ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/45

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-03-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-03-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-02-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων του Κράτους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι δέκα (10) οργανικές θέσεις των Προέδρων Εφετών και οι δύο (2) οργανικές θέσεις των Εισαγγελέων Εφετών που συστήθηκαν από 16.9.2006 με τις διατάξεις του άρθρου 10 περ. Β εδ.γ΄ και δ΄ του ν. 3514/2006 «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων κ [...]"
1.  
  Αθηνών: Μία (1) οργανική θέση Εισαγγελέα Εφετών οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι μία (21)
2.  
  Θεσσαλονίκης: Δύο (2) οργανικές θέσεις Προέδρων Εφετών οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα έξι (16)
3.  
  Θράκης: Μία (1) οργανική θέση Προέδρου Εφετών οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3)
4.  
  Κρήτης: Μία (1) οργανική θέση Προέδρου Εφετών οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3)
5.  
  Πειραιώς: Μία (1) οργανική θέση Προέδρου Εφετών οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα (10). Β. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. α΄ περ. α΄α΄ του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α΄ 35) όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2408/1996 (Α΄ 104).
 • Του άρθρου 10 περ Β εδ. γ΄ και δ΄ του ν. 3514/2006 «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε με το ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35Α΄) σχετικά με την αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (Α΄266).
 • Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). Β. Την υπ’ αριθμ. 1540/22.12.2006 γνώμη του Προέδρου του Αρείου Πάγου αφού έλαβε υπόψη τις αιτιολογημένες προτάσεις των δικαστικών λειτουργών που διευθύνουν τα Εφετεία της χώρας. Γ. Την υπ’ αριθμ. 5544/10.1.2007 γνώμη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αφού έλαβε υπόψη τις αιτιολογημένες προτάσεις των εισαγγελικών λειτουργών που διευθύνουν τις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας. Δ. Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ε. Την υπ’ αριθμ. 24/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,