Ίδρυση Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφήςστο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με έδρα τη Λήμνο. 2 Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων.
3.  
  Το Τμήμα μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διέπεται ως προς την οργάνωση, τη λειτουργία, το πρόγραμμα σπουδών και το διορισμό του προσωπικού από τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά από τις ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας
Άρθρο 2
1.  
  Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει τις επιστήμες των τροφίμων και της διατροφής με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και να παράγει στελέχη υψηλής στάθμης ικανά να συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας, της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των τροφίμων. Ειδικότερα το Τμήμα:.
 1. Εκπαιδεύει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στις επιστήμες τροφίμων και διατροφής, καταρτίζοντας επιστήμονες με ευρεία επιστημονική γνώση και αναπτυγμένες δεξιότητες εφαρμογής της σε πρακτικά προβλήματα σχετιζόμενα με θέματα τροφίμων και διατροφής
 2. Παράγει νέα γνώση στις επιστήμες τροφίμων και διατροφής, μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης
 3. Μεταδίδει γνώση για τις επιστήμες τροφίμων και διατροφής στους πολίτες, ενώ παράλληλα ενισχύει και υποστηρίζει το επιστημονικό και επαγγελματικό δυναμικό, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
2.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τις γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να μετατρέψουν ανεπεξέργαστες τροφές σε ασφαλή και γευστικά τρόφιμα και ποτά. Οι γνώσεις και δεξιότητες αυτές καλύπτουν τους εξής επιστημονικούς τομείς: Χημείας τροφίμων και ανάλυσης, Ασφάλειας και μικροβιολογίας τροφίμων, Επεξεργασίας τροφίμων και Εφαρμοσμένης επιστήμης τροφίμων. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του τμήματος είναι σε θέση να γνωρίζουν τις χημικές διεργασίες που καθορίζουν τις ιδιότητες και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων συστατικών των τροφίμων και να κατανοούν τις βασικές χημικές αντιδράσεις που περιορίζουν τη διάρκεια ζωής τους. Επίσης είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν εργαστηριακές τεχνικές της βασικής και εφαρμοσμένης χημείας τροφίμων καθώς και να κατέχουν τις αρχές που διέπουν τις αναλυτικές τεχνικές που σχετίζονται με τα τρόφιμα, να γνωρίζουν τους παθογόνους μικροοργανισμούς που απαντώνται σε τρόφιμα και τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτοί αναπτύσσονται καθώς και τις συνθήκες και τους κανόνες υγιεινής κάτω από τους οποίους οι μικροοργανισμοί αυτοί απενεργοποιούνται, καταστρέφονται ή γίνονται ακίνδυνοι για τον άνθρωπο. Κατανοούν τις αρχές που διέπουν τη διατήρηση των τροφίμων μέσω διεργασιών ζύμωσης. Γνωρίζουν τις ιδιότητες και χρήσεις διαφόρων υλικών συσκευασίας όπως επίσης τις βασικές αρχές και τις πρακτικές καθαριότητας και υγιεινής κατά την επεξεργασία των τροφίμων. Κατανοούν τις απαιτήσεις χρήσης νερού και της διαχείρισης αποβλήτων κατά τη διαδικασία επεξεργασίας τροφίμων και ελέγχουν, εγγυώνται και πιστοποιούν την ποιότητα των τροφίμων.
3.  
  Το αντικείμενο ενασχόλησης των πτυχιούχων του τμήματος αφορά στην έρευνα και ανάπτυξη – διερεύνηση επιστημονικών αρχών σχετικών με προϊόντα διατροφής, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων διατροφής ή βελτίωση της ποιότητας ή και της ασφάλειας των ήδη υπαρχόντων προϊόντων, στις τεχνικές πωλήσεων – τεχνικές υποστήριξης της βιομηχανίας τροφίμων σε θέματα πρώτων υλών, συστατικών και τεχνολογίας για την παρασκευή συγκεκριμένων προϊόντων, στη διασφάλιση της ποιότητας και στην ανάλυση των συστατικών των προϊόντων διατροφής και στη διασφάλιση της συμμόρφωσης του τελικού προϊόντος με τα σχετικά πρότυπα και στην επιβολή κανόνων υγιεινής τροφίμων, στη λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων επεξεργασίας τροφίμων και στη βασική έρευνα και εκπαίδευση
4.  
  Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να απασχολούνται ως επιστήμονες ελέγχου ποιότητας τροφίμων, μικροβιολόγοι τροφίμων και χημικοί γεύσης, ειδικοί ανάπτυξης νέων προϊόντων διατροφής, επόπτες παραγωγής προϊόντων διατροφής και τέλος στελέχη σε επιχειρήσεις προϊόντων διατροφής και ασφάλειας τροφίμων
Άρθρο 3
1.  
  Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Τμήμα ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 1351/1983 (Α΄ 56), όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν κάθε φορά.
2.  
  Η εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφ. γ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως ισχύουν κάθε φορά.
3.  
  Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών
4.  
  Το Τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος
Άρθρο 4 "Ίδρυση θέσεων"
1.  
  Ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής τριάντα (30) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), τρείς (3) θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και δέκα (10) θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εκ των οποίων έξη (6) ΠΕ. κατηγορίας, δύο (2) Τ.Ε. κατηγορίας και δύο (2) Δ.Ε. κατηγορίας.
Άρθρο 5 "Γραμματεία Τμήματος"
1.  
  Στο Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, κατά την έννοια του άρθρου 8 του ν. 3260/2004 (Α΄ 151) με το οποίο επανήλθαν σε ισχύ οι παράγραφοι 1-16 του άρθρου 36 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).
Άρθρο 6
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος έως την αυτοδύναμη λειτουργία του γίνεται με προκήρυξη ή μετάκληση ή μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
2.  
  Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του τμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 τουν. 2083/1992, (Α΄ 159), όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εκλογή γίνεται από ενδεκαμελή εκλεκτορικά σώματα. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ που τυχόν υπηρετούν στο τμήμα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν τα μέλη ΔΕΠ είναι λιγότερα από ένδεκα (11), το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση της συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών ΔΕΠ που ορίζει η ίδια, από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η προσωρινή γενική συνέλευση. Τα οριζόμενα από τη σύγκλητο μέλη, πρέπει να κατέχουν θέση ΔΕΠ του ιδίου γνωστικού αντικειμένου σε ομοειδή ή συγγενή τμήματα του ιδίου ή άλλων ΑΕΙ και να ανήκουν στις βαθμίδες του καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, ορίζονται μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο πρόεδρος της προσωρινής γενικής συνέλευσης του τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του πρύτανη αντίγραφο της οποίας μαζί με το σχετικό πρακτικό κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση ΔΕΠ ορίζεται με απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων τριμελής εισηγητική επιτροπή η οποία καταρτίζει και υποβάλλει στην προσωρινή γενική συνέλευση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση. Μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία, συνέρχεται υπό την προεδρία του προέδρου του τμήματος, σε κοινή συνεδρίαση, η προσωρινή γενική συνέλευση και το σώμα των εκλεκτόρων. Για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, την προθεσμία υποβολής εισηγητικής έκθεσης και την κοινοποίηση αυτής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 6 κεφ. Γ΄ του ν. 2083/1992, όπως κάθε φορά ισχύουν, ενώ για τα λοιπά θέματα που αφορούν στην εκλογή των μελών ΔΕΠ και δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο, εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
3.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ με μετάκληση, γίνεται με απόφαση της συγκλήτου ύστερα από πρόταση της προσωρινής γενικής συνέλευσης, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1268/1982 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Για τη μετάκληση αποφασίζει ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα το οποίο συγκροτείται με απόφαση της συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών ΔΕΠ της βαθμίδας του καθηγητή, που ορίζει η ίδια από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η προσωρινή γενική συνέλευση η οποία ταυτόχρονα αναφέρει και όσα μέλη ΔΕΠ μπορούν κατά την κρίση της να περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν καθηγητές του ιδίου γνωστικού αντικειμένου, ο κατάλογος συμπληρώνεται με καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Του εκλεκτορικού σώματος προεδρεύει ο πρόεδρος της προσωρινής γενικής συνέλευσης του τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ με μετάκληση ή και τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση, διαπιστωτική πράξη του πρύτανη, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ με μετάκληση εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
4.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ με μετακίνηση μέλους ΔΕΠ από άλλο τμήμα του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ, γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160) με πράξη του πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μέλους ΔΕΠ, αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της γενικής συνέλευσης του τμήματος προέλευσης και της συγκλήτου του πανεπιστημίου υποδοχής.
5.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, ισχύουν αναλόγως και για τη μετακίνηση επιμελητών, βοηθών και επιστημονικών συνεργατών από άλλο τμήμα του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ
Άρθρο 7
1.  
  Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, η διοίκησή του ασκείται από προσωρινή γενική συνέλευση που ορίζεται με πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Η προσωρινή γενική συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π., κατά προτίμηση δε εκείνα των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το τμήμα. Με την ίδια πράξη ορίζεται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση ΔΕΠ του ΑΕΙ της βαθμίδας του καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο γραμματέας του τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί. Στην προσωρινή γενική συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο τμήμα και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών εφόσον φοιτούν. Η προσωρινή γενική συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη γενική συνέλευση τμήματος (άρθρο 4 του ν. 2083/1992) εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το παρόν διάταγμα. Ο πρόεδρος της προσωρινής γενικής συνέλευσης ή ο αναπληρωτής του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετέχει στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την προσωρινή γενική συνέλευση και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο
3.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του τμήματος η προκήρυξη και πλήρωση θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. γίνεται, ύστερα από εισήγηση της προσωρινής γενικής συνέλευσης, από τη σύγκλητο, με εφαρμογή ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων. Ομοίως η πρόσληψη επισκεπτών καθηγητών, εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών, ειδικών επιστημόνων και συμβασιούχων διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980, γίνεται με πράξη του πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της προσωρινής γενικής συνέλευσης και απόφαση της Συγκλήτου, εφαρμοζόμενων ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πρόσληψης των οικείων κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων.
4.  
  Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας
Άρθρο 8 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 24 παρ. 2, 50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με τις περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), τροποποιήθηκε με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206) και συμπληρώθηκε με το εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανωτάτης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 152). β) Του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 5 του ν. 1566/1985, (Α΄ 167). γ) Του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ. 49 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (Β΄204) όμοιά της.
 • Της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρίαση 20η/7.7.2005).
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση 1η/19.12.2005).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται: α) Δαπάνη ύψους 14.050.000 ΕΥΡΩ για την επισκευή, συντήρηση και ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων. β) Δαπάνη ύψους 2.400.000 ΕΥΡΩ, από την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού. γ) Ετήσια δαπάνη, μετά την πλήρη λειτουργία του ιδρυόμενου Τμήματος, ύψους 1.600.000 ΕΥΡΩ περίπου από την πλήρωση θέσεων προσωπικού, 4.700 ΕΥΡΩ περίπου από την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης και εξόδων παράστασης, 105.000 ΕΥΡΩ περίπου για τη σίτιση των φοιτητών, 1.250.000 ΕΥΡΩ περίπου για την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων του ιδρυόμενου Τμήματος και 96.000 ΕΥΡΩ περίπου για την προμήθεια συγγραμμάτων. Η υπό στοιχείο (α) δαπάνη περιορίζεται για το έτος 2007, στο ποσό των 1.990.000 ΕΥΡΩ και θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αιγαίου (350.000 ΕΥΡΩ), του προϋπολογισμού της Ν.Α Λέσβου (300.000 ΕΥΡΩ) και του Π.Δ.Ε (1.340.000 ΕΥΡΩ), με ενδεχόμενη κοινοτική συγχρηματοδότηση (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Δ΄ Κ.Π.Σ.). Το υπόλοιπο μέρος της δαπάνης (12.060.000 ΕΥΡΩ), το οποίο για καθένα από τα έτη 2008 και 2009 ανέρχεται στο ποσό των 5.360.000 ΕΥΡΩ, για δε το έτος 2010 στο ποσό των 1.340.000 ΕΥΡΩ θα καλυφθεί από αντίστοιχες πιστώσεις του Π.Δ.Ε, ομοίως με ενδεχόμενη συγχρηματοδότηση (ΕΠΕΑΚ/Δ΄Κ.Π.Σ.) Η δαπάνη για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, η οποία για το έτος 2007 περιορίζεται στο ποσό των 950.000 ΕΥΡΩ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ενώ για τα επόμενα οικονομικά έτη 2009-11 θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε, με ενδεχόμενη κοινοτική συγχρηματοδότηση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ / Δ΄ Κ.Π.Σ.) Η δαπάνη για αμοιβές προσωπικού θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ (Ειδ. Φορέας 19-250, ΚΑΕ Ομάδας 0200). Η δαπάνη για το επίδομα θέσης ευθύνης και τα έξοδα παράστασης, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εκάστου οικονομικού έτους στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδ. Φορέας 19-250, ΚΑΕ 0215 και 0259). Η δαπάνη για τη σίτιση φοιτητών ύψους 10.000 ΕΥΡΩ για το οικονομικό έτος 2007 36.000 ΕΥΡΩ για το οικ. έτος 2008, 62.000 ΕΥΡΩ για το οικ. έτος 2009, 90.000 ΕΥΡΩ για το οικ. έτος 2010 και 105.000 ΕΥΡΩ για τα οικ. έτη 2011 και εφεξής θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα καλύπτεται με κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 2425). Τα λειτουργικά έξοδα του ιδρυόμενου Τμήματος ύψους 600.000 ΕΥΡΩ για το 2007 και 1.250.000 ΕΥΡΩ για το 2008 θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. του Δ΄ Κ.Π.Σ. Από το οικονομικό έτος 2009 και εξής οι δαπάνες αυτές, ύψους 1.250.000 ΕΥΡΩ περίπου, θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα καλύπτονται με κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 2421). Η δαπάνη για την προμήθεια των συγγραμμάτων θα βαρύνει σε ποσοστό 80% τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ εκάστου οικονομικού έτους, στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 1123) και σε ποσοστό 20% τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου που θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 2421).
 • Την υπ’ αριθμ. 344/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-02-21 Ίδρυση Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφήςστο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/32
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1351 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 1997/2525 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης. 2004/3260 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005