Τροποποίηση του π.δ. 242/1999 (Α΄ 201) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 33 του π.δ. 242/1999, όπως αναριθμήθηκε σε άρθρο 29, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ. 320/2001 (Α΄ 217), αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 33
  1.  
   Άρθρο 29ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
  2.  
   Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων Πλοίων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα
  1. Ναυπηγικών Επιθεωρήσεων
  2. Μηχανοηλεκτρολογικών Επιθεωρήσεων και Μικρών Σκαφών
  3. Επιθεωρήσεων Ναυτιλιακού Εξοπλισμού, Σωστικών Μέσων και Πυρασφάλειας
  4. Ενδιαίτησης-Υγιεινής
  5. Τηλεπικοινωνιών Πλοίων
  6. Συντονισμού και Ελέγχου Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων και Κλιμακίου Εκτάκτων Επιθεωρήσεων.
  3.  
   Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεωρήσεων Πλοίων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, όπως πιο κάτω
  1. Στο Τμήμα Ναυπηγικών Επιθεωρήσεων 1Η εκτέλεση των προβλεπομένων στο ναυπηγικό τομέα επιθεωρήσεων και ελέγχων των πλοίων και του εξαρτισμού τους και η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων. 2Η διενέργεια επιθεωρήσεων σε περίπτωση βλαβών και ζημιών των πλοίων. 3Η διενέργεια τακτικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων των πλοίων για έλεγχο των γραμμών φόρτωσης και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. 4Η παρακολούθηση του έργου των εξουσιοδοτημένων Οργανισμών στον τομέα των ναυπηγικών επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων. 5Ο έλεγχος των μέσων πρόσδεσης και ασφάλισης του φορτίου. 6Η έκδοση-ανανέωση των πιστοποιητικών ασφαλείας κατασκευής των φορτηγών πλοίων και των συναφών πιστοποιητικών απαλλαγής.
  2. Στο Τμήμα Μηχανοηλεκτρολογικών Επιθεωρήσεων και Μικρών Σκαφών 1Η εκτέλεση των προβλεπόμενων στο μηχανοηλεκτρολογικό τομέα και στα συναφή με τον τομέα αυτόν σύστημα επιθεωρήσεων και ελέγχων πλοίων καθώς και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων. 2Η διενέργεια μηχανοηλεκτρολογικών επιθεωρήσεων σε περιπτώσεις βλαβών και ζημιών. 3Η τακτική επιθεώρηση των ανυψωτικών μέσων των πλοίων και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. 4Η παρακολούθηση του έργου των εξουσιοδοτημένων Οργανισμών. 5Ο έλεγχος των διατάξεων αυτοματισμού ή τηλεχειρισμού μηχανημάτων των πλοίων και η χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων. 6Η μελέτη και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην ασφάλεια των μικρών σκαφών.
  3. Στο Τμήμα Επιθεωρήσεων Ναυτιλιακού Εξοπλισμού, Σωστικών Μέσων, Πυρασφάλειας. 1Η επιθεώρηση του ναυτιλιακού εξοπλισμού, σωστικών μέσων και πυρασφάλειας και η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων. 2Ο έλεγχος και η έγκριση των σχεδίων και λοιπών στοιχείων που αφορούν στα σωστικά μέσα των υπό ναυπήγηση ή μετασκευή ή αρχική επιθεώρηση τελούντων πλοίων. 3Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εργασιών κατασκευής των ναυπηγούμενων και μετασκευαζόμενων πλοίων που αφορούν το ναυτιλιακό τομέα και τα σωστικά μέσα. 4Η διενέργεια επιθεωρήσεων σε περιπτώσεις βλαβών και ζημιών σε πλοία οι οποίες αφορούν το ναυτιλιακό εξοπλισμό. 5Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των υπό εξουσιοδοτημένων εταιρειών και συνεργείων ενεργούμενων επιθεωρήσεων και εργασιών συντήρησης των σωστικών και πυροσβεστικών μέσων των πλοίων. 6Ο υπολογισμός της μεταφορικής ικανότητας των σωσίβιων λέμβων, πνευστών σχεδιών και πλευστικών συσκευών. 7Ο έλεγχος και η παροχή εξουσιοδότησης σε εταιρείες και συνεργεία για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και εργασιών συντήρησης των σωστικών και πυροσβεστικών μέσων των πλοίων. 8Η έκδοση πιστοποιητικών ασφαλείας εξαρτισμού φορτηγών πλοίων και των συναφών πιστοποιητικών απαλλαγής. 9Η παρακολούθηση του έργου των εξουσιοδοτημένων Οργανισμών στον τομέα των ναυτιλιακών επιθεωρήσεων και πιστοποιητικών.
  4. Στο Τμήμα Ενδιαίτησης Υγιεινής1Η επιθεώρηση των χώρων ενδιαίτησης και υγιεινής επιβατών και πληρώματος και η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων. 2Η παρακολούθηση οποιασδήποτε μεταβολής των χώρων και μέσων ενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος. 3Ο υπολογισμός του αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων. 4Ο έλεγχος και η θεώρηση των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις σχεδίων και μελετών που αφορούν τους χώρους ενδιαίτησης και υγιεινής επιβατών και πληρώματος. 5Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εργασιών κατασκευής των ναυπηγούμενων και μετασκευαζόμενων πλοίων σε θέματα ενδιαίτησης και υγιεινής των επιβατών και του πληρώματος. 6Έλεγχος εγγράφων που αφορούν θέματα Δημόσιας Υγείας όπως συντήρηση κλιματιστικού συστήματος, συντήρηση δεξαμενών και δικτύου πόσιμου νερού, πιστοποιητικά μυοκτονίας-εντομοκτονίας. 7Έλεγχος φαρμακείου πλοίου. 8Έγκριση υγειονομικού υλικού (φορεία, φαρμακεία σωσίβιων λέμβων και σχεδίων κ.λ.π.) για χρήση σε πλοία. 9Η παρακολούθηση θεμάτων ενδιαίτησης-υγιεινής επιβατών και πληρώματος.
  5. Στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Πλοίων 1Η μελέτη και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις πλοίων και σωστικών μέσων και τα μέσα ενδοσυνεννόησης. 2Η παρακολούθηση μελέτη και αξιολόγηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα των ραδιοεπικοινωνιών εμπορικών πλοίων και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων. 3Η διενέργεια αρχικών και τακτικών επιθεωρήσεων στον τομέα τηλεπικοινωνιών και η έκδοση των προβλεπομένων πιστοποιητικών. 4Ο έλεγχος και η παροχή εξουσιοδότησης εταιρειών και συνεργείων επιθεωρήσεων και εργασιών συντήρησης του ραδιοεξοπλισμού των σωστικών μέσων των πλοίων και των εταιρειών που αναλαμβάνουν την τεχνική υποστήριξη ξηράς των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων των πλοίων. 5Η έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών σταθμών των εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 6Ο έλεγχος και η θεώρηση των ημερολογίων των τηλεπικοινωνιακών σταθμών των εμπορικών πλοίων. 7Ο έλεγχος των παραβάσεων των χειριστών ραδιοεπικοινωνιών των εμπορικών πλοίων. 8Ο έλεγχος των εκθέσεων των διενεργούμενων από τους εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς και τα ΤΚΕΠ επιθεωρήσεων. 9Η χορήγηση ή ανάκληση των Διακριτικών Σταθμού Πλοίου (ΔΣΠ). 10Ο έλεγχος δικαιολογητικών και η εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες για ανάκληση Διεθνούς Διακριτικού Σήματος (ΔΔΣ).
  6. Στο Τμήμα Συντονισμού και Ελέγχου Τοπικών Κλιμακίων Επιθεωρήσεων Πλοίων και Κλιμακίου Εκτάκτων Επιθεωρήσεων. 1Η προώθηση γενικότερων θεμάτων αρμοδιότητας περισσοτέρων της μιας Διευθύνσεως του Κλάδου και η εισήγηση τρόπου αντιμετώπισής τους. 2Η έκδοση εγκυκλίων διαταγών ή εγγράφων για ενημέρωση και παροχή γενικών οδηγιών προς τους ενδιαφερόμενους. 3Η εποπτεία και παρακολούθηση του έργου των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεωρήσεων Πλοίων (ΤΚΕΠ) και η ενημέρωση αυτών και των Λιμενικών Αρχών επί σχετικών θεμάτων. 4Η έκδοση, θεώρηση και παράταση ισχύος των προβλεπόμενων από τις διατάξεις της εσωτερικής Νομοθεσίας και των Διεθνών Συμβάσεων, Πρωτοκόλλων Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) και Πιστοποιητικών Ασφαλείας Επιβατηγών Πλοίων, καθώς και κάθε κατηγορίας Πιστοποιητικών Ασφαλείας των πλοίων ή Πιστοποιητικών Απαλλαγής αυτών αρμοδιότητας περισσότερων του ενός Τμημάτων του Κλάδου. 5Η έκδοση της προβλεπόμενης έκθεσης αναγνώρισης πλοίου ως ελληνικού επιβατηγού. 6Η διενέργεια ελέγχων και εκτάκτων επιθεωρήσεων των υπό ξένη σημαία πλοίων στα πλαίσια των ισχυουσών διεθνών συμβάσεων. 7Η διενέργεια ελέγχων και εκτάκτων επιθεωρήσεων των υπό ελληνική σημαία εμπορικών πλοίων.
Άρθρο 2
1.  
  Το εδάφ. (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 37 τουπ.δ. 242/1999 αντικαθίσταται ως εξής: δ. Στο Τμήμα Κτιριακών Εγκαταστάσεων αα) Η κατάρτιση και η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στον τομέα κτιριακών εγκαταστάσεων του ΥΕΝ ββ) Η εξασφάλιση οικοπέδων για την ανέγερση κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών και εκπαιδευτικών συγκροτημάτων του ΥΕΝ και Λιμενικών Αρχών γγ) Η τήρηση μητρώου παραχωρηθέντων οικοπέδων για τη στέγαση υπηρεσιών του Υ.Ε.Ν. και των Λιμενικών Αρχών και η μέριμνα για την εξασφάλισή τους δδ) Η σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων, η σύνταξη τεχνοοικονομικών προδιαγραφών, η προκήρυξη και διενέργεια διαγωνισμών και η σύναψη συμβάσεων εε) Η παρακολούθηση εκπόνησης μελετών και κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων. στστ) Η τεχνική επιθεώρηση και εισήγηση βελτίωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του Υ.Ε.Ν. και των Λιμενικών Αρχών και η εκπόνηση σχετικών μελετών ζζ) Η οργάνωση μονίμων συνεργείων αντιμετώπισης περιορισμένης έκτασης, επείγουσας ή ειδικής φύσης κτιριακών έργων ηη) Ο τεχνικός έλεγχος της καταλληλότητας των κτιρίων που μισθώνονται για τη στέγαση των υπηρεσιών του Υ.Ε.Ν. και των Λιμενικών Αρχών θθ) Η λήψη των αναγκαίων μέτρων και η ανάληψη δράσεων για την εξασφάλιση της ακώλυτης πρόσβασης, διακίνησης και εν γένει εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), στους χώρους όπου στεγάζονται και λειτουργούν Υπηρεσίες του ΥΕΝ .
Άρθρο 3
1.  
  Το εδάφιο 9 του άρθρου 96 του π.δ. 242/1999, αντικαθίσταται ως εξής: 9 Στα τμήματα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων, προΐστανται Ναυπηγικών Επιθεωρήσεων, Μηχανοηλεκτρολογικών Επιθεωρήσεων και Μικρών Σκαφών, Επιθεωρήσεων Ναυτιλιακού Εξοπλισμού – Σωστικών Μέσων – Πυρασφάλειας, Ενδιαίτησης Υγιεινής, Συντονισμού – Ελέγχου Τ.Κ.Ε.Π. και Κλιμακίου Εκτάκτων Επιθεωρήσεων, ανώτεροι αξιωματικοί Λ.Σ. Τηλεπικοινωνιών Πλοίων, υπάλληλος ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Ηλεκτρονικός ή ανώτερος αξιωματικός Λ.Σ. αντίστοιχης εξειδίκευσης ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ Ναυτικών ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητών Α΄ τάξης.
Άρθρο 4
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ΠΔ 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Α΄201)», όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 320/2001 (Α΄217), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3 Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας είναι 1 Οι Περιφερειακές Διοικήσεις του Λιμενικού Σώματος, των οποίων προΐστανται ανώτατοι Αξιωματικού ΛΣ 1 1η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ με έδρα την Καβάλα και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Έβρου – Ροδόπης – Ξάνθης – Καβάλας – Λέσβου – Χίου. 2 2η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής – Ημαθίας – Πιερίας. 3 3η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ με έδρα το Βόλο και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Λάρισας – Μαγνησίας – Φθιώτιδας – Βόρειας Βοιωτίας – Εύβοιας. 4 4η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ με έδρα την Τήνο και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Κυκλάδων και Σάμου. 5 5η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ με έδρα το Ηράκλειο και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Χανίων – Ρεθύμνου – Ηρακλείου – Λασιθίου – Δωδεκανήσου. 6 6η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ με έδρα την Πάτρα και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Αχαΐας – Μεσσηνίας – Ηλείας – Κορίνθου – Αργολίδας – Αρκαδίας – Λακωνίας – Αιτωλοακαρνανίας – Φωκίδας – Νότιας Βοιωτίας (περιλαμβάνει τη Λιμενική Αρχή Υ/Χ Αντίκυρας). 7 7η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ με έδρα την Κέρκυρα και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Ζακύνθου – Κεφαλληνίας – Λευκάδας – Πρέβεζας – Θεσπρωτίας – Κέρκυρας Λιμενικά Τμήματα, Λιμενικοί Σταθμοί και Υπάλληλοι Λιμένα που εδρεύουν σε διαφορετικό Νομό από εκείνο των Προϊσταμένων τους Λιμενικών Αρχών, υπάγονται στην Περιφερειακή Διοίκηση που εποπτεύει την προϊσταμένη τους Λιμενική Αρχή. 2 Λιμενικές Αρχές 3 Υπηρεσίες Ναυτιλιακών Ακολούθων στις Πρεσβευτικές και Προξενικές Αρχές. 4 Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. 5 Περιφερειακοί Σταθμοί Καταπολέμησης Ρύπανσης (Π.Σ.Κ.Ρ.) 6 Πλοηγικοί Σταθμοί (Π.Σ.) .
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: (α) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44). (β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). (γ) Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527 Β΄). (δ) Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 Β΄), όπως ισχύει.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 22.600 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία κατά το τρέχον οικονομικό έτος περιορίζεταιστο ποσό των 5.700 ΕΥΡΩ περίπου και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Ειδ. Φ.41-110/ΚΑΕ ομ.0800) κατά την επόμενη πενταετία, η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται ετησίως προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την υπ’ αριθμ. 296/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 2004/3230 2004
Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1999/242 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201). 2001/320 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005