ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/4

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-01-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-01-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-12-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς -Εθνική Χαρτοθήκη κατ’ εφαρμογή του π.δ. 164/2004.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση θέσεων"
1.  
  Συνιστώνται στο Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη τέσσερις (4) οργανικές θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν οι διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες του, κατ’ εφαρμογή του π.δ. 164/2004, οι οποίες κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους: Α. Κλάδος ΠΕ Μηχανικών Αγρονόμων Τοπογράφων, δύο (2) θέσεις. Β. Κλάδος ΠΕ Ιστορικών Αρχαιολόγων, μία (1) θέση. Γ. Κλάδος ΔΕ Γραφιστών Η/Υ, μία (1) θέση.
Άρθρο 2
1.  
  Γενικές προϋποθέσεις πρόσληψης στις παραπάνω θέσεις είναι αυτές που προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 2683/1999, ΦΕΚ Α΄ 19), όπως ισχύει κάθε φορά.
2.  
  Τυπικά προσόντα πρόσληψης στις θέσεις του προηγούμενου άρθρου είναι: Α. Για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών Αγρονόμων Τοπογράφων: Δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και επιπλέον:.
 1. γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου,
 2. καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής
 3. εμπειρία μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών στη βιβλιογραφική έρευνα μέσω ψηφιακών τεχνολογιών.
 4. Β. Για τη θέση του κλάδου ΠΕ Ιστορικών Αρχαιολόγων:
 5. Πτυχίο Γραφίστα ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπων των εκπαιδευτικών μονάδων του άρθρου 17 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά, και επιπλέον:.
Άρθρο 3 "Διαδικασία Πρόσληψης"
1.  
  Η διαδικασία πρόσληψης στις παραπάνω θέσεις είναι αυτή που προβλέπεται από τον ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 4 "Μεταβατική διάταξη"
1.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι συσταθείσες με το παρόν θέσεις θα πληρωθούν με κατάταξη σε αυτές του προσωπικού του Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. - Εθνικής Χαρτοθήκης, του οποίου οι συμβάσεις μετά την τελική κρίση του Α.Σ.Ε.Π. συνιστούν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 164/2004.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 1, 2, 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του ν. 2466/1997 (ΦΕΚ Α΄ 30) «Σύσταση νομικού προσώπου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη». β) Του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 134).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 (ΦΕΚ 1284 Β΄) όμοια απόφαση.
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204 Β΄) όμοια απόφαση.
 • Την υπ’ αριθμ. 43/18.2.2005 απόφαση του Β΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. περί υπαγωγής στις ρυθμίσεις του π.δ. 164/2004 των συμβασιούχων του Εθνικού Κέντρου Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη, η οποία εκδόθηκε μετά το υπ’ αριθμ. 19/27.9.2004 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του παραπάνω νομικού προσώπου.
 • Το υπ’ αριθμ. 24/25.5.2005 απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη
 • Την υπ’ αριθμ. 73θ/10.11.2005 βεβαίωση του Ε.ΚΕ.-Χ.ΧΑ.Κ.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνικής Χαρτοθήκης (ν.π.ι.δ επιχορηγούμενο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό) ύψους 87.500 ΕΥΡΩ περίπου ετησίως, η οποία κατά το τρέχον οικονομικό έτος περιορίζεται στο ποσό των 33.500 ΕΥΡΩ περίπου. Η εν λόγω δαπάνη τόσο κατά το τρέχον οικονομικό έτος όσο και κατά τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ανωτέρω νομικού προσώπου.
 • Την υπ’ αριθμ. 265/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/17398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/17398 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Σύσταση νομικού προσώπου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη. 1997/2466 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα. 2004/164 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία