ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/56

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-03-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-03-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-01-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 60/1992 «Περί συνθέσεως υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων οργάνων Μ.Τ.Σ.».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 60/1992 τροποποιούνται, ως εξής:"
1.  
  Το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 καταργείται
2.  
  Οι παράγραφοι 5, 6, 7, 8 και 9 αναριθμούνται σε παραγράφους 6, 7, 8, 9 και 10, αντίστοιχα και πλέον η παράγραφος 5 έχει ως εξής:«
5.  
  Η Διεύθυνση Πληροφορικής που περιλαμβάνει τα τμήματα:
 1. Μηχανογραφικής Υποστήριξης
 2. Λογισμικού»
Άρθρο 2 "Οι διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 60/1992 τροποποιούνται, ως εξής:"
1.  
  Το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 καταργείται
2.  
  Οι παράγραφοι 5, 6, 7, 8 και 9 αναριθμούνται και γίνονται 6, 7, 8, 9 και 10 αντίστοιχα και πλέον η παράγραφος 5 έχει ως εξής:«
5.  
  Διεύθυνση Πληροφορικής Αυτή ασκεί τις αρμοδιότητες των ακολούθων τμημάτων που υπάγονται σ’ αυτή:
 1. Τμήμα Μηχανογραφικής Υποστήριξης Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού υπάγονται:
 2. (1) Η υλική υποστήριξη του εξοπλισμού του Πληροφορικού Συστήματος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
 3. (2) Η μέριμνα για την ασφάλεια του μηχανογραφικού συστήματος από μηχανική ή φυσική καταστροφή.
 4. (3) Ο γενικός έλεγχος πρόσβασης στο σύστημα και στο χώρο υπολογιστών υπηρεσίας (serνers).
 5. (4) Η μέριμνα για την καλή τήρηση των συμβάσεων υποστήριξης υλικού.
 6. Τμήμα Λογισμικού Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται:
 7. (1) Η ανάπτυξη λογισμικού εντός ή εκτός Ταμείου.
 8. (2) Η συντήρηση και υποστήριξη του λογισμικού που έχει αναπτυχθεί.
 9. (3) Η αποδοτικότερη οργάνωση και διαχείριση των εις το μηχανογραφικό σύστημα υπαρχουσών και διακινουμένων πληροφοριών».
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.δ. 4198/1961 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Μ.Τ.Σ. νομοθεσίας και κυρώσεως πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α΄ 168).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 εδ. Γ΄ του π.δ. 363/1997 «Διατήρηση εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί Ν.Π.Δ.Δ» (ΦΕΚ Α΄ 241)
 • Την υπ’ αριθμ. 246717/3.3.2006 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Β΄ 274).
 • Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα δεν προκαλείται επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ 212/2.8.2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/246717 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/246717 2006
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/4198 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4198 1961
Διατήρηση εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί Ν.Π.Δ.Δ. 1997/363 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία