ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/36

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-02-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-02-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-02-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός προσόντων και προϋποθέσεων για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή και δημοσιεύσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι αναφερόμενες στο άρθρο 14 του ν. 1268/1982 προϋποθέσεις κατοχής διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων για την κατάληψη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), δεν ισχύουν προκειμένου περί θέσεων Δ.Ε.Π. που προκηρύσσονται για τα γνωστικά αντικείμενα της Ζωγραφικής, της Γλυπτικής, της Χαρακτικής, της Βίντεο–Τέχνης, των Κόμικς, της Φωτογραφίας και της Σκηνοθεσίας (Κινηματογράφου) του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, δεδομένου ότι για τις παραπάνω περιπτώσεις δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή και δημοσιεύσεων.
Άρθρο 2
1.  
  Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση Δ.Ε.Π. που προκηρύσσεται για τα γνωστικά αντικείμενα του προηγούμενου άρθρου είναι η κατοχή πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμου τίτλου ομοταγούς Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Για την εκλογή ή την εξέλιξη σε θέση Δ.Ε.Π. απαιτούνται σωρευτικά, επιπλέον του κατά τα ανωτέρω πτυχίου Α.Ε.Ι., τα ακόλουθα κατά βαθμίδα προσόντα και προϋποθέσεις, τα οποία πρέπει να είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης:.
 1. Για εκλογή σε θέση βαθμίδας λέκτορα:
 2. i) Καλλιτεχνικό έργο υψηλής στάθμης. ii) Τουλάχιστον πενταετής επαγγελματική δραστηριότητα στην καλλιτεχνική περιοχή που αντιστοιχεί στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. iii) Τουλάχιστον διετής εκπαιδευτική πείρα σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης ή σε εκπαιδευτήριο αναγνωρισμένο από το Κράτος, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
 3. Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση βαθμίδας επίκουρου καθηγητή:
 4. i) Καλλιτεχνικό έργο υψηλής στάθμης. ii) Τουλάχιστον επταετής επαγγελματική δραστηριότητα στην καλλιτεχνική περιοχή που αντιστοιχεί στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. iii) Τουλάχιστον δυο χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
 5. Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση βαθμίδας αναπληρωτή καθηγητή:
 6. i) Καλλιτεχνικό έργο ιδιαιτέρως υψηλής στάθμης. ii) Τουλάχιστον δεκαετής επαγγελματική δραστηριότητα στην καλλιτεχνική περιοχή που αντιστοιχεί στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. iii) Τουλάχιστον τέσσερα χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
 7. Για την εκλογή σε θέση βαθμίδας καθηγητή:
 8. i) Καλλιτεχνικό έργο ιδιαιτέρως υψηλής στάθμης. ii) Τουλάχιστον δωδεκαετής επαγγελματική δραστηριότητα στην καλλιτεχνική περιοχή που αντιστοιχεί στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. iii) Τουλάχιστον έξι χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. iν) Επίσης συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί για τη συμβολή του στην τέχνη και έχει γίνει αντικείμενο κριτικής και μελέτης.
2.  
  Επιπλέον των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, για την εκλογή σε θέση Δ.Ε.Π. που προκηρύσσεται για τα γνωστικά αντικείμενα της Ζωγραφικής, της Γλυπτικής, της Χαρακτικής, της Βίντεο–Τέχνης, των Κόμικς και της Φωτογραφίας απαιτούνται σωρευτικά τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις: i) Συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις τέχνης ή πραγματοποίηση ατομικών εκθέσεων, στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. ii) Μεταπτυχιακές σπουδές ή δημοσιεύσεις σε θέματα θεωρίας της τέχνης ή σε γενικότερα καλλιτεχνικά θέματα.
3.  
  Για τις θέσεις που προκηρύσσονται για το γνωστικό αντικείμενο της Σκηνοθεσίας (Κινηματογράφου) συνεκτιμώνται τυχόν σχετικές δημοσιεύσεις ή συμμετοχές σε φεστιβάλ και εκθέσεις ενώ απαιτείται, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η σκηνοθεσία τουλάχιστον: i) Για την εκλογή σε θέση βαθμίδας λέκτορα: Είτε δύο (2) ταινιών μεγάλου μήκους μυθοπλασίας είτε μιας (1) ταινίας μεγάλου μήκους μυθοπλασίας και ικανού αριθμού ταινιών μικρού μήκους ή και ταινίας μεγάλου μήκους ντοκυμανταίρ. ii) Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση βαθμίδας επίκουρου καθηγητή: Είτε τριών (3) ταινιών μεγάλου μήκους μυθοπλασίας είτε δύο (2) ταινιών μεγάλου μήκους μυθοπλασίας και ικανού αριθμού ταινιών μικρού μήκους ή και ταινίας μεγάλου μήκους ντοκυμανταίρ. iii) Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση βαθμίδας αναπληρωτή καθηγητή: Είτε τεσσάρων (4) ταινιών μεγάλου μήκους μυθοπλασίας είτε τριών (3) ταινιών μεγάλου μήκους μυθοπλασίας και ικανού αριθμού ταινιών μικρού μήκους ή και ταινιών μεγάλου μήκους ντοκυμανταίρ. iν) Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση βαθμίδας καθηγητή: Είτε έξι (6) ταινιών μεγάλου μήκους μυθοπλασίας είτε πέντε (5) ταινιών μεγάλου μήκους μυθοπλασίας και ικανού αριθμού ταινιών μικρού μήκους ή και ταινιών μεγάλου μήκους ντοκυμανταίρ.
4.  
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου το καλλιτεχνικό έργο ενός υποψηφίου είναι ιδιαιτέρως υψηλής στάθμης και έχει τύχει καθολικής αναγνώρισης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (όπως διακρίσεις – βραβεία), είναι δυνατή η εκλογή ή η εξέλιξη κατά τις προηγούμενες παραγράφους χωρίς τον περιορισμό του απαιτούμενου ελάχιστου χρόνου εκπαιδευτικής πείρας ή αυτοδύναμης διδασκαλίας, ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της εισηγητικής επιτροπής και εφόσον ληφθεί ειδική απόφαση με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των εκλεκτόρων ως προς τη συνδρομή των λόγων που επιβάλλουν την κατάταξη της συγκεκριμένης περίπτωσης μεταξύ των προαναφερομένων ειδικών περιπτώσεων
5.  
  Σε περίπτωση που υποψήφιοι για κατάληψη θέσεων Δ.Ε.Π. κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, τούτο αποτελεί ουσιαστικό προσόν και υπερέχει όλων των άλλων τίτλων που αναφέρονται στο παρόν διάταγμα.
Άρθρο 3
1.  
  Η ρύθμιση των προηγουμένων άρθρων ισχύει για μεταβατικό διάστημα ως την 31η Αυγούστου 2012
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 14 παρ. 8 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως αναδιατυπώθηκε με το εδάφιο η της παρ. 6 του άρθρου 79 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167). β) Των άρθρων 45 παρ. 16 και 50 παρ. 1 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). δ) Της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινής απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
 • Τη γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 6η/27.5.2006).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
 • Την υπ’ αριθμ. 327/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία