Ρυθμίσεις για την προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "(Άρθρο 1 παρ. 2 και 6 της Οδηγίας 2002/74/ΕΚ, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 1 παρ. 3 και προστίθεται εδάφιο γ στο άρθρο 10 της Οδηγίας 80/987/ΕΟΚ)"
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 1/1990 μετά τη φράση «εφόσον εκδοθεί απόφαση που κηρύσσει τον εργοδότη σε πτώχευση», προστίθεται η εξής πρόταση: «ή διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν δικαιολογείται η έναρξη διαδικασίας πτωχεύσεως». Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του π. δ. 1/1990 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, ένας εργοδότης θεωρείται ότι ευρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας όταν:.
 1. έχει περιέλθει σε κατάσταση παύσεως ή αναστολής των πληρωμών του και είτε κηρύσσεται σε πτώχευση με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου είτε διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν συντρέχει λόγος κινήσεως της διαδικασίας πτωχεύσεως.
 2. Ως ημερομηνία επέλευσης της αφερεγγυότητας, θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας.
 3. Πρόκειται για επιχείρηση (προβληματική) που υποβάλλεται στην ειδική εκκαθάριση των άρθρων 9 τουν. 1386/1983 (ΦΕΚ 107/Α΄), 46 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄) και 14 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α΄), όπως ισχύουν,.
 4. πρόκειται για ασφαλιστική επιχείρηση της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε με απόφαση του αρμοδίου υπουργού λόγω παράβασης διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας και τίθεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση (αναγκαστική) σύμφωνα με το άρθρο 12α του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α΄), όπως ισχύει,.
 5. η επιχείρηση του τέθηκε ύστερα από προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία, σε εκκαθάριση με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών του και με αποτέλεσμα τη λύση των σχέσεων εργασίας με τους μισθωτούς του
2.  
  Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 1/1990 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3.Το παρόν διάταγμα: Ι) εφαρμόζεται και: α) στους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης κατά την έννοια της οδηγίας 97/81/ΕΚ, η οποία μεταφέρθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη με το άρθρο 2 του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 205), β) στους εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου κατά την έννοια της οδηγίας 1999/70/ΕΚ, η οποία μεταφέρθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη με το π.δ. 81/2003 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου» (Α΄ 77), το οποίο τροποποιήθηκε με το π.δ. 180/2004 «Τροποποίηση του π.δ. 81/2003 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου» (Α΄ 160), γ) στους εργαζόμενους με σχέση πρόσκαιρης απασχόλησης κατά την έννοια του άρθρου 1 σημείο 2 της οδηγίας 91/383/ΕΟΚ.» και των άρθρων 20 έως 26 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258)», ΙΙ) Δεν εφαρμόζεται: α) στους κατ’ οίκον εργαζόμενους που απασχολούνται από φυσικό πρόσωπο, β) στους αλιείς που αμείβονται με το «κομμάτι», και γ) στους εργαζόμενους που μόνοι τους ή από κοινού με τον/την σύζυγο τους ή με συγγενείς εξ αίματος μέχρι και του δευτέρου βαθμού, κατέχουν ένα ουσιώδες μέρος της επιχείρησης ή της εγκατάστασης του εργοδότη και ασκούν σημαντική επιρροή στις δραστηριότητες του.
Άρθρο 2 "(Άρθρο 1 παρ. 4 και 7 της Οδηγίας 2002/74/ΕΚ, με το οποίο προστίθενται άρθρα 8α, 8β και 10α στην Οδηγία 80/987/ΕΟΚ) Μετά το άρθρο 5 του π.δ. 1/1990 προστίθενται νέα άρθρα με αριθμό 5α και 5β, που έχουν ως εξής: «Άρθρο 5α"
1.  
  Όταν μια επιχείρηση με δραστηριότητες στην Ελλάδα και σε τουλάχιστον ένα ακόμη κράτος-μέλος ευρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παραγρ. 2, αρμόδιος φορέας, για την πληρωμή των ανεξόφλητων αποδοχών των εργαζόμενων της, που ασκούν ή ασκούσαν συνήθως την εργασία τους στην Ελλάδα, είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δια του «λογαριασμού προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη», που έχει συσταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 1836/1989 (79/Α΄).
2.  
  Τα δικαιώματα των εργαζόμενων της προηγούμενης παραγράφου έναντι του ΟΑΕΔ είναι όσα καθορίζονται για τους εργαζόμενους με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος, η οποία συμπληρώνεται ως εξής: «Σε περιπτώσεις εργαζομένων, που δεν υπάγονται σε ισχύουσα συλλογική ρύθμιση, για την αμοιβή τους, εφαρμόζεται η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1876/1990 (27/Α΄).
3.  
  Ο ΟΑΕΔ δεν έχει τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στις περιπτώσεις που η κατάσταση αφερεγγυότητας του εργοδότη κηρύχθηκε με διαδικασίες άλλου κράτους-μέλους, οι οποίες είναι διαφορετικές από αυτές που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του παρόντος
4.  
  Όταν η κατάσταση αφερεγγυότητας αφορά σε επιχείρηση με δραστηριότητες στην Ελλάδα και σε τουλάχιστον ένα ακόμη κράτος-μέλος, για τον προσδιορισμό της κατάστασης αφερεγγυότητάς του, συνεκτιμώνται αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος, η έναρξη της οποίας έχει ζητηθεί σε άλλο κράτος μέλος
5.  
  Για τον καθορισμό της καταβλητέας παροχής από τον ΟΑΕΔ, οι εργαζόμενοι της παραγράφου 1 πρέπει να προσκομίσουν: α) Την απόφαση της αρχής του κράτους-μέλους με την οποία ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως, ή με την οποία διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση ή εγκατάσταση του έκλεισε οριστικά και ότι η ανεπάρκεια των διαθεσίμων ενεργητικών στοιχείων δεν δικαιολογεί την έναρξη της διαδικασίας, από την οποία προκύπτουν οι ανεξόφλητες απαιτήσεις που αναγγέλθηκαν, τυχόν, προς επαλήθευση ή ικανοποίηση, β) Εάν από την απόφαση αυτή δεν προκύπτουν τα εν λόγω στοιχεία, άλλα έγγραφα και στοιχεία από τα οποία να προκύπτει το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών των εργαζομένων και ο χρόνος στον οποίο ανάγονται αυτές, γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 για το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών και δ) Τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια.
6.  
  Σε σχέση με τους εργαζόμενους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο ΟΑΕΔ, ως αρμόδιος φορέας, υποχρεούται να παρέχει στις αντίστοιχες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες ή και στους αντίστοιχους οργανισμούς εγγύησης των κρατών-μελών, κάθε πληροφορία για τις ανεξόφλητες απαιτήσεις των εργαζόμενων και δικαιούται να ζητά τέτοιες πληροφορίες από τις ίδιες διοικήσεις ή και οργανισμούς
Άρθρο 5β "Ο ΟΑΕΔ γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα κράτη-μέλη τις εθνικές διαδικασίες αφερεγγυότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος και τις τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις τους.» ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ"
1.  
  Το διάταγμα αυτό δεν θίγει τυχόν ευνοϊκότερες για τους εργαζόμενους ρυθμίσεις
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 8.10.2005 και εφαρμόζονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αίτηση για την κήρυξη του εργοδότη σε κατάσταση πτωχεύσεως υποβλήθηκε μετά την ημερομηνία αυτή. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238). β) Του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34), και γ) Του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/1992 (Α΄ 136).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 48, 52 και 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του π. δ/τος 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (Α΄ 163), όπως ισχύει σήμερα.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος π.δ., αναμένεται να προκληθεί δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν είναι εφικτό να προσδιορισθεί και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ μέσω του «Λογαριασμού προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη».
 • Την υπ’ αριθμ. 1551/30.5.2006 γνώμη του ΔΣ του ΟΑΕΔ.
 • Την υπ’ αριθμ. 295/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1386 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1386 1983
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1989/1836 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1836 1989
Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματευσεις και άλλες διαταξεις 1990/1876 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2639 1998
Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1998/2648 1998
Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις. 2001/2956 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/400 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/368 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/368 1989
(1) Προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη, 1990/1 1990
Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. 2003/81 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 81/2003 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 77/Α΄). 2004/180 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία