ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/54

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-03-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-12-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-03-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών δια της αεροπορικής οδού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Με το παρόν διάταγμα, επιχειρείται η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/110/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 25ης Νοεμβρίου 2003, όσον αφορά τη συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση απομάκρυνσης δια της αεροπορικής οδού (ΕΕ L 321/26 της 6.12.2003). Σκοπός του παρόντος είναι να καθορισθούν τα μέτρα για παροχή συνδρομής μεταξύ των αρμοδίων αρχών των αερολιμένων διέλευσης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις απομακρύνσεις δια της αεροπορικής οδού υπηκόων τρίτων χωρών, που υπόκεινται σε απόφαση απομάκρυνσης, μετά ή άνευ συνοδείας.
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων:
 1. Της σύμβασης της 14ης Σεπτεμβρίου 1963 περί παραβάσεων και άλλων τινών πράξεων τελουμένων επί αεροσκαφών (σύμβαση του Τόκιο), η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 734/1970 (Α΄ 33/1971) και ιδίως των σχετικών με την επί του αεροσκάφους εξουσία του κυβερνήτη του αεροσκάφους και ζητήματα ευθύνης.
 2. Του παραρτήματος 9 της σύμβασης περί του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας (σύμβαση ΙCΑΟ) της 7ης Δεκεμβρίου 1944, αναφορικά με την ενημέρωση των αεροπορικών εταιρειών σχετικά με την πραγματοποίηση απομακρύνσεων, μετά ή άνευ συνοδείας, όπως κυρώθηκε με το ν. 211/1974 (Α΄ 33).
 3. Της σύμβασης της Γενεύης, περί του καθεστώτος των προσφύγων της 28ης Ιουλίου 1951, που κυρώθηκε με το ν.δ. 3989/1959 (Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, που κυρώθηκε με τον α.ν. 389/1968 (Α΄ 125) και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 (Α΄ 256).
 4. Των διεθνών συμβάσεων για την έκδοση προσώπων
3.  
  Τα κυριαρχικά δικαιώματα της Χώρας, ιδίως όσον αφορά την επιβολή μέτρων άμεσου καταναγκασμού κατά υπηκόων τρίτων χωρών που αντιστέκονται κατά την απομάκρυνση παραμένουν ανεπηρέαστα
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος προεδρικού διατάγματος, νοούνται ως: α. «υπήκοος τρίτης χώρας»: το πρόσωπο που δεν είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Συνομοσπονδίας της Ελβετίας, β. «αιτούν κράτος μέλος»: το κράτος μέλος το οποίο εκτελεί απόφαση απομάκρυνσης κατά υπηκόου τρίτης χώρας και το οποίο αιτείται τη διέλευση μέσω του αερολιμένος διέλευσης άλλου κράτους μέλους, γ. «κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση» ή «κράτος μέλος διέλευσης»: το κράτος μέλος μέσω του αερολιμένα διέλευσης του οποίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η διέλευση, δ. «συνοδός»: όλα τα πρόσωπα του αιτούντος κράτους μέλους που είναι υπεύθυνα για τη συνοδεία του υπηκόου τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων των επιφορτισμένων με την ιατρική περίθαλψη και των διερμηνέων, ε. «διέλευση δια της αεροπορικής οδού»: η διέλευση του υπηκόου τρίτης χώρας και, εάν είναι απαραίτητο, των συνοδών, μέσω του χώρου του αεροδρομίου του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, με σκοπό την απομάκρυνση δια της αεροπορικής οδού.
Άρθρο 3
1.  
  Για την επιστροφή, δια της αεροπορικής οδού, ενός υπηκόου τρίτης χώρας, σε βάρος του οποίου υφίσταται απόφαση απομάκρυνσης, εξετάζεται από την αρμόδια αρχή εάν είναι δυνατή η χρήση απευθείας πτήσης προς τη χώρα προορισμού
2.  
  Εάν για την επιστροφή του ως άνω υπηκόου τρίτης χώρας, δεν μπορεί, για εύλογους πρακτικούς λόγους να χρησιμοποιηθεί απευθείας πτήση προς τη χώρα προορισμού, μπορεί να ζητηθεί διέλευση δια της αεροπορικής οδού μέσω άλλου κράτους μέλους. Αίτηση διέλευσης δια της αεροπορικής οδού δεν πρέπει καταρχήν να υποβάλλεται εάν το μέτρο απομάκρυνσης απαιτεί αλλαγή αερολιμένος εντός της επικράτειας του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.
3.  
  Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του άρθρου 1 παρ. 2, η αρμοδία αρχή, στην περίπτωση που της απευθύνεται αίτηση, μπορεί να αρνηθεί τη διέλευση του υπηκόου τρίτης χώρας δια της αεροπορικής οδού, εάν:.
 1. πρόκειται να ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για αδίκημα ή αυτός καταζητείται προκειμένου να εκτίσει ποινή,
 2. δεν είναι εφικτή η διέλευση μέσω άλλων κρατών ή η αποδοχή από τη χώρα προορισμού του,
 3. το μέτρο απομάκρυνσης απαιτεί αλλαγή αερολιμένος εντός της ελληνικής επικράτειας,
 4. η αιτούμενη συνδρομή δεν είναι δυνατή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή για πρακτικούς λόγους, ή
 5. ο υπήκοος τρίτης χώρας συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις της Χώρας
4.  
  Στην περίπτωση που η Χώρα δεν δύναται για πρακτικούς λόγους να παρέχει την αιτούμενη συνδρομή, ορίζει το συντομότερο δυνατόν, και όχι πέραν των τριών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, στο αιτούν κράτος μέλος, ημερομηνία, όσο το δυνατόν εγγύτερη προς αυτή που ζητήθηκε αρχικά, κατά την οποία μπορεί να παρασχεθεί συνδρομή σε διέλευση δια της αεροπορικής οδού, εφόσον πληρούνται οι λοιποί όροι
5.  
  Η αρμοδία αρχή, μπορεί να ανακαλέσει τις άδειες διέλευσης δια της αεροπορικής οδού που έχει ήδη εκδώσει, εφόσον καθίστανται γνωστά, εκ των υστέρων, περιστατικά που κατά την παράγραφο 3, δικαιολογούν την άρνηση της διέλευσης
6.  
  Η αρμοδία αρχή, όταν απορρίπτει αίτηση ή ανακαλεί άδεια διέλευσης δια της αεροπορικής οδού, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5, αντίστοιχα ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που καθιστά αδύνατη τη διέλευση, ενημερώνει αμέσως και εξηγεί τους λόγους στο κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση
Άρθρο 4
1.  
  Η αίτηση διέλευσης δια της αεροπορικής οδού, μετά ή άνευ συνοδείας και παροχής των μέτρων συνδρομής της παραγράφου 1 του άρθρου 5, υποβάλλεται γραπτώς στο κράτος μέλος διέλευσης, το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε όχι αργότερα από δύο (2) ημέρες πριν από τη διέλευση. Η εν λόγω προθεσμία δεν ισχύει σε ιδιαίτερα επείγουσες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.
2.  
 1. Η αρμοδία αρχή, όταν της απευθύνεται αίτηση διέλευσης, ανακοινώνει αμέσως την απόφαση επί της αιτήσεως το αργότερο εντός δύο ημερών.
 2. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, επί 48 ώρες, κατ΄ ανώτατο όριο.
 3. Μια διέλευση δια της αεροπορικής οδού δεν δύναται ν΄ αρχίζει χωρίς την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας ημεδαπής αρχής στην οποία υποβλήθηκε το αίτημα.
 4. Σε περίπτωση που η αρμοδία αρχή της Χώρας, στην οποία απευθύνεται η αίτηση, δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο στοιχείο α΄, η επιχείρηση διέλευσης μπορεί να αρχίσει μόνο δια κοινοποιήσεως στις αρμόδιες αρχές της Χώρας από μέρους του αιτούντος κράτους μέλους.
 5. Η επιχείρηση διέλευσης μπορεί να αρχίσει μόνο δια κοινοποιήσεως, εφόσον αυτό προβλέπεται σε διμερή ή πολυμερή συμφωνία, συναφθείσα μεταξύ της Χώρας και κράτους μέλους ή κρατών μελών.
 6. Σε αυτή την περίπτωση η Χώρα κοινοποιεί, όπως και τα λοιπά κράτη μέλη, στην Επιτροπή τις παραπάνω συμφωνίες.
3.  
  Για τη διεκπεραίωση της αίτησης, σύμφωνα με την παρ. 1, διαβιβάζονται οι πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στο έντυπο του παραρτήματος του άρθρου 9. Τα απαιτούμενα μέτρα για την επικαιροποίηση και την προσαρμογή της αίτησης διέλευσης, ως έχει στο παράρτημα, καθώς και των μεθόδων διαβίβασής της, λαμβάνονται, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στα άρθρα 5 και 7 της υπ’ αριθμ. 1999/468/ΕΚ απόφασης.
4.  
  Η αρμοδία αρχή της Χώρας ως αιτούν κράτος μέλος, αποστέλλει τις αιτήσεις της παραγράφου 1, στην οριζόμενη, από το κράτος μέλος διέλευσης, κεντρική αρχή. Η κεντρική αρχή κάθε κράτους μέλους ορίζει τα σημεία επαφής για όλους τους σχετικούς αερολιμένες διέλευσης με τα οποία μπορεί να υπάρχει επαφή καθ΄ όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων διέλευσης.
Άρθρο 5
1.  
  Η επιχείρηση διέλευσης πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν και το πολύ εντός εικοσιτετραώρου
2.  
  Η Χώρα ως κράτος μέλος διέλευσης, με την επιφύλαξη αμοιβαίων διαβουλεύσεων με το έτερο κράτος μέλος, στα πλαίσια των διαθέσιμων μέσων και σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα, λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο συνδρομής από την προσγείωση και το άνοιγμα της θύρας του αεροσκάφους, μέχρις ότου εξασφαλισθεί η αναχώρηση του υπηκόου τρίτης χώρας. Δεν απαιτούνται αμοιβαίες διαβουλεύσεις στις περιπτώσεις παροχής επείγουσας ιατρικής περίθαλψης στον υπήκοο τρίτης χώρας ή τον συνοδό του.
3.  
  Τα μέτρα συνδρομής συνίστανται:
 1. στην παραλαβή του υπηκόου τρίτης χώρας από το αεροσκάφος και τη συνοδεία του/της εντός των ορίων του αεροδρομίου διέλευσης, ιδίως προκειμένου να επιβιβασθεί στην πτήση ανταπόκρισης,
 2. στην παροχή επείγουσας ιατρικής περίθαλψης στον υπήκοο τρίτης χώρας και, εάν χρειασθεί, στον/στην συνοδό,
 3. στη διατροφή του υπηκόου τρίτης χώρας και, εάν χρειασθεί, του/της συνοδού,
 4. στην παραλαβή, φύλαξη και διαβίβαση ταξιδιωτικών εγγράφων, ιδίως στην περίπτωση απομακρύνσεων άνευ συνοδείας,
 5. σε περιπτώσεις διέλευσης άνευ συνοδείας, στην ενημέρωση του αιτούντος κράτους μέλους όσον αφορά τον τόπο και το χρόνο αναχώρησης του υπηκόου τρίτης χώρας από το έδαφος της Χώρας,
 6. στην ενημέρωση του αιτούντος κράτους μέλους όσον αφορά τυχόν σοβαρά συμβάντα κατά τη διάρκεια της διέλευσης του υπηκόου τρίτης χώρας
4.  
  Η Χώρα ως κράτος μέλος διέλευσης μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:
 1. να οδηγήσει και να τακτοποιήσει τους υπηκόους τρίτης χώρας σε ασφαλή εγκατάσταση,
 2. να χρησιμοποιήσει νόμιμα μέσα προκειμένου να προληφθεί ή να τερματιστεί κάθε απόπειρα του υπηκόου τρίτης χώρας να αντισταθεί στη διέλευση
5.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η ολοκλήρωση της επιχείρησης διέλευσης, παρά τη συνδρομή που παρέχεται σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3, η Χώρα ως κράτος μέλος διέλευσης μπορεί, κατόπιν αιτήσεως και σε διαβούλευση με το έτερο κράτος μέλος, να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα συνδρομής για τη συνέχιση της επιχείρησης διέλευσης. Στις περιπτώσεις αυτές, η προθεσμία που αναφέρεται στην παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται επί 48 ώρες, κατ΄ ανώτατο όριο.
6.  
  Οι αρμόδιες αρχές της Χώρας, όταν της απευθύνεται η αίτηση, φέρουν την ευθύνη των λαμβανομένων μέτρων και αποφασίζουν σχετικά με τη φύση και το βαθμό της παρεχόμενης συνδρομής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 4 και 5.
7.  
 1. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την παροχή των υπηρεσιών από μέρους της Χώρας, ως κράτος μέλος διέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 3 στοιχεία β΄ και γ΄, βαρύνουν το αιτούν κράτος μέλος.
 2. Επίσης το αιτούν κράτος μέλος, βαρύνουν και οι λοιπές δαπάνες στο βαθμό που είναι πραγματικές και μετρήσιμες, σύμφωνα με τις παρεχόμενες από τη Χώρα κατάλληλες πληροφορίες όσον αφορά τα κριτήρια υπολογισμού των δαπανών αυτών.
 3. Οι ως άνω δαπάνες βαρύνουν αντίστοιχα τη Χώρα όταν είναι το αιτούν κράτος μέλος, σύμφωνα με τις παρεχόμενες από το κράτος μέλος διέλευσης κατάλληλες πληροφορίες όσον αφορά τα κριτήρια υπολογισμού των δαπανών αυτών
Άρθρο 6
1.  
  Η αρμοδία αρχή, όταν απευθύνει αίτηση διέλευσης υποχρεούται να επαναδεχθεί αμέσως τον υπήκοο τρίτης χώρας, εάν:
 1. απορρίφθηκε η αίτηση ή ανακλήθηκε η άδεια διέλευσης δια της αεροπορικής οδού σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 3,.
 2. κατά τη διάρκεια της διέλευσης, ο υπήκοος τρίτης χώρας εισήλθε χωρίς άδεια στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση,
 3. η απομάκρυνση του υπηκόου τρίτης χώρας σε άλλη χώρα διέλευσης ή στη χώρα προορισμού, ή η επιβίβαση στην πτήση ανταπόκρισης απέτυχε, ή
 4. η διέλευση δια της αεροπορικής οδού δεν είναι δυνατή για άλλο λόγο
2.  
  Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση παρέχει τη συνδρομή του για την επανεισδοχή στη Χώρα του υπηκόου τρίτης χώρας, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι δαπάνες που προκύπτουν κατά την απομάκρυνση του υπηκόου τρίτης χώρας βαρύνουν τη Χώρα.
3.  
  Οι ανωτέρω υποχρεώσεις βαρύνουν τη Χώρα όταν της απευθύνεται αίτηση διέλευσης. Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες που προκύπτουν κατά την απομάκρυνση του υπηκόου τρίτης χώρας βαρύνουν το αιτούν κράτος μέλος.
Άρθρο 7
1.  
  Κατά τη διενέργεια της επιχείρησης διέλευσης, οι εξουσίες των συνοδών περιορίζονται στην αυτοάμυνα. Σε περίπτωση απουσίας οργάνων επιβολής του νόμου του κράτους μέλους διέλευσης ή για τη στήριξη οργάνων επιβολής του νόμου, οι συνοδοί μπορούν να προβούν σε εύλογη και ανάλογη δράση για την αντιμετώπιση άμεσου και σοβαρού κινδύνου, προκειμένου ο υπήκοος τρίτης χώρας να μην αποδράσει, να μην προκαλέσει σωματική βλάβη στον εαυτό του ή σε τρίτους, ή υλικές ζημίες. Σε κάθε περίπτωση, οι συνοδοί πρέπει να συμμορφώνονται προς τη νομοθεσία του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.
2.  
  Οι συνοδοί δεν φέρουν όπλα κατά τη διάρκεια της διέλευσης δια της αεροπορικής οδού και φέρουν πολιτική περιβολή. Επιδεικνύουν τα απαιτούμενα έγγραφα προκειμένου να πιστοποιήσουν την ταυτότητά τους, συμπεριλαμβανομένης της άδειας διέλευσης την οποία χορήγησε το κράτος μέλος διέλευσης ή ανάλογα με την περίπτωση, την κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, κατόπιν αιτήσεως του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.
Άρθρο 8
1.  
  Η Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ορίζεται ως κεντρική αρχή της Χώρας αρμόδια, για την αποστολή και λήψη αιτήσεων διέλευσης δια της αεροπορικής οδού, μετά ή άνευ συνοδείας βάσει της παρ. 1 του άρθρου 4 και την παροχή σχετικών μέτρων συνδρομής, βάσει του άρθρου 5. Η ανωτέρω υπηρεσία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της:.
 1. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με τις αρχές των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. για την εφαρμογή του παρόντος.
 2. Αποφαίνεται επί των αιτήσεων διέλευσης και διαβιβάζει την απόφαση που αφορά την έγκριση ή μη της διέλευσης, χρησιμοποιώντας τα ταχύτερα πρόσφορα μέσα
2.  
  Ως σημεία επαφής για τους αερολιμένες διέλευσης της Χώρας με τα οποία μπορεί να υπάρχει επαφή καθ΄ όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων διέλευσης ορίζονται οι κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες που ασκούν τον έλεγχο διαβατηρίων ή συναλλάγματος
Άρθρο 9
1.  
  Προσαρτάται, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος, Παράρτημα, το οποίο έχει ως ακολούθως:
Άρθρο 10 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 6 Δεκεμβρίου 2005. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70), 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21) και 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312).
 • Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου παρ. 2 του ν.2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και των σχετικών Πρωτοκόλλων και Δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη» (Α΄ 136) και του άρθρου δευτέρου του ν. 2691/1999 «Κύρωση της Συνθήκης του ΄Αμστερνταμ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις, καθώς και των σχετικών πρωτοκόλλων και των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (Α΄ 47).
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.2362/ 1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/110/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 (ΕΕL 321/26 της 6.12.2003).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 30.000 ευρώ περίπου ετησίως. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ειδ. Φ. 43 – 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» ΚΑΕ 5143).
 • Την υπ’ αριθμ. 18/2007 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2003/110/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/110_ΕΕ 2003
ΝΟΜΟΣ 1974/211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/211 1974
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Κύρωση της Συνθήκης του Άμστερνταμ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις, καθώς και των σχετικών πρωτοκόλλων και των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη 1999/2691 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/3989 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/3989 1959
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/734 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/734 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/53 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/53 1974
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/389 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/389 1968
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία