ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/37

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-02-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-02-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-02-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση των Σταθμών ΟστρακοκαλλιέργειαςΘεσσαλονίκης και Λέσβου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
 1. Οι Σταθμοί Οστρακοκαλλιέργειας Θεσσαλονίκης και Λέσβου, που συστήθηκαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες, με τις διατάξεις των περιπτώσεων ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του π.δ. 398/1990 (ΦΕΚ 159 Α΄) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄ 187)» και εξακολουθούν να αποτελούν υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997, καταργούνται.
 2. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι περιπτώσεις ζ΄ και η΄ της παραγρ. 1 και της παραγρ. 2 του άρθρου 8 καθώς και οι φράσεις «οι Σταθμοί Οστρακοκαλλιέργειας» του πρώτου στίχου της παραγρ. 2 του άρθρου 8 και «των Σταθμών Οστρακοκαλλιέργειας» του τρίτου στίχου της παραγρ. 3 του άρθρου 10 του π.δ. 398/1990.
2.  
  Το προσωπικό που υπηρετεί στο Σταθμό Οστρακοκαλλιέργειας Θεσσαλονίκης μετατίθεται, από την κατάργηση του Σταθμού, σε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ιδίου ως άνω νόμου. β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 17398/13.9.2005 (ΦΕΚ 1284 Β΄) όμοια απόφαση.
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204 Β΄) όμοια απόφαση.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 321/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-02-21 Κατάργηση των Σταθμών ΟστρακοκαλλιέργειαςΘεσσαλονίκης και Λέσβου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/32
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/17398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/17398 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/402 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/402 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/398 1990
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία