ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/41

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-02-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-02-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-02-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από την ένωση με τίτλο «ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Επιτρέπεται στην ένωση «ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» να χρησιμοποιεί τον τίτλο «ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ». Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημο­σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • 1.Τις διατάξεις του άρθρου 6 παραγ. 3 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 παραγ. 3 του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (Α΄ 297).
  • Το άρθρο 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/24.2.2006 απόφαση «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Γιάννη Παπαθανασίου» (Β΄ 249).
  • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος.
  • Την υπ’ αριθμ. 352/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία