ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/58

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-03-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-03-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-03-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 351/1991 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων, που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας» (Α΄ 121).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι περιπτώσεις β, δ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του π.δ. 351/1991, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 6/2004 αντικαθίστανται ως εξής : 1 Στους υπηρετούντες σε θέσεις Διευθυντών των κατά το άρθρο 2 παρ. 1 περιπτ. α, β, γ, ε και στ του παρόντος Γραφείων της Προεδρίας της Δημοκρατίας 450 ευρώ Το ίδιο επίδομα χορηγείται και στον κατά το άρθρο 7 παρ. 1 περιπτ. δ του ίδιου διατάγματος Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Στον Διευθυντή του κατά το άρθρο 2 παρ. 1 περιπτ. δ του παρόντος Στρατιωτικού Γραφείου καθώς και τον Διευθυντή της κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος Υπηρεσίας Ασφαλείας Προέδρου Δημοκρατίας (Υ. Α.Π.Δ.) 230 ευρώ. 2 Στους προϊσταμένους των κατά το όρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος Τμημάτων Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας 350 ευρώ και 3 Στους προϊσταμένους των λοιπών Τμημάτων της Προεδρίας της Δημοκρατίας, τους αναπληρωτές των Διευθυντών των κατά το άρθρο 2 παρ. 1 περιπτ. α, β, γ, ε και στ Γραφείων της Προεδρίας της Δημοκρατίας, τους υπηρετούντες σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, τους Ιδιαίτερους Γραμματείς του Προέδρου της Δημοκρατίας τους Επιμίϊλητές Διοικητικής Μέριμνας της Προεδρίας της Δημοκρατίας και τους προσωπικούς συνοδούς του Προέδρου της Δημοκρατίας 300 ευρώ Από τους υπηρετούντες στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Ιδιαίτερου Γραφείου, υπάγονται στην κατηγορία αυτή μόνο όσοι επιμελούνται ως προπομποί ή συνοδοί την προετοιμασία των εν γένει μετακινήσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας στο εσωτερικό Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας θα ορίζεται ποιοι από τους υπηρετούντες στο προαναφερθέν Τμήμα ασκούν τα καθήκοντα αυτά Το ίδιο επίδομα καταβάλλεται και στον προϊστάμενο του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου τους Κράτους στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στον αρμόδιο για τον έλεγχο των δαπανών της Προεδρίας της Δημοκρατίας Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στην Προεδρία της Δημοκρατίας, .
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του παραπάνω άρθρου και μετά την περίπτωση ε προστίθενται δύο περιπτώσεις με στοιχεία στ΄ και ζ΄, που έχουν ως εξής : 1 Σε όλο το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας και δεν περιλαμβάνεται στις πιο πάνω περιπτώσεις καθώς και στο προσωπικό της αυτής κατηγορίας που υπηρετεί στις κατά τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 4 και τις κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του παρόντος εξαρτώμενες και υπαγόμενες υπηρεσίες αντίστοιχα, πλην του εργατοτεχνικού και βοηθητικού προσωπικού, 230 ευρώ και 2 Στο πολιτικό προσωπικό, που υπηρετεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στις εξαρτώμενες και υπαγόμενες υπηρεσίες, ως εργατοτεχνικό και βοηθητικό προσωπικό 180 ευρώ.
3.  
  Για τους δικαιούχους της περιπτ. γ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος, το ύψος του επιδόματος ανέρχεται στα ποσά που ορίσθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 6/2004.
Άρθρο 2
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του π.δ. 351/1991 αντικαθίσταται ως εξής : Το επίδομα του άρθρου 12 χορηγείται σε όλο το προσωπικό, που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην Προεδρία της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διακρίσεις των περυττώσεων β’ ,δ/ ε’, στ και ? της παρ.1 του παραπάνω άρθρου , ανάλογα με την ειδικότητα και την ανάθεση καθηκόντων αυτού καθώς και στο προσωπικό των γραφείων Ο.Τ.Ε. και ΕΛ.ΤΑ της Προεδρίας της Δημοκρατίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις περιπτ. στ’ και ζ’ της παρ.1 του ιδίου άρθρου, ανάλογα με την ειδικότητα του .
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών „Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 80 του ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α΄50). β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και γ) του π.δ. 351/1991 (Α’ 121) όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ. 6/2004 (Α΄ 3).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/Δ10Ε 179/9.2.2006 όμοια απόφαση (Β΄ 204).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετήσια πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 224.000 ευρώ (ΚΑΕ 0229) για το έτος 2007 καθώς και για καθένα από τα επόμενα έτη.
 • Την υπ’ αριθμ. 47/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργοί) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/Δ10Ε179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_Δ10Ε179 2006
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/351 1991
Περί τροποποιήσεως του Π.Δ. 351/1991 (121Α΄). 2004/6 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία