Τροποποίηση του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην περίπτωση (ια) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 320/2001 (Α΄ 217), προστίθεται υποπερίπτωση δδ) ως ακολούθως: δδ) Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 30 του π.δ. 242/1999 (Α΄ 201), όπως αναριθμήθηκε σε άρθρο 26, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ. 320/2001, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Άρθρο 30
  1.  
   Άρθρο 26ΚΛΑΔΟΣ Δ΄ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Ο Κλάδος Δ΄ Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων συντονίζει τον έλεγχο των εξουσιοδοτημένων Οργανισμών, τον έλεγχο Ασφαλούς Διαχείρισης Εταιρειών και Πλοίων, τον έλεγχο Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων από μη νόμιμες ενέργειες, τον έλεγχο έγκρισης και θεώρησης σχεδίων και μελετών και παρακολούθησης ναυπηγούμενων, μετασκευαζόμενων ή αρχικά επιθεωρούμενών πλοίων, την έγκριση των υλικών κατασκευής και μέσων εξοπλισμού των πλοίων, την επιθεώρηση και έκδοση των πιστοποιητικών αξιοπλοϊας τους
Άρθρο 3
1.  
  Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του π.δ. 242/1999, όπως αυτό αναριθμήθηκε σε άρθρο 27, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ. 320/2001 και η περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου καταργούνται.
2.  
  Η περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του π.δ. 242/1999, όπως αυτό αναριθμήθηκε σε άρθρο 27, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ. 320/2001, αριθμείται σε (γ) και η περίπτωση (δ) της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου αριθμείται σε (γ).
Άρθρο 4
1.  
  Στο π.δ. 242/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προστίθεται μετά το άρθρο 29, άρθρο με αριθμό 29Α ως ακολούθως: Άρθρο 29ΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 Η Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων είναι αρμόδια για 1 τον έλεγχο της διαχείρισης της ασφάλειας των εταιρειών και των πλοίων των οποίων η διαχείριση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΧ της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974 (SΟLΑS 74), στο εξής Διεθνούς Σύμβασης (SΟLΑS) όπως ισχύει κάθε φορά, 2 τον έλεγχο της διαχείρισης της ναυτικής ασφάλειας από μη νόμιμες ενέργειες στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΧΙ-2 της Διεθνούς Σύμβασης (SΟLΑS) όπως ισχύει κάθε φορά, 3 την αναγνώριση και παροχή εξουσιοδότησης σε Οργανισμούς και άλλους φορείς για τον έλεγχο διαχείρισης της ασφάλειας των πλοίων και των εταιρειών που τα διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΧ της Διεθνούς Σύμβασης (SΟLΑS) όπως ισχύει κάθε φορά και τον έλεγχο της ναυτικής ασφάλειας από μη νόμιμες ενέργειες των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΧΙ-2 «Ειδικά μέτρα για την αύξηση της ναυτικής ασφάλειας», της Διεθνούς Σύμβασης (SΟLΑS) όπως ισχύει κάθε φορά, 4 τη μελέτη, επεξεργασία πληροφοριών και αξιολόγηση απειλών κατά της ασφάλειας των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων έναντι μη νόμιμων ενεργειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 725/04 και του Κεφαλαίου ΧΙ-2 ΔΣ SΟLΑS όπως ισχύουν κάθε φορά καθώς και την επεξεργασία, μελέτη, αξιολόγηση και αξιοποίηση δεδομένων ναυτικής ασφάλειας πλοίων στα πλαίσια του Κεφαλαίου ΙΧ «Διαχείριση για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων», της Διεθνούς Σύμβασης (SΟLΑS) με σκοπό τη βελτίωση των λειτουργιών των πλοίων με βάση τους εκτελούμενους πλόες και τις περιόδους επισκευών, σε συνεργασία, όποτε απαιτείται, με τις αρμόδιες κατά περίπτωση Διευθύνσεις του ΥΕΝ, 5 την παρακολούθηση των εξελίξεων, σε επίπεδο Διεθνών Οργανισμών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, των θεμάτων που σχετίζονται με τα Κεφάλαια ΙΧ και ΧΙ-2 της Διεθνούς Σύμβασης (SΟLΑS) και τον Κανονισμό (ΕΚ) 725/04, όπως ισχύουν κάθε φορά, 6 την έγκριση εξοπλισμού και υλικών που αφορούν την ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια του Κεφ ΧΙ-2 της Διεθνούς Σύμβασης (SΟLΑS), όπως ισχύει κάθε φορά. 2 Η Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα α) Ελέγχου Ασφαλούς Διαχείρισης Εταιρειών και Πλοίων, β) Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας (από μη νόμιμες ενέργειες) στα Πλοία, γ) Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας (από μη νόμιμες ενέργειες) στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις. 1 Ελέγχου Αναγνωρισμένων Οργανισμών Ασφάλειας, Διεθνών Σχέσεων και Συντονισμού. 3 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω 1 Στο Τμήμα Ελέγχου Ασφαλούς Διαχείρισης Εταιρειών και Πλοίων. 1 Ο έλεγχος των ναυτιλιακών εταιρειών στον τομέα διαχείρισης της ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ ΙΧ της Διεθνούς Σύμβασης (SΟLΑS) όπως ισχύει κάθε φορά και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. 2 Ο έλεγχος των πλοίων στον τομέα διαχείρισης της ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ ΙΧ της Διεθνούς Σύμβασης (SΟLΑS) όπως ισχύει κάθε φορά και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών συμμόρφωσης τους. 3 Η τήρηση του αρχείου εταιρειών - πλοίων. 2 Στο Τμήμα Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας (από μη νόμιμες ενέργειες) στα Πλοία. 1 Ο έλεγχος των πλοίων, ο έλεγχος της αξιολόγησης και η έγκριση σχεδίων ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ ΧΙ-2 της Διεθνούς Σύμβασης (SΟLΑS) όπως ισχύει κάθε φορά και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. 2 Η έκδοση του Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης των πλοίων σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΧΙ-1 της Διεθνούς Σύμβασης (SΟLΑS) όπως ισχύει κάθε φορά. 3 Η τήρηση του αρχείου πλοίων και Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης. 3 Στο Τμήμα Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας (από μη νόμιμες ενέργειες) των Λιμενικών Εγκαταστάσεων. 1 Η διενέργεια αξιολόγησης της ασφάλειας, η έγκριση των σχεδίων ασφάλειας και ο έλεγχος των λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ ΧΙ-2 της Διεθνούς Σύμβασης (SΟLΑS) όπως ισχύει κάθε φορά και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, καθώς και η έγκριση της αξιολόγησης της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων από μη νόμιμες ενέργειες που διενεργείται από εξουσιοδοτημένους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Ασφάλειας, με την συνεργασία, όπου απαιτείται, των συναρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΕΝ και λοιπών κατά περίπτωση εμπλεκομένων φορέων διοίκησης των λιμενικών εγκαταστάσεων. 2 Η τήρηση του αρχείου των λιμενικών εγκαταστάσεων. 4 Στο Τμήμα Ελέγχου Αναγνωρισμένων Οργανισμών Ασφάλειας, Διεθνών Σχέσεων και Συντονισμού. 1 Η παρακολούθηση των θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης στους Διεθνείς Οργανισμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2 Η σύναψη διμερών ή πολυμερών συμφωνιών με άλλες συμβαλλόμενες στην Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, (SΟLΑS 74), Κυβερνήσεις παράκτιων κρατών στο πλαίσιο των Κανονισμών ΧΙ-2/11 και ΧΙ-2/12 της Σύμβασης όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής των παραπάνω συμφωνιών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις. 3 Η εξέταση των προϋποθέσεων αναγνώρισης και παροχής εξουσιοδότησης σε Νηογνώμονες και άλλους φορείς για τον έλεγχο και πιστοποίηση των πλοίων και των εταιρειών που τα διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ ΙΧ της Διεθνούς Σύμβασης (SΟLΑS) όπως ισχύει κάθε φορά. 4 Η εξέταση των προϋποθέσεων για την αναγνώριση και την παροχή εξουσιοδότησης σε Νηογνώμονες και άλλους φορείς για τον έλεγχο και πιστοποίηση των πλοίων σε θέματα ασφάλειας από μη νόμιμες ενέργειες, καθώς και για την διενέργεια αξιολόγησης της ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων από μη νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ ΧΙ-2 της Διεθνούς Σύμβασης (SΟLΑS) όπως ισχύει κάθε φορά. 5 Η παρακολούθηση, εποπτεία και ο έλεγχος του έργου και της δραστηριότητας των εξουσιοδοτημένων Νηογνωμόνων και των λοιπών αναγνωρισμένων οργανισμών ασφαλείας σε θέματα διαχείρισης της ασφάλειας, που προβλέπονται στα Κεφάλαια ΙΧ και ΧΙ-2 της Διεθνούς Σύμβασης (SΟLΑS) όπως ισχύουν κάθε φορά, η εισήγηση και λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων. 6 Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και παρακολούθηση της ισχύουσας Εθνικής και Διεθνούς Νομοθεσίας, επί θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και ο συντονισμός των Τμημάτων επί θεμάτων κοινής αρμοδιότητας. 7 Η τήρηση Μητρώου προσοντούχων επιθεωρητών του ΥΕΝ σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κεφαλαίων ΙΧ και ΧΙ-2 της Διεθνούς Σύμβασης (SΟLΑS), όπως ισχύει κάθε φορά. 4 Στη Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων, προΐσταται ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. προερχόμενος από την Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. Στα προαναφερόμενα Τμήματα της Διεύθυνσης προΐσταται ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. προερχόμενος από την Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. ή ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. (Τ).
Άρθρο 5 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το π.δ. 26/2004 (Α΄ 23).
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). γ) Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΒ 1264/14.10.2005 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ 9.2.2006 όμοια απόφαση (Β΄ 204). δ) Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1284).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 272/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-03-06 Τροποποίηση του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201).
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/51
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/17398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/17398 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΒ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΒ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1999/242 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201). 2001/320 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 242/1999 Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Α΄ 201). 2004/26 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005