ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/44

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-03-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-03-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-02-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι τέσσερις (4) οργανικές θέσεις των Προέδρων Εφετών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της Χώρας που συστήθηκαν από 16.9.2006 με τις διατάξεις του άρθρου 10 περ. Γ΄ του ν. 3514/2006 «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικ [...]"
1.  
  Αθηνών: Μία (1) οργανική θέση Προέδρου Εφετών οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τριάντα μία (31)
2.  
  Κομοτηνής: Μία (1) οργανική θέση Προέδρου Εφετών οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2)
3.  
  Πειραιώς: Μία (1) οργανική θέση Προέδρου Εφετών οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εννέα (9)
4.  
  Τρίπολης: Μία (1) οργανική θέση Προέδρου Εφετών οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2)
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. α΄ περ. β΄β΄ του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α΄ 35) όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2408/1996 (Α΄ 104).
 • Του άρθρου 10 περ Γ΄ του ν. 3514/2006 «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε με το ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35Α΄) σχετικά με την αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 266).
 • Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). Β. Την υπ’ αριθμ. 549/22.1.2007 γνώμη του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων αφού έλαβε υπόψη τις αιτιολογημένες προτάσεις των δικαστικών λειτουργών που διευθύνουν τα Διοικητικά Εφετεία της Χώρας. Γ. Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Δ. Την υπ’ αριθμ. 23/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,