ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/50

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-03-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-03-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-02-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της…» όπως ισχύει, σε εκτέλεση του άρθρου 59 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) προστίθεται νέο άρθρο 22α που έχει ως εξής: Άρθρο 22α(άρθρο 27α της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ όπως προστέθηκε με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.) Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος και με την επιφύλαξη του άρθρου 19 αυτού, ισχύουν κατά περίπτωση, τα άρθρα 41 έως 46 του κανονισμού (ΕΚ) υπ’αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ.1, Διορθωτικό L191/1 της 28.5.2004), «για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων σε συμμόρφωση προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 25 του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 25
  1.  
   απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, μπορούν να καθορίζονται και να τροποποιούνται λεπτομερειακά θέματα, ειδικά και τεχνικά και να τροποποιούνται τα Παραρτήματα του παρόντος διατάγματος σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου και της Επιτροπής της Ε.Ε.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Το παρόν διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός από το άρθρο 1 που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2006. Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις α) Του άρθρου 4 του ν. 2147/1952 (Α΄ 155) «Περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας». β) Του άρθρου 1 παρ.1, 2 και 3 του ν.1338/1993 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34) όπως η παρ.1 έχει τροποποιηθεί με την διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 του ν.1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄101). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα όπως η νομοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ -132/11.10.2004 (Β΄ 1533) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 332/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/132 2004
ΝΟΜΟΣ 1952/2147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2147 1952
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1993/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/1338 1993
Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς τ[...]" 2002/365 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία