση του ν. 651/77 και προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 1.677/31.10.1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κωνσταντίνου Λιναρδάκη, και σύμφωνα με το τοπογραφικό αυτό διάγραμμα συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ σε πλευρα ΓΔ μήκους μέτρων ενενήντα εννέα και 0,50 (99,50) με ιδιοκτησία αγνώστων και κατά δήλωση των συμβαλλομένων με ιδιοκτησία Ιωάννη Δ. Αγγελή, ΝΟΤΙΑ σε πλευρα ΒΕ μήκους μέτρων ενενήντα επτά καί 0,50 (97,50) με ιδιοκτησια αγνώστων και κατα δήλωση των συμβαλλομένων με ιδιοκτησία κληρονόμων Κολιαδήμα, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε προσωπο ΕΔ μήκους μέτρων οκτώ και 0,50 (8,50) με αγροτική οδό και ΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά ΒΓ μήκους μέτρων οκτώ και 0,20 (8,20) με ιδιοκτησία αγνώστων και κατά δήλωση των συμβαλλομένων με ίδιοκτησία ν. Μακρυνώρη. Ότι το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε απο αγορά απο τον Νικόλαο Μακρυνόρη του Γεωργιου με το υπ’ αριθμόν 1.677/31.10.1997 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κωνσταντίνου Λιναρδάκη, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κερατέας στον τόμο 397 με αυξοντα αριθμόν 388. 2) Ένα αγροτεμαχιο το οποίο βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Κερατεας Αττικής, εκτός σχεδίου και ζώνης του Δήμου αυτού και στην ειδική θέση ΜΠΟΤΑΚΟΥΚΙΑ ΦΑΝΩΣΙ εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών κατα μεν τον τίτλο κτήσεως δύο χιλιάδων (2.000), κατά δε νεώτερη και ακριβέστερη καταμέτρηση μέτρων τετραγωνικών χιλιων εξακοσίων σαράντα τριών (1.643), ο οποίος φαίνεται στην σημέρινή του μορφή και κατάσταση με τα κεφαλαια αλφαβητικα στοιχεία ΑΒΕΖΑ στο από 20 Οκτωβρίου 1997 τοπογραφικό διαγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, το οποίο φέρει την δήλωση του ν. 651/77 και προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 1.678/31.10.1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κωνσταντίνου Λιναρδάκη, συμφωνα με το τοπογραφικό αυτο διαγραμμα συνορεύεί ΒΟΡΕΙΑ σε πλευρά ΒΕ μήκους μέτρων ενενήντα επτά και 0,50 (97,50) με ιδιοκτησια αγνώστων και κάτα δήλώση των συμβαλλομένων με ιδιοκτησία Ν.Μακρυνόρη, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πρόσωπο ΖΕ μήκους μέτρων δέκα οκτώ (18) με αγροτική οδό, ΝΟΤΙΑ σε πλευρά ΑΖ μήκους μέτρων ενενήντα τριών (93) με ιδιοκτησία αγνώστων και ΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά ΑΒ μήκους μέτρων δέκα επτά (17) με ιδιοκτησία αγνώστων και κάτα δηλωση των συμβαλλομένων με ιδιοκτησια ν. Μακρυνώρη. Ότι το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε απο αγορά απο την Αντιγόνη Κολιοδήμα του Δημητρίου, με το υπ’ αριθμόν 1.678/31.10.1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κωνσταντίνου Λιναρδάκη, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κερατέας στον τόμο 397 με αυξοντα αριθμόν 389. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδου μ2 22,40, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 2004 7)Ένα αγροτεμάχιο, το οποίο βρίσκεται στην θέση «ΛΥΚΟΤΟΥΜΠΑΝΟ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Κορωπιου Αττικής, το οποίο φαίνεται στην σημερινή του μορφή και κατάσταση με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεια ΑΒΓΔΑ στο από 5 Δεκεμβριου 1997 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικου Μηχανικου Λάμπρου Κοτσώνη, το οποίο φέρει την δήλωση του ν. 651/77 συμφωνα με την οποία το απεικονιζόμενο με στοιχεία Α,Β.Γ.Δ.Α αγροτεμάχιο ειναι μη άρτιο, μη οίκοδησιμο και εκτός σχεδίου πόλεως Κορωπίου, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικες διατάξεις, ανήκει δε στα διοικητικά όρια της κοινότητας Κορωπίου του νομου Αττικής και το οποίο προσαρτάται στο στο υπ’ αριθμόν 1.779/4.2.1998 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κωνσταντίνου Λιναρδάκη, και σύμφωνα με το τοπογραφικό αυτό διάγραμμα έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τρείς χιλιάδες τριακόσια σαράντα τρια και 0,28 (3.343,28) καί συνορευει ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πρόσωπο ΑΒ μήκους μέτρων τριάντα έξι και 0,80 (36,80) με χωματόδρομο, Ν0ΤΙ0ΑΝΑΤ0ΛΙΚΑ σε πλευρά ΑΔ μήκους μέτρων ενενήντα πέντε και 0,90 (95,90) με ιδιοκτησια αγνώστων καί κατά δήλωοη των πωλητριών με ιδιοκτησια Ευθυμίου, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά ΓΔ μήκους μέτρων τριάντα δυο και 0,10 (32,10) με ιδιοκτησία αγνώστων και κατά δήλωση των πωλητριών με ιδιοκτησια κληρονόμων Γεωργίου Μπάση και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά ΓΒ μήκους μέτρων εκατόν οκτώ (108) με ιδιοκτησία αγνώστων και κατά δήλωση των πωλητριών με ιδιοκτησία κληρονόμων Αικατερίνης Καρταλά. Ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε απο αγορά απο τις Τερέζα σύζυγο Δημητριου Θεοδωρόπουλου, το γένος Δημητρίου Κανάκη και Ισιδώρα χήρα Γεωργίου Ξενάκη, το γένος Δημητριου Κανάκη, Γεωργιου με το υπ’ αριθμόν 1.779/14.2.1998 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κωνσταντίνου Λιναρδάκη, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας στον τόμο 628 με αυξοντα αριθμόν 440. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλεως υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδου μ2 22,40, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 2004. 8)Έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα (18.240,00) που βρίσκεται στην περιοχή της Κοινότητας ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ η οποία απορρέει απο μεγαλύτερη έκταση μέτρων τετραγωνικών τριαντα χιλιάδων τετρακοσίων (30.40,00) η οποία μείζων εκταση φαίνεται περικλειομένη με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Ζ-Α και Γ-Δ-Ε-Ζ-Γ στο με υπ’ αριθμ. σχεδίου D.W.G Νο 5201- 340-000-92-01 και κλίμακα 1:500 κτηματολογικό διάγραμμα και στον επ’ αυτού κτηματολογικό πίνακα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, τα οποία συντάχθηκαν στις 13.3.1992 και θεωρήθηκαν απο τον Διευθυντή της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Σωτ. Σωτηρίου την 1.2.1993. Ότι για έκταση μέτρων τετραγωνικών 12.160,00 επήλθε αυτοδίκαιη ανάκληση της ανωτέρω αρχικής απόφασης περί απαλλοτριώσεως της μείζονος έκτασης και έτσι απαλλοτριώθηκε η υπόλοιπη προαναφερομένη έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα (18.240,00), που βρίσκεται στην περιοχή της η οποία έκταση φαίνεται περικλειομένη με τα αλφαβητικά στοιχεία Α΄ Α΄’-Β-Γ-Δ-Ε΄-Ζ΄-Α στο υπ’ αριθμ. σχεδίου D.W.G Νο 5201- 50C-340-00-92-01 και κλίμακα 1:500 κτηματολογικό διάγραμμα και στον επ’ αυτού κτηματολογικό πίνακα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, τα οποία συντάχθηκαν στις 9.6.1995 και θεωρήθηκαν απο τον Διευθυντή της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Σωτ. Σωτηρίου την 1.2.1993. Ότι η ανωτέρω έκταση περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε με αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω δημόσιας ωφελείας και ειδικώτερα για την κατασκευή σταθμού μέτρησης και ρύθμισης της πίεσης που απαιτείται για τις αναγκες λειτουργίας του συστήματος φυσικού αερίου η οποία απαλλοτρίωση κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 1046157/2470/0010/27.4.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄ φύλλο 481/10.5.1993, που μεταγράφτηκε νόμιμα σε συνδυασμό με τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημιώσεως με την υπ’ αριθμόν 1342/1996 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών και την παρακατάθεση της αποζημιωσεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκδοθέντος του υπ’ αριθμόν 3674/21.3.1997 γραμματίου αυτού, σχετική ανακοίνωση της οποίας παρακατάθεσης καταχωρήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄ φύλλο 292/1.4.1997. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδου μ2 550,56, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1997. 9)Έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων χιλίων τετρακοσίων είκοσι επτά (1.427,00) που βρίσκεται στην περιοχή του ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ η οποία φαίνεται περικλειομένη με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο υπ’ αριθμ. σχεδίου D.W.G Νο 5101-02L-416-04-05-2 και κλίμακα 1:200 κτηματολογικό διάγραμμα και στον επ’ αυτού κτηματολογικό πίνακα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, τα οποία συντάχθηκαν στις 13.3.1992 και θεωρήθηκαν απο τον Διευθυντή της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Σωτ. Σωτηρίου την 30.4.1992. Ότι η ανωτέρω έκταση περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε με αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω δημόσιας ωφελείας και ειδικώτερα για την κατασκευή σταθμού μέτρησης και ρύθμισης της πίεσης που ααιτείται για τις αναγκες λειτουργίας του συστήματος φυσικού αερίου. η οποία απαλλοτρίωση κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 1112451/8200/0010/19.10.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄ φύλλο 1225/25.11.1992, που μεταγράφτηκε νόμιμα, του οποίου ο καθορισμός της τιμής μονάδος έγινε με την υπ’ αριθμόν 284/1994 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών σε συνδυασμό με την παρακατάθεση της αποζημιωσεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκδοθέντος του υπ’ αριθμόν 2349/7.6.1994 γραμματίου αυτού, της ανωτέρω παρακατάθεσης δημοσιευθείσης νομίμως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄ φύλλο 740/26.7.1994. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδου μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1992. 69)Έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εντεκα χιλιάδων εξακοσίων πέντε (11.605) που βρίσκεται στην περιοχή του ΔΗΜΠΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ η οποία φαίνεται περικλειομένη με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α στο υπ’ αριθμ. σχεδίου D.W.G Νο 5201- 43Ρ-416-01-00-8 και κλίμακα 1:200 κτηματολογικό διάγραμμα και στον επ’ αυτού κτηματολογικό πίνακα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, τα οποία συντάχθηκαν στις 24.3.1992 και θεωρήθηκαν απο τον Διευθυντής της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Σωτ. Σωτηρίου την 29.7.1992. Ότι η ανωτέρω έκταση περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε με αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω δημόσιας ωφελείας και ειδικώτερα για την κατασκευή σταθμών μείωσης και μέτρησης της πίεσης (Μ/Ρ) και Ξεστροπαγίδων απαραιτήτων για την λειτουργία και συντήρηση του αγωγού φυσικού αερίου. η οποία απαλλοτρίωση κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 1112448/8197/0010/19.10.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄ φύλλο 1225/25.11.1992, που μεταγράφτηκε νόμιμα της οποίας ο καθορισμός της τιμής μονάδος έγινε με την υπ’ αριθμόν 37/1994 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών σε συνδυασμό με την παρακατάθεση της αποζημιωσεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκδοθέντος του υπ’ αριθμόν 2612/5.1.1995 γραμματίου αυτού, της ανωτέρω παρακατάθεσης δημοσιευθείσης νομίμως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄ φύλλο 14/19.1.1995. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, κυρίων χώρων εμβαδου μ2 1.245,75, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1995 70)Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων τριάντα τεσσάρων και 12/100 (7.034,12), η οποία αποτελεί τμήμα μεγαλύτερης έκτασης συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα τριών χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα και 43/100 (13.712,43), που βρίσκεται στην περιοχή του ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και φαίνεται με κτημ. αριθ. ιδιοκτησιών 0320350041 και 0320350047 και με κλίμακα 1:500 και αριθμό σχεδίου D.W.G Νο 5293- 03C-416-04-03-1 κτηματολογικό διάγραμμα και στον επ’ αυτού κτηματολογικό πίνακα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, τα οποία συντάχθηκαν στις 20.5.1992 και θεωρήθηκαν απο τον Διευθυντής της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Σωτ. Σωτηρίου την 1.2.1993. Ότι η ανωτέρω έκταση περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε με αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω δημόσιας ωφελείας και ειδικώτερα για την κατασκευή εγκαταστάσεων απαραιτήτων για την λειτουργία του έργου του φυσικού αερίου. η οποία απαλλοτρίωση κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 1046156/2471/0010/27.4.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄ φύλλο 481/10.5.1993, που μεταγράφτηκε νόμιμα, σε συνδυασμό με την παρακατάθεση της αποζημιώσεως για μ2 7.034,12 στο Ταμείο Π. Δανείων σχετική ανακοίνωση της οποίας καταχωρήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄ φύλλο 558/27.5.1996. 71)Έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι πεντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα (25.949,00), ήτοι μ2 5.242,00 + μ2 20.704, που βρίσκεται στην περιοχή του Ακρωτηρίου Αγίας Τριάδας ΠΑΧΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ του Νομού Αττικής, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και φαίνεται με τους αριθμούς 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19- 20-21-1 στο υπ’ αριθμ. σχεδίου D.W.G Νο 5101- 1G-416-01-01-01/8.3.1988 και κλίμακα 1:500 στο κτηματολογικό διάγραμμα και στον επ’ αυτού κτηματολογικό πίνακα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη, τα οποία συντάχθηκαν στις 8.3.1988 και θεωρήθηκαν απο την αρμόδια Διευθύντρια του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Τερέζα Φωκιανού στις 2.2.1990. Ότι η ανωτέρω έκταση περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε με αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω δημόσιας ωφελείας και ειδικώτερα για τις ανάγκες του εργου του Φυσικού Αερίου (εξυπηρέτηση του σταθμού παραλαβής και αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου της νησίδας Ρεβυθούσας με την κατασκευή μετρητικού σταθμού των ποσοστήτων φυσικού αερίου που θα παραλαμβάνονται εγκατάσταση ξεστροπαγίδων και μικρής αποβάθρας) η οποία απαλλοτρίωση κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 1018200/1288/Δ0010/ 13.3.1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄ φύλλο 169/30.3.1990, που μεταγράφτηκε νόμιμα, σε συνδυασμό με την παρακατάθεση της αποζημιωσεως στο Ταμείο Π.Δανείων, σχετική ανακοίνωση της οποίας καταχωρήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄ φύλλο 47/3.2.1993. 72)΄Εκταση στην περιοχή «Αμυγδαλέζα» του Δήμου ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων δέκα επτά και 85/100 (4.017,85) και κατα νεώτερη καταμέτρηση έτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων δέκα επτά και 95/100 (4.017,95). Η ανωτέρω έκταση περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε. απο παραχώρηση απο το Δήμο Αχαρνων Αττικής, για την οοία λήφθηκε η υπ’αριθμον 388/4.6.1998 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνων και εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν 9100/22.6.98 παραχωρητήριο, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αχαρνών σε τόμο ...... και με αύξοντα αριθμό .......... ΄Οτι στην ανωτέρω έκταση υπάρχουν κτισματα/ πυλώνας επιφανειας μέτρων τερτρσγωνικων είκοσι δύο και 0,40 (22,40), που ανηγερθηκε το έτος 2004. ΧΙV.-ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. Στο Νομό ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ η ΔΕΠΑ ΑΕ, έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της και τα εξής ακίνητα: 1)Ενα ενιαιο γήπεδο, εκτασεως μετρων τεταγωνικών, τριαντα ενός χιλιαδων (31.000), το οποίο βρίσκεται στη Βι.ομηχανική περιοxή Βόλου, στο υπ’ αριθμόν 22, εντός του ρυμοτομκου σχεδίου της βιομηχανικής περιοχής Βόλου το οποιο εγκριθηκε με το απο 11-12-1980 π.δ. (ΦΕΚ 12 Δ/16-1-81), εμφαίνεται περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεια Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Α στο υπ’ αριθμόν 148/13-9-1978 σχεδιαγραμμα της διευθυνση βιομηχανικων περιοχών της ΕΤΒΑ ΑΕ, με θέμα πολεοδομικό ρυμοτομικό σχεδιο επεκτάσεως Βιομηχανικής περιοχής Βόλου» επί του οποίου υπάρχει και η συμφωνα με τονν. 651/1977 υπευθυνη δηλωση του αγρονομου, τοπογραφου μηχανικού Στέλιου Καλαϊτζάκη η ιδιοκτησία αυτή είναι αρτια και οικοδομήσιμη και το οποίο αφου υπογραφτηκε νόμιμα απο τους συμβαλλομένους και έμενα και χαρτοσημάνθηκε προσαρτάται στο παρόν και συνορεύει κατα το άνω τοπογραφικό διάγραμμα: Βορειοανατολικά έχει σαν όριο την πλευρά Α-Β μήκους μέτρων διακοσιων σαράντα εννέα και 0,56 (249,56) που αποτελεί την προεκταση του νοτιοδυτικόυ ορίου καταληψης της οδού 3 με το Βορειοανατολικό όριο της επενδεδυμένης τάφρου Νοτιοδυτικά έχει σαν οριο το Βορειοανατολικό οριο της επενδεδυμένης τάφρου που αποτελεί την τεθλασμένη γραμμή (ΑΙΘΗΖΕΔ) με επι μέρους μήκη (ΑΙ) = είκοσι έξη και 0,16 (26,16) (ΙΘ) = εκατόν εξήντα και 0,05 (160,Ο5)μ, (ΘΗ) = εκατόν εικοσι δυο και 0,56 (122,56)μ, (ΗΖ) = εικοσι και 0,58 (20,58)μ, (ΖΕ) = εικοσι οκτω και 0,29 (28,29) μ. και (ΕΔ) = τριαντα εννεα και. 0,25 (39,25ι) μ. Νοτιοανατολικά έχει σαν όριο την πλευρά (ΔΓ) μηκους εικοσι δυο και 0,37 (22,37) μετρων. Η πλευρά (ΔΓ) αποτελεί την προεκταση της νοτιοανατολικής διαμορφωμένης ρυμοτομικής γραμμης του ΟΤ 22, το δε σημείο (Δ) αποτελεί το σημείο τομής αυτής της γραμμης με το βορειοανατολικό όριο της διαμορφωμενης τάφρου Ανατολικά: έχει σαν όριο την πλευρά (ΒΓ) μηκους εκατόν ενενήντα και 0,70 (190,70) μετρων. Τα σημεια (Β) και (Γ) έχουν οριστεί απο την προηγουμενη περιγραφή. Απο την προπεριγραφείσα εκταση αφαιρούνται δυο μηνισκοι που διαμορφώνονται στις κορυφές (Β) και (Γ) με ακτίνα συναρμογής R-= 40 μ. Οτι το ανωτέρω αγροτεμάχιο περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε απο αγορά απο την «Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (ΕΤΒΑ Α.Ε.) δυνάμει του υπ’ αριθμόν 5.684/19.12.1991 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Αναστασίου Βλάχου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου στον τόμο 328 με αυξοντα αριθμόν 229. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχουν κτίσματα, (Βαννοστάσιο) εμβαδου μ2 249,50 και πυργίσκος εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 12,78 τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1991. Το γηπεδο αυτό οπως περιγραφτηκε παραπάνω και οπως βρισκεται και υπάρχει σήμερα αποτελειται απο τα υπ’ αριθμ. 232,233,234,235 και απο τμήματα των υπ’ αριθμ. 228,231,236,237 αγροτεμαχιων τα οποία περιήλθαν στην ΕΤΒΑ ΑΕ απο αναγκαστική απαλλοτρίωση, η οποία έγινε δυνάμει του αριθ.4458/1965 «Νομου περι βιομηχανικών περιοχών» και κατ εφάρμογήν αυτου εκδοθεισης της υπ’ αριθμόν Β 2702/6451/24.10.1977 (ΦΕΚ 420/1.11.1977 τεύχος Δ΄) Κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, που μεταγραφηκε στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου, στο τόμο 224 με αριθμό 300, της απαλλοτριωσεως αυτής συντελεσθείσης ηδη με την παρακαταθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκων και Δανείων με τα αριθμ. 490435/18.7.1978 και 515105/3.11.1978 γραμμάτια της προσωρινης τιμής μονάδος που καθορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 322/1978 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου και την υπ’ αριθμ. 427/78 του Εφετείου Λαρίσης της παρακαταθεσης αυτής δημοσιευθείσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 357/2.7.1979, τεύχος Δ΄) 2)’Ενα αγροτεμάxιο, υπ’ αριθμόν τεμαχίου είκοσι έξι Βήτα (26Β), εκτάσεως κατά πρόσφατη και ακριβή καταμέτρηση και σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν τοπογραφικό διάγραμμα μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα οκτώ (3.738,00), το οποίο βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του οικισμού Κοκκίνας, του Δημοτικού Διαμερίσματος Περιβλέπτου,του Νομού Μαγνησίας, του Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Φερών, στην ειδικότερη θέση «Καπνοτόπι» και με πρόσοψη σε αγροτικό δρόμο, όπως το αγροτεμάχιο αυτό εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Ι-Κ-Μ-Η-Λ-Α, στο από μηνός Απριλίου 2005 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικου Στυλιανού Σωτηρίου Μαγαλιού, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 22.521/2005 συμβολαιο της συμβολαιογράφου Βόλου Σουζάννας Γεωργ. Ψαρογιώργου, επί του οποίου διαγράμματος βεβαιώνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με το ν. 651/1977 και το ν. 1337/1983 από τον μηχανικό που το συνέταξε ότι το αγροτεμάχιο αυτό βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης και εντός της ζώνης του οικισμού Κοκκίνας, Δήμου Φερών του Νομού Μαγνησίας, καλύπτεται από τις ισχύουσες διατάξεις δόμησης του π.δ. της 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ΄/1985) και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο με ειδικούς περιορισμούς στο πλάτος του κτιρίου και το οποίο αγροτεμάχιο συνορεύεται σύμφωνα με το τοπογραφικό αυτό διάγραμμα ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ εν μέρει και με πλευρά Α-Ι μήκους μέτρων πενήντα και 04/100 (50,04) με το υπό στοιχεία είκοσι έξι Αλφα (26Α) τεμάχιο, ιδιοκτησίας της «ΔΕΠΑ Α.Ε.» και εν μέρει και με πλευρά Κ-Μ μήκους μέτρων εκατόν δέκα τεσσάρων και 54/100 (114,54) με το υπό στοιχεία είκοσι πέντε Βήτα (25Β) τεμάχιο, ιδιοκτησίας Γεωργίου Χρονόπουλου, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με πλευρά Ι-Κ μήκους μέτρων τριάντα ενός και 54/100 (31,54) με το άνω υπό στοιχεία είκοσι έξι Αλφα (26Α) τεμάχιο, ιδιοκτησίας της «ΔΕΠΑ Α.Ε.», ΝΟΤlΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με πλευρά Μ-Η μήκους μέτρων τριάντα δύο και 62/100 (32,62) με δρόμο διανομής, πλάτους έξι (6,00) μέτρων και ΝΟΤlΟΔΥΤΙΚΑ με πλευρά Η-Λ-Α μήκους μέτρων εκατόν δέκα επτα και 13/100 (177,13) συν μέτρων πενήντα και 01/100 (50,01) με το υπό στοιχεία είκοσι επτά (27) τεμάχιο ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Αδάμου. Το άνω υπό στοιχεία είκοσι έξι Βήτα (26Β) αγροτεμάχιο είναι το εναπομείναν τμήμα του υπ’ αριθμόν είκοσι έξι (26) αγροτεμαχίου της περιοχής Άλφα (Α) της διανομής Μουσταφακλή Κοκκίνας) 1929 του Υπουργείου Γεωργιας, μέτα την απαλλοτρίωση τμήματος αυτού εκτάσεως - μέτρων τετραγωνικών χιλίων πεντακοσίων τριάντα δύο (1.532,00) υπέρ της «ΔΕΠΑ Α.Ε.», η οποία έγινε με την υπ’ αριθμόν 1 088909/5343/001 0/24.10.1994 ΚΥΑ, Φ.Ε.Κ. 1169Δ/10.11.1994, το οποίο υπ’ αριθμόν είκοσι έξι (26) τεμάχιο είχε συνολική έκταση κατά μεν τους κατωτέρω τίτλους κτήσεως μέτρα τετραγωνικά πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα (5.250,00), κατά νεώτερη δε καταμέτρηση μέτρα τετραγωνικά πέντε χιλιάδες τριακόσια δέκα (5.310,00). Ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε απο αγορά απο τους Ηλία Γάτο του Χαραλάμπους και Γεώργιο Γάτο του Χαράλαμπους δυνάμει του υπ’ αριθμόν 22.521/2005 συμβολαιο της συμβολαιογράφου Βόλου Σουζάννας Γεωργ. Ψαρο-γιώργου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Φερών στον τόμο 110 με αύξοντα αριθμόν 340. 3)Έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά και 90/100 (3.127,90) που βρίσκεται στη περιοχή της Κοινότητας και ήδη Δ.Δ. ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ του Νομού ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ η οποία φαίνεται περικλειομένη με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Θ-Ι-Α στο με κλίμακα 1:200 και υπ’ αριθμ. σχεδίου D.W.G. Νο 5112-28C-416-05-04-02 κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα της ΔΕΠΑ, που έχει συντάξει στις 15.11.1993 ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Λάμπρος Κοτσώνης, και έχει θεωρησει ο Διευθυντής της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Εμμ. Κογχυλάκης. Ότι η ανωτέρω έκταση περιήλθε στην ΔΕΠΑ Α.Ε με αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω δημόσιας ωφελείας και ειδικώτερα για την κατασκευή Σταθμού L/V (Βαννοστάσιο) για την λειτουργία του αγωγού φυσικού αερίου, η οποία απαλλοτρίωση κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 1088908/5343/0010/24.10.1994 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος 1169/10.11.1994, που μεταγράφτηκε νόμιμα, της οποίας ο καθορισμός τιμής μονάδος εγινε με την υπ’ αριθμόν 339/95 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου σε συνδυασμό με την παρακατάθεση της αποζημιώσεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών Δανείων, εκδοθέντος του υπ’ αριθμόν 3238/8.5.1996 γραμματίου αυτού, της ανωτέρω παρακατάθεσης δημοσιευθείσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δ΄, φύλλο 558/27.5.1996. Ότι στο ανωτέρω αγροτεμάχιο υπάρχει κτίσμα, πυργίσκος εμβαδού μ2 12,78, τα οποία ανηγέρθηκαν το έτος 1996. Γίνεται μνεία ότι τα αναφερόμενα σε ωρισμένα απο τα ανωτέρω ακίνητα κτίσματα περιλαμβάνονται και σε ιδιαίτερη κατάσταση που συνοδεύει το παράρτημα της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών που παρατίθεται παραπάνω. Β) ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ. 1.Με την υπ’ αριθμ. 8208/6133/Φ312941/ 21.12.19876 της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ) παραχωρήθηκε η χρήση του υπο στοιχεία «Β.Κ. 63 Δημοσίου ακινήτου (νησίδα Ρεβυθούσα», που βρίσκεται βορειοδυτικά της νήσου Σαλαμίνας και έχει έκταση μλέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) στην ΔΕΠΑ Α.Ε. για αόριστο χρόνο και χωρίς αντάλλαγμα για την δημιουργία εγκαταστάσεων Υγροποιημένου Αερίου (LΝG). Στην νήσο Ρεβυθούσα η ΔΕΠΑ ΑΕ έχει εκτελέσει μέχρι σήμερα με επιμέλεια και δαπάνες της έργα, τα οποία καταγράφονται στην κατάσταση που συνοδεύει το παράρτημα της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών, το οποίο παραρτημα μαζί με την ανωτέρω εκθεση προσαρτώνται στο παρόν. Περαιτέρω σε διάφορα ακίνητα ιδιοκτησίας τρίτων έχουν ανεγερθεί απο την ΔΕΠΑ κατοπιν παραχωρησεως του σχετικού δικαιώματος απο διαφόρους τρίτους ακίνητα, τα οποία καταγράφονται στην κατάσταση που συνοδεύει το παράρτημα της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών, το οποίο παραρτημα μαζί με την ανωτέρω εκθεση προσαρτώνται στο παρόν. Γ) ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της ΔΕΠΑ. Η ΔΕΠΑ ΑΕ έχει εκτελέσει μέχρι σήμερα με επιμέλεια και δαπάνες της διάφορα έργα υποδομής για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων της, τα οποία καταγράφονται στην κατάσταση που συνοδεύει το παράρτημα της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών, το οποίο παράρτημα μαζί με την ανωτέρω εκθεση προσαρτώνται στο παρόν. Ειδικώτερα στα εργα υποδομής και εξυπηρέτησης των εγκαταστασεων της ΔΕΠΑ περιλαμβάνεται και ο Κεντρικός Αγωγός Φυσικού Αερίου. Ο Κεντρικός Αγωγός Φυσικού Αερίου, μήκους 512,2 χλμ. και διαμέτρου 36» και (στο μεγαλύτερο μήκος του) 30», ξεκινά από τα Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (Προμαχώνας) φθάνει μέχρι το Πάτημα Ελευσίνας για να καταλήξει στην Αγία Τριάδα Μεγάρων και στη συνέχεια με υποθαλάσσιο αγωγό μήκους 500μ. στη Νήσο Ρεβυθούσα. Από τον Κεντρικό Αγωγό τροφοδοτούνται οι εξής Κλάδοι Υψηλής Πίεσης: Κλάδος Καβάλας / Κομοτηνής 213,8 χλμ. Κλάδος Οινοφύτων 20,7 χλμ. Κλάδος Βόλου 40,7 χλμ. Κλάδος Πλατέος Ημαθίας 11 χλμ. Κλάδος Θεσσαλονίκης Ανατολική 24,6 χλμ. Κλάδος Θεσσαλονίκης Βόρειος 7,6 χλμ. Κλάδος ΕΚΟ 2,1 χλμ. Κλάδος Λαυρίου 99,6 χλμ. Κλάδος Κερατσινίου 25 χλμ. Κλάδος ΕΛΔΑ (ΔΕΦΑ) 2,1 χλμ. Κλάδοι προς Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής ΗΡΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εξάλλου στη νήσο Ρεβυθούσα είναι εγκατεστημένες δεξαμενές αποθήκευσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (2 των 65.000 μ2 έκαστη) καθώς επίσης και εγκαταστάσεις αεριοποίησης. Σε ότι αφορά τις προγραμματισμένες, κατά την έννοια του Άρθρου 6, του ν. 3428 επεκτάσεις / ενισχύσεις του ΕΣΦΑ αναφέρονται οι εξής: 1 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗ­ΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Φ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΛΕ­ΞΑΝ­ΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΛΛΗ­ΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ • ΑΓΩΓΟΣ Υ.Π. ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ (Διάμετρος 36» & Μήκος 86,57χλμ.) • ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ 2 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗ­ΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Φ.Α. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟ • ΑΓΩΓΟΣ Υ.Π. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟ (ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 30» με Μήκος 41,4χλμ. και Διάμετρος 20» & μήκος 1,5χλμ.) • ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΤΟR ΟΙL 3 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗ­ΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Φ.Α. ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ • ΑΓΩΓΟΣ Υ.Π. ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ – ΑΝΤΙΚΥΡΑ (Διά­μετρος 20» & Μήκος 28,05χλμ.) • ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑDG 4 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Φ.Α. ΠΡΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙ • ΑΓΩΓΟΣ Υ.Π. ΠΡΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙ (Διαμέτρου 20» & Μήκος Χερσαίου 28,6χλμ. Μήκος Υποθαλάσσιου 16,9χλμ.) • ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Φ.Α. ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ • ΑΓΩΓΟΣ Υ.Π. ΠΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ & ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Διάμετρος 10» & Μήκος 71,8χλμ.) Δ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.ΛΠ. ΚΙΝΗΤΑ. Επίσης η ΔΕΠΑ ΑΕ για την εκτέλεση του έργου της έχει προμηθευθεί με επιμέλεια και δαπάνες της διάφορα μηχανήματα, και κινητά πράγματα, έπιπλα, σκεύη κλπ, τα οποία καταγράφονται στην κατάσταση που συνοδεύει το παράρτημα της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών, το οποίο παραρτημα μαζί με την ανωτέρω εκθεση προσαρτώνται στο παρόν. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ.Τέλος η ΔΕΠΑ Α.Ε. για την εκτέλεση του σκοπού της έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της και διάφορα μεταφορικά μέσα, οπως αυτά καταγράφονται στην κατάσταση που συνοδεύει το παράρτημα της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών, ήτοι: 1) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΕΚ 8170 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΡΕUGΕΟΤ, κυβισμού 1,1 c.c. υπ’ αριθμ. πλαισίου ΗDΖ10FΡ301838953 και ημερομηνία κτήσης 12.7.1994. 2) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΕΚ 8541 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΡΕUGΕΟΤ κυβισμού 1,1 c.c., υπ’ αριθμ. πλαισίου VF31ΑΗDΖ250 756300 και ημερομηνία κτήσης 12.7.1994. 3) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΕΚ 6889 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΡΕUGΕΟΤ κυβισμού 1,4 c.c., με αριθμό πλαισίου VF37ΑΚDΧ 230303483 και ημερομηνία κτήσης 12.7.1994. 4) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΕΜ 5132 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής FΕRΟΖΑ κυβισμού 1,6 c.c., υπ’ αριθμ. πλαισίου JDΑΟΟF300000 79221 και ημερομηνία κτήσης 14.9.1994. 5) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΕΜ 4682 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής FΕRΟΖΑ κυβισμού 1,6 c.c., με αριθμό πλαισίου JDΑΟΟF300000 78702 και ημερομηνία κτήσης 14.9.1994. 6) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΕΜ 4680 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής FΕRΟΖΑ κυβισμού 1,6 c.c., υπ’ αριθμ. πλαισίου JΒΑΟΟ5200 000 79213 και ημερομηνία κτήσης 14.9.1994. 7) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΕΝ 3891 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής DΑΗΑΤSU κυβισμού 1,6 c.c., υπ’ αριθμ. πλαισίου JDΑ00F300000 79181 και ημερομηνία κτήσης 30.12.1994. 8) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΕΝ 2958 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής DΑΗΑΤSU κυβισμού 1,6 c.c, υπ’ αριθμ. πλαισίου JDΑ00F300000 81454 και ημερομηνία κτήσης 30.12.1994. 9) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΕΤ 5511 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής Ν.ΤΕRRΑΝΟ κυβισμού 2,4 c.c., υπ’ αριθμ. πλαισίου VSΚΚΒΝR20U0223074 και ημερομηνία κτήσης 31.12.1995. 10) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΕΤ 9642 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΡΕUGΕΟΤ τύπου 306, κυβισμού 1,4 c.c. υπ’ αριθμ. πλαισίου ΚDΧ10FS7C 1845700 και ημερομηνία κτήσης 2.4.1996. 11) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΕΤ 9640 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΡΕUGΕΟΤ τύπου 306, κυβισμού 1,4 c.c υπ’ αριθμ. πλαισίου VF37ΑΚDΧ 230963652 και ημερομηνία κτήσης 2.4.1996. 12) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΕΤ 9641 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΡΕUGΕΟΤ τύπου 306,κυβισμού 1,4 c.c με αριθμό πλαισίου VF37ΑΚDΧ231027999 και ημερομηνία κτήσης 2.4.1996. 13) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΕΥ 8350 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΤΕRRΑΝΟ κυβισμού 2,4 c.c. με αριθμό πλαισίου VSΚΚΒΝR20U0270653 και ημερομηνία κτήσης 7.6.1996. 14) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΕΧ 7852 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΤΕRRΑΝΟ κυβισμού 2,4 c.c., υπ’ αριθμ. πλαισίου VSΚΚΒΝR20U 0271851 και ημερομηνία κτήσης 4.9.1996. 15) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΖΑ 5916 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΡΕUGΕΟΤ τύπου 106ΧΝ, κυβισμού 1,4 c.c με αριθμό πλαισίου VF31ΑΚFΧ Τ51647947 και ημερομηνία κτήσης 1.3.1997. 16) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΖΑ 5917 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΡΕUGΕΟΤ τύπου 106ΧΝ, κυβισμού 1,4 c.c υπ’ αριθμ. πλαισίου VF31ΑΚFΧΤ51648872 και ημερομηνία κτήσης 1.3.1997. 17) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΖΑ 5919 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΡΕUGΕΟΤ τύπου 106, κυβισμού 1,4 c.c με αριθμό πλαισίου VF37ΑΚDΧ231309625 και ημερομηνία κτήσης 1.3.1997. 18) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΖΑ 5914 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΡΕUGΕΟΤ τύπου 106ΧΝ, κυβισμού 1,4 c.c υπ’ αριθμ. πλαισίου VF31ΑΚFΧΤ51648273 και ημερομηνία κτήσης 1.3.1997. 19) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΖΗ 6427 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FΟRD κυβισμού 1,3 c.c., με αριθμό πλαισίου WFΟΑΧΧGΑ JΑVΜ33679 και ημερομηνία κτήσης 13.11.1997. 20) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΖΜΝ 5821 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής JΕΕΡ CΗΕRΟΚΕΕ τύπου 2.4L SΡΟ, με αριθμό πλαισίου ΙJ4G6Ν810W192668 και ημερομηνία κτήσης 4.3.2004. 21) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΖΜΝ 5822 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής JΕΕΡ CΗΕRΟΚΕΕ τύπου 2.4L SΡΟ, με αριθμό πλαισίου ΙJ4G6Ν8194W192667 και ημερομηνία κτήσης 4.3.2004. 22) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΖΜΝ 5823 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής JΕΕΡ CΗΕRΟΚΕΕ τύπου 2.4L SΡΟ, με αριθμό πλαισίου ΙJ4G6Ν8174W192666 και ημερομηνία κτήσης 4.3.2004. 23) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΖΜΝ 5824 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής JΕΕΡ CΗΕRΟΚΕΕ τύπου 2.4L SΡΟ, με αριθμό πλαισίου ΙJ4G6Ν8154W192665 και ημερομηνία κτήσης 4.3.2004. 24) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΖΜΝ 5825 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής JΕΕΡ CΗΕRΟΚΕΕ τύπου 2.4L SΡΟ, με αριθμό πλαισίου ΙJ4G6Ν8134W192664 και ημερομηνία κτήσης 4.3.2004. 25) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΖΜΝ 5826 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής JΕΕΡ CΗΕRΟΚΕΕ τύπου 2.4L SΡΟ, με αριθμό πλαισίου ΙJ4G6Ν8114W192663 και ημερομηνία κτήσης 4.3.2004. 26) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΖΜΝ 5827 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής JΕΕΡ CΗΕRΟΚΕΕ τύπου 2.4L SΡΟ, με αριθμό πλαισίου ΙJ4G6Ν81Χ4W192662 και ημερομηνία κτήσης 4.3.2004. 27) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΖΜΝ 5828 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής JΕΕΡ CΗΕRΟΚΕΕ τύπου 2.4L SΡΟ, με αριθμό πλαισίου ΙJ4G6Ν8184W192661 και ημερομηνία κτήσης 4.3.2004. 28) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΖΜΝ 5829 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής JΕΕΡ CΗΕRΟΚΕΕ τύπου 2.4L SΡΟ, με αριθμό πλαισίου ΙJ4G6Ν8164W192660 και ημερομηνία κτήσης 4.3.2004. 29) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΖΜΝ 5830 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής JΕΕΡ CΗΕRΟΚΕΕ τύπου 2.4L SΡΟ, με αριθμό πλαισίου ΙJ4G6Ν8124W192669 και ημερομηνία κτήσης 4.3.2004. 30) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΙΒΜ 9226 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΟΡΕL τύπου ΖΑFΙRΑ CΝG, κυβισμού 1,6 c.c υπ’ αριθμ. πλαισίου WΟLΟΤGF 7552018761 και ημερομηνία κτήσης 20.10.2004. 31) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΕΤ 4084 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής VW, υπ’ αριθμ. πλαισίου WV1ΖΖΖ70ΖΤΗ013123 και ημερομηνία κτήσης 29.12.1995. 32) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΕΤ 4085 αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής VW, υπ’ αριθμ. πλαισίου WV1ΖΖΖ70ΖΤΗ013402 και ημερομηνία κτήσης 29.12.1995. 33) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΕΥ 3724 αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΦΟΡΤ.ΙVΕCΟ, υπ’ αριθμ. πλαισίου ΖCFC5980005097125 και ημερομηνία κτήσης 23.5.1996. 34) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΜΕ 61375 αυτοκίνητο Ε/Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής VΑΝ SΥΝCRΟ, υπ’ αριθμ. πλαισίου WV1ΖΖΖ70ΖΤΗ209337 και ημερομηνία κτήσης 28.6.1996. 35) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΜΕ 61378 αυτοκίνητο Ε/Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής VΑΝ SΥΝCRΟ, υπ’ αριθμ. πλαισίου WV1ΖΖΖ70ΖΤΗ210378 και ημερομηνία κτήσης 28.6.1996. 36) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΜΕ 61377 αυτοκίνητο Ε/Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής VΑΝ SΥΝCRΟ, υπ’ αριθμ. πλαισίου WV1ΖΖΖ70ΖΤΗ211973 και ημερομηνία κτήσης 28.6.1996. 37) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΜΕ 61376 αυτοκίνητο Ε/Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής VΑΝ SΥΝCRΟ, υπ’ αριθμ. πλαισίου WV1ΖΖΖ70ΖΤΗ211193 και ημερομηνία κτήσης 28.6.1996. 38) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΕΥ 3725 αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΦΟΡΤΗΓΟ ΙVΕCΟ, υπ’ αριθμ. πλαισίου ΖCFC59800050 96003 και ημερομηνία κτήσης 23.5.1996. 39) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΕΥ 3726 αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΦΟΡΤΗΓΟ ΙVΕCΟ, με αριθμό πλαισίου ΖCFC5980005097124 και ημερομηνία κτήσης 23.5.1996. 40) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΕΥ 3727 αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΦΟΡΤΗΓΟ ΙVΕCΟ, υπ’ αριθμ. πλαισίου ΖCFC5980005097013 και ημερομηνία κτήσης 23.5.1996. 41) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΕΥ 3732 αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΦΟΡΤ.FΙΑΤ ΙVΕCΟ ΓΕΡΑΝ, με αριθμό πλαισίου ΖCFΑ1ΑD0002174999 και ημερομηνία κτήσης 23.5.1996. 42) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΕΥ 3733 αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΦΟΡΤ.FΙΑΤ ΙVΕCΟ ΓΕΡΑΝ, με αριθμό πλαισίου ΖCFΑ1ΑD0002174667 και ημερομηνία κτήσης 23.5.1996. 43) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΖΗ 9110 αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΦΟΡΤΗΓΟ ΝΙSSΑΝ, υπ’ αριθμ. πλαισίου VSΚDΑV023UΟ987701 και ημερομηνία κτήσης 10.9.1997. 44) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΖΗ 9109 αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΦΟΡΤΗΓΟ ΝΙSSΑΝ, υπ’ αριθμ. πλαισίου VSΚDΑV023UΟ988186 και ημερομηνία κτήσης 10.9.1997. 45) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΖΗ 1884 αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΦΟΡΤΗΓΟ FΟRD ΜULΤΙ, υπ’ αριθμ. πλαισίου WFΟ3ΧΧΒΑJ3VΑ89434 και ημερομηνία κτήσης 13.11.1997. 46) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΖΚ 7489 αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΚΑΙΝ ΤRΑΝSΙΤ VΑΝ τύπου 100, υπ’ αριθμ. πλαισίου WFΟLΧΧΒDVLW834353 και ημερομηνία κτήσης 17.7.1998. 47) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΖΝ 1877 αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής VΑΝ τύπου Τ4 2.0 υπ’ αριθμ. πλαισίου WV1ΖΖΖ70ΖΧΗ014188 και ημερομηνία κτήσης 18.9.1998. 48) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΖΝ 1869 αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής VΑΝ τύπου Τ4 2.0 υπ’ αριθμ. πλαισίου WV1ΖΖΖ70ΖΧΗ014831 και ημερομηνία κτήσης 18.9.1998. 49) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΖΝ 1851 αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΙΤSUΒΙSΗΙ, υπ’ αριθμ. πλαισίου ΜΜΒΟΝΚ620WD057419 και ημερομηνία κτήσης 18.9.1998. 50) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΖΚ 7490 αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΚΑΙΝ ΤRΑΝSΙΤ VΑΝ100 τύπου 100, υπ’ αριθμ. πλαισίου WFΟLΧΧΒDVLW834354 και ημερομηνία κτήσης 17.7.1998. 51) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΖΚ 7491 αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΚΑΙΝ ΤRΑΝSΙΤ VΑΝ100 τύπου 100, υπ’ αριθμ. πλαισίου WFΟLΧΧΒDVLWS34355 και ημερομηνία κτήσης 17.7.1998. 52) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΖΝ 1852 αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΤSUΒΙSΗΙ, με αριθμό πλαισίου ΜΜΒΟΝΚ620WD057420 και ημερομηνία κτήσης 18.9.1998. 53) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΖΝ 1850 αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΤSUΒΙSΗΙ, υπ’ αριθμ. πλαισίου ΜΜΒΟΝΚ620WD057422 και ημερομηνία κτήσης 18.9.1998. 54) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΖΟ 7365 αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής Τ4 VΑΝ τύπου 2.0, με αριθμό πλαισίου WV1ΖΖΖ70ΖΧΗ010430 και ημερομηνία κτήσης 13.11.1998. 55) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας Μ.Ε πυροσβεστικό όχημα εργοστασίου κατασκευής Land Rονer υπ’ αριθμ. πλαισίου SΑLLDΗΑ68WΑ144807 και ημερομηνία κτήσης 31.12.1998. 56) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας Μ.Ε πυροσβεστικό όχημα εργοστασίου κατασκευής RΕΝΑULΤ,με αριθμό πλαισίου VF640ΑCJ000002613 και ημερομηνία κτήσης 31.12.1998. 57) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΗΟ 9027 ασθενοφόρο εργοστασίου κατασκευής FΙΑΤ DUCΑΤΟ υπ’ αριθμ. πλαισίου ΖFΑ23000005765917 και ημερομηνία κτήσης 7.12.1999. 58) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΗΝ 7644 αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής FΙΑΤ DUCΑΤΟ υπ’ αριθμ. πλαισίου ΖFΑ23000005811807 και ημερομηνία κτήσης 1.12.1999. 59) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΕΝ 7643 αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής FΙΑΤ DUCΑΤΟ με αριθμό πλαισίου ΖFΑ23000005805690 και ημερομηνία κτήσης 1.12.1999. 60) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΗΤ 9256 αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής FΙΑΤ DUCΑΤΟ υπ’ αριθμ. πλαισίου ΖFΑ23000005731720 και ημερομηνία κτήσης 31.12.1999. 61) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΙΖΖ 2392 αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής RΕΝΑULΤ τύπου ΜΙDLUΜ2 υπ’ αριθμ. πλαισίου VF644ΑCΑ000015016 και ημερομηνία κτήσης 2.5.2006. 62) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας Μ.ΕΡΓΟΥ ΚΛΑΡΚ υπ’ αριθμ. πλαισίου 3197080862 και ημερομηνία κτήσης 5.9.1996. 63) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας Μ.ΕΡΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ - ΚΛΑΡΚ με αριθμό πλαισίου V29027/92583 και ημερομηνία κτήσης 1.6.1998. 64) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας Μ.ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ (ΚΛΑΡΚ) με αριθμό πλαισίου CΕΜ3751357GΕF6761 και ημερομηνία κτήσης 16.5.2000. 65) Το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας Μ.ΕΡΓΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ (ΚΛΑΡΚ) με αριθμό πλαισίου 3197080863 και ημερομηνία κτήσης 5.9.1996. 66) Η υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΖΙ 0212 μοτοσυκλέτα εργοστασίου κατασκευής ΗΟΝDΑ τύπος ΑSΤRΕΑ C100 κυβισμού 97 c.c. υπ’ αριθμ. πλαισίου ΝD17238861 και ημερομηνία κτήσης 29.12.1993. 67) Η υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΖΗΖ 0682 μοτοσυκλέτα εργοστασίου κατασκευής ΥΑΜΑΗΑ τύπος ΥΡ1 κυβισμού 125 c.c με αριθμό πλαισίου VΤLSΕ021002100971 και ημερομηνία κτήσης 17.11.1998. 68) Η υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΖΗΖ 0683 μοτοσυκλέτα εργοστασίου κατασκευής ΥΑΜΑΗΑ τύπος ΥΡ125R κυβισμού 125 c.c υπ’ αριθμ. πλαισίου VΤLSΕ02100 2100984 και ημερομηνία κτήσης 17.12.1998. 69) Η υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΙΗΙ 0499 μοτοσυκλέτα εργοστασίου κατασκευής τύπος 102cc,ΒΑΛ με αριθμό πλαισίου ΜΗ34SΤ0012Κ173889 και ημερομηνία κτήσης 27.2.2003. 11.Η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι η περιουσία του εισφερόμενου κλάδου, ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό, υποχρεώσεις και τα ποσά που απεικονίζονται στο κονδύλι «Διαφορές Αναπροσαρμογής/Επιχορηγήσεις/Δωρεές παγίων» δηλαδή αξία ακινήτων αποκτηθέντων δωρεάν και επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων) κατά την 30.6.2006, είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας ΒΚR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής Κούτρας Γρηγόριος - ΑΜ/ΣΟΕΛ 13601), στην οποία αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφούσα εταιρεία περιουσιακά στοιχεία. 12.Η ενδεικτική και όχι περιοριστική αναγραφή των ανωτέρω σχέσεων και στοιχείων γίνεται ως εκ περισσού δεδομένου ότι όπως προελέχθη, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των ποσών που απεικονίζονται στο κονδύλι «Διαφορές Αναπροσαρμογής/Επιχορηγήσεις/Δωρεές παγίων» δηλαδή αξία ακινήτων αποκτηθέντων δωρεάν και επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων του, κατά τον προεκτεθέντα τρόπο, εισφερομένου κλάδου και συνεπώς όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις της, είτε ρητά περιγράφονται περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στο παρόν, είτε όχι, περιέχονται σε μία πράξη (UΝΟ ΑCΤU) από της παρούσης εισφοράς του προπεριγραφομένου κλάδου στην Εταιρεία και αποτελούν εφεξής δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτής. 13.Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ΔΕΠΑ αποξενώνεται από κάθε τίτλο και δικαίωμά της σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία του άνω εισφερόμενου από αυτήν κλάδου, στην Εταιρεία και καθιστά αυτήν αποκλειστική κυρία, νομέα, κάτοχο και φορέα αυτών, παραιτούμενη ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμα της περί προσβολής της εισφοράς και μεταβίβασης των ως άνω κινητών και ακίνητων πραγμάτων, εν γένει δικαιωμάτων, άϋλων στοιχείων κλπ, για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία, συμπεριλαμβανομένης της υπέρογκης βλάβης, καθώς και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ., οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά για θεμελίωση των οποίων, η ΔΕΠΑ βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση. 14.Ρητά συμφωνείται ότι όλες οι εργασίες, πράξεις και συναλλαγές του κλάδου της ΔΕΠΑ που έγιναν μετά από την 30.6.2006, οπότε έγινε η απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των ποσών που απεικονίζονται στο κονδύλι «Διαφορές Αναπροσαρμογής/Επιχορηγήσεις/Δωρεές παγίων» δηλαδή αξία ακινήτων αποκτηθέντων δωρεάν και επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων του εισφερομένου κλάδου ή θα γίνουν μέχρι την καταχώρηση της εγκριτικής του παρόντος απόφασης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, όπως αυτές εμφανίζονται στα νομότυπα τηρούμενα βιβλία της, θεωρούνται ότι έγιναν αποκλειστικά για λογαριασμό και προς όφελος της Εταιρείας, στην οποία περιέρχονται όλα τα συναφή δικαιώματα και την οποία βαρύνουν όλες οι συναφείς υποχρεώσεις. Για τον παραπάνω σκοπό η ΔΕΠΑ υποχρεούται να συμπράξει σε οποιαδήποτε περαιτέρω επί μέρους σύμβαση, πράξη ή διατύπωση, τυχόν αναγκαία για την επίτευξη της μεταβίβασης των ανωτέρω καθ’ έκαστο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. 15.Για το σκοπό της πληρέστερης εξασφάλισης των δικαιωμάτων της Εταιρείας, για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα του εισφερομένου κλάδου της εισφέρουσας εταιρείας ΔΕΠΑ περιλαμβανόμενο στην ανωτέρω από 30.6.2006 Λογιστική Κατάσταση για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά πιο πάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, η εισφέρουσα εταιρεία ΔΕΠΑ παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στην Εταιρεία, όπως μονομερώς ενεργούσα και χωρίς τη σύμπραξη της εισφέρουσας, διαφορετικά ενεργούσα με αυτοσύμβαση κατ’ άρθρο 235 Α.Κ. αφενός για τον εαυτό της και αφετέρου ως ενδολοδόχος και εκπρόσωπος της εισφέρουσας εταιρείας, ύστερα από εντολή και πληρεξουσιότητα που χορηγείται από την τελευταία με το παρόν, προβεί είτε στη συμπλήρωση της παρούσας σύμβασης ως προς τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης, στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος. 16.Μετά τα ανωτέρω η εισφορά του ανωτέρω κλάδου της εισφέρουσας εταιρείας ΔΕΠΑ στην Εταιρεία, τελειούται με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρείας της εγκριτικής απόφασης του παρόντος Καταστατικού από την καταχώρηση δε αυτή ολόκληρο το ενεργητικό, οι υποχρεώσεις και τα ποσά που απεικονίζονται στο κονδύλι «Διαφορές Αναπροσαρμογής/Επιχορηγήσεις/Δωρεές παγίων», δηλαδή αξία ακινήτων αποκτηθέντων δωρεάν και επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων του προπεριγραφομένου κλάδου της ΔΕΠΑ, περιλαμβανομένων των αυτοκινήτων μεταβιβάζονται λόγω εισφοράς σε είδος στην Εταιρεία, η οποία χωρίς άλλες διατυπώσεις υποκαθίσταται αυτοδίκαια στο σύνολο της περιουσίας αυτού και σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που αναφέρονται στο παραπάνω πιστοποιητικό της άνω ελεγκτικής εταιρείας ΒΚR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής Κούτρας Γρηγόριος - ΑΜ/ΣΟΕΛ 13601), έστω και αν ελλειπώς ή ουδόλως περιεγράφησαν σ’ αυτό, καθώς και σε όλες τις συμβάσεις και τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, Τραπεζικού ή Πιστωτικού Ιδρύματος, σχετιζόμενο και συναπτόμενο με οποιοδήποτε τρόπο προς την επιχειρηματική δραστηριότητα του εισφερομένου και απορροφουμένου ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρείας και αποκτά την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των περιουσιακών στοιχείων αυτού, καθώς και των ως άνω εισφερομένων ακινήτων και αυτοκινήτων, δυναμένη και δικαιουμένη να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά όπως θέλει και κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα και να κινεί τους πάσης φύσεως λογαριασμούς και πιστωτικές συμβάσεις του εισφερομένου κλάδου. Άρθρο 42Παροχή ΕξουσιοδότησηςΗ συμβαλλόμενη εντέλλεται και εξουσιοδοτεί με το παρόν τους: α) Σοφία Μιχελάκη του Γεωργίου και της Μαρίας, Δικηγόρο, Υποδιευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών της ΔΕΠΑ Α.Ε., κάτοικο Αθηνών, οδός Αχαίας αριθμός 10, με ΑΜ/ΔΣΑ 13866, β) Μαρία Παγοροπούλου του Δημητρίου και της Ελένης, Δικηγόρο της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΔΕΠΑ Α.Ε., κάτοικο Αθηνών, οδός Διδότου αριθμός 44, με ΑΜ/ΔΣΑ 17671, γ) Πελαγία Ζιάκα του Νικολάου και της Αικατερίνης, Δικηγόρο της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΔΕΠΑ Α.Ε., κάτοικο Αθηνών, οδός Αντιοχείας 14, με ΑΜ/ΔΣΑ 6995, δ) Αλέξιο Κανάτα, Δικηγόρο της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΔΕΠΑ Α.Ε., κάτοικο Αθηνών, οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 54, με ΑΜ/ΔΣΑ 15621, ε) Χαρά Τσανάδη του Δημητρίου και της Βασιλικής, Προϊσταμένη Τμήματος Εταιρικών Θεμάτων της ΔΕΠΑ Α.Ε., κάτοικο Αθηνών, οδός Νικομάχου αριθμός 57-59 Ηλιούπολη, κάτοχο του ΑΔΤ Ρ 228972, είτε από κοινού είτε καθένας χωριστά να ενεργήσουν για λογαριασμό της εντολέως τους προκειμένου να υποβάλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή το παρόν προς έγκριση, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον της Αρχής αυτής και γενικά να προβούν σε όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή της έγκρισης σύστασης της Εταιρείας και σε κάθε νόμιμη δημοσίευση και κοινοποίηση. Επίσης εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. α) Τσανάδη Χαρά του Δημητρίου και της Βασιλικής, Προϊσταμένη Τμήματος Εταιρικών Θεμάτων της ΔΕΠΑ Α.Ε., κάτοικος Αθηνών οδός Νικομάχου αριθμός 57-59 Ηλιούπολη, κάτοχος του ΑΔΤ Ρ 228972, β) Φαντριδάκη Μαρία του Αντωνίου και της Ιωάννας, Αναπληρώτρια Διεθύντρια Λογιστηρίου της ΔΕΠΑ Α.Ε., κάτοικος Αθηνών, οδός Ιακωβίδη αριθμός 11 ν. Φιλαδέλφεια κάτοχος του ΑΔΤ Χ070908, γ) Θάνος Απόστολος του Λάμπρου και της Παρασκευής, Διευθυντής Λογιστηρίου της ΔΕΠΑ Α.Ε., κάτοικος Αθηνών, οδός Μ. Αντύπα αριθμός 97 Ηλιούπολη, κάτοχος του ΑΔΤ Π684511 δ) Καρλέτσος Ευάγγελος του Σταύρου και της Μαρίας, Προϊστάμενος Τμήματος Τιμολόγησης και Οικονομικής Διαχείρισης της ΔΕΠΑ Α.Ε., κάτοικος Αθηνών, οδός Μαραθώνος και Σεφέρη Αρτέμιδα, κάτοχος του ΑΔΤ Τ149863, ε) Θεοδώρου Ιωάννης του Χριστοφόρου και της Παναγιώτας, Τομεάρχης Γενικής Λογιστικής της ΔΕΠΑ Α.Ε., κάτοικος Αθηνών, οδός Κυπρίων Ηρώων αριθμός 89 Ηλιούπολη, κάτοχος του ΑΔΤ Χ591015, στ) Κυρκιλής Κωνσταντίνος του Παναγιώτη και της Γεωργίας, Τομεάρχης Παγίων Στοιχείων του Τμήματος Γενικής Λογιστικής της ΔΕΠΑ Α.Ε., κάτοικος Αθηνών, οδός Μητροπέτροβα αριθμός 7 Πολύγωνο, κάτοχος του ΑΔΤ Π381369, ζ) Τριανταφύλλου Σοφία του Αναστασίου και της Ροζαλίας, Προϊσταμένη Τμήματος Αναλυτικής Λογιστικής και Κοστολόγησης της ΔΕΠΑ Α.Ε., κάτοικος Αθηνών, οδός Τετραπόλεως αριθμός 20 Αμπελόκηποι, κάτοχος του ΑΔΤ Ρ227689, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των φορολογικών και άλλων αρχών και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της Εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών αρχών. Οι εντολοδόχοι αυτοί έχουν επίσης το δικαίωμα να διορίζουν μεταπληρεξουσίους για την άσκηση όλων ή μερικών από τις ανωτέρω εξουσίες. Άρθρο 43 Οι διατάξεις του ν. 3428/2005 και του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα θα εφαρμόζονται σε κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικά από το παρόν Καταστατικό.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ 313/Α΄) και ιδίως του άρθρου 7 του νόμου αυτού. β) Του κωδ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. γ) Του ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α΄). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄). ε) Του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α΄). στ) Του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας – Ενέργειες και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α΄). ζ) Του π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α΄).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 355/2006 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. 2005/3428 2005
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού. 2004/122 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012. 2012/1_19.11.2012 2012