ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/39

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-02-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-02-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-02-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση οργανικών θέσεων Ειδικών Φρουρών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστώνται 2.000 οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις του άρθρου 3 παρ. 1 του ν.3181/2003 και διαμορφώνονται συνολικά στις τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (4.400) θέσεις. Οι συνιστώμενες θέσεις καλύπτονται από επί θητεία προσωπικό ειδικών φρουρών.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.3181/2003 «Ρύθμιση θεμάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις» (Α΄- 218).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄- 98).
  • Την υπ΄ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄- 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοια (Β΄- 204).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 20.000.000,00 ευρώ, περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος 2007, 38.500.000,00 ευρώ, περίπου, για το οικονομικό έτος 2008, 40.00.000,00 ευρώ, περίπου, για το οικονομικό έτος 2009, 40.100.000,00 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2010, 40.600.000,00 ευρώ περίπου, για το οικονομικό έτος 2011 και 41.600.000,00 ευρώ, περίπου, για το οικονομικό έτος 2012 και για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι προαναφερόμενες δαπάνες του έτους 2007 θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ. 43 – 110 : «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»), ενώ οι δαπάνες των επομένων ετών θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό.
  • Την υπ’ αριθμ. 25/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-02-22 Αύξηση οργανικών θέσεων Ειδικών Φρουρών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/33
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
Ρύθμιση θεμάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις. 2003/3181 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία