ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/49

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-03-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-03-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-03-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Θέση σε κυκλοφορία νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας 2 € με αφορμή τον εορτασμό της 50ης επετείου από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης (1957-2007) για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθορισμός των κυρίων γνωρισμάτων τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τίθενται σε κυκλοφορία νέα αναμνηστικά μεταλλικά κέρματα κυκλοφορίας των 2 € με αφορμή τον εορτασμό της 50ης επετείου από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης (25.3.1957), με την οποία ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.  
  Τα κέρματα αυτά τυπώνονται εφάπαξ σε ποσότητα 4.000.000 τεμαχίων με την παράσταση της εθνικής όψης, διαφορετική από τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής, αλλά με κοινό σχέδιο για όλα τα κράτη-μέλη . Η παράσταση επί της κοινής όψης είναι ίδια με τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής με έτος κοπής το 2007 (νέος ευρωπαϊκός χάρτης).
3.  
  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κερμάτων είναι αυτά των κυκλοφορούντων κερμάτων των 2 €, όπως έχουν καθορισθεί στις διατάξεις του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’αριθμ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ. Τα ειδικά χαρακτηριστικά της παράστασης που επελέγη, στις 5.5.2006, από Ειδική Επιτροπή - κατόπιν διαγωνισμού μεταξύ των κρατών της ευρωζώνης-, είναι: - Περιμετρικά στο Δακτύλιο του κέρματος φέρονται τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης . - Όλο τον χώρο του εσωτερικού κύκλου (Πυρήνα) του νομίσματος καταλαμβάνει ένα σχέδιο στο οποίο απεικονίζεται κεντρικά, το Κείμενο της Συνθήκης, το οποίο υπεγράφη από τα έξι (6) ιδρυτικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής (τότε) Κοινότητας ενώ το φόντο παραπέμπει στο σχηματισμό των πλακιδίων της πλατείας Campidοgliο στη Ρώμη, όπως φιλοτεχνήθηκαν από τον καλλιτέχνη Μιχαήλ-Άγγελο. - Επάνω και εντός του Πυρήνα, υπάρχει η ελληνική επιγραφή: ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ50 ΧΡΟΝΙΑ - Ακριβώς από κάτω, στο κέντρο και μεταξύ των σχηματισμών των πλακιδίων της πλατείας αναγράφεται η λέξη «ΕΥΡΩΠΗ». - Στο κάτω μέρος του σχεδίου και στο κέντρο, αναγράφεται το έτος κοπής (2007) ως ακολούθως: 2007ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Η ονομαστική αξία του νομίσματος αναγράφεται μόνο στην κοινή όψη κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 2 της από 3.6.2005 Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2005/491 ΕΚ) - Δεξιά του σχεδίου, αποτυπώνεται το σήμα (ανθέμιο) του Ελληνικού Νομισματοκοπείου.
Άρθρο 2
1.  
  Τις ποσότητες του εν λόγω κέρματος, το Ελληνικό Δημόσιο θα παραδίδει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το προϊόν από τη διάθεση των κερμάτων θα μεταφέρεται σε πίστωση του σχετικού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Άρθρο 3
1.  
  Στο παρόν προσαρτάται παράρτημα στο οποίο απεικονίζεται η νέα παράσταση της εθνικής όψης
 • Τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 2 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
 • Τα από 17.10.2006 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τα οποία εγκρίθηκε η έκδοση ενός αναμνηστικού κέρματος κυκλοφορίας 2-ευρώ με κοινό σχέδιο για όλα τα κράτη της ευρωζώνης στην εθνική όψη του νομίσματος με σκοπό τον εορτασμό της 50ης Επετείου από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης (Ευρωπαϊκό Δελτίο-Οικονομικής και Νομισματικής πολιτικής αρ.8/10, ΕU 10-2006)
 • Τις διατάξεις του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που πρόκειται να κυκλοφορήσουν (ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σελ. 6), όπως έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 423/1999 της 22.2.1999 (ΕΕ L 52 της 27.2.1999, σελ. 2)
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (ΦΕΚ Α΄ 242)
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του ν.δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι’ ής ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων.» (ΦΕΚ Α΄ 203) 6.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β’ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ/179/2006 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 204).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος π.δ/τος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έτους 2007, φορέας 23-200, ΚΑΕ 3326, το ύψος της οποίας θα ανέλθει στο ποσό των 840.000 € περίπου.
 • Την υπ’αριθμ. 357/29.12.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ/179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ_179 2006
Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ. 2001/2948 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/488 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/488 1974
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία