Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη συναφής διάταξη η οποία τροποποιεί ή συμπληρώνει τις ανωτέρω διατάξεις, ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ίδρυση και αποστολή του Κέντρου, διάρθρωσηυπηρεσιών (ν. 1388/1983 άρθρο 1, ν. 1943/1991 άρθρο 39, ν. 2527/1997 άρθρα 8 & 13, ν. 3200/2003 άρθρα 1 & 2, π.δ. 193/2004, ν. 3260/2004 άρθρο 6) 1.Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Εθνικό Κέντρο ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.?.?.Α.) και έδρα την Αθήνα. Το Κέντρο έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 2.Εκπαιδευτικές μονάδες του Εθνικού Κέντρου ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.?.?.Α.) είναι η Εθνική Σχολή ?ηµόσιας ?ιοίκησης (Ε.Σ.?.?.), η Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) και το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.). Η διάρθρωση των Οργανικών Μονάδων του Ε.Κ.?.?.Α. διέπεται από τον Οργανισµό αυτού. 3.Αποστολή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είναι: 1)Η επαγγελµατική κατάρτιση, εκπαίδευση και επιµόρφωση του πάσης φύσεως προσωπικού της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄ βαθµού, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των ?.Ε.Κ.Ο., των Ανωνύµων Εταιρειών του ?ηµοσίου, των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ?ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, και των επιχειρήσεων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και των δηµοσίων λειτουργών. Εφεξής, όπου στις διατάξεις του διατάγματος αυτού αναφέρεται ευρύτερος δηµόσιος τοµέας, ορίζονται οι φορείς που περιγράφονται στην παράγραφο αυτήν. 2)Η επιµόρφωση των αιρετών οργάνων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού. 3)Η δηµιουργία στελεχών για τη δηµόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. 4)Η παροχή πορισµάτων ερευνών και συµπερασµάτων μελετών στον Υπουργό Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης για τη χάραξη στρατηγικής, για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης και την εισαγωγή οργανωτικών αλλαγών σε αυτήν. 5)Η συµβολή στο διαρκή εκσυγχρονισµό της οργάνωσης και λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης µέσω της έρευνας των διαδικασιών και της δοµής των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, της εκπόνησης µελετών και µεταρρυθµιστικών σχεδίων και της συµβουλευτικής υποστήριξης της εφαρµογής τους. 6)Η υποστήριξη, ύστερα από αίτηµα της Γενικής Γραµµατείας ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης, των διαδικασιών για την εφαρµογή των µεταρρυθµιστικών δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης και των διαγωνισµών ποιότητας µεταξύ των δηµοσίων υπηρεσιών που διεξάγει το Υπουργείο Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 7)η θέσπιση του ατοµικού δελτίου κατάρτισης των υπαλλήλων για την παρακολούθηση του επιµορφωτικού ιστορικού τους σε ατοµικό επίπεδο. 4.Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Ε.Κ.?.?.Α. µπορεί να συµβάλλεται, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Γραµµατείας ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης ή και δική του πρωτοβουλία, µε ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, µε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και µε φορείς που παρέχουν εκπαίδευση, εκπονούν µελέτες, διενεργούν έρευνες και ανήκουν στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή µε άλλους φορείς εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή µε κοινωνικούς ή συλλογικούς φορείς ή µε διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισµούς ή µε πρόσωπα εγνωσµένου επιστηµονικού κύρους. 5.Το Ε.Κ.?.?.Α. καταρτίζει και υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης έκθεση για τα προβλήµατα και τις εξελίξεις στα θέµατα εκπαίδευσης του προσωπικού των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και ειδικές εκθέσεις, ύστερα από αίτηµα του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης, του Α.Σ.Ε.Π. ή άλλων ανεξάρτητων δηµόσιων αρχών. 6.Κατ εξαίρεση, το Ε.Κ.?.?.Α. µπορεί να παρέχει υπηρεσίες, εκπαιδευτικού και ερευνητικού περιεχοµένου, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα έναντι αµοιβής. Ο τρόπος καθορισµού των υπηρεσιών και της σχετικής αµοιβής προσδιορίζεται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης. 7.Το Ε.Κ.?.?.Α. για την εκπλήρωση της αποστολής του µπορεί να: 1)εκπονεί µελέτες και διεξάγει έρευνες, 2)παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες, 3)συµµετέχει σε διαγωνισµούς για την ανάληψη των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους, 4)πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων του ?ηµοσίου, των Ν.Π.?.?. και των Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθµού. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µετά από γνώµη του ?.Σ. του Ε.Κ.?.?.Α., καθορίζονται οι ειδικότητες, η διαδικασία και ο τρόπος πιστοποίησης. 5)πιστοποιεί τους χώρους εκπαίδευσης, τον εκπαιδευτικό εξοπλισµό, τη διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη της υλοποίησης των επιµορφωτικών προγραµµάτων των υπαλλήλων των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και εν γένει τις εκπαιδευτικές δοµές, 6)αναθέτει το σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης δηµοσίων υπαλλήλων σε φορείς των οποίων το Ε.Κ.?.?.Α. έχει πιστοποιήσει τις εκπαιδευτικές δοµές. Οι θεµατικές ενότητες που ανατίθενται ανά οµάδα φορέων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ?.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Άρθρο 2Διοικητικό Συµβούλιο(ν. 1388/1983 άρθρο 2, ν. 2527/1997 άρθρο 9, ν. 2880/2001 άρθρο 7, ν. 2916/2001 άρθρο 8, ν. 3200/2003 άρθρο 3)1.Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διοικείται από ?ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από: 1)τον Πρόεδρο, 2)τον Γενικό Γραµµατέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 3)τους ?ιευθυντές των εκπαιδευτικών µονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 4)τον Προϊστάµενο της Γενικής ?ιεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 5)έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ενωσης ?ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.?.Κ.Ε.), 6)έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης ?ιοίκησης Ενώσεων ?ηµοσίων Υπαλλήλων Ελλάδας (Α.?.Ε.?.Υ.), 7)έναν επιστήµονα κλάδου ?ιοικητικής Επιστήµης και ?ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Πολιτικής Επιστήµης ή Κοινωνιολογίας ή ?ηµοσίου ?ικαίου ή Οικονοµικής Επιστήµης ή Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Ευρωπαϊκών και ?ιεθνών Σπουδών ή Πληροφορικής, 8)έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ε.Ν.Α.Ε.) και 9)έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.). 2.Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας, το µέλος που µνηµονεύεται στο στοιχείο ζ΄ της προηγούµενης παραγράφου και οι αναπληρωτές των τελευταίων επιλέγονται µεταξύ επιστηµόνων κύρους και ειδικής εµπειρίας από τους επιστηµονικούς κλάδους που απαριθµούνται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή και από άλλους επιστηµονικούς κλάδους εφόσον έχουν ασκήσει διοικητικά καθήκοντα υψηλής ευθύνης. Στην περίπτωση ορισµού µέλους ?.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης ως Προέδρου του ?.Σ. του Εθνικού Κέντρου ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, διατηρείται η ένταξή του στην κατηγορία της πλήρους απασχόλησης και καταβάλλεται παράλληλα µε τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις αποδοχές της κύριας θέσης του και η προβλεπόµενη για τον Πρόεδρο του ?.Σ. του Ε.Κ.?.?.Α. µηνιαία αποζηµίωση, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄/1999). 3.Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας, καθώς και τα µέλη που µνηµονεύονται στα στοιχεία δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παρ. 1 µε τους αναπληρωτές τους, διορίζονται για τριετή θητεία που µπορεί να ανανεωθεί, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονοµικών καθορίζεται η αποζηµίωση του Προέδρου, των µελών και του γραµµατέα του ?.Σ. και οι αποδοχές του Γενικού Γραµµατέα. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ?.Σ. του Ε.Κ.?.?.Α. συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά τη λήξη της θητείας τους µέχρι την ανανέωσή της ή το διορισµό νέων µελών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 4.Όταν ως Πρόεδρος, Γενικός Γραµµατέας ή µέλη του ?.Σ. διορίζονται δηµόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δηµόσιου τοµέα, ο διορισµός τους δεν γίνεται λόγω της συγκεκριµένης ιδιότητάς τους, ώστε να χρειάζεται να ερωτηθεί σχετικά η προϊσταµένη τους αρχή, αλλά λόγω της εξειδικευµένης επιστηµονικής και επαγγελµατικής επίδοσής τους και της προσωπικής τους προσφοράς. Για τον ίδιο λόγο η συµµετοχή τους αυτή δεν υπόκειται στους περιορισµούς της κείµενης νοµοθεσίας. 5.Στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού καθορίζεται αν η ανάθεση καθηκόντων του Προέδρου, του Γενικού Γραµµατέα και των µελών που αναφέρονται στα στοιχεία δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 γίνεται παράλληλα µε τα καθήκοντα της θέσης που τυχόν κατέχουν τα πρόσωπα αυτά στο δηµόσιο τοµέα ή αποκλειστικά, οπότε η απόφαση αυτή αποτελεί και πράξη απόσπασης από την κύρια θέση κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 6.Η θητεία του Προέδρου, του Γενικού Γραµµατέα και των µελών του ?.Σ. που αναφέρονται στα στοιχ. δ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 µπορεί να διακοπεί σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή σοβαρής αµέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η διακοπή γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 7.Το ?.Σ. ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα ορίζει ως γραµµατέα του ?.Σ. υπάλληλο του Κέντρου, καθώς και τον αναπληρωτή του. Άρθρο 3Τρόπος λειτουργίας του Δ.Σ.(ν. 1388/1983 άρθρο 4, ν. 1943/1991 άρθρο 42)1.Το ?.Σ. συνεδριάζει τακτικά σε ηµεροµηνίες που ορίζονται από αυτό και, πάντως, τουλάχιστον µία φορά το µήνα. Συνεδριάζει εκτάκτως µετά από πρόσκληση του Προέδρου του, όταν ο Υπουργός Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης ζητήσει τη σύγκλησή του, ή όταν ο Πρόεδρος κρίνει ότι επιβάλλεται η σύγκλησή του. 2.Για να ληφθεί απόφαση χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του ?.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώµη µε την οποία έχει συνταχθεί ο Πρόεδρος, ή, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο Γενικός Γραµµατέας. 3.Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα επτά (7) τουλάχιστον µέλη του, στα οποία συµπεριλαµβάνονται ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραµµατέας. 4.Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µπορεί να καταρτισθεί ειδικός Κανονισµός για τη σύγκληση και τον τρόπο λειτουργίας του Δ.Σ.. Άρθρο 4Γενικός Γραµµατέας(ν. 1943/1991 άρθρο 40, ν. 2266/1994 άρθρο 14, ν. 3200/2003 άρθρο 4)1.Ο Γενικός Γραµµατέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: 1)προΐσταται των εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών µονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 2)εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και εγκρίνει όλες τις δαπάνες µέχρι του ποσού που προβλέπεται κάθε φορά από το νόµο για την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού, 3)αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, 4)συνιστά οµάδες µελέτης, έρευνας και σχεδιασµού, 5)έχει την ευθύνη της εκµετάλλευσης και διαχείρισης των ακινήτων του Ε.Κ.?.?.Α. και των εγκαταστάσεών του, 6)µεριµνά για την εκποίηση ή την καταστροφή του περιττού και άχρηστου υλικού, 7)εγκρίνει τις µετακινήσεις του προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, 8)εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τα µέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών του, 9)υποβάλλει για έγκριση στο ?.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τον προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων, τον απολογισµό και τον ισολογισµό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και το πρόγραµµα προµηθειών του, 10)εισηγείται στο Δ.Σ. για θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. 2.Ο Γενικός Γραµµατέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. µπορεί να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του ή το δικαίωµα υπογραφής στους προϊσταµένους των εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών µονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. 3.Ο Γενικός Γραµµατέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από µέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό. 4.Η θέση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. µπορεί να καλύπτεται και µε ανάθεση καθηκόντων, από µέλος ?.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχο των Τ.Ε.Ι. ή από δικαστικό λειτουργό. Η ανάθεση καθηκόντων γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Άρθρο 5 Αρµοδιότητες του Δ.Σ.(ν. 1388/1983 άρθρο 3, ν. 1586/1986 άρθρο 23, ν. 1943/1991 άρθρο 41, ν. 3320/2005 άρθρο 9)1.Το ?ιοικητικό Συµβούλιο έχει αρµοδιότητα για όλα τα θέµατα που αφορούν το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., εκτός από εκείνα που έχουν ανατεθεί σε άλλο όργανο. Χαράσσει, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, τις γενικές κατευθύνσεις των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό, απολογισµό και ισολογισµό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., εγκρίνει τα προγράµµατα σπουδών των εκπαιδευτικών του µονάδων µετά από εισήγηση των αρµόδιων διευθυντών και γνώµη του επιστηµονικού – εκπαιδευτικού συµβουλίου και αποφασίζει την κατάταξη του κύριου διδακτικού προσωπικού στο Ενιαίο Μητρώο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του ν. 3320/2005, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή. 2.Το Δ.Σ. µε απόφαση του µπορεί να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραµµατέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή τους προϊσταµένους των εκπαιδευτικών και λοιπών υπηρεσιακών µονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να ασκούν συγκεκριµένες αρµοδιότητές του ή να υπογράφουν µε εντολή Δ.Σ. κάθε µορφής πράξη, έγγραφα, εντάλµατα, συµβάσεις ή αποφάσεις που ανήκουν στην αρµοδιότητά του, εκτός από τον προϋπολογισµό, απολογισµό και ισολογισµό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. 3.Με αποφάσεις του Δ.Σ. που εγκρίνονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να καταργούνται ή ανασυγκροτούνται τα συλλογικά όργανα (συµβούλια και επιτροπές), που λειτουργούν στα πλαίσια του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., εκτός από το ίδιο το Δ.Σ. και να ανακαθορίζονται οι αρµοδιότητές τους. Με όµοιες αποφάσεις, οι οποίες προσυπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονοµικών µπορεί να συνιστώνται νέα συλλογικά όργανα για την υποστήριξη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., να προσδιορίζεται η συγκρότηση και η σύνθεσή τους και να καθορίζονται οι αρµοδιότητές τους. Τόσο για τα συλλογικά όργανα που λειτουργούν ήδη στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. όσο και για εκείνα που ενδέχεται να συσταθούν κατά το προηγούµενο εδάφιο, µπορεί να ορίζεται µε τις αποφάσεις αυτές µειωµένη απαρτία για τη λειτουργία τους µέχρι το ένα τρίτο (1/3) του αριθµού των µελών τους. Άρθρο 6 Αρµοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. (ν. 1388/1983 άρθρο 5)Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στα ?ικαστήρια και σε όλες τις δικαστικές και διοικητικές αρχές και εισηγείται στους αρµόδιους Υπουργούς τα κάθε είδους αναγκαία µέτρα για την υλοποίηση των σκοπών του Κέντρου. Άρθρο 7 Συνεργασία µε τρίτους(ν. 1943/1991 άρθρο 47, ν. 2085/1992 άρθρο 17, ν. 2190/1994 άρθρο 30)1.Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. µπορεί να αναθέτει, µε απόφασή του, σε ελληνικούς και ξένους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς ή σε πρόσωπα εγνωσµένου επιστηµονικού κύρους προγράµµατα της αρµοδιότητας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και να εγκρίνει τη συνεργασία υπηρεσιακών του µονάδων µε αυτούς για την εκτέλεση, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, προγραµµάτων εκπαιδευτικού ή ερευνητικού κοινού ενδιαφέροντος, συνεδρίων και ανταλλαγών επιστηµονικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού. 2.Η αποζηµίωση των ανωτέρω φορέων ή προσώπων και οι όροι για την παροχή των υπηρεσιών τους ή της συνεργασίας τους µε το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και για τη συµµετοχή, στα πλαίσια της αρµοδιότητάς του, υπαλλήλων σε εκπαιδευτικά ή ερευνητικά προγράµµατα τρίτων, ορίζονται µε σύµβαση µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και των οικείων φορέων ή προσώπων. 3.?ς εκπαιδευτικοί ή ερευνητικοί φορείς για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, νοούνται οι φορείς που παρέχουν εκπαίδευση ή εκτελούν µελέτες και έρευνες, ανεξάρτητα αν ανήκουν στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα. 4.Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται και για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των Υπουργείων, αυτοτελών δηµόσιων υπηρεσιών και Ν.Π.?.?.. Στην περίπτωση αυτή, όπου προβλέπεται αρµοδιότητα του Εθνικού Κέντρου ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.?.?.Α.), αυτή ασκείται από τον οικείο Υπουργό. Οι δαπάνες βαρύνουν το οικείο Υπουργείο ή την αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία ή το νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικαίου και η κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου σύµβαση καταρτίζεται µεταξύ του αρµόδιου Υπουργού και των οικείων εκπαιδευτικών φορέων ή προσώπων. 5.Στους υπαλλήλους που, επιτυχώς, αποφοιτούν από τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράµµατα χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό. 6.Το Ε.Κ.?.?.Α. µπορεί να αναλαµβάνει µε απόφαση του ?.Σ. την εκτέλεση προγραµµάτων και συνεδρίων εκπαιδευτικού ή ερευνητικού ενδιαφέροντος για λογαριασµό κυβερνητικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης των Βαλκανικών κρατών, της Κύπρου, των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µε τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει εξωτερικές σχέσεις. Η δυνατότητα αυτή διεθνούς συνεργασίας µπορεί να επεκταθεί και σε φορείς ή οργανισµούς άλλων χωρών µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών. 7.Στα πλαίσια της προηγούµενης παραγράφου, το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εξουσιοδοτεί σε ετήσια βάση τους διευθυντές των µονάδων του να συµµετέχουν σε διαγωνισµούς για την ανάληψη εκτέλεσης προγραµµάτων εκπαιδευτικού ή ερευνητικού ενδιαφέροντος και συνεδρίων. 8.Οι όροι εκτέλεσης από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. των προγραµµάτων και συνεδρίων της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, ορίζονται µε σύµβαση µεταξύ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του ενδιαφερόµενου φορέα της οικείας χώρας. Άρθρο 8Συντονιστική Επιτροπή Εκπαίδευσης(ν. 3200/2003 άρθρο 5, ν. 3260/2004 άρθρο 6)1.Συνιστάται στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Συντονιστική Επιτροπή Εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από: 1)τον Γενικό Γραµµατέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ως Πρόεδρο, 2)τέσσερις ?ιευθυντές της κεντρικής υπηρεσίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τους επικεφαλής των εκπαιδευτικών οργανωτικών µονάδων των Υπουργείων και των εκπαιδευτικών φορέων των νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα, όπως εκάστοτε ισχύει, ως µέλη, 3)δύο εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Χρέη Γραµµατέα της Συντονιστικής Επιτροπής Εκπαίδευσης ασκεί υπάλληλος που υπηρετεί στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ορίζεται από τον Γενικό Γραµµατέα του. 2.Η Συντονιστική Επιτροπή Εκπαίδευσης συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 3.Έργο της Επιτροπής είναι ο συντονισµός του εκπαιδευτικού έργου των φορέων εκπαίδευσης της δηµόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, η Επιτροπή συντονίζει το εκπαιδευτικό έργο όσον αφορά: 1)την καταγραφή των διαθέσιµων υποδοµών των φορέων, 2)τη συστηµατική και συνεχή καταγραφή των στόχων, πολιτικών και θεµατικών αξόνων των δράσεων των φορέων, 3)τη συστηµατική και συνεχή καταγραφή των δράσεων εκπαίδευσης, καθώς και των µελετών και ερευνών που προγραµµατίζουν να πραγµατοποιήσουν οι φορείς, 4)το συντονισµό των δράσεων των φορέων, µε στόχο την αποφυγή επικαλύψεων και την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση τόσο των εθνικών και κοινοτικών πόρων όσο και των διαθέσιµων υποδοµών, 5)τη σύγκλιση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών µεθοδολογιών των φορέων, µε στόχο τη βελτίωση τις ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των δράσεων και 6)κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το συντονισµό του εκπαιδευτικού έργου των φορέων. 4.Η Συντονιστική Επιτροπή Εκπαίδευσης συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο ύστερα από πρόσκληση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Άρθρο 9 Επιστηµονικό Εκπαιδευτικό Συµβούλιο (ν. 1388/1983 άρθρο 6, ν. 1943/1991 άρθρα 44 & 52, ν. 2527/1997 άρθρο 10, ν. 3200/2003 άρθρο 6) 1.Συνιστάται στο Ε.Κ.?.?.Α. Επιστηµονικό Εκπαιδευτικό Συµβούλιο. Το Συµβούλιο γνωµοδοτεί ύστερα από ερώτηµα του ?.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: α) για θέµατα που αφορούν τη διδακτέα ύλη, τις εκπαιδευτικές µεθόδους, τη χρονική διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και την αξιολόγηση του έργου της Ε.Σ.?.?. και της Ε.Σ.Τ.Α., β) για τα επιµορφωτικά πεδία και την αξιολόγηση του έργου του ΙΝ.ΕΠ., γ) για τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις του Ε.Κ.?.?.Α. και δ) για τις γενικές κατευθύνσεις των µελετητικών και ερευνητικών δράσεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. 2.Το Συµβούλιο αποτελείται από εννέα µέλη που ορίζονται µε τριετή θητεία από τον Υπουργό Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώµη του ?.Σ. του Ε.Κ.?.?.Α. Ως Πρόεδρος ορίζεται καθηγητής Α.Ε.Ι. και ως µέλη οι ?ιευθυντές της Ε.Σ.?.?., της Ε.Σ.Τ.Α. και του ΙΝ.ΕΠ., δύο µέλη ?.Ε.Π., ένας ειδικός επιστήµονας σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης, ένας βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη και ο Προϊστάµενος τις ?ιεύθυνσης Εκπαίδευσης της Γενικής Γραµµατείας ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ?ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται υπάλληλος του Ε.Κ.?.?.Α. µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Κ.?.?.Α.. Η αποζηµίωση του Προέδρου, των µελών και του γραµµατέα του Επιστηµονικού Εκπαιδευτικού Συµβουλίου ορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών κατά παρέκκλιση των περιορισµών των κείµενων διατάξεων. 3.Το Συµβούλιο συνέρχεται τακτικώς δύο φορές το έτος ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και εκτάκτως όταν το ζητήσει ο Υπουργός Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης ή ο Γενικός Γραµµατέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. 4.Ως εισηγητής ορίζεται από τον Πρόεδρό του ένα από τα µέλη του Επιστηµονικού Εκπαιδευτικού Συµβουλίου. 5.Το Συµβούλιο, όταν συζητώνται θέµατα εξειδικευµένων εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραµµάτων, δύναται να καλεί αρµόδια στελέχη δηµοσίων υπηρεσιών, καθώς και εµπειρογνώµονες του ιδιωτικού τοµέα να εκφέρουν άποψη επί των υπό συζήτηση θεµάτων. 6.Όπου στο παρόν άρθρο προβλέπεται συµµετοχή υπαλλήλων ή λειτουργών του δηµόσιου τοµέα, αυτή γίνεται λόγω της εξειδικευµένης επιστηµονικής και επαγγελµατικής τους κατάρτισης και της προσωπικής τους προσφοράς και όχι λόγω της συγκεκριµένης ιδιότητάς τους, ώστε να χρειάζεται να ερωτηθεί η προϊσταµένη τους αρχή. Για τον ίδιο λόγο η συµµετοχή τους αυτή δεν υπόκειται στους περιορισµούς της κείµενης νοµοθεσίας. Άρθρο 10 Οµάδες µελετών(ν. 1388/1983 άρθρο 7, ν. 2085/1992 άρθρο 18, ν. 2527/1997 άρθρο 14)1.Στο Κέντρο λειτουργούν οµάδες µελετών, τεκµηρίωσης και ενηµέρωσης, µε προορισµό τη διαρκή εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών µονάδων του Κέντρου και την πραγµατοποίηση ερευνών για το συνεχή εκσυγχρονισµό της οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών στο δηµόσιο τοµέα, την αύξηση τις παραγωγικότητας και της αποδοτικότητάς του και την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας. 2.Τις οµάδες απαρτίζουν οι υπεύθυνοι σπουδών και έρευνας. 3.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης µετά γνώµη του ?.Σ. του Ε.Κ.?.?.Α., µπορεί να συγκροτούνται επιτροπές ή οµάδες εργασίας από δηµόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα ή ιδιώτες, οι οποίοι, λόγω ειδικών γνώσεων, επιστηµονικής ή τεχνικής κατάρτισης και πείρας, µπορούν να συµβάλουν στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου του Ε.Κ.?.?.Α. µε την κατάρτιση µελετών ή διεξαγωγή ερευνών για τις ανάγκες των υπηρεσιακών µονάδων του Κέντρου ή προγραµµάτων, που επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα µέλη των επιτροπών ή οµάδων εργασίας µπορεί να καθορίζεται αποζηµίωση κατά παρέκκλιση των διατάξεων των ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄/1982) και 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄/2003) µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών. Άρθρο 11Διδακτικό Προσωπικό(ν. 1388/1983 άρθρο 8, ν. 1943/1991 άρθρα 41 & 51, ν. 2527/1997 άρθρο 14, ν. 2738/1999 άρθρο 19, ν. 3200/2003 άρθρο 7, ν. 3320/2005 άρθρο 9)1.Το ?ιδακτικό προσωπικό του Ε.Κ.?.?.Α. δεν είναι µόνιµο και διακρίνεται σε κύριο και βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, τα µέλη του οποίου εντάσσονται στο Προσωρινό και εν συνεχεία στο Ενιαίο Μητρώο κύριου ή βοηθητικού διδακτικού προσωπικού, αντίστοιχα. Μπορεί να ανήκουν σε αυτό δηµόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.?.?. και Ο.Τ.Α., διδακτικό, επιστηµονικό ή ερευνητικό προσωπικό Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, καθηγητές ξένων γλωσσών, ιδιώτες µε εξειδικευµένη επιστηµονική, τεχνική ή άλλη ειδική κατάρτιση και πείρα συναφή προς τη διδακτέα ύλη και τα αντικείµενα σπουδών. Στο διδακτικό προσωπικό µπορούν να ανήκουν και ηµεδαποί ή αλλοδαποί εµπειρογνώµονες. 2.Τα µέλη του κύριου διδακτικού προσωπικού, εκτός από την υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου, συµµετέχουν στο σχεδιασµό και στην αξιολόγηση των προγραµµάτων σπουδών των Σχολών και των επιµορφωτικών προγραµµάτων του Ινστιούτου Επιµόρφωσης Προσωπικού, στην εκπόνηση και συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στο σχεδιασµό, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των εργασιών που εκπονούν οι σπουδαστές των Σχολών. 3.Με απόφαση του ?.Σ. του Ε.Κ.?.?.Α. καθορίζονται τα καθήκοντα των µελών κάθε κατηγορίας διδακτικού προσωπικού. 4.Η ένταξη στο διδακτικό προσωπικό γίνεται µε ανάθεση καθηκόντων στα παραπάνω πρόσωπα ή ιδιώτες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προγραµµάτων των εκπαιδευτικών µονάδων του Ε.Κ.?.?.Α.. Αν η ανάθεση καθηκόντων αφορά ιδιώτες, θεωρείται ανάθεση έργου. Η αποζηµίωση που καταβάλλεται είναι ανάλογη µε το χρόνο και το είδος της απασχόλησής τους. Για την ανάθεση καθηκόντων αρκεί η έκδοση απόφασης ένταξης στο Προσωρινό ή στο Ενιαίο Μητρώο, χωρίς να χρειάζεται η συγκατάθεση ή γνώµη της υπηρεσίας ή του φορέα στον οποίο υπηρετεί ο δηµόσιος λειτουργός ή υπάλληλος. Η ανάθεση έργου, µε την ένταξη ιδιωτών στο Προσωρινό ή Ενιαίο Μητρώο κύριου ή βοηθητικού διδακτικού προσωπικού, γίνεται κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις. Η ένταξη των ανωτέρω στο Μητρώο δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά την απασχόλησή τους στο Ε.Κ.?.?.Α., η οποία εξαρτάται από τις κατά καιρούς ανάγκες των εκπαιδευτικών του µονάδων και τη διαθεσιµότητα των µελών κύριου ή βοηθητικού διδακτικού προσωπικού. 5.Κατά την πρώτη συνεργασία του µε το Ε.Κ.?.?.Α., κάθε υποψήφιο µέλος του κύριου διδακτικού προσωπικού εντάσσεται µε απόφαση του ?ιευθυντή της συγκεκριµένης εκπαιδευτικής µονάδας του Ε.Κ.?.?.Α. στο Προσωρινό Μητρώο κύριου διδακτικού προσωπικού. Μετά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του ικανοτήτων, κατατάσσεται µε απόφαση του ?.Σ. του Ε.Κ.?.?.Α., που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του αρµόδιου ?ιευθυντή, στο Ενιαίο Μητρώο κύριου διδακτικού προσωπικού του Ε.Κ.?.?.Α.. Κατά την πρώτη συνεργασία του µε το Ε.Κ.?.?.Α., κάθε υποψήφιο µέλος του βοηθητικού διδακτικού προσωπικού ενάσσεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Κ.?.?.Α. στο Προσωρινό Μητρώο βοηθητικού διδακτικού προσωπικού και διατίθεται στις εκπαιδευτικές µονάδες του Κέντρου. Μετά την αξιολόγησή του, που γίνεται το αργότερο σε τρεις (3) µήνες από την ένταξή του, κατατάσσεται µε απόφαση του ?.Σ. του Ε.Κ.?.?.Α. που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του αρµόδιου ?ιευθυντή εκπαιδευτικής µονάδας του Ε.Κ.?.?.Α., στο Ενιαίο Μητρώο βοηθητικού διδακτικού προσωπικού του Ε.Κ.?.?.Α. Με απόφαση του ?.Σ. του Ε.Κ.?.?.Α. προσδιορίζεται το ανώτατο όριο ωρών που µπορεί να ανατεθεί από τους ?ιευθυντές των εκπαιδευτικών µονάδων του Ε.Κ.?.?.Α. και τον Γενικό Γραµµατέα στα µέλη του Προσωρινού Μητρώου κύριου και βοηθητικού διδακτικού προσωπικού, αντίστοιχα. 6.Η ωριαία αποζηµίωση του διδακτικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά προγράµµατα που εκτελεί το Ε.Κ.?.?.Α., τα Υπουργεία και τα Ν.Π.?.?. καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση του ?.Σ. του Ε.Κ.?.?.Α., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄/2003) ή άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Η αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται και όταν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα εκτελούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας. Η αποζηµίωση αυτή υπόκειται σε κρατήσεις εισφορών υπέρ των οικείων ασφαλιστικών Ταµείων και προσαυξάνεται µε την εκάστοτε ισχύουσα εργοδοτική εισφορά. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα τυχόν έξοδα µετακίνησης και εκτός έδρας διαµονής του διδακτικού προσωπικού, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος καταβολής τους. Άρθρο 12Προσωπικό Ε.Κ.Δ.Δ.Α.(ν. 1388/1983 άρθρα 9, 10 & 11, π.δ. 37/93 άρθρο 7, ν. 2527/1997 άρθρο 14, ν. 3200/2003 άρθρο 8, ν. 3260/2004 άρθρο 6, π.δ. 193/2004 άρθρο 15, ν. 3320/2005 άρθρο 9, ν. 3491/2006 άρθρο 5)Για τη στελέχωση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. συνιστώνται οι εξής θέσεις μόνιμου και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού: 1.Μόνιμο προσωπικό: Οι θέσεις των µονίµων υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης διακρίνονται σε κατηγορίες και κατανέµονται ανά κλάδο, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του π.δ. 193/2004 (ΦΕΚ 170 Α΄/2004) «Οργανισµός Εθνικού Κέντρου ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης». Προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό των παραπάνω κλάδων, ορίζονται τα προβλεπόµενα στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄/2001) και π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α΄/2003), όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι ανωτέρω θέσεις διαβαθµίζονται στους ενιαίους βαθµούς από τον ?΄ έως τον Α΄ για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ?Ε και από τον Ε΄ έως τον Α΄ για την κατηγορία ΥΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α΄/2004). Οι θέσεις των µονίµων υπαλλήλων των Περιφερειακών Ινστιτούτων του Εθνικού Κέντρου ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης διακρίνονται και κατανέµονται κατά κατηγορίες και κλάδους, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του π.δ. 193/2004. Προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό των παραπάνω κλάδων, ορίζονται τα προβλεπόµενα στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄/2001) και π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α΄/2003), όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι ανωτέρω θέσεις όλων των Περιφερειακών Ινστιτούτων διαβαθµίζονται στους ενιαίους βαθµούς από τον ?΄ έως τον Α΄ για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ?Ε και από τον Ε΄ έως τον Α΄ για την κατηγορία ΥΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α΄/2004). Για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο της αποστολής του, επιτρέπεται η απόσπαση σε αυτό εκπαιδευτικών λειτουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2.Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου: Ειδικό επιστημονικό προσωπικό: Οι θέσεις του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 15 του π.δ. 193/2004 (ΦΕΚ 170 Α΄/2004) «Οργανισµός Εθνικού Κέντρου ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης». Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄/1994), όπως εκάστοτε ισχύει. Η ανανέωση γίνεται µετά από ειδικώς αιτιολογηµένη εισήγηση του ?ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Προσόντα πρόσληψης στις θέσεις της προηγούµενης παραγράφου ορίζονται τα αναφερόµενα υπό τα στοιχεία α και β της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄/1991). Με υπουργική απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του ?.Σ. του Ε.Κ.?.?.Α, είναι δυνατόν να ορίζονται στην προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων αυτών πρόσθετα προσόντα καθώς και συγκεκριµένες ειδικότητες. Η πλήρωση των θέσεων του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µπορεί να γίνει και µε απόσπαση δηµόσιων λειτουργών ή υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα. Η απόσπαση ενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης για διάστηµα µέχρι 3 έτη, που µπορεί να παρατείνεται. Με την ίδια απόφαση µπορεί να καθορίζεται πρόσθετη αµοιβή, πέρα από τις αποδοχές της θέσης που οργανικά κατέχει ο προσλαµβανόµενος µε αυτόν τον τρόπο. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας του δηµόσιου λειτουργού ή υπαλλήλου στη θέση που οργανικά κατέχει. Οι αποσπώµενοι κατά το χρόνο της απόσπασής τους εξακολουθούν να µισθοδοτούνται από την υπηρεσία, στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση, και υπάγονται στους φορείς ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισµένοι. Η πλήρωση των θέσεων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως υπευθύνων σπουδών και έρευνας, πραγματοποιείται και με μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.. Στην περίπτωση αυτή αποσπώνται με πλήρη απασχόληση στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., διατηρώντας τα δικαιώματα της κατηγορίας μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης. Η απόσπαση των ανωτέρω και ο τυχόν καθορισμός της πρόσθετης αμοιβής τους γίνεται με τη διαδικασία και τον τρόπο που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο. Μόνιμοι υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. που αποσπώνται στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους μπορούν να προΐστανται και οργανωτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό του παρόντος άρθρου έχει την ευθύνη σχεδιασµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πάσης φύσεων εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραµµάτων του Ε.Κ.?.?.Α. Με απόφαση του ?.Σ. του Ε.Κ.?.?.Α. καθορίζεται το αναλυτικό καθηκοντολόγιο του εν λόγω προσωπικού και από τα µέλη του ορίζονται οι ?ιευθυντές των εκπαιδευτικών µονάδων του Ε.Κ.?.?.Α. για τριετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται µε απόφαση του ?.Σ. Τα καθήκοντα των ανωτέρω θέσεων του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού δεν είναι ασυµβίβαστα µε τη δικηγορία. 3.Για την θέση δικηγόρου µε έµµισθη εντολή, που συνεστήθη µε την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.3200/2003, τα προσόντα και ο τρόπος πλήρωσης προβλέπονται από το άρθρο 15 του π.δ. 193/2004. 4.Για αποσπάσεις προσωπικού, εκτός από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του ν.δ. 216/1974 (ΦΕΚ 367 Α΄/1974), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 4 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α΄/1987) και του άρθρου 3 (εδάφ. Α΄) του ν. 1895/1990 (ΦΕΚ 116 Α΄/1990). Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και για αποσπάσεις που έχουν ήδη γίνει, πλην του επιστημονικού προσωπικού. Άρθρο 13 Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.(ν. 1388/1983 άρθρο 12, ν. 3528/2007 άρθρο 159)1.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης συνιστάται πενταµελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό συµβούλιο για τους υπαλλήλους του Κέντρου. 2.Με όµοιες αποφάσεις ορίζεται η σύνθεση και η συγκρότηση του υπηρεσιακού συµβουλίου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 14 Πόροι –Διαχείριση (ν. 1388/1983 άρθρο 13, ν. 1943/1991 άρθρο 46)1.Το Ε.Κ.?.?.Α. έχει τακτικούς και έκτακτους πόρους για να αντιµετωπίσει τις εκπαιδευτικές και λειτουργικές ανάγκες του. 2.Τακτικοί πόροι είναι: 1)ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης, στον οποίο εγγράφεται µε ιδιαίτερο κωδικό αριθµό µε τίτλο «επιχορήγηση Ε.Κ.?.?.Α.», 2)ετήσια επιχορήγηση από τον προϋπολογισµό ?ηµοσίων Επενδύσεων, 3)πρόσοδοι από την περιουσία του και έσοδα από τη διάθεση δηµοσιευµάτων και την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους έναντι αµοιβής. 3.Έκτακτοι πόροι είναι επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες και κάθε είδους εισφορές νοµικών ή φυσικών προσώπων, ηµεδαπών ή αλλοδαπών. 4.Η οικονοµική διαχείριση γίνεται µε τον τρόπο και τα όργανα που καθορίζει ειδικός Κανονισµός που καταρτίζεται από το ?.Σ. του Κέντρου και εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, ?ηµοσίας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Η οικονοµική διαχείριση δεν υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 5.Ο ετήσιος ισολογισµός του Ε.Κ.?.?.Α. συντάσσεται µε τη λήξη του λογιστικού έτους και συνοδεύεται από λεπτοµερή έκθεση του ?.Σ. του Κέντρου για τη διαχείριση και την οικονοµική απόδοση του Ε.Κ.?.?.Α. κατά το λογιστικό έτος, καθώς και για τις προβλέψεις του για το µέλλον. 6.Τα τυχόν πλεονάσµατα του ετήσιου απολογισµού του Κέντρου µεταφέρονται στην οικονοµική χρήση του επόµενου έτους. 7.Οι προµήθειες για τις ανάγκες του Κέντρου γίνονται κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις, σύµφωνα µε ειδικό Κανονισµό που καταρτίζει το ?.Σ. του Κέντρου και εγκρίνει ο Υπουργός Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Άρθρο 15 Χαρακτήρας, Κατευθύνσεις(ν. 1388/1983 άρθρο 14, ν. 1586/1986 άρθρα 1 & 23, ν. 1892/1990 άρθρο 90, ν. 1943/1991 άρθρο 48, ν. 3166/2003 άρθρο 7, ν. 3196/2003 άρθρο 10, ν. 3200/2003 άρθρο 9, ν. 3444/2006 άρθρο 11)1.Η Εθνική Σχολή ?ηµόσιας ?ιοίκησης (Ε.Σ.?.?.) δηµιουργεί στελέχη για την κεντρική και αποκεντρωµένη διοίκηση. Στους αποφοίτους της Ε.Σ.?.?. χορηγείται βεβαίωση φοίτησης. 2.Η Εθνική Σχολή ?ηµόσιας ?ιοίκησης (Ε.Σ.?.?.) παρέχει εκπαίδευση µε διαφορετική φύση και περιεχόµενο από την εκπαίδευση που παρέχουν τα κάθε µορφής ιδρύµατα ανώτερης ή ανώτατης παιδείας, είτε προπτυχιακά, είτε µεταπτυχιακά. 3.Η εκπαίδευση στη Σχολή γίνεται σε τρεις φάσεις, όπως καθορίζεται λεπτοµερέστερα στο άρθρο 22 του παρόντος. Η πρώτη φάση είναι κοινή για όλους τους σπουδαστές. Κατά τη δεύτερη φάση λειτουργούν τα εξής τµήµατα εξειδικευµένης επαγγελµατικής κατάρτισης: 1)Το τµήµα Οικονοµικής Κατεύθυνσης, για τη δηµιουργία οικονοµικών στελεχών των δηµοσίων υπηρεσιών. 2)Το τµήµα Υπαλλήλων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων. 3)Το τµήµα Στελεχών Επικοινωνίας. 4)Το τµήµα Γενικής Διοίκησης για τη δηµιουργία στελεχών των διοικητικών κλάδων ΠΕ των δηµοσίων υπηρεσιών. 5)Το τµήµα Πολιτιστικής Κατεύθυνσης για τη δηµιουργία στελεχών για τις δηµόσιες υπηρεσίες µε σκοπό την ανάπτυξη του πολιτιστικού επιπέδου του λαού και των νέων, τη διαφύλαξη της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και τις πολιτιστικές ανταλλαγές µε ξένες χώρες. 6)το τµήµα Περιφερειακής ?ιοίκησης για τη δηµιουργία στελεχών των κεντρικών υπηρεσιών της ?ιοίκησης που έχουν αρµοδιότητα στους τοµείς της περιφερειακής Ανάπτυξης και των Περιφερειών. 7)το τµήµα ?ιαχείρισης Πληροφοριακών Συστηµάτων για τη δηµιουργία στελεχών εξειδικευµένων σε θέµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 8)το τµήµα Τουριστικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης για τη δηµιουργία στελεχών εξειδικευµένων σε θέµατα τουριστικής πολιτικής. 4.Στην τρίτη φάση λειτουργεί τµήµα διϋπουργικών στελεχών της δηµόσιας διοίκησης, για τη δηµιουργία στελεχών που θα αντιµετωπίζουν και θα συντονίζουν αποτελεσµατικά τα θέµατα διϋπουργικού χαρακτήρα. 5. Στα Τµήµατα της Σχολής µπορούν να ενταχθούν ιδιώτες κάτοχοι πτυχίου ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, υπάλληλοι των δηµοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.?.?. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 17 του παρόντος, και πετύχουν στο διαγωνισµό. 6.Ο αριθµός των τµηµάτων και το περιεχόµενο της αποστολής τους µπορεί να µεταβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης ύστερα από γνώµη του ?.Σ. του Κέντρου. Η µεταβολή ισχύει από τη δηµοσίευση της απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν µε την απόφαση αυτή ορίζεται προγενέστερος χρόνος, ώστε να καταλαµβάνεται και η εκπαιδευτική σειρά που άρχισε ή επόµενος, ο οποίος µπορεί να φθάνει µέχρι και τη µεθεπόµενη εκπαιδευτική σειρά. 7.Με τη διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να προστίθενται νέα τµήµατα στην Ε.Σ.?.?. και να καθορίζεται η διάρκειά τους. Τα τµήµατα αυτά µπορεί να είναι ειδικά για την εισαγωγή µόνο υπαλλήλων του ?ηµοσίου ή Ν.Π.?.?. ή Ο.Τ.Α. ή φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για την κατάρτιση ειδικευµένου προσωπικού προς στελέχωση ιδίως διϋπουργικών κλάδων ή κάλυψη ειδικών υπηρεσιακών λειτουργιών, όπως διοίκησης νοσοκοµείων ή του σώµατος ελεγκτών δηµόσιας διοίκησης. 8.Οι υπάλληλοι των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που εισάγονται στην Ε.Σ.?.?. για την παρακολούθηση των τµηµάτων της προηγούµενης παραγράφου, θεωρούνται ως αποσπασµένοι από τους φορείς αυτούς στην Ε.Σ.?.?. µέχρι την αποφοίτησή τους. 9.Οι απόφοιτοι των τµηµάτων της παρ. 7 του παρόντος άρθρου, διορίζονται στις θέσεις, για την κάλυψη των αναγκών των οποίων δηµιουργούνται τα τµήµατα αυτά. 10.Η Ε.Σ.?.?. και οι λοιπές εκπαιδευτικές µονάδες του Ε.Κ.?.?.Α. δύνανται να προµηθεύουν δωρεάν στους σπουδαστές βιβλία και περιοδικά απαραίτητα για τη µελέτη, έρευνα ή τις εργασίες που τους ανατίθενται. Άρθρο 16Όργανο της Σχολής(ν. 1388/1983 άρθρο 15, ν. 1735/1987 άρθρο 24, ν. 1943/1991 άρθρο 44, ν. 2527/1997 άρθρο 14, ν. 3200/2003 άρθρο 4)1.Όργανο διοίκησης της Ε.Σ.?.?. είναι ο διευθυντής της, που ασκεί τις εξής αρµοδιότητες: 1)Αποφασίζει για όλα τα ζητήµατα διοίκησης και διαχείρισης της Σχολής, εκτός από εκείνα για τα οποία η αρµοδιότητα έχει ανατεθεί σε άλλο όργανο. 2)Προΐσταται του διδακτικού και υπόλοιπου προσωπικού της Σχολής, το οποίο τοποθετεί και κατανέµει ανάλογα µε τις ανάγκες. 3)Εισηγείται στο ?.Σ. του Κέντρου τα αναγκαία µέτρα για να εκπληρώνονται οι σκοποί της Σχολής. 4)Εισηγείται στο ?.Σ. του Κέντρου τον τρόπο κατάρτισης του προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων του Κέντρου, του απολογισµού και ισολογισµού, για τα κονδύλια που αφορούν τη Σχολή, καθώς και το πρόγραµµα προµηθειών της Σχολής. 5)Έχει την επιµέλεια της εκτέλεσης των αποφάσεων του ?.Σ. του Κέντρου που αφορούν τη Σχολή, ή των εξουσιοδοτηµένων από αυτό οργάνων. 6)Αλληλογραφεί µε τις λοιπές υπηρεσίες του Κέντρου και τις άλλες διοικητικές αρχές. 7)Εγκρίνει τις δαπάνες της Σχολής και αποφασίζει για τις προµήθειες και εκτελέσεις έργων µέχρις ορισµένου ποσού. Το ποσό αυτό προκαθορίζει το ?.Σ. του Κέντρου. 8)Υπογράφει τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα (τακτικά ή προπληρωµής) και πράξεις, τις διακηρύξεις δηµοπρασίας, τους τίτλους είσπραξης χρηµάτων, τις συµβάσεις, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχετικό µε την εκτέλεση των κονδυλίων του προϋπολογισµού που αφορούν τη Σχολή. 9)Ασκεί την πειθαρχική εξουσία ως άµεσος προϊστάµενος του διοικητικού προσωπικού της Σχολής κατά τις διατάξεις του Υ.Κ.. 10)Συγκροτεί οµάδες εργασίας για τη µελέτη ειδικών θεµάτων. 2.Το ?.Σ. του Κέντρου µε απόφασή του ορίζει και τον τρόπο της αναπλήρωσης του διευθυντή όταν αυτός δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται. 3.Στο έργο του ο διευθυντής της Σχολής επικουρείται από τους υπευθύνους σπουδών και έρευνας. Άρθρο 17Εισαγωγικός ?ιαγωνισµός(ν. 1388/1983 άρθρα 16 & 22, ν. 1810/1988 άρθρο 16, ν. 2085/1992 άρθρο 18, ν. 2527/1997 άρθρο 11, ν. 2839/2000 άρθρο 4, ν. 3200/2003 άρθρο 10, ν. 3260/2004 άρθρο 5, 3491/2006 άρθρα 1 & 2)1.Για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης διενεργούνται δύο διαγωνισμοί από κοινού κατ’ έτος. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται κάθε φορά ο συνολικός αριθµός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβεί τους διακόσιους (200) για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και τους εκατό (100) για την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως και ο αριθµός των εισακτέων που θα ενταχθεί σε κάθε Τµήµα των δύο Σχολών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι θέσεις των υπηρεσιών, στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τμημάτων. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται µε την προκήρυξη του διαγωνισµού, µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 24 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται κάθε φορά το Υπουργείο στο οποίο διορίζεται κάθε απόφοιτος της Ε.Σ.?.?. σε θέση διοικητικού υπαλλήλου. Για τον καθορισµό του Υπουργείου, στο οποίο κάθε απόφοιτος διορίζεται, λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες των Υπουργείων σε διοικητικά στελέχη, καθώς και δήλωση προτίµησης των αποφοίτων, τηρουµένης της σειράς επιτυχίας τους κατά την παρ. 1. του άρθρου 24 του παρόντος. 2.Υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισµού είναι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.). 3.Για να ληφθεί απόφαση χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της Κ.Ε.Ε.. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώµη µε την οποία έχει συνταχθεί ο Πρόεδρος, ή ο αναπληρωτής του. 4.Η Κ.Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον επτά µέλη της. 5.Με απόφαση της Κ.Ε.Ε. καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συγκρότηση σώµατος βαθµολογητών από µέλη του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων αντίστοιχης ειδικότητας και για τον ορισµό επιτηρητών από δηµόσιους υπαλλήλους. Στο σώµα των βαθµολογητών µπορεί να µετέχουν και ειδικοί επιστήµονες για τη βαθµολόγηση της επίδοσης των υποψηφίων στην ξένη γλώσσα. 6.Η Κ.Ε.Ε. καταρτίζει την προκήρυξη του διαγωνισµού, κρίνει και αποφασίζει για τις περιπτώσεις αποκλεισµού των υποψηφίων για οποιοδήποτε λόγο, παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων των βαθµολογητών και επιτηρητών, εποπτεύει την οµαλή διεξαγωγή των εξετάσεων και συντάσσει τους πίνακες των επιτυχόντων κατά το προκαταρκτικό στάδιο, καθώς και των εισερχοµένων στη Σχολή µε βάση τα αποτελέσµατα των τελικών εξετάσεων. 7.Τα θέµατα του διαγωνισµού επιλέγονται από επιτροπή. Στην επιτροπή επιλογής θεµάτων του εισαγωγικού διαγωνισµού της Ε.Σ.?.?., παρέχεται αποζηµίωση, που καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄/2003). 8.Το προκαταρκτικό στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισµού µπορεί να διεξαχθεί κατά την κρίση της Κ.Ε.Ε. σε περισσότερα από ένα εξεταστικά κέντρα. Αν προβλεφθούν τέτοια σε περιοχή µακριά από την πρωτεύουσα, η Επιτροπή συγκροτεί Τοπική Οµάδα διεξαγωγής της προκαταρκτικής εξέτασης. Το έργο της περιορίζεται στην εξασφάλιση των επιτόπιων µέσων για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του διαγωνισµού, την επιτήρηση και τη µονογραφή των γραπτών δοκιµίων, τα οποία στέλνει, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό, στην Κ.Ε.Ε. 9.Στα µέλη της Κ.Ε.Ε. και των τοπικών οµάδων του β΄ εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, τους γραµµατείς, τους επιτηρητές και τους βαθµολογητές καταβάλλεται αποζηµίωση, η οποία καθορίζεται, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών και βαρύνει τον προϋπολογισµό του Κέντρου. Σε κάθε περίπτωση το ποσό που καταβάλλεται στα μέλη της Κ.Ε.Ε. για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις και για την άσκηση της κατά νόμο αρμοδιότητάς της κατά τη διεξαγωγή των διαγωνισμών δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά την αποζημίωση που καταβάλλεται για τη βαθμολόγηση του μαθήματος με το μεγαλύτερο αριθμό γραπτών. Η παρούσα ισχύει από τον εισαγωγικό διαγωνισμό για τη ΙΔ΄ εκπαιδευτική σειρά της Ε.Σ.Δ.Δ.. 10.Η Κ.Ε.Ε. προκηρύσσει τη διενέργεια εισαγωγικών διαγωνισµών για την Ε.Σ.?.?. και την Ε.Σ.Τ.Α. µε πράξη της. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται δύο φορές σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη δημοσίευση πραγματοποιείται εξήντα (60) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη των διαγωνισµών. Η Περίληψη της προκήρυξης, μεταξύ των άλλων, αναφέρει το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, τον αριθµό των εισακτέων, την κατανομή τους στα Τμήματα ανά Σχολή, τα στάδια του διαγωνισμού και τα μαθήματα ανά στάδιο και το ακριβές πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων του προκαταρκτικού σταδίου. Ολόκληρη η προκήρυξη αναρτάται στα κτίρια που στεγάζονται η Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και καταχωρείται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Ανακοίνωση υπό τη μορφή Δελτίου Τύπου για την έκδοση της προκήρυξης αποστέλλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παράλειψη της καταχώρησης στο δικτυακό τόπο και της αποστολής Δελτίου Τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της διαδικασίας. 11.?ικαίωµα συµµετοχής στους εισαγωγικούς διαγωνισµούς της Ε.Σ.?.?. και της Ε.Σ.Τ.Α. έχουν κάτοχοι πτυxίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισµού σε δηµόσια υπηρεσία, καθώς και υπάλληλοι δηµόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής. Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) δεν μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στους εισαγωγικούς διαγωνισμούς οποιασδήποτε εκ των δύο Σχολών. 12.Η παράγραφος 8 του άρθρου 15 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄/1994), ισχύει και για τους διαγωνισµούς που διενεργεί το Ε.Κ.?.?.Α. (Ε.Σ.?.?. και Ε.Σ.Τ.Α.). 13.Ο υποψήφιος υποβάλλει στα Τμήματα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των Σχολών, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της Περίληψης της προκήρυξης, αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η αίτηση συνοδεύεται από δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τον τίτλο σπουδών που κατέχει και την τυχόν υπαλληλική του ιδιότητα. Οι ιδιώτες υποψήφιοι υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ο Δήμος ή η Κοινότητα εγγραφής στα μητρώα αρρένων και ο Αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου, καθώς επίσης η συνδρομή των νόμιμων προσόντων και η έλλειψη κωλύματος για διορισμό τους σε δημόσια θέση. Στην αίτηση αναγράφεται και η ξένη γλώσσα, στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί ο υποψήφιος, όπως και η δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυμεί, όπου αυτό απαιτείται από την προκήρυξη. 14.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος επιλογής θεµάτων του διαγωνισµού, ο τρόπος µετάδοσης θεµάτων, τα εξεταστικά κέντρα, η βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων των υποψηφίων, η διασφάλιση της όλης διαδικασίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται τα αντίστοιχα θέµατα της προφορικής εξέτασης σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 18 του παρόντος. Άρθρο 18Στάδια εισαγωγικού διαγωνισµού(ν. 1388/1983 άρθρο 17, ν. 1586/1986 άρθρα 22 & 23,ν. 3200/2003 άρθρο 11, 3491/2006 άρθρο 2)1.Οι διαγωνισμοί για την εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ. και στην Ε.Σ.Τ.Α. διενεργούνται σε δύο στάδια, ήτοι το προκαταρκτικό και το τελικό στάδιο. 2.Το προκαταρκτικό στάδιο εξέτασης είναι κοινό και για τις δύο Σχολές και περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων σε δύο μαθήματα. Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων του υποψηφίου στα γραπτά δοκίμια καλύπτονται με σκούρο αδιαφανές χαρτί κατά την παράδοση του γραπτού στον επιτηρητή. Η βαθμολόγηση γίνεται από δύο βαθμολογητές, που ορίζονται για κάθε μάθημα από την Κ.Ε.Ε.. Ο μέσος όρος των δύο βαθμολογητών αξιολογεί την επίδοση του υποψηφίου στο μάθημα, εφόσον η διαφορά των δύο βαθμών δεν είναι παραπάνω από 8 μονάδες. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά βαθμών μεγαλύτερη των 8 μονάδων, η βαθμολόγηση γίνεται από τρίτο βαθμολογητή που ορίζεται επίσης από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Όταν το γραπτό υποψηφίου για την εισαγωγή του στην Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α. βαθμολογείται από τρίτο βαθμολογητή, τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος του βαθμού του τρίτου βαθμολογητή και του πλησιέστερου βαθμού που ο υποψήφιος έλαβε από τους άλλους βαθμολογητές. Στην περίπτωση κατά την οποία ο βαθμός του τρίτου βαθμολογητή είναι ο μέσος όρος των δύο προηγουμένων, αυτός αποτελεί και το βαθμό του υποψηφίου. Ο μέσος όρος των βαθμών στα δύο μαθήματα του προκαταρκτικού σταδίου αποτελεί το βαθμό επίδοσης του υποψηφίου. Τα αποτελέσματα του κοινού προκαταρκτικού σταδίου των δύο διαγωνισμών θα παρουσιάζονται, με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, σε ενιαίο πίνακα. Στη συνέχεια, όσοι έχουν επιτύχει στο προκαταρκτικό στάδιο καλούνται και με αίτηση τους αναφέρουν τη Σχολή που επιθυμούν να ακολουθήσουν και σε περίπτωση δήλωσης συμμετοχής και στις δύο Σχολές τη δεσμευτική σειρά προτίμησής τους. Οι τελευταίοι έχουν υποχρέωση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις κάθε Σχολής χωριστά. Με βάση τις δηλώσεις αυτές και με κριτήριο το μέσο όρο βαθμολογίας του προκαταρκτικού σταδίου συντάσσονται δύο διαφορετικοί πίνακες υποψηφίων τελικού σταδίου, ένας για την Ε.Σ.Δ.Δ. και ένας για την Ε.Σ.Τ.Α.. Ο πίνακας κάθε Σχολής περιλαμβάνει κατά ανώτατο όριο το διπλάσιο του αριθμού εισακτέων της αντίστοιχης Σχολής, προσαυξημένου κατά τον αριθμό των ισοβαθμησάντων με τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο. Από τους εξασφαλίζοντες ικανοποιητική επίδοση στο τελικό στάδιο εισάγονται στη Σχολή της (μόνης, πρώτης ή δεύτερης) προτίμησής τους, μέχρι τη συμπλήρωση του καθορισμένου αριθμού κάθε Σχολής, όσοι επιτυγχάνουν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στα δύο στάδια των διαγωνισμών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε χωριστό πίνακα για κάθε Σχολή. Από τους υποψηφίους και για τις δύο Σχολές, όσοι δεν πέτυχαν επαρκή βαθμολογία για εισαγωγή στη Σχολή της πρώτης προτίμησής τους παραμένουν υποψήφιοι για τη Σχολή της δεύτερης προτίμησης, με βάση τη βαθμολογία για τη Σχολή αυτή. 3.Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει: 1)Υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία σε ένα γνωστικό πεδίο για τους υποψηφίους της Ε.Σ.Δ.Δ. και σε ένα για τους υποψηφίους της Ε.Σ.Τ.Α.. Τα γνωστικά πεδία δεν μπορούν να είναι τα ίδια με εκείνα των μαθημάτων που εξετάζονται στο προκαταρκτικό στάδιο. Στο στάδιο αυτό του διαγωνισμού η βαθμολόγηση γίνεται από τρεις βαθμολογητές. 2)Την παρουσίαση από τον υποψήφιο, σε πενταμελή εξεταστική επιτροπή, που ορίζεται από την Κ.Ε.Ε., ενός φακέλου με οποιοδήποτε επίκαιρο θέμα ή πρόβλημα σχετικό με το γνωστικό πεδίο, το οποίο έχει επιλέξει ο υποψήφιος από τους πίνακες γνωστικών πεδίων που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α.. Η παρουσίαση είναι γραπτή και προφορική με στόχο τη διακρίβωση των συνθετικών και αναλυτικών ικανοτήτων του υποψηφίου. 3)Την εξέταση σε μία ξένη γλώσσα, την οποία επιλέγει ο υποψήφιος μεταξύ αυτών που ορίζει η προκήρυξη και την εξέταση στη δεύτερη ξένη γλώσσα, όπου απαιτείται. Η εξέταση είναι γραπτή και προφορική. Η γραπτή εξέταση συνίσταται στη γραφή, με υπαγόρευση, ξένου κειμένου και τη μετάφραση του στην ελληνική, καθώς και στη μετάφραση ελληνικού κειμένου στην ξένη γλώσσα. Η προφορική εξέταση γίνεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής που ορίζεται από την Κ.Ε.Ε.. Ο μέσος όρος των τριών ή τεσσάρων, κατά περίπτωση, δοκιμασιών του τελικού σταδίου (υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία στο γνωστικό πεδίο, δοκιμασία σε φάκελο, δοκιμασία σε μία ή δύο ξένες γλώσσες) αποτελεί το βαθμό επίδοσης του υποψηφίου στο τελικό στάδιο. Ο μέσος όρος βαθμολογίας που προκύπτει από τον βαθμό επίδοσης του προκαταρκτικού και του τελικού σταδίου αποτελεί τη βαθμολογία των υποψηφίων που καθορίζει αν περιλαμβάνεται στον προκαθορισμένο αριθμό των εισακτέων στις Σχολές ή αν αποκλείεται η εισαγωγή του σε αυτές. 4.?ιατάξεις που ευνοούν ειδικές κατηγορίες υποψηφίων ή καθορίζουν ειδικές προσαυξήσεις της βαθµολογίας δεν έχουν εφαρµογή. 5.Η βαθµολογική κλίµακα του εισαγωγικού διαγωνισμού για όλες τις δοκιµασίες του προκαταρκτικού και τελικού σταδίου αρχίζει από τον αριθµό ένα και τελειώνει στον αριθµό πενήντα, µε βάση επιτυχίας για κάθε µάθηµα χωριστά τον αριθµό είκοσι πέντε. Στα μαθήματα που εξετάζονται οι υποψήφιοι, γραπτά και προφορικά, η βάση επιτυχίας τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική εξέταση είναι ο αριθμός είκοσι πέντε. 6.Με απόφαση του ?.Σ. του Κέντρου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται τα εξεταζόµενα µαθήµατα, ο τρόπος και η διαδικασία διεξαγωγής των διαγωνισµών, προσδιορίζεται η εξεταστέα ύλη και διευκρινίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια διεξαγωγής των διαγωνισμών. Άρθρο 19Δήλωση – Κατανοµή (ν. 1388/1983 άρθρο 18, ν. 1586/1986 άρθρο 22)1.Οι εισαγόµενοι στη Σχολή οφείλουν µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων να υποβάλουν γραπτή δήλωση στο διευθυντή της Σχολής, µε την οποία προσδιορίζουν τη σειρά προτεραιότητας των τµηµάτων που επιθυµούν να ακολουθήσουν. 2.Η δήλωση µπορεί να αφορά τµήµα ή τµήµατα για να οποία οι εισαγόµενοι έχουν τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα. 3.Παράλειψη ή άρνηση υποβολής της γραπτής δήλωσης µε την προτίµηση ή σειρά προτιµήσεων του επιτυχόντος υποψηφίου, σε χρονικό διάστηµα που ορίζεται µε απόφαση του διευθυντή της Ε.Σ.?.?. παρεµποδίζει την εγγραφή και αποκλείει την εισαγωγή στη Σχολή. 4.Η κατανοµή στα τµήµατα γίνεται µε βάση τη σειρά επιτυχίας στον εισαγωγικό διαγωνισµό και τη δήλωση προτιµήσεων των υποψηφίων. 5.Εάν από την κατανοµή µε τον τρόπο αυτό προκύψει ότι επιτυχόντες στον εισαγωγικό διαγωνισµό δεν κατανέµονται στο ή στα τµήµατα της επιθυµίας τους, σύµφωνα µε τη δήλωσή τους, παρεµποδίζεται η εγγραφή και αποκλείεται η εισαγωγή τους στη Σχολή. ?ιατηρούν όµως το δικαίωµα να συµµετάσχουν σε επόµενους διαγωνισµούς. 6.Σε περίπτωση κατά την οποία µετά την ολοκλήρωση της κατανοµής στα τµήµατα παραµείνουν κενές θέσεις από τις προγραµµατισµένες για κάθε τµήµα, είναι δυνατό να καλυφθούν µε την ίδια διαδικασία από τους επόµενους στον κατάλογο αποτελεσµάτων του εισαγωγικού διαγωνισµού. ?ς επόµενοι ορίζονται οι πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας µετά τον αριθµό εισακτέων, εφόσον έχουν πάρει τη βάση της βαθµολογίας. Εάν και µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής δεν καλυφθεί ο προγραµµατισµένος αριθµός σπουδαστών για κάθε τµήµα, οι θέσεις αυτές παραµένουν κενές. Άρθρο 20Πίνακας – Εγγραφή (ν. 1388/1983 άρθρο 19, ν. 2527/1997 άρθρο 11)1.Ο οριστικός πίνακας των εισαγοµένων στη Σχολή κυρώνεται µε πράξη της Κ.Ε.Ε. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ακολουθεί η εγγραφή. 2.Με απόφαση του ?.Σ. του Ε.Κ.?.?.Α. καθορίζεται ο τύπος της δήλωσης και ο τρόπος της εγγραφής. 3.Οι εισαγόµενοι εγγράφονται εντός διµήνου, η δε εκπαιδευτική διαδικασία αρχίζει το πρώτο δεκαπενθήµερο του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους προκήρυξης ή από της ηµεροµηνίας που ορίζει το ?.Σ. του Ε.Κ.?.?.Α.. Άρθρο 21Ιδιότητα και υποχρεώσεις των εκπαιδευοµένων (ν. 1388/1983 άρθρο 20, ν. 1878/1990 άρθρο 8, ν. 3491/2006 άρθρο 1)1.Οι εισαγόµενοι στην Ε.Σ.?.?. και την Ε.Σ.Τ.Α., αν έχουν την ιδιότητα του δηµόσιου υπαλλήλου, του υπαλλήλου Ν.Π.?.?. ή του υπαλλήλου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης, τη διατηρούν. Η παρακολούθηση των σπουδών θεωρείται αυτόµατα, από την εισαγωγή µέχρι την αποφοίτησή τους, ως απόσπαση. Αν δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα, λογίζονται από την εισαγωγή τους ως δόκιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι, µε όλα τα σχετικά καθήκοντα, περιορισµούς και δικαιώµατα. Οι αποδοχές τους ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών. Οι τελευταίοι αν διακόψουν τις σπουδές στη Σχολή υποχρεώνονται να επιστρέψουν τους µισθούς που έλαβαν. 2.Οι φοιτώντες στην Ε.Σ.?.?. δεν έχουν την ιδιότητα του σπουδαστή ή του φοιτητή εκπαιδευτικού ιδρύµατος. 3.Οι φοιτώντες έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν χωρίς απουσίες το σπουδαστικό πρόγραµµα. Οι τυχόν µετακινήσεις για εκπαιδευτικές επισκέψεις ή επιτόπια άσκηση επιβαρύνουν τη Σχολή. 4.Οι φοιτώντες έχουν δικαίωµα να πάρουν κανονική άδεια ενός µηνός κατά τη διάρκεια και του πρώτου και του δεύτερου χρόνου της φοίτησής τους. Ο χρόνος χορήγησης της άδειας καθορίζεται από το Επιστηµονικό -Εκπαιδευτικό Συµβούλιο του άρθρου 9 του παρόντος και µπορεί να συνδυαστεί µε την προετοιµασία ορισµένης εργασίας. Πέραν της κανονικής άδειας που χορηγείται στους φοιτώντες στην Ε.Σ.Δ.Δ., δίδεται από την Ε.Σ.Δ.Δ. στους αποφοίτους της ένας μήνας άδεια μετ’ αποδοχών, που αρχίζει την επομένη από την ημερομηνία της αποφοίτησής τους. Για τους έχοντες την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, ο χρόνος της άδειας αυτής, λογίζεται παράταση της απόσπασής τους στην Ε.Σ.Δ.Δ.. Μετά το πέρας της άδειας οι απόφοιτοι οφείλουν να παρουσιάζονται στην υπηρεσία που διορίζονται. Κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής οι απόφοιτοι οφείλουν να επικοινωνούν, σε τακτά χρονικά διαστήματα, με τη Σχολή. Η άδεια είναι δυνατό να ανακαλείται, για το σύνολο ή μέρος των αποφοίτων, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας στην οποία διορίζονται το επιβάλλουν. 5.Το σπουδαστικό πρόγραµµα της Ε.Σ.?.?. µπορεί να παρακολουθήσουν, πέρα από τον οριζόµενο κάθε φορά αριθµό, και αλλοδαποί, δυνάµει ειδικής συµφωνίας µορφωτικών ανταλλαγών. Ο αριθµός των αλλοδαπών καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών. 6.Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των φοιτώντων κατά τη διάρκεια της φοίτησης και οι διοικητικές κυρώσεις για τυχόν παραβάσεις τους κατά τη διάρκεια των σπουδών καθορίζονται µε απόφαση του ?.Σ. του Ε.Κ.?.?.Α.. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το αρµόδιο όργανο και η διαδικασία για την επιβολή των κυρώσεων. Άρθρο 22Διάρκεια και φάσεις της εκπαίδευσης(ν. 1388/1983 άρθρο 21)1.Η εκπαίδευση στην Ε.Σ.?.?. δε συνδέεται, ούτε αντιστοιχεί στις εκπαιδευτικές περιόδους ή τα διδακτικά έτη των Σχολείων ή των Α.Ε.Ι.. Η εκπαίδευση σε αυτή διαρκεί 18 έως 30 συνολικά µήνες χωρίς διακοπές. Η Σχολή λειτουργεί όλες τις εργάσιµες µέρες. ?ε λειτουργεί κατά τις µέρες αργίας των δηµόσιων υπηρεσιών. 2.Η εκπαίδευση στη Σχολή είναι θεωρητική και πρακτική και κατανέµεται σε τρεις διαδοχικές φάσεις. 3.Η πρώτη φάση είναι κοινή για όλους και κατανέµεται σε µικρότερες εναλλασσόµενες περιόδους διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων και πρακτικής άσκησης ή σύνθεσης ή δοκιµασίας. 4.Στη δεύτερη φάση οι φοιτώντες παρακολουθούν τα τµήµατα, στα οποία έχουν καταταγεί πριν από την εγγραφή τους στη Σχολή. Η φάση αυτή περιλαµβάνει περιόδους ειδικής εκπαίδευσης και περιόδους πρακτικής άσκησης καθώς και τις τελικές εξετάσεις. 5.Στην τρίτη φάση το κάθε τµήµα προετοιµάζει τους µαθητές για τις θέσεις που προορίζονται. 6.Στην τρίτη φάση αρχίζει η λειτουργία του τµήµατος διϋπουργικών στελεχών, στο οποίο έχουν δικαίωµα να συµµετάσχουν µόνο οι δύο πρώτοι αποφοιτήσαντες από κάθε τµήµα. Σε περίπτωση άρνησης µπορούν να κληθούν οι επόµενοι της σειράς αποφοίτησης από την ίδια κατεύθυνση. Για το τµήµα αυτό η τρίτη φάση έχει πρόσθετη διάρκεια τουλάχιστον τριών µηνών. 7.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται µετά γνώµη του ?.Σ. του Κέντρου, καθορίζεται η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης στα όρια της παρ.1 του παρόντος άρθρου, η κατανοµή της στις τρεις φάσεις και η πρόσθετη διάρκεια της τρίτης φάσης για το τµήµα διϋπουργικών στελεχών. 8.Με απόφαση του ?.Σ. του Κέντρου µετά από πρόταση του Επιστηµονικού - Εκπαιδευτικού συµβουλίου, καθορίζονται τα διδασκόµενα µαθήµατα και η διδακτέα ύλη, η κατανοµή του χρόνου κάθε φάσης σε περιόδους διδαχής και πρακτικής εξάσκησης, το σύνολο των ωρών εκπαίδευσης κάθε εβδοµάδας, ο τρόπος διεξαγωγής των φροντιστηριακών ασκήσεων και των εξετάσεων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια του προγράµµατος σπουδών. Άρθρο 23Μονάδες πρακτικής εξάσκησης(ν. 1943/1991 άρθρο 50)1.Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από τα οικεία εκπαιδευτικά προγράµµατα η πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευοµένων, αυτή γίνεται σε υπηρεσιακές µονάδες – πιλότους, που καθορίζονται µε απόφαση του οικείου Υπουργού. Για την πρακτική εξάσκηση, που προβλέπεται στα προγράµµατα του Ε.Κ.?.?.Α., η απόφαση του οικείου Υπουργού εκδίδεται µετά από εισήγηση της εκπαιδευτικής µονάδας του Ε.Κ.?.?.Α., η οποία εκτελεί το πρόγραµµα. 2.Οι µονάδες – πιλότοι πρακτικής εξάσκησης επιλέγονται µε βάση την καταλληλότητα του αντικειµένου τους και του προσωπικού τους σε συνάρτηση µε το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Ως τέτοιες µονάδες µπορεί να ορίζονται και υπηρεσιακές µονάδες φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Υπάλληλοι των µονάδων αυτών ορίζονται, µε την ίδια απόφαση, ως υπεύθυνοι – εκπαιδευτές για τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης και υποχρεούνται, στο τέλος αυτής, να υποβάλουν αναλυτική έκθεση για τα αντικείµενα απασχόλησης, την επιµέλεια και την επίδοση των εκπαιδευοµένων. 3.Για τους υπεύθυνους – εκπαιδευτές καθορίζεται ηµερήσια αποζηµίωση µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, η οποία καθορίζει και τους όρους και προϋποθέσεις καταβολής της. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από γνώµη του ?.Σ. του Ε.Κ.?.?.Α.. Η αποζηµίωση καταβάλλεται από το φορέα που εκτελεί το πρόγραµµα. Άρθρο 24Τρόπος πρόσληψης (ν. 1388/1983 άρθρο 22, ν. 2527/1997 άρθρο 12, ν. 2738/1999 άρθρο 19, ν. 3200/2003 άρθρο 12, 3260/2004 άρθρο 5, 3491/2006 άρθρο 2)1.Οι εξερχόµενοι από τη Σχολή διορίζονται σε θέσεις για τις οποίες συγκεντρώνουν όλα τα νόµιµα προσόντα κατά τη σειρά της επιτυχίας τους στον πίνακα του τµήµατος που ακολούθησαν. Όσοι εκ των εκπαιδευοµένων ολοκλήρωσαν το πλήρες πρόγραµµα σπουδών της Ε.Σ.?.?. χωρίς να αποφοιτήσουν επιτυχώς από αυτήν, σύµφωνα µε τα όσα εκάστοτε ορίζει ο οικείος Κανονισµός Σπουδών, διορίζονται σε οργανικές και ελλείψει αυτών σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΠΕ ή ΤΕ για τον οποίο έχουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών, άλλως σε όµοιες θέσεις κλάδου ?ιοικητικού – Οικονοµικού δηµοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.?.?. ή Ν.Π.Ι.?. του δηµόσιου τοµέα. Ο διορισµός τους γίνεται στον εισαγωγικό βαθµό του συγκεκριµένου κλάδου της οικείας υπηρεσίας, η δε υπηρεσιακή τους κατάσταση ρυθµίζεται στο εξής από τις γενικές για τον κλάδο και την υπηρεσία και όχι από τις ειδικές περί αποφοίτων Ε.Σ.?.?. διατάξεις. Ο διορισµός τους γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας βάσει του τελικού βαθµού τους. Όσοι εκ των εκπαιδευοµένων δεν ολοκλήρωσαν το πλήρες πρόγραµµα σπουδών της Ε.Σ.?.?. λόγω αποβολής τους µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων του Ε.Κ.?.?.Α., εξαιτίας αδικαιολόγητων απουσιών ή πειθαρχικών παραπτωµάτων κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και του οικείου Κανονισµού Σπουδών και δεν είχαν κατά την εισαγωγή τους στην Ε.Σ.?.?. τη δηµοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, δεν διορίζονται σε θέσεις υπαλλήλων και δεν δικαιούνται να συµµετάσχουν σε νέο εισαγωγικό διαγωνισµό για την Ε.Σ.?.?.. Οι φοιτήσαντες αλλά µη αποφοιτήσαντες από την Ε.Σ.?.?. δηµόσιοι υπάλληλοι επιστρέφουν µετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών στις οργανικές τους θέσεις, ενώ όσοι εκ των αποφοίτων της Ε.Σ.?.?. έχουν τη δηµοσιοϋπαλληλική ιδιότητα δύνανται να επιστρέψουν, µε αίτησή τους, µετά την αποφοίτησή τους, στις οργανικές θέσεις που κατείχαν πριν από την είσοδό τους στη Σχολή. Κάτοχοι πτυχίων θετικών ή τεχνικών επιστηµών δύνανται, κατόπιν αιτήσεώς τους, να διορισθούν σε θέσεις κλάδων αντίστοιχων προσόντων εφόσον υπάρχουν στο φορέα διορισµού τους. 2.Όσοι διορίζονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατατάσσονται, άσχετα από την προέλευσή τους και τα τυπικά τους προσόντα, στην κατηγορία ΠΕ. Οι θέσεις της παραγράφου αυτής συνιστώνται µε την πράξη διορισµού και καταργούνται µε την αποχώρηση, για οποιοδήποτε λόγο, των διοριζοµένων. 3.Ο εξερχόµενος δικαιούται, αν το τµήµα που ακολούθησε του δίνει τη δυνατότητα επιλογής σε περισσότερες θέσεις, να επιλέξει, κατά τη σειρά της επιτυχίας του στον πίνακα επιτυχόντων του τµήµατος, οπότε οι εναποµένουσες θέσεις µένουν γι΄ αυτούς που ακολουθούν. 4.Εκείνος που αρνείται να διοριστεί, υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που εισέπραξε κατά τη διάρκεια των σπουδών στη Σχολή. 5.Ο διοριζόµενος υποχρεούται να υπηρετήσει στο δηµόσιο, στα Ν.Π.?.?., ή στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια. Αν παραιτηθεί προτού συµπληρωθεί η δεκαετία, επιστρέφει τις αποδοχές που εισέπραξε κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Σχολή. 6.Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Περιφερειακής ?ιοίκησης διορίζονται σε κεντρικές υπηρεσίες της ?ιοίκησης, που έχουν αρµοδιότητα στους τοµείς της περιφερειακής ανάπτυξης, και στις Περιφέρειες. Οι απόφοιτοι διορίζονται σε κενές θέσεις διοικητικών κλάδων ή, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου θετικών ή τεχνικών επιστηµών, σε κλάδους αντίστοιχων προσόντων και, αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται µε την απόφαση διορισµού τους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η διαδικασία κατανοµής των αποφοίτων στους ανωτέρω φορείς, µε βάση τη σειρά αποφοίτησης σε συνδυασµό και µε τη δήλωση προτίµησης. Άρθρο 25Απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.(ν. 2527/1997 άρθρο 12, ν. 2738/1999 άρθρο 19, ν. 3200/2003 άρθρο 13)1.Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος σπουδών και των δοκιµασιών αξιολόγησης οι φοιτώντες στην Ε.Σ.?.?. κατατάσσονται βάσει των όσων ορίζει ο οικείος κανονισµός σπουδών στις ακόλουθες κατηγορίες: 1)Αριστούχοι αποφοιτήσαντες 2)Επιτυχώς αποφοιτήσαντες 3)Φοιτήσαντες2.Οι αποφοιτήσαντες από την Ε.Σ.?.?. διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις του οικείου κλάδου στο Β΄ βαθµό. Κατά τη διάρκεια της πρώτης τριετίας από το διορισµό τους τοποθετούνται υποχρεωτικά σε τρία τουλάχιστον διαφορετικά τµήµατα για διάστηµα όχι µικρότερο των έξι (6) µηνών σε έκαστο εξ αυτών. 3.Το είκοσι τοις εκατό των θέσεων προϊσταµένων Τµήµατος και το δέκα τοις εκατό των θέσεων των προϊσταµένων ?ιεύθυνσης καλύπτεται από αποφοίτους της Ε.Σ.?.?., εφόσον υπηρετεί αντίστοιχος αριθµός αποφοίτων που συγκεντρώνει τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται. Στην περίπτωση αυτή οι απόφοιτοι κρίνονται αυτοτελώς. 4.Απόφοιτοι της Ε.Σ.?.?., οι οποίοι υπηρετούσαν στο ?ηµόσιο, σε ?ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.?.?., των οποίων το νοµικό καθεστώς δηµοσίου δικαίου µετετράπη, µπορούν να µεταταγούν µετά από αίτησή τους, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, σε οµοιόβαθµη προσωποπαγή θέση όµοιου ή συναφούς κλάδου ή ειδικότητας ?ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.?.?.. Η µετάταξη γίνεται µε απόφαση των οικείων Υπουργών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών από τη δηµοσίευση του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281 Α΄/2003). 5.Στις διατάξεις αυτές υπάγονται και οι απόφοιτοι της Ε.Σ.?.?., οι οποίοι υπηρετούν στο ?ηµόσιο, σε ?ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.?.?., των οποίων το νοµικό καθεστώς δηµοσίου δικαίου µετατρέπεται σε ιδιωτικού δικαίου ή καταργούνται οι αντίστοιχες Υπηρεσίες ή Ν.Π.?.?.. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών από την αλλαγή του καθεστώτος δηµοσίου δικαίου ή της κατάργησης των υπηρεσιών. Άρθρο 26Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων(ν. 1877/1990 άρθρο 11, ν. 3528/2007 άρθρο 80, ν. 2738/1999 άρθρο 19)1.Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής ?ηµόσιας ?ιοίκησης εισαγωγικός βαθµός είναι ο Β΄. Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή ?ηµόσιας ?ιοίκησης προσµετράται ως πλεονάζων στο Β΄ βαθµό. Για τους αριστούχους της Σχολής προσµετράται ένα (1) επιπλέον έτος στον ίδιο βαθµό. 2.Ο διορισµός των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής ?ηµόσιας ?ιοίκησης σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στα Υπουργεία ή σε οποιαδήποτε άλλη, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, θέση του δηµοσίου τοµέα γίνεται από την εποµένη της ηµεροµηνίας αποφοίτησής τους από την Ε.Σ.?.?., µη διακοπτόµενης, ακόµη και αν έχει καθυστερήσει ή πράξη διορισµού τους, της υπαλληλικής σχέσης για κάθε συνέπεια περιλαµβανοµένων των αποδοχών. Άρθρο 27Απαγόρευση διενέργειας διαγωνισµών(ν. 1388/1983 άρθρο 23)?εν επιτρέπεται η προκήρυξη ή διεξαγωγή διαγωνισµών για την κατάληψη θέσεων της παρ. 3 του άρθρου 15 του παρόντος. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρµόζεται για τους ειδικούς διαγωνισµούς του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 1320/1983 (ΦΕΚ 6 Α΄/1983). ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Άρθρο 28 Ίδρυση – Αποστολή (ν. 3200/2003 άρθρο 14)1.Συνιστάται στο Ε.Κ.?.?.Α. Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.). 2.Η Ε.Σ.Τ.Α. δηµιουργεί στελέχη για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και τα όργανα διοίκησης των νοµικών προσώπων που ιδρύονται από αυτούς, καθώς επίσης για τις Περιφέρειες και τις κεντρικές υπηρεσίες που έχουν αρµοδιότητα στους τοµείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πολιτικής προστασίας και της µεταναστευτικής πολιτικής. Στους αποφοίτους της Ε.Σ.Τ.Α. χορηγείται βεβαίωση φοίτησης. 3.Η Ε.Σ.Τ.Α. διοικείται από ?ιευθυντή. Ο ?ιευθυντής της Ε.Σ.Τ.Α. έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 16 του παρόντος για τον ?ιευθυντή της Ε.Σ.?.?.. Άρθρο 29Τµήµατα της Ε.Σ.Τ.Α.(ν. 3200/2003 άρθρο 15)Στην Ε.Σ.Τ.Α. λειτουργούν τα εξής τµήµατα: α) Οργάνωσης και ?ιοίκησης για τη δηµιουργία στελεχών για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, β) Οικονοµικής ?ιαχείρισης για τη δηµιουργία οικονοµικών στελεχών για την τοπική αυτοδιοίκηση, γ) Μεταναστευτικής Πολιτικής για τη δηµιουργία στελεχών µε αρµοδιότητα στους τοµείς της µεταναστευτικής πολιτικής, δ) Πολιτικής Προστασίας για τη δηµιουργία στελεχών µε αρµοδιότητα στους τοµείς της πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων. Άρθρο 30Εισαγωγικός διαγωνισµός(ν. 3200/2003 άρθρο 16, ν. 3491/2006 άρθρο 1)1.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ορίζεται ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στη Σχολή, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 100, καθώς και ο αριθμός αυτών που εντάσσονται σε κάθε τμήμα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται οι υπηρεσίες στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των τμημάτων. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού. 2.Τον εισαγωγικό διαγωνισµό της Ε.Σ.Τ.Α. διενεργεί η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) του εισαγωγικού διαγωνισµού της Ε.Σ.Δ.Δ.. Άρθρο 31 Απόφοιτοι Ε.Σ.Τ.Α. (ν. 3200/2003 άρθρο 17)1.Οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Τ.Α. διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχου κλάδου µε την ειδικότητά τους στο β’ βαθµό στο Υπουργείο Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης, στις Περιφέρειες, στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και στα Ν.Π.?.?. που ιδρύονται από αυτούς. Οι θέσεις αυτές συνιστώνται µε την απόφαση διορισµού τους. 2.Το είκοσι τοις εκατό των θέσεων προϊσταµένων Τµήµατος και το δέκα τοις εκατό των θέσεων των προϊσταµένων ?ιεύθυνσης καλύπτεται από αποφοίτους της Ε.Σ.Τ.Α., εφόσον υπηρετεί αντίστοιχος αριθµός αποφοίτων που συγκεντρώνει τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται. Στην περίπτωση αυτή οι απόφοιτοι κρίνονται αυτοτελώς. Άρθρο 32 Ρυθµίσεις(ν. 3200/2003 άρθρο 18)Για θέµατα της Ε.Σ.Τ.Α. που δεν ρυθµίζονται στο Κεφάλαιο αυτό εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την Ε.Σ.?.?.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Άρθρο 33 Χαρακτήρας – Αποστολή(ν. 1388/1983 άρθρο 24, ν. 3200/2003 άρθρο 19)1.Το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) έχει ως αποστολή την ενηµέρωση και ειδική επιµόρφωση των υπαλλήλων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, των δηµοσίων λειτουργών και των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, καθώς και την πραγµατοποίηση διαγωνισµών ποιότητας µεταξύ αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ?.Σ. του Ε.Κ.?.?.Α., καθορίζονται οι θεµατικοί άξονες και η διάρκεια των προγραµµάτων επιµόρφωσης των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και η διαδικασία υλοποίησής τους. 2.Το Ινστιτούτο αποτελεί φορέα επαγγελµατικής κατάρτισης και επιµόρφωσης υπαλλήλων και στελεχών της δηµόσιας διοίκησης χωρίς να χορηγεί τίτλο σπουδών. Η κατάρτιση και επιµόρφωση που παρέχεται από το ΙΝ.ΕΠ. είναι ανεξάρτητη από την προπτυχιακή ή µεταπτυχιακή εκπαίδευση που παρέχουν τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα). 3.Το ΙΝ.ΕΠ. στο πλαίσιο της αποστολής του µπορεί να πιστοποιεί εκπαιδευτικές δοµές και προγράµµατα επιµόρφωσης δηµοσίων υπαλλήλων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ?.Σ. του Ε.Κ.?.?.Α. καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος πιστοποίησης. Στο πλαίσιο της αποστολής του αυτής, το ΙΝ.ΕΠ. µπορεί να συνεργάζεται µε δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της ηµεδαπής ή αλλοδαπής που έχουν πιστοποιηθεί είτε από το Ε.Κ.?.?.Α. είτε µε βάση κλαδικά, εθνικά ή διεθνή συστήµατα πιστοποίησης. 4.Το ΙΝ.ΕΠ. για την παρακολούθηση του επιµορφωτικού ιστορικού των υπαλλήλων τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο µε τα ατοµικά δελτία κατάρτισής τους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ?.Σ. του Ε.Κ.?.?.Α. καθορίζονται οι ενότητες των στοιχείων που θα τηρούνται στο αρχείο, καθώς και ο τρόπος συλλογής και επικαιροποίησής τους. Άρθρο 34Όργανα του ΙΝ.ΕΠ.(ν. 1388/1983 άρθρο 27, ν. 2527/1997 άρθρο 14, ν. 3491/2006 άρθρο 3)1.Όργανο διοίκησης του ΙΝ.ΕΠ. είναι ο Διευθυντής του Ινστιτούτου. Οι αρµοδιότητες του είναι ανάλογες µε εκείνες του διευθυντή της Ε.Σ.?.?. όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 16 παρ. 1 του παρόντος. Αυτός φροντίζει για την εξεύρεση των κατάλληλων χώρων και µέσων για την εφαρµογή κάθε προγράµµατος σπουδών. 2.Το Διευθυντή του Ινστιτούτου βοηθούν στο έργο του δύο υπεύθυνοι σπουδών και έρευνας. 3.Το ?.Σ. του Κέντρου, µε απόφασή του, ορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του διευθυντή, όταν αυτός δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται. 4.Στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) συνιστάται θέση Αναπληρωτή Διευθυντή, με αρμοδιότητα το συντονισμό των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ορίζεται ο ανωτέρω Αναπληρωτής Διευθυντής του ΙΝ.ΕΠ. από το προσωπικό της κατηγορίας της παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος που έχει την ιδιότητα του μόνιμου υπαλλήλου ή λειτουργού για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Δ.Σ. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΙΝ.ΕΠ.: 1)Συντονίζει την εφαρμογή του εγκεκριμένου προγραμματισμού των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης. 2)Έχει την ευθύνη συντονισμού της αξιολόγησης των δράσεων που αναπτύσσονται από τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης. 3)Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα τις ανάγκες στελέχωσης των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης με ειδικό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. 4)Προΐσταται του ειδικού επιστημονικού και του διοικητικού προσωπικού των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης. 5)Ασκεί την πειθαρχική εξουσία του Προϊσταμένου Διεύθυνσης, κατά τις διατάξεις του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄/1999), ως προϊστάμενος του ειδικού επιστημονικού και του διοικητικού προσωπικού των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης. 6)Αξιολογεί το ειδικό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης. 7)Εγκρίνει τον προτεινόμενο προγραμματισμό των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης για εκπαιδευτικά προγράμματα και λοιπές δράσεις αρμοδιότητας του ΙΝ.ΕΠ., προκειμένου αυτός να συμπεριληφθεί στο συνολικό προς τελική έγκριση προγραμματισμό του ΙΝ.ΕΠ.. 8)Έχει την ευθύνη συντονισμού των αιτημάτων προμηθειών υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης, προκειμένου να υποβληθούν, μέσω της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., για έγκριση από τα αρμόδια όργανα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. 9)Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που εμπίπτει στην αποστολή του ΙΝ.ΕΠ. και αφορά τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΙΝ.ΕΠ. μετέχει του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ως αναπληρωτής του Διευθυντή του ΙΝ.ΕΠ.. 5.Ο ?ιευθυντής µπορεί να συγκροτεί οµάδες εργασίας για τη µελέτη ειδικών θεµάτων. Άρθρο 35 Προγραµµατισµός σπουδών(ν. 1388/1983 άρθρο 25, ν. 1586/1986 άρθρο 23)1.Τα προγράµµατα σπουδών καθορίζονται, κάθε χρόνο, από το ?.Σ. του Κέντρου, ύστερα από εισήγηση του Επιστηµονικού - Εκπαιδευτικού συµβουλίου, στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων και των αναγκών του ?ηµοσίου των Ν.Π.?.?. και των Ο.Τ.Α.. 2.Τα προγράµµατα διαρκούν έως 6 µήνες, αφορούν όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων χωρίς διακρίσεις, αναπτύσσονται σ΄όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους και αποβλέπουν στην ενηµέρωση, τον εκσυγχρονισµό και την ανακύκλωση γνώσεων και εµπειριών, καθώς και σ΄ ένα νέο πνεύµα προσέγγισης των θεµάτων. 3.Η επιµόρφωση των υπαλλήλων µπορεί να γίνεται συγχρόνως ή διαδοχικά σε διάφορους τόπους, στην περιφέρεια ή στο Κέντρο και να ποικίλει ανάλογα µε το περιεχόµενο του κλάδου, στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος. 4.Οι υπηρεσιακές µονάδες επιµόρφωσης των Υπουργείων, Ν.Π.?.?. και Ο.Τ.Α. µπορούν να εισηγούνται στο ΙΝ.ΕΠ. προγράµµατα επιµόρφωσης που εξυπηρετούν ειδικές ανάγκες τους. Τα προγράµµατα αυτά πραγµατοποιούνται από το ΙΝ.ΕΠ. ή τις υπηρεσιακές µονάδες των παραπάνω φορέων, σύµφωνα µε την απόφαση του ?.Σ. για την έγκριση του οικείου προγράµµατος, εντασσόµενα στον ετήσιο προγραµµατισµό και προϋπολογισµό του Ε.Κ.?.?.Α.. 5.Το Ινστιτούτο µπορεί να συνεργάζεται και να οργανώνει προγράµµατα επιµόρφωσης µε άλλους εκπαιδευτικούς φορείς ηµεδαπής και αλλοδαπής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, που εκδίδεται µετά από γνώµη του ?ιοικητικού Συµβουλίου, καθορίζονται ο τρόπος και οι όροι πραγµατοποίησης και αποζηµίωσης των προγραµµάτων αυτών. Άρθρο 36 Παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων(ν. 1388/1983 άρθρο 26, ν. 1586/1986 άρθρο 23, 3200/2003 άρθρο 20, ν. 3491/2006 άρθρο 4)1.Η συµµετοχή των υπαλλήλων και λειτουργών στα προγράµµατα του Ινστιτούτου είναι υποχρεωτική. 2.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης ύστερα από γνώµη του ?.Σ. του Κέντρου, καθορίζεται το όργανο και η διαδικασία επιλογής, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις συµµετοχής των υπαλλήλων στα προγράµµατα. 3.Η παρακολούθηση των προγραµµάτων µπορεί, ύστερα από εισήγηση του ?ιευθυντή του Ινστιτούτου, να συνεπάγεται την ολική ή µερική απαλλαγή του υπαλλήλου από τα καθήκοντά του. 4.Το Ε.Κ.?.?.Α. εξασφαλίζει, µέσω δηµόσιων διαγωνισµών, τη διατροφή σε όσους συµµετέχουν στα προγράµµατα του ΙΝ.ΕΠ. και των Περιφερειακών Ινστιτούτων και τη διανυκτέρευση σε όσους µετακινούνται για το σκοπό αυτόν εκτός έδρας. Οι δαπάνες για τη µετακίνηση και την παρακολούθηση προγραµµάτων του ΙΝ.ΕΠ. καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του φορέα, στον οποίο ανήκουν αυτοί που παρακολουθούν τα προγράµµατα. Κατ’ εξαίρεση οι δαπάνες για την παρακολούθηση προγραµµάτων που εκτελούνται στο εξωτερικό βαρύνουν τον προϋπολογισµό του ΙΝ.ΕΠ.. Με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου εξασφαλίζεται η διατροφή και διανυκτέρευση του προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που μετακινείται εκτός της έδρας της υπηρεσίας του για τις ανάγκες της οργανωτικής και επικοινωνιακής υποστήριξης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης και των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης. Στο ανωτέρω προσωπικό καταβάλονται μόνο οι δαπάνες μετακίνησης, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης. 5.Οι υπάλληλοι, οι οποίοι µετακινούνται εκτός της έδρας της υπηρεσίας τους για να παρακολουθήσουν τα παραπάνω προγράµµατα, δικαιούνται πέραν του µισθού τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τα έξοδα µετάβασης και επιστροφής καθώς και ηµερήσια εκτός έδρας αποζηµίωση µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες. Οι σχετικές πιστώσεις για τις εκτός έδρας µετακινήσεις και την ηµερήσια εκτός έδρας αποζηµίωση εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου ή Ν.Π.?.?. στο οποίο ανήκουν οι µετεκπαιδευόµενοι υπάλληλοι. 6.Προκειµένου να πραγµατοποιηθούν τα προγράµµατα του Ινστιτούτου εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Εθνικού Κέντρου ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ε.Κ.?.?.Α. οι απαιτούµενες πιστώσεις για την αντιµετώπιση κάθε αναγκαίας δαπάνης, όπως ιδίως, η καταβολή της αποζηµίωσης της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η αµοιβή του διδακτικού προσωπικού, η αποζηµίωση των µελών οµάδας εργασίας του άρθρου 34 παρ. 5 του παρόντος, η αµοιβή διερµηνέων και µεταφραστών, καθώς και η προµήθεια του απαραίτητου αναλώσιµου και µη υλικού. 7.Τα προγράµµατα µπορεί να διεξάγονται: α) στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.?.?.Α. στο κέντρο και στην περιφέρεια, β) σε χώρους των φορέων που αναφέρονται στην περίπτωση Α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος, γ) σε χώρους εκπαίδευσης φορέων που έχουν πιστοποιηθεί είτε από το Ε.Κ.?.?.Α. είτε µε βάση κλαδικά, εθνικά ή διεθνή συστήµατα πιστοποίησης, δ) σε χώρους που εξασφαλίζονται από το Ε.Κ.?.?.Α. ύστερα από δηµόσιο διαγωνισµό και ε) σε άλλους πρόσφορους χώρους της επιλογής του. Το ΙΝ.ΕΠ. µπορεί να διαθέτει σε όσους συµµετέχουν στα προγράµµατα εκπαιδευτικό υλικό απαραίτητο για την παρακολούθησή τους. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Ε.Κ.?.?.Α.. Επιτρέπεται η µεταφορά πιστώσεων στον προϋ-πολογισµό του Ε.Κ.?.?.Α. από τους προϋπολογισµούς των Υπουργείων για την αντιµετώπιση έκτακτων ή ειδικού ενδιαφέροντος επιµορφωτικών αναγκών. Για τον ίδιο λόγο επιτρέπεται η καταβολή χρηµατικών ποσών στο Ε.Κ.?.?.Α. από τους λοιπούς φορείς που αναφέρονται στην περίπτωση Α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 παρόντος. Άρθρο 37 Προγράµµατα και µονάδες εκπαίδευσης προσωπικού(ν. 1943/1991 άρθρο 32, ν. 2026/1992 άρθρο 17, 2085/1992 άρθρα 17 & 18, π.δ. 276/1993, π.δ. 77/1994, π.δ. 94/1994, 3200/2003 άρθρο 21, ν. 3260/2004 άρθρο 6)1.Η εκπαίδευση των υπαλλήλων του ?ηµοσίου και των Ν.Π.?.?., οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα γίνεται µε προγράµµατα εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιµόρφωσης, εξειδίκευσης, προαγωγικής εκπαίδευσης, µετεκπαίδευσης και µεταπτυχιακής εκπαίδευσης. 2.Τα υπουργεία και οι αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, εφ’ όσον τα τελευταία αυτά έχουν περισσότερες από 600 οργανικές θέσεις µόνιµων υπαλλήλων, υποχρεούνται να έχουν µία ή περισσότερες, ανάλογα µε την οργανική τους διάρθρωση, µονάδες εκπαίδευσης, το επίπεδο των οποίων καθορίζεται από τον οικείο οργανισµό. 3.Αποστολή των µονάδων εκπαίδευσης είναι ο προγραµµατισµός, η οργάνωση και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την επαγγελµατική κατάρτιση των υπαλλήλων, σύµφωνα µε το παρόν και η διαρκής, για το σκοπό αυτόν, συνεργασία µε τις εκπαιδευτικές µονάδες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Οι µονάδες εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν στο ΙΝ.ΕΠ. τα στοιχεία που απαιτούνται για τον προσδιορισµό των εκπαιδευτικών τους αναγκών σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που αναπτύσσει το ΙΝ.ΕΠ. κατ’ εφαρµογή του συστήµατος ανίχνευσης που ορίζεται µε την απόφαση που εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού. 4.Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα εκτελούνται κατά τη διάρκεια του διοικητικού εκπαιδευτικού έτους, που αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 15η Ιουνίου. Καταρτίζονται, όµως, το αργότερο µέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους και µπορεί να εκτελούνται σε περισσότερους τόπους είτε στο κέντρο είτε στις νοµαρχίες. Εκπαιδευτικά προγράµµατα µπορεί να εκτελούνται και σε χρόνο εκτός του εκπαιδευτικού διοικητικού έτους, για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών. 5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του ?.Σ. του Ε.Κ.?.?.Α., ορίζεται σύστηµα ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών της δηµόσιας διοίκησης. 6.Για την εφαρµογή του άρθρου αυτού ως εκπαιδευτικό πρόγραµµα νοούνται οι διαλέξεις, ηµερίδες, συνέδρια, δράσεις επιµόρφωσης, εξειδίκευσης, κατάρτισης και κάθε άλλη παρεµφερής δράση που οργανώνει το Ε.Κ.?.?.Α.. 7.Οι διατάξεις των παρ. 4 - 5 του άρθρου 36 του παρόντος εφαρµόζονται και για τους υπαλλήλους οι οποίοι συµµετέχουν σε προγράµµατα του παρόντος άρθρου, πλην των προγραµµάτων που εκτελούνται στο εξωτερικό και των προγραµµάτων διδασκαλίας ξένων γλωσσών. 8.Οι δαπάνες των προγραµµάτων του παρόντος άρθρου, που εκτελούνται από τις µονάδες εκπαίδευσης των υπουργείων, αυτοτελών δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.?.?. και Ο.Τ.Α., καθώς και των προγραµµάτων ξένων γλωσσών, µπορεί να εντάσσονται στον προϋπολογισµό του Ε.Κ.?.?.Α. µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. 9.Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 32-38 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄/1991) για την εκπαίδευση του προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης (εισαγωγική εκπαίδευση, επιµόρφωση, εξειδίκευση, προαγωγική εκπαίδευση, µετεκπαίδευση και µεταπτυχιακή εκπαίδευση) επεκτείνεται και στο προσωπικό του ?ηµοσίου και των Ν.Π.?.?., που κατέχει οργανικές θέσεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 10.Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου επεκτείνονται και ισχύουν και για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Άρθρο 38 Εισαγωγική εκπαίδευση(ν. 1943/1991 άρθρο 33, 2085/1992 άρθρο 18, ν. 2527/1997 άρθρο 13, ν. 2738/1999 άρθρο 19, 3200/2003 άρθρο 22, ν. 3320/2005 άρθρο 9)1.Η αρµοδιότητα εκτέλεσης προγραµµάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης ανήκει στο Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), το οποίο ασκεί τόσο κατά το σκέλος της εισαγωγικής εκπαίδευσης, όσο και κατά το σκέλος της διαρκούς επιµόρφωσης την εποπτεία των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιµόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.). 2.Το ΙΝ.ΕΠ. έχει την επιτελική ευθύνη για το σχεδιασµό, συντονισµό και πραγµατοποίηση των προγραµµάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτόν το ΙΝ.ΕΠ. συνεργάζεται µε τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 3.Η εισαγωγική εκπαίδευση του προσωπικού των δηµοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.?.?. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και του προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτούς, πλην των υπαλλήλων της κατηγορίας Υ.Ε., γίνεται µέσα στο πρώτο οκτάµηνο από το διορισµό και η συµµετοχή σε αυτή είναι υποχρεωτική. Οι οικείες υπηρεσίες αµέσως µετά το διορισµό κοινοποιούν στο Εθνικό Κέντρο ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.?.?.Α.) κατάλογο των διορισθέντων και γνωστοποιούν σε αυτούς την υποχρέωσή τους να παρακολουθήσουν τα προγράµµατα εισαγωγικής εκπαίδευσης στο παραπάνω χρονικό όριο. 4.Τα Υπουργεία, οι αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες τα Ν.Π.?.?. και οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού εγγράφουν στον προϋπολογισµό τους του έτους κατά το οποίο προγραµµατίζεται ο διορισµός των νέων υπαλλήλων τους τις αναγκαίες πιστώσεις για τις κάθε είδους δαπάνες για την εισαγωγική τους εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένων και των δαπανών για τη µετακίνηση και τη διαµονή – διατροφή τους στον τόπο διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Το ύψος των ανωτέρω πιστώσεων, εκτός της δαπάνης για µετακίνηση, εκτιµάται µετά από ερώτηµα του οικείου φορέα στο Ε.Κ.?.?.Α.. Οι πιστώσεις για τις κάθε είδους προϋπολογιζόµενες δαπάνες για την εισαγωγική εκπαίδευση, πλην της δαπάνης για µετακίνηση των επιµορφωνοµένων, µεταφέρονται στον προϋπολογισµό του Ε.Κ.?.?.Α. πριν την έναρξη των προγραµµάτων. Ο τρόπος και η διαδικασία µεταφοράς των πιστώσεων και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών. Με όµοια απόφαση ρυθµίζονται τα της µεταφοράς πιστώσεων από Ο.Τ.Α. και Ν.Π.?.?. για την εξόφληση υποχρεώσεών τους προς το Ε.Κ.?.?.Α., που εκκρεµούν κατά τη δηµοσίευση του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄/2005). 5.Η επίδοση του δόκιµου υπαλλήλου στο πρόγραµµα εισαγωγικής εκπαίδευσης και η επιµέλεια την οποία επέδειξε (ανελλιπής παρακολούθηση, ενεργός συµµετοχή) αποτελούν στοιχεία, που συνεκτιµώνται υποχρεωτικώς από το υπηρεσιακό συµβούλιο κατά την κρίση του για τη µονιµοποίηση του υπαλλήλου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του ?.Σ. του Ε.Κ.?.?.Α., καθορίζεται ο τρόπος βαθµολόγησης των ανωτέρω στοιχείων, η κλίµακα βαθµολογίας και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την εξαγωγή του τελικού βαθµού επίδοσης του υπαλλήλου. 6.Για τα Ν.Π.Δ.Δ. η ευθύνη της κατάρτισης, οργάνωσης και εκτέλεσης των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης ανήκει στο Υπουργείο που τα εποπτεύει. Για τα Ν.Π.Δ.Δ. της παρ. 2 του άρθρου 37 του παρόντος, τα ανωτέρω προγράμματα οργανώνονται και εκτελούνται με δική τους ευθύνη, σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου που τα εποπτεύει και όπου απαιτείται, με τη συνδρομή του ΙΝ.ΕΠ.. 7.Με ευθύνη του ΙΝ.ΕΠ., σε συνεργασία με τις μονάδες εκπαίδευσης των Υπουργείων, μπορεί να οργανώνονται και εκτελούνται κοινά προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης για υπαλλήλους περισσότερων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. με βάση τη συνάφεια των αντικειμένων ή για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Τα προγράμματα αυτά εγκρίνονται από το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ύστερα από γνώμη του Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. 8.Σε όλα τα προγράµµατα εισαγωγικής εκπαίδευσης περιλαµβάνονται υποχρεωτικώς ως µάθηµα και στοιχεία πληροφορικής. 9.Οι δαπάνες των προγραµµάτων του παρόντος άρθρου, που εκτελούνται από τις µονάδες εκπαίδευσης των υπουργείων, αυτοτελών δηµόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.?.?. και Ο.Τ.Α., καθώς και των προγραµµάτων ξένων γλωσσών, µπορεί να εντάσσονται στον προϋπολογισµό του Ε.Κ.?.?.Α. µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. Άρθρο 39 Επιµόρφωση(ν. 1943/1991 άρθρα 33 & 34, 2085/1992 άρθρα 17 & 18, 3200/2003 άρθρο 23)1.Η επιµόρφωση των υπαλλήλων γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους µε ευθύνη του Ινστιτούτου Επιµόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) ή των Υπουργείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων παραγράφων. 2.Το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) καταρτίζει, οργανώνει και εκτελεί προγράµµατα επιµόρφωσης κοινού ενδιαφέροντος για υπαλλήλους των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Τα προγράµµατα αυτά µπορεί να παρακολουθούν και αλλοδαποί δηµόσιοι υπάλληλοι, ο αριθµός των οποίων καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών. 3.Τα Υπουργεία ή αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες καταρτίζουν, οργανώνουν και εκτελούν προγράµµατα επιµόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους τους και τους υπαλλήλους των Ν.Π.?.?. που εποπτεύουν. Για τα Ν.Π.?.?. που έχουν περισσότερες από 600 οργανικές θέσεις µόνιµων υπαλλήλων, τα ανωτέρω προγράµµατα οργανώνονται και εκτελούνται µε δική τους ευθύνη, σε συνεργασία µε την αντίστοιχη υπηρεσιακή µονάδα του υπουργείου που τα εποπτεύει και όπου απαιτείται, µε τη συνδροµή του Ινστιτούτου Επιµόρφωσης. Στα προγράµµατα αυτά µπορεί να περιλαµβάνονται σε συνεργασία µε το ΙΝ.ΕΠ. και θέµατα γενικού ενδιαφέροντος, όταν τούτο κρίνεται σκόπιµο ή οικονοµικώς συµφερότερο. 4.Η συµµετοχή των υπαλλήλων στα προγράµµατα επιµόρφωσης είναι υποχρεωτική. Η επιµέλεια (ανελλιπής παρακολούθηση, ενεργός συµµετοχή) που επιδεικνύει ο υπάλληλος σε προγράµµατα επιµόρφωσης διάρκειας τριανταπέντε (35) τουλάχιστον ωρών αξιολογείται στο τέλος κάθε προγράµµατος και αποτελεί στοιχείο που συνεκτιµάται υποχρεωτικώς από το υπηρεσιακό συµβούλιο κατά την κρίση του για προαγωγή του υπαλλήλου. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 38 του παρόντος, εφαρμόζεται αναλόγως και για την αξιολόγηση της επιμέλειας του υπαλλήλου στα προγράμματα επιμόρφωσης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται µετά από γνώµη της Α.?.Ε.?.Υ., καθορίζονται κριτήρια επιλογής των υπαλλήλων που παρακολουθούν προγράµµατα επιµόρφωσης. Στα κριτήρια αυτά περιλαµβάνεται και η δήλωση επιθυµίας του υπαλλήλου και η απόδοσή του στην υπηρεσία, όπως αυτή προκύπτει από τα φύλλα αξιολόγησης. 5.Το Υπουργείο Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης µπορεί σε συνεργασία µε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. να οργανώνει προγράµµατα επιµόρφωσης των υπαλλήλων Υπουργείων και Ν.Π.?.?. µε χρήση τηλεοπτικών ή άλλων πρόσφορων συστηµάτων της σύγχρονης τεχνολογίας. Τα προγράµµατα αυτά καταρτίζονται από τα οικεία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώµη του Επιστηµονικού - Εκπαιδευτικού συµβουλίου και του ?.Σ. του Ε.Κ.?.?.Α.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι απαιτούµενες δαπάνες, ο επιµερισµός τους κατά Υπουργείο και Ν.Π.?.?. ανάλογα µε τον αριθµό των υπαλλήλων τους, που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα, ο τρόπος καταβολής τους, η διαδικασία των εξετάσεων για να ελεγχθεί η επιτυχής παρακολούθηση του προγράµµατος, τα της βαθµολογίας και χορήγησης σχετικού πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό αυτό συνεκτιµάται υποχρεωτικώς από το υπηρεσιακό συµβούλιο κατά την κρίση του για την προαγωγή του υπαλλήλου. 6.Για την εκτέλεση των προγραµµάτων της προη-γουµένης παραγράφου υπογράφεται σύµβαση των Υπουργών Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών και του οικείου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. στην οποία ορίζεται, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, και η αµοιβή των µελών ?.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. ή του Τ.Ε.Ι. τα οποία συµµετέχουν στην εκτέλεση του προγράµµατος. Η αµοιβή αυτή καταβάλλεται απευθείας στα µέλη ?.Ε.Π. από το Υπουργείο Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Στην ανωτέρω σύµβαση καθορίζονται και οι υποχρεώσεις του οικείου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. έναντι του Υπουργείου Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ιδίως ως προς την τακτική ενηµέρωση του Υπουργείου για την ανελλιπή παρακολούθηση του προγράµµατος από τους υπαλλήλους που συµµετέχουν σε αυτό, την παροχή στοιχείων και πληροφοριών και ρυθµίζονται οποιαδήποτε άλλα θέµατα ανάγονται στην καλή εκτέλεση του προγράµµατος. 7.Οι δαπάνες των προγραμμάτων του παρόντος άρθρου, που εκτελούνται από τις µονάδες εκπαίδευσης των υπουργείων, αυτοτελών δηµόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.?.?. και Ο.Τ.Α., καθώς και των προγραµµάτων ξένων γλωσσών, µπορεί να εντάσσονται στον προϋπολογισµό του Ε.Κ.?.?.Α. µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. 8.Οι διατάξεις των παρ. 4 - 5 του άρθρου 36 του παρόντος εφαρµόζονται και για τους υπαλλήλους οι οποίοι συµµετέχουν σε προγράµµατα του παρόντος άρθρου, πλην των προγραµµάτων που εκτελούνται στο εξωτερικό και των προγραµµάτων διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Άρθρο 40Προγράµµατα Εξειδίκευσης (ν. 1943/1991 άρθρο 35, ν. 2085/1992 άρθρα 17 & 18)1.Η κατάρτιση, οργάνωση και εκτέλεση προγραµµάτων εξειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείµενα της υπηρεσίας τους αποτελεί ευθύνη του οικείου Υπουργείου ή αυτοτελούς δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.?.?., εφ’ όσον έχει δική του µονάδα εκπαίδευσης, άλλως του οικείου Υπουργείου σε κάθε περίπτωση. 2.Το ΙΝ.ΕΠ. µπορεί να καταρτίζει, οργανώνει και εκτελεί προγράµµατα εξειδίκευσης σε θέµατα που αφορούν υπαλλήλους που ασκούν όµοια ή συναφή καθήκοντα σε όλα ή ορισµένα Υπουργεία ή Ν.Π.?.?.. Τα προγράµµατα αυτά µπορεί να παρακολουθούν και αλλοδαποί δηµόσιοι υπάλληλοι, ο αριθµός των οποίων καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών. Η παράγραφος 4 του άρθρου 39 του παρόντος εφαρµόζεται αναλόγως και για τα προγράµµατα εξειδίκευσης. 3.Οι διατάξεις των παρ. 4 - 5 του άρθρου 36 του παρόντος εφαρµόζονται και για τους υπαλλήλους οι οποίοι συµµετέχουν σε προγράµµατα του παρόντος άρθρου, πλην των προγραµµάτων που εκτελούνται στο εξωτερικό και των προγραµµάτων διδασκαλίας ξένων γλωσσών. 4.Οι δαπάνες των προγραµµάτων του παρόντος άρθρου, που εκτελούνται από τις µονάδες εκπαίδευσης των υπουργείων, αυτοτελών δηµόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.?.?. και Ο.Τ.Α., καθώς και των προγραµµάτων ξένων γλωσσών, µπορεί να εντάσσονται στον προϋπολογισμό του Ε.Κ.?.?.Α. µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Άρθρο 41 Προαγωγική εκπαίδευση(ν. 1943/1991 άρθρο 35, ν. 2527/1997 άρθρο 15, ν. 2738/1999 άρθρο 21)1.Το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Ε.Κ.?.?.Α. καταρτίζει και εκτελεί προγράµµατα προαγωγικής εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. των Υπουργείων, Περιφερειών, Ν.Π.?.?. και των Οργανισµών Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Στόχος των προγραµµάτων αυτών είναι η ανάπτυξη γνώσεων, διοικητικής συµπεριφοράς και δεξιοτήτων ανταποκρινόµενων στις απαιτήσεις των καθηκόντων προϊσταµένου διεύθυνσης, καθώς και η διαγωνιστική αξιολόγηση των υποψήφιων προϊσταµένων, η οποία θα συµβάλλει στην αξιοκρατική και αντικειµενική επιλογή των ικανοτέρων. 2.Η κατάρτιση, οργάνωση και εκτέλεση προγραµµάτων εξειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείµενα της υπηρεσίας τους αποτελεί ευθύνη του οικείου Υπουργείου ή αυτοτελούς δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.?.?., εφ’ όσον έχει δική του µονάδα εκπαίδευσης, άλλως του οικείου Υπουργείου σε κάθε περίπτωση. 3.Τα προγράµµατα αυτά δύνανται να εκτελούνται ενιαία για όλους τους υποψήφιους προϊσταµένους διεύθυνσης ή κατά εξειδικευµένους θεµατικούς κύκλους απευθυνόµενους σε υποψηφίους ενός ή περισσότερων Υπουργείων, Ν.Π.?.?. και των συναφών περιφερειακών και νοµαρχιακών διευθύνσεων ή ενός ή περισσότερων συναφών κλάδων. Η µορφή, η διάρκεια και το αναλυτικό περιεχόµενο των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, καθώς και ο τρόπος της τελικής αξιολόγησης των εκπαιδευοµένων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης µετά από πρόταση του ?.Σ του Ε.Κ.?.?.Α. και γνώµη της Α.?.Ε.?.Υ.. Τα προγράµµατα προαγωγικής εκπαίδευσης περιλαµβάνουν υποχρεωτικώς γενικά θέµατα διευθυντικών δεξιοτήτων και συµπληρωµατικώς ειδικότερα θέµατα όταν εκτελούνται κατά θεµατικό κύκλο. 4.Στα προγράµµατα προαγωγικής εκπαίδευσης συµµετέχουν υπάλληλοι Α΄ βαθµού που έχουν ασκήσει καθήκοντα τµηµατάρχη επί µια τριετία τουλάχιστον ή υποψήφιοι για προϊστάµενοι διεύθυνσης, µετά από επιτυχία σε ειδικό εισαγωγικό διαγωνισµό. 5.Ο χρόνος και η διαδικασία διεξαγωγής του δια-γωνισµού, ο αριθµός των εισακτέων και η αναλυτική εξεταστέα ύλη καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης µετά από γνώµη του ?.Σ του Ε.Κ.?.?.Α. και της Α.?.Ε.?.Υ.. Τα προς εξέταση θέµατα θα πρέπει υποχρεωτικώς να συνδέονται µε την πρακτική λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών και να είναι κατάλληλα για να ελέγχονται οι εµπειρικές γνώσεις των υποψηφίων για τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού, η ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες του κοινού και η γνώση του ευρωπαϊκού και εθνικού θεσµικού πλαισίου άσκησης δηµόσιας πολιτικής και η ικανότητα εφαρµογής. Με την ίδια απόφαση µπορεί να εγκρίνεται η έκδοση από το Ε.Κ.?.?.Α. ειδικών εγχειριδίων βάσει της καθορισθείσας εξεταστέας ύλης για την καλύτερη προετοιµασία των διαγωνιζοµένων. 6.Την ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισµού έχει η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων του άρθρου 17 του παρόντος με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη σύνθεση, τη συγκρότηση, τη βαθµολόγηση και τις σχετικές αµοιβές. Την επιλογή των θεµάτων πραγµατοποιεί ειδική επιτροπή αποτελούµενη από τον πρόεδρο της Κ.Ε.Ε., τρεις (3) επιστήµονες µέλη της Κ.Ε.Ε. και τρεις (3) Γενικούς ?ιευθυντές δηµοσίων υπηρεσιών µε ειδικότητες συναφείς προς την εξεταζόµενη θεµατολογία οριζόµενους από την Κ.Ε.Ε.. Τη βαθµολόγηση των διαγωνιζοµένων πραγµατοποιεί ειδικό σώµα βαθµολογητών αποτελούµενο από µέλη ?.Ε.Π. Α.Ε.Ι., δικαστικούς ή άλλους δηµόσιους λειτουργούς ή ειδικούς επιστήµονες και Γενικούς ?ιευθυντές δηµοσίων υπηρεσιών, συγκροτούµενο µε απόφαση της Κ.Ε.Ε.. 7.Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράµ-µατος, που µπορεί να διεξάγεται κατά θεµατικές ενότητες σε συνεχείς ή διακεκοµµένες χρονικές περιόδους, πραγµατοποιείται διαδικασία αξιολόγησης. Η αξιολόγηση γίνεται βάσει της διδαχθείσας ύλης µε ευθύνη της επιτροπής ορισµού θεµάτων και του σώµατος βαθµολογητών του εισαγωγικού διαγωνισµού προαγωγικής εκπαίδευσης, όπως έχουν συγκροτηθεί µε την πλέον πρόσφατη απόφαση της Κ.Ε.Ε.. 8.Οι υπάλληλοι που περατώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα προαγωγικής εκπαίδευσης προηγούνται των λοιπών υπαλλήλων του κλάδου τους κατά την προαγωγή στο βαθμό του Διευθυντή και μεταξύ τους κατά τη σειρά αποφοίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν σε υψηλό βαθμό και τα λοιπά απαιτούμενα κατά νόμο προσόντα, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα αξιολόγησης. 9.Με απόφαση του ?.Σ. του Ε.Κ.?.?.Α. καθορίζεται ο εκπαιδευτικός κανονισµός του προγράµµατος προαγωγικής εκπαίδευσης. Άρθρο 42Μετεκπαίδευση (ν. 1943/1991 άρθρο 37, ν. 2085/1992 άρθρο 17, ν. 2527/1997 άρθρο 14)1.Η µετεκπαίδευση των υπαλλήλων για τη διεύρυνση των επιστηµονικών ή τεχνικών τους γνώσεων, που είναι πρόσφορες για την καλύτερη αντιµετώπιση των αναγκών της υπηρεσίας ή την ειδίκευσή τους σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίες, γίνεται σε Α.Ε.Ι της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, στο Ε.Κ.?.?.Α. ή σε άλλους κατάλληλους φορείς, ελληνικούς ή ξένους, δηµόσιους ή ιδιωτικούς. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται εκπαιδευτική άδεια, αυτή χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. 2.Για την υποστήριξη των προγραµµάτων µετεκπαίδευσης µπορεί σύµφωνα µε τον οργανισµό του Ε.Κ.?.?.Α. να συνιστάται ειδική µονάδα διοικητικών ερευνών και µελετών, στην οποία τοποθετούνται οι υπεύθυνοι σπουδών και έρευνας, που προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος. 3.Οι διατάξεις των παρ. 4 - 5 του άρθρου 36 του παρόντος εφαρµόζονται και για τους υπαλλήλους οι οποίοι συµµετέχουν σε προγράµµατα του παρόντος άρθρου, πλην των προγραµµάτων που εκτελούνται στο εξωτερικό και των προγραµµάτων διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Άρθρο 43Μεταπτυχιακή εκπαίδευση(ν. 1943/1991 άρθρο 38, ν. 2085/1992 άρθρο 17)1.Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ γίνεται σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με τα αντικείμενα του Υπουργείου ή του Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο ο υπάλληλος ανήκει οργανικώς. Για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, δεν πρέπει αυτός να έχει υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας του. 2.Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής να οργανώνει ειδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα για δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. της κατηγορίας ΠΕ σε γνωστικό αντικείμενο κοινού ενδιαφέροντος για υπαλλήλους περισσότερων Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ., ή για υπαλλήλους διϋπουργικών κλάδων. Το πρόγραμμα καταρτίζεται από το οικείο Α.Ε.Ι. και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ύστερα από γνώμη του οικείου Α.Ε.Ι.. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατά Υπουργείο και Ν.Π.Δ.Δ., η διαδικασία και ο τρόπος επιλογής η οποία διενεργείται από το οικείο Α.Ε.Ι., οι απαιτούμενες δαπάνες, ο επιμερισμός τους κατά Υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ. και ο τρόπος καταβολής τους καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 3.Οι διατάξεις των παρ. 4 - 5 του άρθρου 36 του παρόντος εφαρµόζονται και για τους υπαλλήλους οι οποίοι συµµετέχουν σε προγράµµατα του παρόντος άρθρου, πλην των προγραµµάτων που εκτελούνται στο εξωτερικό και των προγραµµάτων διδασκαλίας ξένων γλωσσών. 4.Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 39 και της παρ. 2 του άρθρου 42 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και για τα προγράμματα της προηγούμενης παραγράφου. Άρθρο 44Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιµόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.)(ν. 1388/1983 άρθρο 28, ν. 2085/1992 άρθρο 17, π.δ. 37/1993, π.δ. 38/1993, π.δ. 193/2004 άρθρο 14, ν. 3491/2006 άρθρο 5)1.Με απόφαση του ?.Σ. του Ε.Κ.?.?.Α., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να συνιστώνται Ινστιτούτα Επιµόρφωσης στην Περιφέρεια. 2.Με Π. δ/γµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται η οργάνωση και λειτουργία των ινστιτούτων της προηγούμενης παραγράφου, η διάρθρωση των θέσεων και ο τρόπος πρόσληψης του διδακτικού, διοικητικού και άλλου προσωπικού, τα προγράµµατα σπουδών και η συµµετοχή σ΄ αυτά καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Τα Π.ΙΝ.ΕΠ λειτουργούν µε βάση τις διατάξεις α) του π.δ. 37/1993 «Οργάνωση και λειτουργία έντεκα Περιφερειακών Ινστιτούτων Εισαγωγικής Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης» (ΦΕΚ 14 Α΄/1993) και β) του π.δ. 38/1993 «Οργάνωση και λειτουργία του Περιφερειακού Ινστιτούτου Εισαγωγικής ?ιοικητικής Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Θεσσαλονίκης (Π.Ι.Ε.?.Ε.Ε.Θ.)» (ΦΕΚ 34 Α΄/1994). Η εποπτεία των Π.ΙΝ.ΕΠ. ασκείται από το ΙΝ.ΕΠ. Προϊστάµενοι του Π.ΙΝ.ΕΠ. ορίζονται µόνιµοι υπάλληλοι ή λειτουργοί του ?ηµοσίου, οι οποίοι αποσπώνται στο Ε.Κ.?.?.Α., σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις: α) του π.δ. 37/1993 «Οργάνωση και λειτουργία έντεκα Περιφερειακών Ινστιτούτων Εισαγωγικής Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης» και β) του π.δ. 38/1993 «Οργάνωση και λειτουργία του Περιφερειακού Ινστιτούτου Εισαγωγικής ?ιοικητικής Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Θεσσαλονίκης (Π.Ι.Ε.?.Ε.Ε.Θ.)». 3.Οι διατάξεις των παρ. 4 - 5 του άρθρου 36 του παρόντος εφαρµόζονται και για τους υπαλλήλους οι οποίοι συµµετέχουν σε προγράµµατα του παρόντος άρθρου, πλην των προγραµµάτων που εκτελούνται στο εξωτερικό και των προγραµµάτων διδασκαλίας ξένων γλωσσών. 4.Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. επιτρέπεται η απόσπαση διοικητικού προσωπικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού από ένα Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης σε άλλο, για χρονικό διαστημα μέχρι έξι (6) μηνών που μπορεί να παραταθεί για έξι (6) μήνες. Άρθρο 45Εξουσιοδοτήσεις (ν. 1388/1983 άρθρο 29)1.Με Προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης και κατά τροποποίηση των κειµένων διατάξεων: α) καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιακών µονάδων του Κέντρου και οι αρµοδιότητές τους, β) αναδιαρθρώνονται, συγχωνεύονται, συνιστώνται ή καταργούνται υπηρεσιακές µονάδες του Κέντρου, γ) καθορίζεται ο κλάδος και ο βαθµός, ή, προκειµένου για προσωπικό µε σχέση ιδιωτικού δικαίου, η ειδικότητα και τα τυχόν απαιτούµενα προσόντα των προϊσταµένων των υπηρεσιακών µονάδων του Κέντρου και η αναπλήρωσή τους. 2.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µετά από πρόταση του ?ιοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου, ρυθµίζονται τα θέµατα του κανονισµού εσωτερικής λειτουργίας του Κέντρου.
Άρθρο 2
1.  
    Στον Υπουργό Εσωτερικών, ?ηµόσιας ?ιοίκησης και Αποκέντρωσης ανατίθεται η δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
  • τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης». β) τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την από 13.11.2006 γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (υπ’ αριθμ. 3149/2006) απόφαση, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης. 2004/3260 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 2015/1_08.10.2015 2015
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2007/3613 2007
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις. 2010/3879 2010
Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα. 2010/3895 2010
Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις. 2011/3913 2011
Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 2014/4250 2014
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις. 2014/4275 2014
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. 2015/4325 2015
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 2016/4415 2016
Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 2008/1 2008
Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ Α΄1). 2008/173 2008
Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ. 2010/134 2010