Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αρμοδιότητες Διοικητή Ο.Α.Ε.Ε."
1.  
  α) Ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Ε., ως Πρόεδρος, συγκαλεί το Δ.Σ., καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και διευθύνει τις συνεδριάσεις. β) Προΐσταται όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ο.Α.Ε.Ε., εποπτεύει και ελέγχει το έργο τους και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων. γ) Διορίζει, προσλαμβάνει, τοποθετεί, μετακινεί, μεταθέτει, μετατάσσει και αποσπά το πάσης φύσεως προσωπικό του Οργανισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. δ) Ασκεί την κατά τις κείμενες διατάξεις πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του Οργανισμού. ε) Εκπροσωπεί τον Ο.Α.Ε.Ε. δικαστικώς και εξωδίκως έναντι παντός, μπορεί δε να αναθέτει την εκπροσώπηση του Οργανισμού, συνολικά ή για κάποιες υποθέσεις, σε μέλος του Δ.Σ., σε δικηγόρο ή σε προϊστάμενο οργανικής μονάδας του Ο.Α.Ε.Ε. στ) Αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη δικαστική επιδίωξη οποιασδήποτε αξιώσεως του Ο.Α.Ε.Ε. ή για απόκρουση αξιώσεως κατά του Οργανισμού (άσκηση αγωγής, απόκρουση, παρέμβαση, άσκηση ενδίκων μέσων, ανάθεση σε δικηγόρο, καθορισμό της αμοιβής αυτού, εγχείρηση μηνύσεων κ.λ.π.). ζ) Υπογράφει τις εγκριθείσες από το Δ.Σ. πάσης φύσεως συμβάσεις. η) Αποφασίζει και εγκρίνει την εκτέλεση εργασιών, προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών, η δαπάνη των οποίων ανέρχεται μέχρι του ποσού των 2.500 €, αναπροσαρμοζόμενου στο ύψος του ποσού που καθορίζεται στην αριθμ. 2/59649/0026/17.10.2001 (ΦΕΚ 1427, Β΄) υπουργική απόφαση, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. θ) Ενημερώνει το Δ.Σ. για τα πορίσματα των επιθεωρήσεων και ελέγχων που διενεργούνται και παρέχει στα μέλη κάθε αναγκαία πληροφορία. ι) Δύναται να παραπέμπει στο Δ.Σ. οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του για λήψη απόφασης ή γνώμης αυτού.
Άρθρο 2
1.  
  Το Δ.Σ. του Οργανισμού χαράζει την πολιτική αυτού και αποφασίζει γενικώς για όλα τα ζητήματα διοίκησης και διαχείρισής του με στόχο την εκπλήρωση των σκοπών του Ο.Α.Ε.Ε.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα:
 1. Μελετά και εισηγείται προς στο εποπτεύον Υπουργείο τα νομοθετικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για θέματα ασφάλισης και παροχών, καθώς και για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Ο.Α.Ε.Ε.
 2. Υποβάλλει προτάσεις αρμοδίως για την κατάρτιση, τροποποίηση και συμπλήρωση των κανονιστικών πράξεων του Ο.Α.Ε.Ε. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 3. Μελετά και αποφασίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την εφαρμογή συστημάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ο.Α.Ε.Ε.
 4. Εισηγείται και υποβάλλει προτάσεις για θέματα καθορισμού του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών, του ύψους των χορηγουμένων παροχών, καθώς και των προϋποθέσεων για την απονομή αυτών
 5. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την οικονομική και λογιστική λειτουργία του Ο.Α.Ε.Ε., όπως:
 6. • Την έγκριση του προϋπολογισμού, την εκτέλεση και την τροποποίηση αυτού, την έγκριση ισολογισμού – απολογισμού. • Την τοποθέτηση ή επένδυση των κεφαλαίων, την αγορά, αξιοποίηση, ανοικοδόμηση, συντήρηση, εκποίηση και εκμίσθωση ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, με την επιφύλαξη κάθε φορά των σχετικών ισχυουσών ειδικών διατάξεων και με γνώμονα πάντοτε τα συμφέροντα του Οργανισμού. • Τη διενέργεια προμηθειών, μισθώσεων και την εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. • Την έγκριση σύναψης πάσης φύσεως συμβάσεων, την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους, την παράταση ισχύος και την καταγγελία αυτών και επί συμβάσεων προμηθειών την κήρυξη προμηθευτών έκπτωτων και την κατάπτωση ή μη συμβατικών ρητρών. • Τη χορήγηση προσωπικών δανείων στο πάσης φύσεως προσωπικό του Ο.Α.Ε.Ε. • Την έγκριση οποιασδήποτε άλλης νόμιμης δαπάνης.
 7. Εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διοικητή τη διάθεση χρηματικών ποσών από τα έσοδα του Ο.Α.Ε.Ε. για δαπάνες που γίνονται για συγκεντρώσεις, σεμινάρια κ.λ.π. που εξυπηρετούν υπηρεσιακές ανάγκες, για εκδηλώσεις που γίνονται με πρωτοβουλία της Διοίκησης ή των συνδικαλιστικών οργανώσεων του προσωπικού του κατά τις εθνικές εορτές, τις εορτές Χριστουγέννων, Νέου Έτους και Πάσχα ή και άλλες ημέρες για συγκεκριμένο σκοπό που προσδιορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
 8. Αποφασίζει για την τοπική αρμοδιότητα των περιφερειακών τμημάτων του Ο.Α.Ε.Ε. και αποφαίνεται για την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των τμημάτων του Οργανισμού που δεν λειτούργησαν αρχικά, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη από τον Οργανισμό Λειτουργίας υπουργική απόφαση.
 9. Υποβάλλει εισήγηση για την κατανομή των θέσεων του προσωπικού στις επιμέρους οργανικές μονάδες των Περιφερειακών Υπηρεσιών, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη από τον Οργανισμό Λειτουργίας σχετική υπουργική απόφαση
 10. Ασκεί κάθε αρμοδιότητα που παρέχεται σ’ αυτό από κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του Ο.Α.Ε.Ε.
 11. Αποφασίζει για τη συγκρότηση των πάσης φύσεως επιτροπών και οργάνων της αρμοδιότητάς του, όπως προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις
 12. Αποφασίζει για την εκπαίδευση του προσωπικού και τον ορισμό των διδασκόντων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 13. Αποφαίνεται για κάθε θέμα που ανάγεται στις αρμοδιότητες του Διοικητή και παραπέμπεται απ’ αυτόν για γνωμοδότηση ή λήψη απόφασης
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του 2007. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 11 του ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 1). β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 480/1/701/26.6.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε.
 • Τη γνώμη του Β΄ Κλιμακίου του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) που διατυπώθηκε κατά την υπ’ αριθμ. 7/9.11.2006 συνεδρίασή του.
 • Την υπ’ αριθμ. 14/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/2/59649/0026 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2_59649_0026 2001
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1999/2676 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία