ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/64

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-04-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-04-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-03-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της περίπτωσης γ της παρ. 12 του άρθρου 19 του β.δ/τος 207/1965 «Περί συστάσεως ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και εγκρίσεως του διέποντος τούτο Κανονισμού» (ΦΕΚ Α΄, 52/31.3.1965).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση γ της παρ. 12 του άρθρου 19 του Κανονισμού του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ-ΕΤΒΑ) όπως ισχύει με το άρθρο μόνο του π.δ/τος 181/1981 (ΦΕΚ 51/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «γ.Στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι συνταξιούχοι του ΤΑΠ-ΕΤΒΑ από ίδιο δικαίωμα, το επίδομα συζύγου καταβάλλεται και στους δύο συζύγους. Το επίδομα τέκνων καταβάλλεται στο σύζυγο εκείνο που λαμβάνει το μεγαλύτερο ποσό σύνταξης.» Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος π. δ/τος.
 • Το γεγονός ότι από το διάταγμα αυτό δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού του ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, η οποία θα επιβαρύνει τους ΚΑΕ 0615, 0616 και 0617, και ανέρχεται κατ’ εκτίμηση, σε 24.762 € για το 2007, 25.755 € για το 2008, 26.770 € για το 2009, 27.825 € για το 2010 και 28.930 € για το 2011.
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του ΤΑΠ-ΕΤΒΑ που διατυπώθηκε στην 608/6-12-2005 συνεδρίασή του.
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς, οιονεί καθολικής διαδόχου της ΕΤΒΑ, που διατυπώθηκε στη με αριθ. 1073/20.9.2006 συνεδρίασή του.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώ­θηκε κατά την 13η/15.6.2006 συνεδρίασή του.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ/τος 4366/1964 (ΦΕΚ 158/Α΄) «Περί Ιδρύσεως Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως».
 • Την υπ’αριθμ. Δ 21/6.2.2007 γνωμοδότηση του ΣτΕ μετά από πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν.δ/τος 1369/1973 (ΦΕΚ 72/Α΄) «Περί μετατροπής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως εις Ανώνυμον Τραπεζικήν Εταιρείαν».
 • Τις διατάξεις του π.δ/τος 231/1986 (ΦΕΚ 97/Α΄) «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων σε αντικείμενα αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ/τος 213/1992 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνι­κών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 102/Α΄).
 • Τις διατάξεις του π.δ/τος 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ 201/Α΄).
 • Την υπ’αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Υ1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Υ1 2004
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/4366 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4366 1964
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1369 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1369 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/231 1986
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία