Κριτήρια και διαδικασία για τη μεταφορά και ένταξη προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ.Ε.Π.Α Α.Ε.» στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Μεταφέρονται στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.) που η σύστασή της προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του ν. 3428/2005, και καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας, αντίστοιχες με αυτές που κατέχουν στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.» (Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.) οι εξής κατηγορίες του προσωπικού της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.:.
 1. Όσοι απασχολούνται στον κλάδο του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 6 του ν. 3428/2005, συμπεριλαμβανομένων και των διοικητικών ή άλλων λειτουργιών του κλάδου αυτού, κατά το χρόνο της μεταφοράς του στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. Οι εργαζόμενοι αυτοί ορίζονται σε κοινή εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας, Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και της Γενικής Διεύθυνσης Έργων και Μεταφοράς της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. Κατά τη σύνταξη της εισήγησης αυτής, λαμβάνονται υπόψιν οι υπηρεσιακές και λειτουργικές ανάγκες της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. και του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. σε στελεχιακό δυναμικό.
 2. Οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται και για τις θέσεις προσωπικού της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. που υπάγονται στον κλάδο του Ε.Σ.Φ.Α., για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί, μέχρι τη σύσταση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., η διαδικασία προσλήψεων από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.
 3. Όσοι από το προσωπικό της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., πλην αυτών της προηγούμενης περίπτωσης, διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία, ειδικότητα ή προσόντα είτε συναφή με τις δραστηριότητες του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., είτε απαραίτητα για τη λειτουργία ή και την υποστήριξή του, λαμβανομένων υπόψιν των υπηρεσιακών και λειτουργικών ανάγκων της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. και του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής ορίζονται σε κοινή εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας, Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και της Γενικής Διεύθυνσης Έργων και Μεταφοράς της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. Όσοι από τους ανωτέρω εργαζομένους δεν επιθυμούν την μεταφορά τους, υποβάλλουν σχετική έγγραφη δήλωση προς την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.
2.  
  Οι εργαζόμενοι των περιπτώσεων της προηγού­με­νης παραγράφου μεταφέρονται στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. μετά τη σύσταση αυτού, από την εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημέρας επίδοσης σχετικής ατομικής πρόσκλησης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.
3.  
  Η μεταφορά και ένταξη στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. του προσωπικού των κατηγοριών που ορίζονται στο παρόν άρθρο είναι υποχρεωτική. Ειδικώς, για την κατηγορία του προσωπικού της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, η μεταφορά και ένταξη του προσωπικού αυτού στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. είναι υποχρεωτική, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλει έγγραφη δήλωση ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, κατά τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης αυτής.
Άρθρο 2
1.  
  Το προσωπικό της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. που μεταφέρεται προς ένταξη στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., διατηρεί τους ίδιους όρους εργασίας και κάθε είδους δικαίωμα και προνόμιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 7 του ν. 3428/2005 και το π.δ. 178/2002.
2.  
  Η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. γνωστοποιεί στον εκπρόσωπο του «Συλλόγου Εργαζομένων Δ.Ε.Π.Α.» τα στοιχεία που απαιτούνται από το π.δ. 178/2002 και την εκάστοτε ισχύουσα λοιπή νομοθεσία, για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων.
3.  
  Η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. ενημερώνει εγγράφως τους εργαζόμενους που μεταφέρονται προς ένταξη στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος.
4.  
  Η γνωστοποίηση που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, γίνεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 και, σε κάθε περίπτωση, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη μεταφορά των εργαζομένων στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 3 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς και ένταξης του προσωπικού της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., το προσωπικό απασχολείται και μισθοδοτείται από την Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 6 και 7 παράγραφος 12 του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ 313Α΄). β) Του ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137 Α΄). γ) Του π.δ. 178/2002 «Μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 162 Α΄). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 358/2006 Γνωμοδότηση του Συμ­βου­λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,