ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/61

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-03-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-03-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-03-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σχολεία Υποχρεωτικής Φοίτησης Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στην παράγραφο 2, του άρθρου 4, του π.δ. 273/1998 (Α΄ 199), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2, του π.δ. 28/2005 (Α΄ 44), προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως ακολούθως: ‘‘Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, δεν ισχύουν για τους αξιωματικούς των ειδικοτήτων Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, Κτηνιάτρων και Νοσηλευτικής που προήχθησαν στο βαθμό του Επγού, χωρίς να είναι υποχρεωτική η φοίτησή τους στη ΣΠΑ/Κατωτέρων, μέχρι την 31.12.2001’’. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Το άρθρο 7 του ν. 2439/1996 (Α΄ 219).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Το άρθρο 4, του π.δ. 273/1998 (Α΄ 199), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2, του π.δ. 28/2005 (Α΄ 44).
  • Την περ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2292/1995 (Α΄ 35).
  • Το άρθρο 90 του Κωδικός νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. 11/29.11.2006 Γνωμοδότηση, του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ).
  • Την υπ’ αριθμ. 36/2007 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-03-22 Σχολεία Υποχρεωτικής Φοίτησης Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/70