ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/46

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-03-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-03-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-02-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων του Κράτους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι δώδεκα (12) οργανικές θέσεις των πρωτοδικών και παρέδρων πρωτοδικείου και οι τέσσερις (4) οργανικές θέσεις των αντεισαγγελέων πρωτοδικών και παρέδρων εισαγγελίας που συστήθηκαν από 1.7.2006 με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. α΄ και β΄ του ν [...]"
1.  
  Αθηνών: Τρεις (3) οργανικές θέσεις αντεισαγγελέων πρωτοδικών και παρέδρων εισαγγελίας, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι επτά (27)
2.  
  Αλεξανδρούπολης: Μία (1) οργανική θέση αντεισαγγελέα πρωτοδικών και παρέδρου εισαγγελίας, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3)
3.  
  Ιωαννίνων: Μία (1) οργανική θέση πρωτοδίκη και παρέδρου πρωτοδικείου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εννέα (9)
4.  
  Καλαμάτας: Μία (1) οργανική θέση πρωτοδίκη και παρέδρου πρωτοδικείου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εννέα (9)
5.  
  Κέρκυρας: Μία (1) οργανική θέση πρωτοδίκη και παρέδρου πρωτοδικείου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα (10)
6.  
  Ξάνθης: Μία (1) οργανική θέση πρωτοδίκη και παρέδρου πρωτοδικείου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6)
7.  
  Ρεθύμνης: Μία (1) οργανική θέση πρωτοδίκη και παρέδρου πρωτοδικείου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πέντε (5)
8.  
  Χαλκίδας: Μία (1) οργανική θέση πρωτοδίκη και παρέδρου πρωτοδικείου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα πέντε (15)
9.  
  Χαλκιδικής: Μία (1) οργανική θέση πρωτοδίκη και παρέδρου πρωτοδικείου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε επτά (7)
10.  
  Χίου: Μία (1) οργανική θέση πρωτοδίκη και παρέδρου πρωτοδικείου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πέντε (5). Β. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. α΄ περ. α΄α΄ του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α΄ 35) όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2408/1996 (Α΄ 104).
 • Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). Β. Την υπ’ αριθμ. 132/30.8.2006 γνώμη του Προέδρου του Αρείου Πάγου αφού έλαβε υπόψη τις αιτιολογημένες προτάσεις των δικαστικών λειτουργών που διευθύνουν τα Εφετεία της χώρας. Γ. Την υπ’ αριθμ. 3459/25.10.2006 γνώμη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αφού έλαβε υπόψη τις αιτιολογημένες προτάσεις των εισαγγελικών λειτουργών που διευθύνουν τις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας. Δ. Το υπ’ αριθμ. 4159/31.1.2007 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης το οποίο περιέχει την αιτιολογία της αποκλίσεως από τη γνώμη του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Ε. Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. ΣΤ. Την υπ’ αριθμ. 22/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις. 1996/2408 1996
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία