ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/5

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-01-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0006-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-01-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση-συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ/τος 258/2005 (Α΄316) – Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 5 του π. δ/τος 258/2005 (Α΄ 316) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Άρθρο 5 1 Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους στην ασφάλιση του Οργανισμού, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων είναι ίσο με το 20% του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία υπάγονται Η 1η ασφαλιστική κατηγορία δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που ορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (Α. 185) όπως κάθε φορά ισχύει Οι ασφαλιστικές κατηγορίες καθορίζονται ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΟ 1.1.2006 1η ευρώ 634,572η ευρώ 780,353η ευρώ 925,164η ευρώ 1069,54 5η ευρώ 1207,78 6η ευρώ 1313,95 7η ευρώ 1416,60 8η ευρώ 1519,27 9η ευρώ 1621,92 10η ευρώ 1724,60 11η ευρώ 1827,26 12η ευρώ 1929,91 13η ευρώ 2032,58 14η ευρώ 2135,24 2 Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Ε. 3 Από τις παραπάνω ασφαλιστικές κατηγορίες οι 10 πρώτες είναι υποχρεωτικές και οι υπόλοιπες προαιρετικές Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού, κατά την πρώτη υπαγωγή τους στην ασφάλισή του, κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες υποχρεωτικές κατηγορίες ανά τριετία και πάντα την 1η του έτους του επομένου εκείνου στο οποίο συμπληρώθηκε η τριετία . 4 1 Οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους προς τον ΟΑΕΕ, μπορούν να επιλέξουν ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγονται υποχρεωτικά για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, ή εφόσον βρίσκονται σε ανώτερη να επιλέξουν κατώτερη. 2 Αν οι ασφαλισμένοι επιλέξουν υποχρεωτική κατηγορία ανώτερη εκείνης στην οποία υπάγονται σύμφωνα με το χρόνο ασφάλισής τους, ο χρόνος παραμονής σ΄ αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον συνολικό χρόνο που απαιτείται για την υποχρεωτική κατάταξη, στην επιλεγείσα κατηγορία, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος. 3 Σε περίπτωση αίτησης επαναφοράς, από προαιρετική σε υποχρεωτική κατηγορία ή σε κατώτερη από επιλεγείσα ανώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας, η κατάταξη δεν μπορεί να γίνει σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή στην οποία θα κατατάσσονταν υποχρεωτικά οι ασφαλισμένοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος. 4 Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας υποβάλλεται στον ΟΑΕΕ οποτεδήποτε, αλλά η κατάταξη θα γίνεται από την 1η του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει για ολόκληρο το έτος. 5 Πρόσωπα που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού Οργανισμού ή του Δημοσίου μετά την 1.1.1993 και τα οποία, αν και μπορούν να ασφαλισθούν στον Ο.Α.Ε.Ε., εξαιρούνται από την ασφάλιση του Οργανισμού δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), επανερχόμενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, κατατάσσονται σε ασφαλιστική κατηγορία συνυπολογιζόμενου και του χρόνου εξαίρεσης από αυτόν, εφόσον διατηρούσαν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του.
Άρθρο 2
1.  
  Τα π. δ/τα 127/1993 (Α. 54), 128/1993(Α. 54), 129/1993(Α. 54) καταργούνται.
Άρθρο 3
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η της παρ. 1 του άρθρου 1 του π. δ/τος 258/2005 (Α΄ 316) αντικαθίσταται ως εξής: η. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης ή οι χρήστες και οι εκμεταλλευτές αυτών, σε περίπτωση που έχει παρακρατηθεί η κυριότητα, αφότου με συμβόλαιο αγοράς ή άλλη πράξη μεταβίβασης όταν δεν απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη, μεταβιβάζεται σε αυτούς η κυριότητα ή η χρήση και εκμετάλλευση του αυτοκινήτου, ανεξάρτητα από ποσοστό κυριότητας, νομής, χρήσης και εκμετάλλευσης. .
Άρθρο 4
1.  
  Στο άρθρο 18 του π. δ/τος 258/2005 (Α΄ 316) επέρχονται οι κάτωθι μεταβολές: α. Η παράγραφος 7 καταργείται και η υπάρχουσα παράγραφος 8 αναριθμείται σε 9. β. Προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως ακολούθως: 7 Ασφαλισμένοι των καταργούμενων φορέων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ, οι οποίοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1-1-1993 και συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον Ο.Α.Ε.Ε., μετά την έναρξη ισχύος του καταστατικού του, κατατάσσονται στην ασφαλιστική κατηγορία που υπήγοντο στις 31.12.2006 Η μετάταξή τους στην ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία θα γίνει μετά την παρέλευση τριετίας στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. 8 Σε περίπτωση υπαγωγής στην ασφάλιση δύο εκ των καταργουμένων φορέων, οι από 1.1.1993 ασφαλιζόμενοι κατατάσσονται στη μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία οι δε μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι, στην μεγαλύτερη από τις ασφαλιστικές κατηγορίες που κατατάσσονται σύμφωνα την παρ. 6 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 5
1.  
  Η προβλεπόμενη εισφορά υπέρ του Κλάδου Υγείας του Οργανισμού, για τους από 1-1-1993 και μετά ασφαλισμένους, υπολογίζεται επί των ασφαλιστικών κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 5, του π.δ/τος 258/2005 (Α΄ 316), όπως κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του προεδρικού διατάγματος αυτού αρχίζει από την 1.1.2007. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2676/1999 (Α΄1) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 35 του ν. 2084/1992 (Α΄165) «Αναμόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
 • Τις διατάξεις του π. δ/τος 213/1992 (Α΄102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
 • Την υπ’ αριθμ. 26499/424/6.11.2006 οικονομική έκθεση της Δ/νσης Αναλογιστικών μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. που διατυπώθηκε κατά την 735/24.10.2006 συνεδρίασή του.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε κατά την 22/2.11.2006 συνεδρίασή του.
 • Το γεγονός ότι από το παρόν Διάταγμα δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση σε βάρος ούτε του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Ε. δεδομένου ότι με τις διατάξεις του Προεδρικού αυτού διατάγματος επιδιώκεται η πλήρης ενοποίηση και κωδικοποίηση των διατάξεων της νομοθεσίας των τριών καταργούμενων Ταμείων.
 • Την γνωμοδότηση 333/2006 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1999/2676 1999
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.). 1993/127 1993
Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). 2005/258 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας. 2015/4321 2015
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας (Ν. Κορινθίας). 1992/101 1992