ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/52

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-03-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-03-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-03-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

΄Ιδρυση Καταστήματος Κράτησης στο Δήμο Γρεβενών του Νομού Γρεβενών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Γενικό Κατάστημα Κράτησης Β΄ Τύπου, στο Δήμο Γρεβενών του Νομού Γρεβενών (Θέση «Τρισλάρα») και στο ακίνητο για το οποίο εγκρίθηκε τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο με το από 14.12.2006 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 210 Τ.Α.Α. & Π.Θ).
2.  
  Το ανωτέρω Κατάστημα Κράτησης λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης την οποία συγκροτούν τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Διοίκησης
 2. Τμήμα Οικονομικού
 3. Τμήμα Φύλαξης
 4. Τμήμα Εξωτερικής Φρούρησης
3.  
  Οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων, όσον αφορά τα τρία (3) πρώτα τμήματα καθορίζονται από το άρθρο 22 του π.δ. 36/2000 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης» όπως ισχύει, οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά. ΄Οσον αφορά το τέταρτο τμήμα καθορίζονται από το άρθρο 2 του π.δ. 215/2006 (ΦΕΚ Α΄ 217). Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 18, 19 και 20 του ν. 2776/1999 «Σωφρονιστικός Κώδικας» (ΦΕΚ 291 Α΄ 24.12.1999), όπως η παράγραφος 3 του άρθρου 20 τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4Ζ του ν. 3388/2005 (ΦΕΚ Α΄ 225). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 16 και 29 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως είχε τροποποιηθεί. γ) Των άρθρων 3, 7 και 18 παράγραφος 5 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207 Α΄ 7.10.1999).
 • Την υπ’ αριθμ. 28704/4362/26.11.2001 απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Επιτροπής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης για το «ειδικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης» (ΦΕΚ 1575 Β΄ 28.11.2001).
 • Το από 14.12.2006 π.δ. (ΦΕΚ 210 Τ.Α.Α. & Π.Θ.) «έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Δήμου Γρεβενών (Ν. Γρεβενών) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Γενικού Καταστήματος Κράτησης Δυτικής Μακεδονίας και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: Α. Επί του τακτικού προϋπολογισμού: Ετήσια δαπάνη ύψους 600.000 ευρώ περίπου, η οποία κατά το τρέχον έτος ανέρχεται στο ποσό των 525.000 ευρώ περίπου και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ειδ. Φ. 17-110 και 310/ΚΑΕ ομ. 0200, 0800, 1000) κατά την επομένη πενταετία, η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό. Β. Επί του Π.Δ.Ε.: Εφάπαξ δαπάνη ύψους 21.500.000 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τη ΣΑ ΣΕΟ205, ΕΡΓΟ 2003 ΣΕΟ2050008.
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 527 Β΄ 24.3.2004), όπως τροποποιήθηκε με την 17398/13.9.2005 (ΦΕΚ Β΄1284), όμοια απόφαση.
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ Β΄204), όμοια απόφαση.
 • Την αριθμ. 34/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-03-08 ΄Ιδρυση Καταστήματος Κράτησης στο Δήμο Γρεβενών του Νομού Γρεβενών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/55
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/17398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/17398 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 1999/2742 1999
Σωφρονιστικός Κώδικας 1999/2776 1999
Θέματα εξωτερικών φρουρών και άλλες διατάξεις. 2005/3388 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/36 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/36 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης. 2006/215 2006
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία